ΤΑΞΙΣ ΛΙΤΑΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς λιτανείας ἵστανται πάντες εἰς τὸν σολέα.

ΕΝΑΡΞΙΣ

ἱερεὺς ἀπὸ τῶν βημοθύρων λέγει : «Εὐλογημένη ἡ εἴσοδος τῶν ἁγίων σου πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων».

Χορὸς«᾿Αμήν».

Καὶ ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει ἀπὸ τῶν βημοθύρων τὸ προοίμιον τοῦ ὑπὲρ τῆς ὀρθοδοξίας συνοδικοῦ :

«᾿Εποφειλομένη πρὸς Θεὸν ἐτήσιος εὐχαριστία, καθ᾿ ἣν ἡμέραν ἀπελάβομεν τὴν τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαν σὺν ἀποδείξει τῶν τῆς εὐσεβείας δογμάτων καὶ καταστροφῇ τῶν τῆς κακίας δυσσεβημάτων.

Προφητικαῖς ἑπόμενοι ῥήσεσιν ἀποστολικαῖς τε παραινέσεσιν εἴκοντες καὶ εὐαγγελικαῖς ἱστορίαις στοιχούμενοι, τῶν ἐγκαινίων τὴν ἡμέραν ἑορτάζομεν. Καὶ ταύτῃ εὐχαῖς καὶ λιτανείαις συνευφραινόμενοί τε καὶ συναγαλλόμενοι ψαλμοῖς ἐκβοῶμεν καὶ ᾄσμασιν».

Καὶ ἐκκινεῖ ἡ ἱερὰ πομπὴ, ἐξελθοῦσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καί ἵσταται πρὸς τὴν ἔξωθεν νοτείαν πύλην τοῦ Ναοῦ.

Χορὸς ψάλλει εἰς ἦχον β’ τὸ Ἀπολυτίκιον «Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι, Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν Κόσμον».

ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ

Ἱσταμένης τῆς πομπῆς πρὸς τὴν ἔξωθεν νοτείαν πύλην, ἀναγινώσκει ὁ Χορός τὸ α΄ ἄρθρον τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως :

«Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων».

ἱερεὺς ἐκφώνως :

«Τῶν τὴν ἔνσαρκον τοῦ Θεοῦ Λόγου παρουσίαν, λόγῳ, στόματι, καρδίᾳ καὶ νῷ, γραφῇ τε καὶ εἰκόσιν ὁμολογούντων, αἰωνία ἡ μνήμη».

῾Ο Χορὸς : «Αἰωνία ἡ μνήμη» (γ΄).

ἱερεύς :

«Τῶν εἰδότων τῆς τοῦ Χριστοῦ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ὑποστάσεως τὸ ἐν οὐσίαις διάφορον, καὶ ταύτης τὸ κτιστόν τε καὶ ἄκτιστον, τὸ ὁρατὸν καὶ ἀόρατον, τὸ παθητὸν καὶ ἀπαθές, τὸ περιγραπτὸν καὶ ἀπερίγραπτον, καὶ τῇ μὲν θεϊκῇ οὐσίᾳ τὸ ἄκτιστον καὶ τὰ ὅμοια προσαρμοζόντων, τῇ δὲ ἀνθρωπίνῃ φύσει τά τε ἄλλα καὶ τὸ περιγραπτὸν ἀνομολογούντων καὶ λόγῳ καὶ εἰκονίσμασιν, αἰωνία ἡ μνήμη».

῾Ο Χορὸς : «Αἰωνία ἡ μνήμη» (γ΄).

ἱερεύς :

«Τῶν πιστευόντων καὶ διακηρυκευομένων, ἤτοι εὐαγγελιζομένων τοὺς λόγους ἐπὶ γραμμάτων, τὰ πράγματα ἐπὶ σχημάτων, καὶ εἰς μίαν ἑκάτερον συντελεῖν ὠφέλειαν, τήν τε διὰ λόγων ἀνακήρυξιν καὶ τὴν δι᾿ εἰκόνων τῆς ἀληθείας βεβαίωσιν, αἰωνία ἡ μνήμη».

῾Ο Χορὸς : «Αἰωνία ἡ μνήμη» (γ΄).

Καὶ ἐκκινεῖ πάλιν ἡ πομπὴ πρὸς τὴν ἔξωθεν ἀνατολικὴν θύραν τοῦ Ναοῦ (ἤτοι ὅπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος).

Χορός ψάλλει ψάλλει εἰς ἦχον β’ τὸ Ἀπολυτίκιον «Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι, Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν Κόσμον».

ΣΤΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Τῆς πομπῆς φθασάσης ὅπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ἵσταται ἡ λιτανεία· ὁ δὲ Χορός ἀναγινώσκει τὰ Χριστολογικὰ ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως :

«Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος».

Εἶτα ὁ ἱερεὺς ἐκφώνως :

«Οἱ προφῆται ὡς εἶδον, οἱ ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ οἰκουμένη ὡς συμπεφρόνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς ἐβράβευσεν· οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστὸν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ τοὺς αὐτοῦ ἁγίους ἐν λόγοις τιμῶντες, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν θυσίαις, ἐν ναοῖς, ἐν εἰκονίσμασι, τὸν μὲν ὡς Θεὸν καὶ δεσπότην προσκυνοῦντες καὶ σέβοντες, τοὺς δὲ διὰ τὸν κοινὸν δεσπότην ὡς αὐτοῦ γνησίους θεράποντας τιμῶντες καὶ τὴν κατὰ σχέσιν προσκύνησιν ἀπονέμοντες.

Αὕτη ἡ πίστις τῶν ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν οἰκουμένην ἐστήριξε».

Καὶ ἐκκινεῖ ἡ ἱερά πομπὴ πρὸς τὴν ἔξωθεν βορείαν θύραν τοῦ Ναοῦ.

Χορός ψάλλει εἰς ἦχον β’ τὸ Ἀπολυτίκιον «Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι, Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν Κόσμον».

ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ

Ὅταν ἡ λιτανεία φθάσῃ εἰς τὴν ἔξωθεν βορείαν θύραν τοῦ Ναοῦ, ἵσταται ἡ πομπή, καὶ ὁ Χορός ἀναγινώσκει τὰ λοιπὰ ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως :

«Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν».

Εἶτα ἀναγινώσκει ὁ δ΄ ἱερεύς εἰς ἐπήκοον πάντων τά ἀναθέματα.

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς ἐπαγγελλομένοις τά τῶν Ἑλλήνων, ἤτοι εἰδωλολατρῶν, δυσσεβῆ δόγματα καί ἀναβιοῦσι τά μυθικά αὐτῶν πλάσματα ἀρχαιολάτραις καί νεοπαγανισταῖς, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Ἀρείῳ τῷ πρώτῳ θεομάχῳ καί ἀρχηγῷ τῶν αἱρέσεων, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Μακεδονίῳ τῷ δυσσεβεῖ καί Νεστορίῳ τῷ θεηλάτῳ, τῷ παθητήν λέγοντι τήν Ἁγίαν Τριάδα, καί Οὐαλεντίνῳ δυσσεβεῖ τῷ παράφρονι, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Πέτρῳ τῷ Κναφεῖ καί παράφρονι, τῷ λέγοντι «Ἅγιος Ἀθάνατος, ὁ σταυρωθείς δι’ἡμᾶς», ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Παύλῳ τῷ Σαμοσατεῖ καί Θεοδοτίωνι τῷ τούτου συμμύστη καί ὁμόφρονι, σύν ἄλλῳ Νεστορίῳ παράφρονι, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Πέτρῳ Δειλαίῳ τῷ αἱρετικῷ, τῷ καί Λυκοπέτρῳ ἐπονομαζομένῳ, Εὐτυχίῳ τε καί Σαββελλίῳ τοῖς κακόφροσιν, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Ἰακώβῳ Ἀρμενίῳ τῷ Ζανζάλῳ, Διοσκόρῳ «πατριάρχῃ» Ἀλεξανδρείας καί Σεβήρῳ τῷ δυσσεβεῖ, ἅμα Σεργίῳ, Παύλῳ καί Πύρρῳ τοῖς ὀμόφροσι, σύν Σεργίῳ, μαθητῇ τοῦ Λυκοπέτρου, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς Ὠριγενισταῖς καί τοῖς ὀπαδοῖς καί διαδόχοις αὐτῶν, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Ὅλοις τοῖς Εὐτυχιανισταῖς καί Μονοθελήταις καί Ἰακωβίτες καί Ἀρτζιβουρίταις καί ἁπλῶς πᾶσιν αἱρετικοῖς, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς ἐκπεσοῦσι αἱρεσιάρχαις καί ἀρνουμένοις τήν Ἁγίαν Δ΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, Καρεκίν Β΄ Ἀρμενίας, Θεοδώρῳ Β΄ Αἰγύπτου, Παύλῳ Αἰθιοπίας, Ἰγνατίῳ-Ἐφραίμ Β΄ Συροϊακωβιτῶν, Βασιλείῳ-Θωμᾷ Α΄ Μαλαμπαριανῶν-Ἰνδιάνων, τοῖς κακῶς ὀνομάζουσιν ἑαυτούς Ὀρθοδόξους καί τοῖς αὐτοῖς κοινωνοῦσι, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως : 

«Τοῖς ἀρνουμένοις τάς Ἁγίας Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ καί Ζ΄ Οἰκουμενικάς Συνόδους Μονοφυσίταις, Μονοθελήταις καί Μονοενεργήταις, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως : 

«Τῷ φρυαξαμένῳ συνεδρίῳ κατά τῶν σεπτῶν Εἰκόνων, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Εἴ τις οὐ προσκυνεῖ τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ἐν Εἰκόνι περιγραπτόν κατά τό ἀνθρώπινον, ἤτω  ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς ἀρνουμένοις τάς Ἁγίας Ὀγδόην καί Ἐννάτην Οἰκουμενικάς Συνόδους, τάς συγκληθείσας ἐπί Μεγάλου Φωτίου καί ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Βαρλαάμ Καλαβρῷ, Γρηγορίῳ Ἀκινδύνῳ, Προχώρῳ Κυδώνι, Νικηφόρῳ Γρηγορᾷ, Γεωργίῳ Λαπίθῃ καί τοῖς ὀπαδοῖς καί διαδόχοις αὐτῶν, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς κηρύσσουσι καί διδάσκουσι τήν αἵρεσιν τοῦ νεοβαρλααμισμοῦ, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῷ κανονικῶς ἀνυποστάτῳ καί ἐκπεσόντι αἱρεσιάρχῃ Πάπᾳ Παλαιᾶς Ρώμης Φραγκίσκῳ τῷ Α΄ καί τοῖς αὐτῷ κοινωνοῦσι, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς Μαρτίνῳ Λουθήρῳ, Ἰωάννῃ Καλβίνῳ, Οὐρλίχῳ Σβιγλίῳ καί Ἐρρίκῳ τῷ ὀγδόῳ δυσσεβεῖ βασιλεῖ καί τοῖς σύν αὐτοῖς συγκροτήσασι τάς αἱρετικάς παραφυάδας τῆς Διαμαρτυρήσεως, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῷ αἱρεσιάρχῃ τῆς θρησκευτικῆς παρασυναγωγῆς τοῦ Ἀγγλικανισμοῦ Ἰουστίνῳ Γουέλμπι καί τοῖς αὐτῷ κοινωνοῦσι, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα! (γ’).

ἱερεύς ἐκφώνως :

 «Τοῖς ἀρνουμένοις καί καθυβρίζουσι τήν Παναγίαν, Ὁμοούσιον, Ἀδιαίρετον καί Ζωοποιόν Τριάδαν Ραββίνοις τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, Ἰσλαμισταῖς καί μέλεσι τῆς ἀνωνύμου φυλλαδικῆς Ἑταιρίας Σκοπιά τοῦ Πύργου τῶν «Μαρτύρων» τοῦ Ἱεχωβᾶ, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς δυσφημοῦσι τά ἱερά Μυστήρια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Βαπτισταῖς, Ἀντβεντισταῖς καί Πεντηκοστιανοῖς, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς κηρύσσουσι καί διδάσκουσι τήν παναίρεσιν τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως : 

«Ταῖς αἱρετικαῖς οἰκουμενιστικαῖς διαχριστιανικαῖς θεωρίαις τῶν ‘’ἀδελφῶν ἐκκλησιῶν’’, τῶν ‘’δύο πνευμόνων’’, τῶν ‘’κλάδων’’, τῆς ‘’βαπτισματικῆς θεολογίας’’, τοῦ ‘’οἰκουμενισμοῦ τοῦ βαπτίσματος, τοῦ μαρτυρίου, τῶν μαρτύρων καί τοῦ αἵματος’’, τῆς ‘’εὐχαριστιακῆς ἐκκλησιολογίας’’, τῆς ‘’ἐπισκοποκεντρικῆς ἐκκλησίας καί Θείας Λειτουργίας’’, τῆς ‘’ἐκκλησίας ὡς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος’’, τῆς ‘’θεολογίας τοῦ προσώπου’’, τῆς ‘’ἐκκλησιαστικοποιήσεως καί ὀρθοδοξοποιήσεως τῶν αἱρέσεων καί τῶν αἱρετικῶν’’, τῆς ‘’ὑπάρξεως ἐνεργούσης καί σωτηρίου Χάριτος, ἐγκύρου βαπτίσματος καί ἱερωσύνης ἐν ταῖς αἱρέσεσι’’ καί τῆς ‘’ἑνότητος ἐν τῇ διαφορετικότητι’’, ἀνάθεμα».

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς κηρύσσουσι καί διδάσκουσι τήν μεταπατερικήν, νεοπατερικήν, συναφειακήν, μετακανονικήν καί μετασυνοδικήν αἵρεσιν, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῷ προτεσταντικῷ λεγομένῳ «Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν», ἤτοι αἱρέσεων, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς ἀντορθοδόξοις κειμένοις τοῦ Τορόντο (1950), τοῦ Μπαλαμάντ (1993), τοῦ Σαμπεζύ (1994), τοῦ Πόρτο Ἀλέγκρε (2006), τῆς Ραβέννας (2007), τοῦ Πουσάν (2013) καί τοῦ Κιέτι (2016), ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως : 

«Τῇ αἱρετικῇ θεωρία ὅτι ὁ ἐκάστοτε Οἰκουμενικός Πατριάρχης πρῶτος ἐστί ἄνευ ἴσων καί ὅτι οὖτος ἐστίν ἡ Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας ἐπί τῆς γῆς, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως : 

«Τῇ ληστρικῇ, αἱρετικῇ καί οἰκουμενιστικῇ ψευδοσυνόδῳ τῆς Κρήτης τοῦ Ἰουνίου 2016, τῇ λεγομένῃ ‘’Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Συνόδῳ’’, καί τοῖς κακοδόξοις αὐτῆς κειμένοις, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως : 

«Ταῖς αἱρετικαῖς οἰκουμενιστικαῖς διαθρησκειακαῖς θεωρίαις περί τοῦ ‘’Ἰουδαϊσμοῦ καί τοῦ Ἰσλάμ ὡς Ἀβρααμικῶν καί μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν’’, περί τῆς ‘’εἰρηνικῆς συνυπάρξεως τῶν θρησκειῶν’’, περί τοῦ ‘’Κορανίου ὡς ἱεροῦ καί ἁγίου’’, περί τῶν ‘’Συναγωγῶν καί Τζαμιῶν ὡς εὐλογημένων χώρων, ἐν οἷς λατρεύεται ὁ εἷς Θεός’’, περί τῆς ‘’ἀνεγέρσεως διαθρησκειακῶν Ναῶν’’, καί περί τοῦ ὅτι ‘’ἅπασαι αἱ θρησκεῖαι εἰσίν ὅμοιαι, λατρεύουσι τόν ἴδιον Θεόν, ἔχουσι κοινάς ἠθικάς ἀξίας καί ἀποτελοῦσι διαφορετικάς μέν, νομίμους δέ ὁδούς πρός σωτηρίαν’’, ἀνάθεμα»!  

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς προωθοῦσι ἔργῳ καί λόγῳ τήν δαιμονικήν Πανθρησκείαν, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς συμμετέχουσι τῶν ἀντικανονικῶν διαχριστιανικῶν καί διαθρησκειακῶν συμπροσευχῶν μεθ’αἱρετικῶν, σχισματικῶν καί ἀλλοδόξων, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῷ λεγομένῳ ‘’Τόμῳ Αὐτοκεφαλίας’’, ὅν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀπέδωκε εἰς τήν σχισματοαιρετικήν ψευδοεκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ σχισματοαιρετικῇ ψευδοεκκλησίᾳ τῆς Οὐκρανίας, τῷ ἐπί κεφαλῆς αὐτῆς σχισματοαιρετικῷ ψευδομητροπολίτῃ Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας Ἐπιφανίῳ Ντουμένκο καί τοῖς αὐτοῖς κοινωνοῦσι, εἴτε διά συμπροσευχῆς, εἴτε διά συλλειτούργου καί κοινοῦ ποτηρίου, εἴτε διά μνημονεύσεως ἐν τοῖς διπτύχοις, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς ἰσχυριζομένοις καί ἐμμένουσι ὅτι τό Οὐκρανικόν ἐστί ἁπλῶς καί μόνον ἕν διοικητικόν καί κανονικόν ζήτημα καί οὐκέτι  μᾶλλον θέμα στρεβλώσεως τῆς ἐννοίας τῆς μετανοίας, θέμα δικαιοσύνης, θέμα μυστηριακόν, θέμα ἐκκλησιολογικόν – δογματικόν, θέμα Οἰκουμενισμοῦ, θέμα ψευδοενώσεως  μετά τοῦ Βατικανοῦ καί τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα, μέσῳ τῆς ἐπαράτου Οὐνίας, καί ἐν τέλει θέμα σωτηριολογικόν, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς μή ἀποδεχομένοις ὅτι αἱ ἐν Οὐκρανίᾳ ἐνέργειαι τῆς συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου βασίζονται εἰς τήν αἱρετικήν θεωρίαν ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης «πρῶτος ἐστί ἄνευ ἴσων», ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

Ὁ ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ νομικιστικῇ αἱρετικῇ θεωρίᾳ περί ἐνυποστάτων, ἀλλά ἀκύρων ἐν Οὐκρανίᾳ πράξεων τῆς συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

Ὁ ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς ἰσχυριζομένοις ὅτι ἡ ἐνασχόλησις μέ ἐκκλησιολογικά προβλήματα εἰς τήν ἡμετέραν ἐποχήν ἀπαιτεῖ ἀπαραιτήτως τήν γνῶσιν καί κατοχήν τῆς Νομικῆς Ἐπιστήμης, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς κηρύσσουσι καί διδάσκουσι ὅτι οἱ Χριστιανοί, καί οὐχί ἡ Ἐκκλησία, ἐποίησαν τό Εὐαγγέλιον, καί διά τοῦτο ὀφείλομεν ὅπως ὑπερασπισθῶμεν, ὅ οἱ Χριστιανοί θεωροῦσι ὀρθόν, κἄν τοῦτο ἀντίθετον ἐστί τῷ Εὐαγγελίῳ, ἀνάθεμα»! 

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς διαστρέφουσι τήν ἔννοιαν τοῦ ὄρου ‘’αἱρετικός’’ καί κηρύσσουσι καί διδάσκουσι ὅτι αἱρετικός ἐστί ὁ καυγατζῆς, ὁ ποιών διχασμούς καί φασαρίας, ὁ φέρων διχονοίας καί μίση, ὁ χωρίζων καί διχάζων τούς ἀνθρώπους, καί ὅτι οἱ μή ὀρθόδοξοι οὐκ εἰσί αἱρετικοί, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς τολμήσασι παραλληλίσαι τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην μετά τοῦ μεγίστου ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου καί ταυτίσαι τήν ἐλευθέραν συγκατάβασιν τῆς Κυρίας Θεοτόκου, διά τῆς ὁποίας μετεῖχε τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως, μέ τήν ἐλευθερίαν τῶν γυναικῶν, διά τῆς ὁποίας δύνανται ποιεῖν ἐκτρώσεις, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ αἱρετικῇ θεωρίᾳ ὅτι ἡ εὐχή τοῦ Ἰησοῦ, ἤτοι τό ‘’Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ καί Λόγε τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν’’, οὐκ ἔστιν ὀρθή προσευχή, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ θεωρίᾳ τῆς ‘’ἀνοικτῆς’’ μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ αἱρετικῇ θεωρίᾳ τῆς μεταδόσεως μικροβίων καί μολύνσεως τῶν ἀνθρώπων ἐκ τῶν ἱερῶν μυστηρίων καί δή ἐκ τῆς Θείας Μεταλήψεως τοῦ Τιμίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ διά τῆς κοινῆς ἱερᾶς λαβίδος, ὡσαύτως καί ἐκ τοῦ ἀντιδώρου, τῶν κολλύβων, τῆς ἀρτοκλασίας, τοῦ ἁγιασμοῦ, τοῦ ἁγίου ἐλαίου, τῶν ἱερῶν σκευῶν, τοῦ ἀσπασμοῦ τῶν ἁγίων εἰκόνων, τῶν ἱερῶν λειψάνων, τῶν χειρῶν τῶν ἱερέων καί τῆς συνάξεως ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς καταργοῦσι καί ἀλλάσσουσι τόν παραδοσιακόν καί ὑπεραιωνόβιον τρόπον τῆς Θείας Μεταλήψεως διά τῆς μιᾶς κοινῆς λαβίδος, ἐκ τοῦ φόβου μεταδόσεως μικροβίων καί μολύνσεως, ἀνάθεμα»!     

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς, ταῖς Ἱεραῖς Ἀκολουθίαις καί ταῖς Θείαις Λειτουργίαις μασκοφορίᾳ λαϊκῶν τε καί κληρικῶν, ἐκ τοῦ φόβου μεταδόσεως μικροβίων καί μολύνσεως, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’).

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς μεταθεμένοις τόν ἑορτασμόν τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως ἐκ τοῦ φόβου τοῦ κορωναϊοῦ καί ἐπετελέσασι αὐτόν, οὐχί τήν λαμπροφόρον Κυριακήν τοῦ Πάσχα, ἀλλά τῷ Ἁγίῳ καί Μεγάλῳ Σαββάτῳ, μαζί μέ τό νομικόν φάσκα τῶν Ἰουδαίων, καί ἀναστήσασι τόν Κύριον οὐχί τριήμερον, ἀλλά διήμερον, ἀνάθεμα»!»

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’).

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς κηρύσσουσι καί διδάσκουσι ὅτι ἡ τέλεσις τῆς Θείας Λειτουργίας, ὑπό κανονικοῦ ἱερέως, ἄνευ μνημονεύσεως αἱρετίζοντος ἐπισκόπου, ἄκυρος ἐστίν, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς ἀντιτιθεμένοις, διαβάλλουσι καί παρερμηνεύουσι τόν 15ον Ἱερόν Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας (ΑΒ΄) Συνόδου περί διακοπῆς μνημονεύσεως αἱρετίζοντος ἐπισκόπου, πρό συνοδικῆς διαγνώσεως, κηρύττοντος, δημοσίᾳ καί γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ’ Ἐκκλησίας, αἵρεσιν τινά κατεγνωσμένην παρά τῶν ἁγίων Συνόδων ἤ Πατέρων, ἀνάθεμα»! 

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς προωθοῦσι καί ἐπιβάλλουσι τήν παγκόσμιον δικτατορίαν καί κυριαρχίαν καί τόν ὁλοκληρωτισμόν, διά τῆς κατασκευῆς τεχνητῶν πανδημιῶν, ἐπικινδύνων δέ διά τήν κατ’ ἄμφω ὑγείαν, πολλῷ μᾶλλον διά θανατηφόρων ἐμβολιασμῶν, οἵτινες στοχεύουσιν εἰς τήν κατατρομοκράτησιν τῶν λαῶν, τήν μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς, τήν πτωχοποίησιν καί τόν ἀπόλυτον ἔλεγχον τῆς ἀνθρωπότητος, τήν ἀχρήματον κοινωνίαν καί τήν ἡλεκτρονικήν διακυβέρνησιν, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς λεγομένοις ‘’ἐμβολίοις’’, τοῖς χρησιμοποιήσασι ἤ περιέχουσι κυτταρικάς σειράς προϊόντα νεογνοκτονιῶν, γενετική πληροφορία τῆς πρωτεΐνης τοῦ κορωναϊοῦ, νανοσωματίδια καί γραφένιον, μικροτσίπ, λουσιφεράση, καί ἀποσκοποῦσι εἰς τήν μετάλλαξιν τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ, τόν ἡλεκτρονικόν ἔλεγχον, τό σφράγισμα τῶν ἀνθρώπων καί τόν μετανθρωπισμόν, ἀνάθεμα»!    

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς καθυβρίζουσι ἀπανθρώπως καί ρατσιστικῶς τούς μή ἀποδεχομένους τά ἀνωτέρω ‘’ἐμβόλια’’ ὡς ‘’ψεκασμένους’’, ‘’παλαβούς’’, ‘’χαλασμένους εἰς τόν νοῦν’’, ‘’βεβλαμμένους’’, ‘’ἀμαθεῖς’’, ‘’βλασφήμους’’, ‘’αἱρετικούς’’, ‘’σχισματικούς’’, ‘’ἐκτός Ἐκκλησίας’’, ’’ἐκτός Εὐαγγελικοῦ μηνύματος’’, ‘’φανατικούς’’, ‘’ναζιστάς’’, ‘’φασίστας’’, ‘’σκοταδιστάς’’, ‘’ὀπισθοδρομικούς’’, ‘’αὐτόχειρες’’, ‘’ἀνεγκεφάλους’’, ‘’ἀδελφοκτόνους’’, ‘’ἐγωπαθεῖς’’, ‘’ἐγωιστάς’’, ‘’ζηλωτάς ἄνευ ἐπίγνωσιν’’, ‘’θρασεῖς’’, ‘’τρελλούς’’, ‘’ἀνισορρόπους’’, ‘’μικρονόας’’, ‘’χρείζοντας ἐξορκισμούς’’, ‘’κοινωνικά παρανοϊκούς’’ καί ἀπειλοῦσι καί διώκουσι αὐτούς, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς καθυβρίσασι διά βλασφήμων σκίτσων καί δηλώσεων τό ὑπερφυές μυστήριον τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀσπίλου Γεννήσεως, τήν Κυρίαν Θεοτόκον, τόν ἅγιο Ἰωσήφ τόν Μνήστορα, καί τούς ὁσίους καί θεοφόρους πατέρας ἡμῶν Ἀρσένιον τόν Καππαδόκην καί Παΐσιον τόν Ἁγιορείτην ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ θεοσοφίᾳ, τῇ σαηεντολογίᾳ καί τῷ ἀποκρυφισμῷ, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ Μασονίᾳ καί τῷ διεθνῇ φρικώδῃ παν-Σιωνισμῷ, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ διεθνεῖ, σιωνιστικῇ, καμπαλιστικῇ, μασονικῇ καί ἀντιχρίστῳ ‘’Νέᾳ Ἐποχῇ τοῦ Ὑδροχόου’’, ‘’Νέᾳ Τάξει Πραγμάτων’’ καί ‘’Νέᾳ Κανονικότητι’’, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ γιόγκᾳ, τῷ διαλογισμῷ, τῷ βελονισμῷ, ταῖς πιλάταις καί τῇ ὁμοιοπαθητικῇ, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Ἅπασι τοῖς παρά τήν Ἐκκλησιαστικήν παράδοσιν, καί τήν διδασκαλίαν, καί ὑποτύπωσιν τῶν ἁγίων καί ἀοιδίμων Πατέρων καινοτομηθεῖσι, ἤ μετά τοῦτο πραχθησομένοις, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Ὅλοις τοῖς αἱρετικοῖς, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

Ἐνταῦθα ὁ Χορός ψάλλει εἰς ἦχον γ’ τόν τῆς Ὀρθοδοξίας ὕμνον τοῦ ὁσίου Ἰωσήφ τοῦ Βρυεννίου :«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία· οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας· ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, καὶ σοὶ ζῶμεν, καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα· εἰ δὲ καλέσει καιρός, καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα».

ΣΤΑΣΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

Ἐκινεῖ ἡ λιτανεία καί εἰσέρχεται εἰς τόν Ναόν.

Χορός ψάλλει εἰς ἦχον β’ τὸ Ἀπολυτίκιον «Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι, Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν Κόσμον».

ἱερεὺς ἀπό τῶν βημοθύρων λέγει ἐκφώνως :

«Μιχαὴλ τοῦ ὀρθοδόξου βασιλέως καὶ Θεοδώρας τῆς ἁγίας αὐτοῦ μητρός, αἰωνία ἡ μνήμη»!

῾Ο Χορὸς : «Αἰωνία ἡ μνήμη» (γ΄).

ἱερεύς :

«Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Λέοντος, ᾿Αλεξάνδρου, Χριστοφόρου, Νικηφόρου, ᾿Ανδρονίκου, ᾿Ισαακίου, ᾿Αλεξίου καὶ Θεοδώρου, τῶν τὴν οὐράνιον βασιλείαν τῆς ἐπιγείου ἀνταλλαξαμένων, αἰωνία ἡ μνήμη»!

῾Ο Χορὸς : «Αἰωνία ἡ μνήμη» (γ΄).

ἱερεύς :

«᾿Ιγνατίου, Φωτίου, Στεφάνου, ᾿Αντωνίου, ᾿Ιωσὴφ καὶ πάντων τῶν ἁγιωτάτων πατριαρχῶν τῶν ὑπὲρ τῆς πίστεως ἡμῶν ἀγωνισαμένων, αἰωνία ἡ μνήμη»!

῾Ο Χορὸς : «Αἰωνία ἡ μνήμη» (γ΄).

ἱερεύς :

«Τούτων τοῖς ὑπὲρ εὐσεβείας μέχρι θανάτου ἄθλοις τε καὶ ἀγωνίσμασι καὶ διδασκαλίαις παιδαγωγεῖσθαί τε καὶ κρατύνεσθαι Θεὸν ἐκλιπαροῦντες καὶ μιμητὰς τῆς ἐνθέου αὐτῶν πολιτείας μέχρι τέλους ἀναδείκνυσθαι ἐκδυσωποῦντες, ἀξιωθείημεν τῶν ἐξαιτουμένων, οἰκτιρμοῖς καὶ χάριτι τοῦ μεγάλου καὶ πρώτου ἀρχιερέως Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν, πρεσβείαις τῆς ὑπερενδόξου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τῶν θεοειδῶν ἀγγέλων καὶ πάντων τῶν ἁγίων».

῾Ο Χορὸς : «᾿Αμὴν».

ἱερεὺς ψάλλει ἀπὸ τῶν βημοθύρων τὸν ψαλμικὸν στίχον εἰς ἦχον βαρύν : «Τίς θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος».

 ῾Ο Χορὸς :

Στίχος : «Ἐγνώρισας ἐν τοῖς λαοῖς τήν δύναμίν Σου.

Τίς θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος».

῾Ο Χορὸς :

Στίχος : «Καί εἶπα˙ Νῦν ἠρξάμην˙ αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου.                                                                              

Τίς θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος».

ἱερεὺς ποιεῖ τήν Ἀπόλυσιν.

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!