Blog

Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ» ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ, ΤΟΥ ΕΒΡΑÏΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΩΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 25-05-2024 1. Εἰσαγωγή Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία κατευθύνει καί καθοδηγεῖ τό Πανάγιον καί Τελεταρχικόν Πνεῦμα καί ἡ ὁποία εἶναι «στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας»[1], ἐπί 21 αἰῶνες θεωρεῖ τόν Ἰούδα…

ΠΑCΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2024

«Καταδικασμένοι» νά εἶναι ἀθάνατοι! Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 05-05-2024 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ΧΡΙCΤΟC ΑΝΕCΤΗ ! Ἕνας ἀπό τούς συγχρόνους ἁγίους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, πού, Χάριτι Θεοῦ, κατενόησε σέ βάθος τό μυστήριο τῆς Ἀναστάσεως, ὑπῆρξε ὁ ἀποτειχισθείς καί Οἰκουμενικός Διδάσκαλος, Ὅσιος καί…

ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ : ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΘΥΜΟΥ, ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑΣ Η’ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ;

Πρωτοπρεσβύτερος Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 24-03-2024 Τά ἀναθέματα ἐναντίον πάντων τῶν αἱρετικῶν καί πασῶν τῶν αἱρέσεων περιέχονται στό ἐξαίσιο ὁμολογιακό κείμενο, τό ὁποῖο ἐπιγράφεται «Συνοδικόν τῆς Ζ΄ Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας» καί περιέχει ἀποφάσεις τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὑπέρ…

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 24-03-2024 Μέ τήν εὐκαιρία τῆς σημερινῆς μεγίστης ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, θά θέλαμε νά τονίσουμε στήν ἀγάπη σας ὅτι εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖο ὅλοι οἱ πιστοί – καί ἀπαραιτήτως οἱ ἀποτειχισμένοι – νά καταλάβουμε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ…

ΤΑΞΙΣ ΛΙΤΑΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς λιτανείας ἵστανται πάντες εἰς τὸν σολέα. ΕΝΑΡΞΙΣ Ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῶν βημοθύρων λέγει : «Εὐλογημένη ἡ εἴσοδος τῶν ἁγίων σου πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Ὁ Χορὸς :  «᾿Αμήν». Καὶ ὁ…

Ο ΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ (ἐκδ. Φῶς ΧΕΕΝ, Ἀθῆναι 2010, σσ. 173-178, 618-635) Μετά τήν Ἀπόλυσιν τοῦ Ὄρθρου, καί πρό τῆς Λειτουργίας, λιτανεύομεν κοινῶς μετά τῶν ἁγίων τοῦ Σταυροῦ ξύλων, καί τῶν σεπτῶν Εἰκόνων, καί ἀπερχόμεθα ἐν τόπῳ…

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 30-01-2024 Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐπιτελεῖ σήμερα λαμπρῶς καί πανηγυρικῶς τήν σύναξη τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγαλου, Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου…

ΕΥΧΕΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί! Εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου βαπτισθεῖς Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά μᾶς ἀξιώσει νά ”ἀρνηθοῦμε τήν ἀσέβεια”, δηλαδή τήν εἰδωλολατρεία καί γενικῶς τά ἀσεβῆ δόγματα, ”καί τίς κοσμικές ἐπιθυμίες”, δηλαδή τήν πλεονεξία, τήν τρυφή, τήν…

ΕΥΧΕΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί! Εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας ὁ σήμερον ὀκταήμερος κατά σάρκα περιτμηθεῖς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ταῖς πρεσεβείαις τοῦ σήμερον ἑορταζομένου ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου καί Οὐρανοφάντορος, νά μᾶς φυλάξει ἀπό…

ΧΡΙCΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2023

Θεο-ἐνανθρώπηση καί ἀνθρωπο-ἐνθέωση Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 25-12-2023 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ΧΡΙCΤΟC ΕΤΕΧΘΗ! Μέσα στήν ἱερά καί κατανυκτική ἀτμόσφαιρα τῆς μεγίστης Δεσποτικής ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ὁ πιστός, ἐνσυνείδητος καί δή ἀποτειχισθείς Ὀρθόδοξος Χριστιανός αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά δοξάζει…

πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!