ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚO MYNHMA 2020

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

Εὐχαριστοῦμε καί εὐγνωμονοῦμε τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό μας, πού μᾶς ἀξιώνει γι’ἀκόμη μία χρονιά καί φέτος νά ἑορτάζουμε λαμπρῶς καί πανηγυρικῶς, θεϊκῶς καί πνευματικῶς τήν μεγίστη Δεσποτική ἑορτή τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ἡ σκέψη μας φυσικά ὑποκλίνεται μπροστά στό ὑπέρλογο καί ὑπερφυές μεγαλεῖο τῆς ἀφάτου κενώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, πού ἔγινε μέ τήν ἐνσάρκωση, τήν ἐνανθρώπηση, τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.

Ταυτόχρονα, ὅμως, στρέφεται καί σέ μία ἄλλη, μελλοντική – θά λέγαμε – «γέννηση»˙ αὐτή τοῦ ἀντιχρίστου, ἡ ὁποία θά ἀποτελέσει τό τελευταῖο σημάδι πρίν τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ.  Ἐσχάτως πολύς λόγος γίνεται γιά τήν ἐπικείμενη ἔλευση τοῦ μεσσία τῶν Ἑβραίων, δηλαδή τοῦ ἀντιχρίστου.

Ὁ ἀντίχριστος, ἐπειδή φθονεῖ καί μισεῖ τόν Χριστό, θά προσπαθήσει νά Τόν μιμηθεῖ καί νά Τόν ἀντιγράψει κατά πάντα, ἀκόμη καί κατά τήν Γέννησή Του.

Ἡ Ἁγία Γραφή διαζωγραφίζει τό πρόσωπο τοῦ Ἀντιχρίστου καί οἱ ἅγιοι Πατέρες τό ἑρμηνεύουν.

Θά εἶναι ὁ διάβολος καί θά ἔχει ἐνανθρωπίσει; Ἤ θά εἶναι ἕνας ἁπλός ἄνθρωπος;

Ὁ διάβολος δέν θά γίνει ἄνθρωπος, ὅπως ὁ Κύριος μέ τήν ἐνανθρώπισή Του. Μή γένοιτο! Συνεπῶς, θά εἶναι ἄνθρωπος κατ’ἐνέργεια τοῦ σατανᾶ. Δηλαδή, ὄργανο τοῦ σατανᾶ. Ὡς ἄνθρωπος ὁ ἀντίχριστος θά γεννηθεῖ ἀπό ἄνθρωπο, ἀπό γυναῖκα, ἀλλά ἐκ πορνείας. Ὁ πατέρας του δέν θά εἶναι γνωστός, ἀφοῦ θά εἶναι γέννημα πορνείας. Ὅλο αὐτό θά γίνει, γιά νά δώσει τήν ἐντύπωση ὅτι γεννήθηκε ἐκ παρθένου, κατ’ἀπομίμησιν τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἀντίχριστος εἶναι ὁ πίθηκος τοῦ Χριστοῦ.

Ἐάν ὁ διάβολος εἶναι ἡ ἀρχή καί τό μέσον κάθε κακοῦ, ὁ ἀντίχριστος θά εἶναι τό τέλος κάθε κακοῦ. Θά εἶναι ὁ πιό σάπιος καρπός ἀπό τήν πτώση τοῦ Ἀδάμ καί ἐπέκεινα καί στήν ποιότητα, ἀλλά καί χρονικά. Ὁ τελευταῖος πιό σάπιος καρπός, πού ποτέ ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει δώσει. Θά εἶναι ὄχι ἁπλῶς Ἑβραῖος, ἀλλά ἐκ ρίζης Ἑβραίων, δηλαδή ἀπό προγόνους Ἑβραίων. Καί ποιοί θά εἶναι αὐτοί οἱ πρόγονοί του; Θά εἶναι ἀπό ἐκείνους, πού ἐπιμένουν στήν ἀπιστία στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Θά κατάγεται ἀπό τήν φυλή τοῦ Δάν. Τοπικά ὁ ἀντίχριστος θά προέλθει ἀπό τήν Γαλιλαία. Ὅπως ὁ Χριστός προῆλθε ἀπό τήν Γαλιλαία, κατά τόν ἴδιο τρόπο θά προέλθει καί ὁ ἀντίχριστος ἀπό τήν Γαλιλαία[1].  

Ἕνα σημεῖο, πού προετοιμάζει τήν ἔλευση τοῦ ἀντιχρίστου, εἶναι ἡ παγκοσμιοποίηση. Εἶναι γεγονός ὅτι βιώνουμε ἤδη μία πολιτική καί θρησκευτική παγκοσμιοποίηση, ἡ ὁποία, ὄχι μόνο εἶναι χωρίς Χριστό, ἀλλά στρέφεται ἀποκλειστικά κατά τοῦ Χριστοῦ.

Τό ὑπερκράτος, ἡ ὑπεροικονομία, ἡ ὑπερθρησκεία δέν ὑπηρετοῦν τόν Χριστό καί τόν ἄνθρωπο, ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τόν ἀντίχριστο καί ὅσους ἤδη τόν προσκυνοῦν καί θά τόν προσκυνήσουν.

Σ’ αὐτήν τήν παγκοσμιοποίηση οἱ διάφοροι θεσμοί ἀφαιροῦν καί καταπατοῦν μέ αὐταρχικό καί ἀπολυταρχικό τρόπο τίς αὐτονόητες ἐλευθερίες καί τά δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων, προκειμένου οἱ ἄνθρωποι νά γίνουν πιόνια στά χέρια τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς.

Αὐτό ἄρχισε ἤδη νά γίνεται καί στήν πατρίδα μας, ὅπου θεσμοί, ἔξωθεν ἐρχόμενοι, ἐπιβάλλονται στόν λαό μας. Θέλουν ὅλοι νά ἐλέγχονται παγκοσμίως.

Ὡς Ὀρθόδοξοι ἀρνούμαστε νά δεχθοῦμε καί νά συμπράξουμε σέ παγκοσμιοποιήσεις τύπου «Νέας Ἐποχῆς», «Νέας Τάξεως Πραγμάτων» ἤ «Νέας Κανονικότητας».

Ἀρνούμαστε τήν ἐξίσωση καί τήν ὁμογενοποίηση τῆς μιᾶς, μοναδικῆς καί ἀποκλειστικῆς ἀποκαλυφθείσης Ἀληθείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τίς ποικίλες αἱρέσεις, τά σχίσματα καί τίς παραθρησκεῖες, ἡ ὁποία προωθεῖται ἀπό τήν παναίρεση τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τίς διαχριστιανικές καί διαθρησκειακές συμπροσευχές, τήν ληστρική, αἱρετική καί οἰκουμενιστική ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης καί τό νέο σχισματοαιρετικό μόρφωμα στήν Οὐκρανία.  

Ἡ ἀληθινή παγκοσμιοποίηση ἄρχισε μέ τήν Σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὁ Ὁποῖος προσέλαβε ὁλόκληρη τήν ἀνθρώπινη φύση, ἕνωσε «τά τό πρίν διεστῶτα» καί ἀνέστησε «παγγενῆ τόν Ἀδάμ».

Ὁ νηπιάσας Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινά παγκόσμιος ἄνθρωπος. Ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἶναι παγκόσμιος, γιατί θυσιάστηκε γιά ὅλο τόν κόσμο.

Ὁ ἀντίχριστος καί οἱ ὀπαδοί του σφετερίζονται τόν τίτλο τοῦ παγκοσμίου. Κι αὐτό, γιατί δέν θυσιάζονται γιά τούς ανθρώπους, ἀλλά θυσιάζουν τούς ἀνθρώπους ἐν ονόματι τῆς παγκοσμιοποιήσεως.

Κάθε μοναρχία καί παγκοσμιοποίηση χωρίς Χριστό μπορεῖ νά καταργεῖ τήν πολυαρχία τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά τήν πολυθεΐα τῶν εἰδώλων, τίς ποικίλες εἰδωλοποιήσεις ψευδῶν θεῶν καί ἰδεολογιῶν, μόνο ὁ ἐνανθρωπήσας ἐκ τῆς Ἁγνῆς Χριστός καταργεῖ.

Οἱ Ὀρθόδοξοι ζητᾶμε παγκοσμιοποίηση Θεανθρώπινη, παγκοσμιοποίηση στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ἐκεί εἶναι ἡ ἐλπίδα μας καί γι’ αὐτήν ὁ ἀγώνας μας.

Ὡς Ὀρθόδοξοι δέν προσκυνοῦμε ὑπερανθρώπους, ἰδεολογίες, εἴδωλα, ψευδοσωτήρες.

Δέν προσκυνοῦμε τόν Πάπα, οὔτε τόν Ἀλλάχ, οὔτε τόν Μωάμεθ, οὔτε τόν Βούδδα, οὔτε τόν Κρίσνα, οὔτε κανένα ἀντίχριστο.

Δέν προσκυνοῦμε τήν Μασονία, οὔτε τόν πανσιωνισμό.

Δέν προσκυνοῦμε κανένα ἀντίχριστο Καίσαρα.

Δέν προσκυνοῦμε κανένα αἱρετίζοντα καί οἰκουμενιστή Πατριάρχη, Ἀρχιεπίσκοπο, Μητροπολίτη, Ἐπίσκοπο.

Οὔτε παρασυρόμαστε ἀπό δῆθεν παραδοσιακούς καί ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι ἀναλύονται μόνο σέ διαπιστωτικές ἐπιστολές καί κείμενα, ἐνῶ δειλιάζουν μπροστά στήν ἐπιτέλεση τοῦ ἱεροκανονικοῦ καί ἁγιοπατερικοῦ καθήκοντος τῆς διακοπῆς μνημονεύσεως τῶν αἰρετιζόντων προϊσταμένων τους, ἀποτελῶντας οὐσιαστικά βαλβίδες ἐκτονώσεως τῶν ὅποιων ἀντιδράσεων. 

Γιά λόγους συνειδήσεως ἀντιτιθέμεθα, ἐπίσης, στήν ὑπό τό πρόσχημα τῆς γρίππης τοῦ κορωναϊοῦ ὑποχρεωτική μασκοφορία καί φίμωση καί στόν ἀμφιβόλου ποιότητος ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό, διότι δέν θεοποιοῦμε τό ἀγαθό τῆς σωματικῆς ὑγείας εἰς βάρος καί ζημία τῆς πνευματικῆς μας ὑγείας.

Μετά λύπης παρατηροῦμε ὅτι οἱ Ἱεροί Ναοί ἀποτελοῦν πλέον Ναούς ἀπιστίας, ἀφοῦ μέσα σ’αυτούς τελοῦνται μιαρές συμπροσευχές καί συλλείτουργα, μνημονεύονται οἰκουμενιστές καί σχισματοαιρετικοί, ἐπιβάλλεται ἡ μασκοφορία καί ἡ ἀπολύμανση, ἀλλάζει ὁ ἀπό αἰώνων παραδοσιακός τρόπος τῆς Θείας Μεταλήψεως διά τῆς μιᾶς κοινῆς ἱερᾶς λαβίδος. Ἐσχάτως, τά πνευματικά κέντρα τῶν Ναῶν μετατρέπονται σέ κέντρα ἐμβολιασμοῦ τῶν πιστῶν.

Ἐμεῖς, ὅμως, ὡς Ὀρθόδοξοι, εἰς πεῖσμα τῶν δαιμόνων καί τῶν ὀργάνων τους, καί ἐφαρμόζοντας ταπεινῶς καί ὀρθῶς τήν ἱεροκανονική καί ἁγιοπατερική διακοπή μνημονεύσεως, προσκυνοῦμε σήμερα, ἀλλά καί πάντα, ἀποκλειστικά καί μόνο τόν ἐν Βηθλεέμ τεχθέντα Κύριο, τόν ταπεινό Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτόν, πού μᾶς λύτρωσε μέ τήν Γέννηση, τά Πάθη, τόν Σταυρό, τήν Ταφή, τήν Ἀνάσταση καί τήν Ἀνάληψή Του.

Ἱκετεύουμε, λοιπόν, σήμερα, τήν εὔσημη καί ἁγία αὐτή ἡμέρα, τόν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου γεννηθέντα, ἐν σπηλαίῳ τεχθέντα καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθέντα Κύριο Ἰησοῦ νά δώσει πλουσία τήν Χάριν Του στόν λαό Του, σ’ ἐμᾶς καί τίς οἰκογένειές μας, ὥστε νά μήν παρασυρθοῦμε ἀπό ἀχρίστους ψευδοπροφῆτες καί ἄχριστες παγκοσμιοποιήσεις, ἀλλά νά μείνουμε πιστοί στό Παγκόσμιο καί Ἅγιο Ὄνομά Του ἄχρι θανάτου[2].

ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!

Μέ ἑόρτιες εὐχές,

ἐλάχιστος ἐν ἱερεῦσι

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος


[1] Σχ. βλ. ΑΡΧΙΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Ὁμιλίες στήν Ἀποκάλυψη, Σκιαγράφησις τοῦ Ἀντιχρίστου, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2016.

[2] Σχ. βλ. ΑΡΧΙΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ – ΚΑΨΑΝΗΣ, Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί, Μυνήματα Χριστουγἐννων, ἔκδ. Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον  Ὄρος 2014, σσ. 93-97.  

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!