ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 2021

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

02-05-2021

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,                              

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ὁ ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στήν 32η μελέτη του «Εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου», πού περιέχεται στό βιβλίο του «Πνευματικά Γυμνάσματα»[1], λέγει ὅτι ἔχουμε χρέος νά συγχαροῦμε τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος στήν χαρμόσυνή Του Ἀνάσταση ἀπέκτησε πάλι μέ κέρδος ἄπειρο ὅλα ἐκεῖνα, πού εἶχε χάσει στό Πάθος Του.

Τέσσαρα πράγματα εἶχε χάσει τότε : α) τήν χαρά, β) τήν ὡραιότητα, γ) τήν τιμή, καί δ) τήν ζωή.

α) Ἀνέλαβε τήν χαρά, ἐπειδή διαρρήχθηκαν πλέον τά μεσότοιχα, πού κρατοῦσαν πρότερον ἐκεῖνο τό πέλαγος τῆς χαρᾶς μόνο στό ἀνώτερο μέρος τῆς ψυχῆς τοῦ Κυρίου, καί τώρα, ὅλο τό πλήρωμα τῆς χαρᾶς ἐκείνης, πού κρατοῦνταν γιά τριαντατρία χρόνια, ἔτρεξε στό νά κατακλύσει τίς κατώτερες δυνάμεις τῆς ψυχῆς καί τά μέλη τοῦ Λυτρωτοῦ. Γι’ αὐτό καί ὅταν ἀνέστη ἀπό τόν τάφο, ὁ πρῶτος λόγος, πού ἔβγαλε ἀπό τό ἅγιο στόμα Του, ἦταν δηλωτικός αὐτῆς Του τῆς χαρᾶς : «Καί ἰδού ὁ Ἰησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς λέγων˙ χαίρετε»[2].

β) Ἀνέλαβε καί τήν ὡραιότητα καί τήν δόξα, διότι Ἐκεῖνος, πού ἦταν χθές καί προχθές ἄμορφος, ἄδοξος, ἀνίδεος, τώρα ἀνέστη ἐκ τοῦ μνήματος, σάν ἕνας νυμφίος ἀπό τόν θάλαμό του ὅλος ὡραιότατος, ὅλος δεδοξασμένος, ὅλος ἡλιόμορφος. Ἐπειδή ἡ Χάρις καί ἡ δόξα τοῦ ἀναστηθέντος σώματος τοῦ Χριστοῦ εἶναι τόσο ὑπερβολική, πού στόν οὐρανό αὐτή θά εἶναι ἡ ἀνωτάτη μακαριότητα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος καί ὅλων τῶν αἰσθήσεών μας. Καί θά εἶναι ἀρκετή νά ὁδοποιήσει σέ ὅλους τούς μακαρίους, τόσο στούς ἀγγέλους, ὅσο καί στούς ἀνθρώπους, τόν Παράδεισο, στόν ὁποῖο ἔχουν νά εὐφραίνονται ἀχόρταστα σέ ὅλους τούς αἰῶνες.

γ) Ἀνέλαβε τήν τιμή καί τήν ἐξουσία, ἐπειδή Ἐκεῖνος ὁ Ἴδιος, πού πρό ὀλίγου λογιζόταν λιγώτερο καί ἀπό ἄνθρωπος καί καταφρονοῦνταν χειρότερα και ἀπό σκουλήκι, τώρα ἀνασταίνεται καί ἀρχίζει νά βασιλεύει στόν οὐρανό καί τήν γῇ.

δ) Τώρα δέ πού ἀναστήθηκε, ἀνέλαβε τήν ζωή, ἀλλά τί λογῆς ζωή; Μία ζωή, πού θανάτωσε τελείως τόν θάνατο καί γι’ αὐτό δέν φοβᾶται νά λάβει ἄλλη μιά φορά θάνατο.

«Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.

Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν· ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός, οὕτως ἀπολοῦνται  οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ» (Ψαλμός 67, 2-3).

Δηλαδή, «ἄς ἀναστηθεῖ καί ἄς κινηθεῖ πρός ἐκδίκηση καί δράση ὁ Θεός, καί ἄς διασκορπιστοῦν ἀμέσως οἱ ἐχθροί Του καί ἄς φύγουν μπροστά ἀπό τό φοβερό πρόσωπό Του ὅσοι Τόν μισοῦν.

Ὅπως διαλύεται καί ἐξαφανίζεται ὁ καπνός, ἔτσι ἄς ἐξαφανιστοῦν κί αὐτοί. Ὄπως λιώνει τό κερί κοντά καί ἀπέναντι ἀπό τήν φωτιά, ἔτσι ἄς λιώσουν καί ἄς ἐξαφανιστοῦν οἱ ἁμαρτωλοί μπροστά ἀπό τό πρόσωπο τῆς Θείας παρουσίας»[3].

Ὄντως, ἄς διασκορπιστοῦν :

α) οἱ ἐχθροί Του οἱ δαίμονες[4],

β) ὁ ἐχθρός Του ὁ θάνατος,

γ) ὁ ἐχθρός Του ἡ ἁμαρτία,

δ) ὁ ἐχθρός Του ὁ ᾅδης,

ε) οἱ ἐχθροί Του οἱ Ἰουδαῖοι, πού Τόν σταύρωσαν καί Τόν μισοῦν,

στ) οἱ ἐχθροί Του οἱ σύγχρονοι πολιτικοί καί ἐκκλησιαστικοί ἀνασταυρωτές Του, οἰ Γραμματεῖς καί Φαρισαίοι,

ζ) ὁ ἐχθρός Του ὁ διαχριστιανικός καί διαθρησκειακός συγκρητιστικός Οἰκουμενισμός,

η) οἱ ἐχθροί Του οἱ οἰκουμενιστές, οἱ λατινόφρονες καί οἱ πανθρησκειαστές,

θ) ὁ ἐχθρός Του ἡ ληστρική, αἱρετική, οἰκουμενιστική καί οὐνιτική ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης,

ι) ὁ ἐχθρός Του τό σχισματοαιρετικό κακοκέφαλο μόρφωμα, πού βρίσκεται στήν Οὐκρανία,

ια) ὁ ἐχθρός Του ὁ Καισαροπαπισμός,

ιβ) ὁ ἐχθρός Του ὁ κορωνοϊός,

ιγ) ὁ ἐχθρός Του ἡ μασκοφορία μέσα στούς Ἱερούς Ναούς,

ιδ) οἱ ἐχθροί Του τά κορωνοτέστ καί τά κορωνοεμβόλια, καί

ιε) οἱ ἐχθροί Του οἱ ἀθεολογήτως βλασφημοῦντες τήν Ἁγία Του Ἀνάσταση, μεταθέτοντας τήν ὥρα τῆς Ἀναστάσεώς Του πρίν τό μεσονύκτιο, καί «συνεορτάζοντάς» την μέ τό νομικό Πάσχα τῶν Ἰουδαίων.     

Κατά τούς νηπτικούς καί θεοσόφους Πατέρες, τρεῖς εἶναι οἱ ἀναστάσεις, πού ἐνεργοῦνται μυστικῶς καί ἠθικῶς στόν ἄνθρωπο.

Μυστικῶς ἐνεργεῖται α) ἡ ἀνάσταση τοῦ σώματος, β) ἡ ἀνάσταση τῆς ψυχῆς καί γ) ἡ ἀνάσταση τοῦ νοῦ.

Ἠθικῶς ἐνεργεῖται α) ἡ ἀνάσταση τῆς ἀρετῆς, πού κατορθώνεται μέ τήν πρακτική φιλοσοφία, β) ἡ ἀνάσταση τοῦ λόγου, πού κατορθώνεται μέ την θεωρία τῶν ὄντων καί τήν πνευματική γνώση καί γ) ἡ ἀνάσταση τῆς ὑπέρ λόγον σιγῆς, πού κατορθώνεται μέ τήν ἁρπαγή πρός τόν Θεό.

Ἄς παρακαλέσουμε τόν σήμερα ἀναστάντα Κύριο νά ἐνεργήσει στούς ἑαυτούς μας μέ τήν Χάρι Του αὐτές τίς τρεῖς ἀναστάσεις καί νά ζωοποιήσει τά σώματά μας, πού νεκρώθηκαν ἀπό τήν ἐμπάθεια, τίς ψυχές μας, πού νεκρώθηκαν ἀπό τήν ἡδυπάθεια, καί τόν νοῦ μας, πού νεκρωθηκε ἀπό τήν προσκόλληση στούς κακούς καί ἐμπαθεῖς λογισμούς.

Καί ἔτσι, ἀφοῦ ζωοποιήσει αὐτά τά τρία μέρη μέ τήν ἀπάθεια, νά μᾶς ἀξιώσει νά ἀναστηθοῦμε ἀπό ἐδῶ μαζί μ’ Αὐτόν, ὄχι μόνο μέ ψιλή πίστη, ἀλλά μέ πείρα καί νοερά αἴσθηση, ὥστε νά λέμε ἀληθινά, καί ὄχι μέ τά λόγια μόνο, τό : «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον».

Καί νά βασιλεύει καί νά ζεῖ μόνο ὁ Χριστός σ’ ἐμᾶς κί ἐμεῖ ἀντιστρόφως νά βασιλεύουμε καί νά ζοῦμε μόνο μέσα στόν Χριστό, κατά τήν παραγγελία, που μᾶς δίδει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος : «Ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλά τῷ ὑπέρ αὐτῶν ἀποθανόντι καί ἐγερθέντι»[5], δηλαδή «ὥστε ἐκεῖνοι, πού ζοῦν, νά μήν ζοῦν πλέον γιά τόν ἑαυτό τους, ἀλλά γιά Ἐκεῖνον, πού πέθανε γι’ αὐτούς καί ἀναστήθηκε».

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2021

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!


[1] ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πνευματικά Γυμνάσματα, ἐκδ. Β. Ρηγόπουλος, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 271-285.

[2] Ματθ. 28, 9.

[3] ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Τό Ψαλτήριον μετά συντόμου ἑρμηνείας, ἐκδ. Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», Ἀθήναι, Ὀκτώβριος 2001, σ. 246.

[4] ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Ἑρμηνεία εἰς τούς ΡΝ΄ (150) Ψαλμούς τοῦ Προφητάνακτος Δαβίδ, Ψαλμοί ΝΑ΄-Ρ΄, τ. Β΄, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 165-166.

[5] Β’ Κορ. 5, 15.

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!