Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ» ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ, ΤΟΥ ΕΒΡΑÏΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΩΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 25-05-2024 1. Εἰσαγωγή Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία κατευθύνει καί καθοδηγεῖ τό Πανάγιον καί Τελεταρχικόν Πνεῦμα καί ἡ ὁποία εἶναι «στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας»[1], ἐπί 21 αἰῶνες θεωρεῖ τόν Ἰούδα…

ΠΑCΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2024

«Καταδικασμένοι» νά εἶναι ἀθάνατοι! Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 05-05-2024 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ΧΡΙCΤΟC ΑΝΕCΤΗ ! Ἕνας ἀπό τούς συγχρόνους ἁγίους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, πού, Χάριτι Θεοῦ, κατενόησε σέ βάθος τό μυστήριο τῆς Ἀναστάσεως, ὑπῆρξε ὁ ἀποτειχισθείς καί Οἰκουμενικός Διδάσκαλος, Ὅσιος καί…

ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ : ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΘΥΜΟΥ, ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑΣ Η’ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ;

Πρωτοπρεσβύτερος Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 24-03-2024 Τά ἀναθέματα ἐναντίον πάντων τῶν αἱρετικῶν καί πασῶν τῶν αἱρέσεων περιέχονται στό ἐξαίσιο ὁμολογιακό κείμενο, τό ὁποῖο ἐπιγράφεται «Συνοδικόν τῆς Ζ΄ Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας» καί περιέχει ἀποφάσεις τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὑπέρ…

πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!