ΤΑΞΙΣ ΛΙΤΑΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς λιτανείας ἵστανται πάντες εἰς τὸν σολέα.

ΕΝΑΡΞΙΣ

ἱερεὺς ἀπὸ τῶν βημοθύρων λέγει : «Εὐλογημένη ἡ εἴσοδος τῶν ἁγίων σου πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων».

Χορὸς«᾿Αμήν».

Καὶ ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει ἀπὸ τῶν βημοθύρων τὸ προοίμιον τοῦ ὑπὲρ τῆς ὀρθοδοξίας συνοδικοῦ :

«᾿Εποφειλομένη πρὸς Θεὸν ἐτήσιος εὐχαριστία, καθ᾿ ἣν ἡμέραν ἀπελάβομεν τὴν τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαν σὺν ἀποδείξει τῶν τῆς εὐσεβείας δογμάτων καὶ καταστροφῇ τῶν τῆς κακίας δυσσεβημάτων.

Προφητικαῖς ἑπόμενοι ῥήσεσιν ἀποστολικαῖς τε παραινέσεσιν εἴκοντες καὶ εὐαγγελικαῖς ἱστορίαις στοιχούμενοι, τῶν ἐγκαινίων τὴν ἡμέραν ἑορτάζομεν. Καὶ ταύτῃ εὐχαῖς καὶ λιτανείαις συνευφραινόμενοί τε καὶ συναγαλλόμενοι ψαλμοῖς ἐκβοῶμεν καὶ ᾄσμασιν».

Καὶ ἐκκινεῖ ἡ ἱερὰ πομπὴ, ἐξελθοῦσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καί ἵσταται πρὸς τὴν ἔξωθεν νοτείαν πύλην τοῦ Ναοῦ.

Χορὸς ψάλλει εἰς ἦχον β’ τὸ Ἀπολυτίκιον «Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι, Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν Κόσμον».

ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ

Ἱσταμένης τῆς πομπῆς πρὸς τὴν ἔξωθεν νοτείαν πύλην, ἀναγινώσκει ὁ Χορός τὸ α΄ ἄρθρον τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως : «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων».

ἱερεὺς ἐκφώνως :

«Τῶν τὴν ἔνσαρκον τοῦ Θεοῦ Λόγου παρουσίαν, λόγῳ, στόματι, καρδίᾳ καὶ νῷ, γραφῇ τε καὶ εἰκόσιν ὁμολογούντων, αἰωνία ἡ μνήμη».

῾Ο Χορὸς : «Αἰωνία ἡ μνήμη» (γ΄).

ἱερεύς :

«Τῶν εἰδότων τῆς τοῦ Χριστοῦ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ὑποστάσεως τὸ ἐν οὐσίαις διάφορον, καὶ ταύτης τὸ κτιστόν τε καὶ ἄκτιστον, τὸ ὁρατὸν καὶ ἀόρατον, τὸ παθητὸν καὶ ἀπαθές, τὸ περιγραπτὸν καὶ ἀπερίγραπτον, καὶ τῇ μὲν θεϊκῇ οὐσίᾳ τὸ ἄκτιστον καὶ τὰ ὅμοια προσαρμοζόντων, τῇ δὲ ἀνθρωπίνῃ φύσει τά τε ἄλλα καὶ τὸ περιγραπτὸν ἀνομολογούντων καὶ λόγῳ καὶ εἰκονίσμασιν, αἰωνία ἡ μνήμη».

῾Ο Χορὸς : «Αἰωνία ἡ μνήμη» (γ΄).

ἱερεύς :

«Τῶν πιστευόντων καὶ διακηρυκευομένων, ἤτοι εὐαγγελιζομένων τοὺς λόγους ἐπὶ γραμμάτων, τὰ πράγματα ἐπὶ σχημάτων, καὶ εἰς μίαν ἑκάτερον συντελεῖν ὠφέλειαν, τήν τε διὰ λόγων ἀνακήρυξιν καὶ τὴν δι᾿ εἰκόνων τῆς ἀληθείας βεβαίωσιν, αἰωνία ἡ μνήμη».

῾Ο Χορὸς : «Αἰωνία ἡ μνήμη» (γ΄).

Καὶ ἐκκινεῖ πάλιν ἡ πομπὴ πρὸς τὴν ἔξωθεν ἀνατολικὴν θύραν τοῦ Ναοῦ (ἤτοι ὅπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος).

Χορός ψάλλει ψάλλει εἰς ἦχον β’ τὸ Ἀπολυτίκιον «Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι, Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν Κόσμον».

ΣΤΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Τῆς πομπῆς φθασάσης ὅπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ἵσταται ἡ λιτανεία· ὁ δὲ Χορός ἀναγινώσκει τὰ Χριστολογικὰ ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως :

«Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος».

Εἶτα ὁ ἱερεὺς ἐκφώνως :

«Οἱ προφῆται ὡς εἶδον, οἱ ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ οἰκουμένη ὡς συμπεφρόνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς ἐβράβευσεν· οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστὸν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ τοὺς αὐτοῦ ἁγίους ἐν λόγοις τιμῶντες, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν θυσίαις, ἐν ναοῖς, ἐν εἰκονίσμασι, τὸν μὲν ὡς Θεὸν καὶ δεσπότην προσκυνοῦντες καὶ σέβοντες, τοὺς δὲ διὰ τὸν κοινὸν δεσπότην ὡς αὐτοῦ γνησίους θεράποντας τιμῶντες καὶ τὴν κατὰ σχέσιν προσκύνησιν ἀπονέμοντες.

Αὕτη ἡ πίστις τῶν ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν οἰκουμένην ἐστήριξε».

Καὶ ἐκκινεῖ ἡ ἱερά πομπὴ πρὸς τὴν ἔξωθεν βορείαν θύραν τοῦ Ναοῦ.

Χορός ψάλλει εἰς ἦχον β’ τὸ Ἀπολυτίκιον «Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι, Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν Κόσμον».

ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ

Ὅταν ἡ λιτανεία φθάσῃ εἰς τὴν ἔξωθεν βορείαν θύραν τοῦ Ναοῦ, ἵσταται ἡ πομπή, καὶ ὁ Χορός ἀναγινώσκει τὰ λοιπὰ ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως :

«Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν».

Εἶτα ἀναγινώσκει ὁ δ΄ ἱερεύς εἰς ἐπήκοον πάντων τά ἀναθέματα.

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς ἐπαγγελλομένοις τά τῶν Ἑλλήνων, ἤτοι εἰδωλολατρῶν, δυσσεβῆ δόγματα καί ἀναβιοῦσι τά μυθικά αὐτῶν πλάσματα ἀρχαιολάτραις καί νεοπαγανισταῖς, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Ἀρείῳ τῷ πρώτῳ θεομάχῳ καί ἀρχηγῷ τῶν αἱρέσεων, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Μακεδονίῳ τῷ δυσσεβεῖ καί Νεστορίῳ τῷ θεηλάτῳ, τῷ παθητήν λέγοντι τήν Ἁγίαν Τριάδα, καί Οὐαλεντίνῳ δυσσεβεῖ τῷ παράφρονι, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Πέτρῳ τῷ Κναφεῖ καί παράφρονι, τῷ λέγοντι «Ἅγιος Ἀθάνατος, ὁ σταυρωθείς δι’ ἡμᾶς», ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Παύλῳ τῷ Σαμοσατεῖ καί Θεοδοτίωνι τῷ τούτου συμμύστη καί ὁμόφρονι, σύν ἄλλῳ Νεστορίῳ παράφρονι, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Πέτρῳ Δειλαίῳ τῷ αἱρετικῷ, τῷ καί Λυκοπέτρῳ ἐπονομαζομένῳ, Εὐτυχίῳ τε καί Σαββελλίῳ τοῖς κακόφροσιν, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Ἰακώβῳ Ἀρμενίῳ τῷ Ζανζάλῳ, Διοσκόρῳ Ἀλεξανδρείας καί Σεβήρῳ τῷ δυσσεβεῖ, ἅμα Σεργίῳ, Παύλῳ καί Πύρρῳ τοῖς ὀμόφροσι, σύν Σεργίῳ, μαθητῇ τοῦ Λυκοπέτρου, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς Ὠριγενισταῖς καί τοῖς ὀπαδοῖς καί διαδόχοις αὐτῶν, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Ὅλοις τοῖς Εὐτυχιανισταῖς καί Μονοθελήταις καί Ἰακωβίταις καί Ἀρτζιβουρίταις καί ἁπλῶς πᾶσιν αἱρετικοῖς, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς ἐκπεσοῦσι αἱρεσιάρχαις καί ἀρνουμένοις τήν Ἁγίαν Δ΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, Καρεκίν Β΄ πάντων τῶν Ἀρμενίων, Κεγάμ Χατσεριάν Ἀρμενίων Ἑλλάδος, Θεοδώρῳ Β΄ Κοπτῶν Αἰγύπτου, Ἀμπούνᾳ Ματθίᾳ Αἰθιοπίας, Ἰγνατίῳ-Ἐφραίμ Β΄ Συροϊακωβιτῶν, Τζόρτζ Ἀλεντσέρι Συρο-Μαλαμπαριανῶν καί Βασιλείῳ Μάρ Θωμᾷ Ματθαίῳ Γ΄ Μαλανκαριανῶν, τοῖς ψευδῶς ὀνομάζουσιν ἑαυτούς Ὀρθοδόξους καί τοῖς αὐτοῖς κοινωνοῦσι, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς Μονοφυσίταις Κόπταις, Συριάνοις, Ἰακωβίταις, Ἀρμενίοις, Αἰθίοψι καί Μαλαμπαριανοῖς, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως : 

«Τοῖς ἀρνουμένοις τάς Ἁγίας Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ καί Ζ΄ Οἰκουμενικάς Συνόδους Μονοφυσίταις, Μονοθελήταις καί Μονοενεργήταις, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως : 

«Τῷ φρυαξαμένῳ συνεδρίῳ κατά τῶν σεπτῶν Εἰκόνων, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Εἴ τις οὐ προσκυνεῖ τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ἐν εἰκόνι περιγραπτόν κατά τό ἀνθρώπινον, ἤτω  ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς ἀρνουμένοις τάς Ἁγίας Ὀγδόην καί Ἐννάτην Οἰκουμενικάς Συνόδους, τάς συγκληθείσας ἐπί ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου καί ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Βαρλαάμ Καλαβρῷ, Γρηγορίῳ Ἀκινδύνῳ, Προχώρῳ Κυδώνι, Νικηφόρῳ Γρηγορᾷ, Γεωργίῳ Λαπίθῃ καί τοῖς ὀπαδοῖς καί διαδόχοις αὐτῶν, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς κηρύσσουσι καί διδάσκουσι τήν αἵρεσιν τοῦ νεοβαρλααμισμοῦ καί τῆς «λειτουργικῆς ἀνανεώσεως» ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῷ κανονικῶς ἀνυποστάτῳ καί ἐκπεσόντι αἱρεσιάρχῃ Πάπᾳ Παλαιᾶς Ρώμης Φραγκίσκῳ τῷ Α΄ καί τοῖς αὐτῷ κοινωνοῦσι, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ ἐν Ἑλλάδι λατινικῇ ‘’ἱεραρχίᾳ’’, τῷ ἐν Ἑλλάδι λατίνῳ ψευδοαρχιεπισκόπῳ Θεοδώρῳ Κοντίδῃ, τῷ ἐν Ἑλλάδι ἀντιπροσώπῳ τοῦ Πάπα Ρώμης Ζάν Ρομέο Παβλόφσκι (Jan Romeo Pawlowski), ἅπασι τοῖς Λατίνοις καί τοῖς αὐτοῖς κοινωνοῦσι, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ ἀπαραδέκτῳ μεθόδῳ προσηλυτισμοῦ καί δουρείῳ ἴππῳ τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ, ἤτοι τῇ δαιμονικῇ καί ἐπαράτῳ Οὐνίᾳ, καί τῷ οὐνίτῃ ψευδεπισκόπῳ Ἀθηνῶν Μάνιουελ Νίν (Manuel Nin), ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς Μαρτίνῳ Λουθήρῳ, Ἰωάννῃ Καλβίνῳ, Οὐρλίχῳ Σβιγλίῳ καί Ἐρρίκῳ τῷ ὀγδόῳ δυσσεβεῖ βασιλεῖ καί τοῖς σύν αὐτοῖς συγκροτήσασι τάς αἱρετικάς παραφυάδας τῆς Διαμαρτυρήσεως, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῷ αἱρεσιάρχῃ τῆς θρησκευτικῆς παρασυναγωγῆς τοῦ Ἀγγλικανισμοῦ καί ψευδοαρχιεπισκόπῳ Καντερμπέρι Τζάστιν Γουέλμπι καί τοῖς αὐτῷ κοινωνοῦσι, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα! (γ’).

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ αἱρέσει τοῦ Προτεσταντισμοῦ καί ταῖς αὐτοῦ παραφυάδαις τοῦ Λουθηρανισμοῦ, Καλβινισμοῦ, Ἀγγλικανισμοῦ, Μεθοδισμοῦ, Ἀναβαπτισμοῦ, Κουακερισμοῦ καί Μορμονισμοῦ, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα! (γ’).

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς αἱρετικοῖς Βαπτισταῖς, Ἀντβεντισταῖς, Πεντηκοστιανοῖς καί Εὐαγγελικοῖς, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

 «Τοῖς ἀρνουμένοις καί καθυβρίζουσι τήν Παναγίαν, Ὁμοούσιον, Ἀδιαίρετον καί Ζωοποιόν Τριάδα Ραββίνοις τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, Ἰσλαμισταῖς καί μέλεσι τῆς ἀνωνύμου φυλλαδικῆς Ἑταιρείας Σκοπιά τοῦ Πύργου τῶν ψευδομαρτύρων τοῦ «Ἱεχωβᾶ», ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Ταῖς παρατάξεσι τοῦ σχισματοαιρετικοῦ καί οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν Ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ τῶν λεγομένων «Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν» (Γ.Ο.Χ.), ταῖς ψευδοσυνόδοις, τοῖς ψευδοαρχιεπισκόποις, ψευδομητροπολίταις καί ψευδοκληρικοῖς αὐτῶν, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς κηρύσσουσι καί διδάσκουσι τήν παναίρεσιν τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως : 

«Ταῖς αἱρετικαῖς οἰκουμενιστικαῖς διαχριστιανικαῖς θεωρίαις τῶν ‘’ἀδελφῶν ἐκκλησιῶν’’, τῶν ‘’δύο πνευμόνων’’, τῶν ‘’κλάδων’’, τῆς ‘’βαπτισματικῆς θεολογίας’’, τοῦ ‘’οἰκουμενισμοῦ τοῦ βαπτίσματος, τοῦ μαρτυρίου, τῶν μαρτύρων καί τοῦ αἵματος’’, τῆς ‘’εὐχαριστιακῆς ἐκκλησιολογίας’’, τῆς ‘’ἐπισκοποκεντρικῆς ἐκκλησίας καί Θείας Λειτουργίας’’, τῆς ‘’ἐκκλησίας ὡς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος’’, τῆς ‘’θεολογίας τοῦ προσώπου’’, τῆς ‘’ἐκκλησιαστικοποιήσεως καί ὀρθοδοξοποιήσεως τῶν αἱρέσεων καί τῶν αἱρετικῶν’’, τῆς ‘’ὑπάρξεως ἐνεργούσης καί σωτηρίου Χάριτος, ἐγκύρου βαπτίσματος καί ἱερωσύνης ἐν ταῖς αἱρέσεσι’’, τῆς ‘’ἑνότητος ἐν τῇ διαφορετικότητι’’, τῆς ἀκατασχέτου ἀγαπολογίας ἄνευ τῆς Ἀληθείας καί τῆς ‘’οἰκολογικῆς-περιβαλλοντικῆς θεολογίας’’, ἀνάθεμα».

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς κηρύσσουσι καί διδάσκουσι τήν μεταπατερικήν, νεοπατερικήν, συναφειακήν, μετακανονικήν καί μετασυνοδικήν αἵρεσιν, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῷ προτεσταντικῷ λεγομένῳ «Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν», ἤτοι αἱρέσεων, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς ἀντορθοδόξοις κειμένοις τοῦ Τορόντο (1950), τοῦ Μπαλαμάντ (1993), τοῦ Σαμπεζύ (1994), τοῦ Πόρτο Ἀλέγκρε (2006), τῆς Ραβέννας (2007), τοῦ Πουσάν (2013), τοῦ Κιέτι (2016) καί τῆς Καρσλούης (2022) , ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς αἱρετικοῖς διαχριστιανικοῖς, συγκρητιστικοῖς καί οἰκουμενιστικοῖς ὀργανισμοῖς ‘’Πίστις καί Τάξις’’, ‘’Διάσκεψις Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν’’ (Κ.Ε.Κ.), ‘’Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς’’ (Σ.Ε.Μ.Α.), ‘’Παναφρικανικόν Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν’’ (Π.Σ.Ε.), ‘’Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν Αἰγύπτου’’ (Σ.Ε.Α.), ‘’Κίνημα Φοκολάρι’’, ‘’Κοινότης ἁγίου Αἰγιδίου’’, ‘’Κοινότης Μπόζε’’, ‘’Θεολογικός Σύνδεσμος Καιρός’’, ‘’Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Δημητριάδος’’ (Α.Θ.Σ.Β.), ‘’Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης’’ (Ο.Α.Κ.), ‘’Κέντρον Οἰκουμενικῶν, Ἱεραποστολικῶν καί Περιβαλλοντικῶν Μελετῶν «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου»’’ (CEMES), καί ‘’Διακοινοβουλευτική Συνέλευσις Ὀρθοδοξίας’’ (Δ.Σ.Ο.) ἀνάθεμα»! 

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως : 

«Τῇ αἱρετικῇ θεωρίᾳ ὅτι ὁ ἐκάστοτε Οἰκουμενικός Πατριάρχης πρῶτος ἐστί ἄνευ ἴσων καί ὅτι οὖτος ἐστίν ἡ «κεφαλή» τῆς ἐπί γῆς Ἐκκλησίας καί ἡ «σεπτή καί ὀρατή κορυφή» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως : 

«Τῇ ληστρικῇ, αἱρετικῇ, οἰκουμενιστικῇ, οὐνιτικῇ, βατικάνειᾳ καί ἀμερικανικῇ ψευδοσυνόδῳ τῆς Κρήτης τοῦ Ἰουνίου 2016, τῇ λεγομένῃ ‘’Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Συνόδῳ’’, καί τοῖς κακοδόξοις αὐτῆς κειμένοις, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως : 

«Ταῖς αἱρετικαῖς οἰκουμενιστικαῖς διαθρησκειακαῖς θεωρίαις περί τοῦ ‘’Ἰουδαϊσμοῦ καί τοῦ Ἰσλάμ ὡς Ἀβρααμικῶν καί μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν’’, περί «ἑβραϊκοῦ ὀλοκαυτώματος» καί «ἀντισημιτισμοῦ», περί τῆς ‘’εἰρηνικῆς συνυπάρξεως τῶν θρησκειῶν’’, περί τοῦ ‘’Κορανίου ὡς ἱεροῦ καί ἁγίου’’, περί τῶν ‘’Συναγωγῶν καί Τζαμιῶν ὡς εὐλογημένων χώρων, ἐν οἷς λατρεύεται ὁ εἷς Θεός’’, περί τῆς ‘’ἀνεγέρσεως διαθρησκειακῶν Ναῶν’’, περί τοῦ ὅτι ‘’ἅπασαι αἱ θρησκεῖαι εἰσίν ὅμοιαι, λατρεύουσι τόν ἴδιον Θεόν, ἔχουσι κοινάς ἠθικάς ἀξίας, ἀποτελοῦσι διαφορετικάς μέν, νομίμους δέ ὁδούς πρός σωτηρίαν καί εἰσίν μυριάδες μονοπάτια, αἵτινες ὀδηγοῦσι εἰς ἕνα Θεόν’’, καί περί «εἰρηνοποιοῦ ρόλου τῶν θρησκειῶν», ἀνάθεμα»!  

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς προωθοῦσι ἔργῳ καί λόγῳ τήν δαιμονικήν Πανθρησκείαν, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς μεταλλάξασι τόν ὀρθόδοξον χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς συγκρητιστικόν, οἰκουμενιστικόν καί πανθρησκειακόν, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς συμμετέχουσι τῶν ἀντικανονικῶν διαχριστιανικῶν καί διαθρησκειακῶν συμπροσευχῶν μεθ’αἱρετικῶν, σχισματικῶν, ἀλλοδόξων καί γυναικῶν ἱερειῶν, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῷ λεγομένῳ ‘’Τόμῳ Αὐτοκεφαλίας’’, ὅν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀπέδωκε εἰς τήν σχισματοαιρετικήν ψευδοεκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ σχισματοαιρετικῇ ψευδοεκκλησίᾳ τῆς Οὐκρανίας, τῷ ἐπί κεφαλῆς αὐτῆς σχισματοαιρετικῷ ψευδομητροπολίτῃ Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας Ἐπιφανίῳ Ντουμένκο, τῇ αὐτοῦ ψευδοσυνόδῳ καί τοῖς αὐτοῖς κοινωνοῦσι, εἴτε διά συμπροσευχῆς, εἴτε διά συλλειτούργου καί κοινοῦ ποτηρίου, εἴτε διά μνημονεύσεως ἐν τοῖς διπτύχοις, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῷ ἀνιέρῳ καί μιαρῷ ἐν Θάσῳ συλλειτούργῳ καί κοινῷ ποτηρίῳ ἐν Σεπτεμβρίῳ 2022 μεταξύ τῶν ἐν Φαναρίῳ καί Ἑλλάδι οἰκουμενιστῶν καί τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ σχισματοαιρετικῶν, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῷ λεγομένῳ ‘’Τόμῳ Αὐτοκεφαλίας’’, ὅν τό Πατριαρχεῖον Σερβίας ἀπέδωκε εἰς τήν σχισματοαιρετικήν ψευδοεκκλησίαν τῶν Σκοπίων, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

Ὁ ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ σχισματοαιρετικῇ ψευδοεκκλησίᾳ τῶν Σκοπίων, τῷ ἐπί κεφαλῆς αὐτῆς σχισματοαιρετικῷ ψευδοαρχιεπισκόπῳ Στεφάνῳ Βελιανόφσκι, τῇ αὐτοῦ ψευδοσυνόδῳ καί τοῖς αὐτοῖς κοινωνοῦσι, εἴτε διά συμπροσευχῆς, εἴτε διά συλλειτούργου καί κοινοῦ ποτηρίου, εἴτε διά μνημονεύσεως ἐν τοῖς διπτύχοις, ἀνάθεμα»!

Ὁ Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

 «Τοῖς ἀναγνωρίζουσι καί ἀποκαλοῦσι τήν σχισματοαιρετικήν ψευδοεκκλησίαν τῶν Σκοπίων ὡς «Ἀρχιεπισκοπήν Ἀχρίδος» ἤ «Ὀρθόδοξον Μακεδονικήν Ἐκκλησίαν» καί τόν σχισματοαιρετικόν ψευδοαρχιεπίσκοπον Στέφανον ὡς «Ἀρχιεπίσκοπον Ἀχρίδος» ἤ «Ἀρχιεπίσκοπον τῆς Ὀρθοδόξου Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας», ἀνάθεμα»!

Ὁ Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς, ταῖς Ἱεραῖς Ἀκολουθίαις καί ταῖς Θείαις Λειτουργίαις μασκοφορίᾳ λαϊκῶν τε καί κληρικῶν, ἐκ τοῦ φόβου μεταδόσεως μικροβίων καί μολύνσεως, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ αἱρέσει τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς προωθοῦσι τήν χειροτονίαν τῶν γυναικῶν εἰς ἱερείας, παστόρισας καί Ἐπισκοπίνας, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς ἀντιτιθεμένοις, διαβάλλουσι, παρερμηνεύουσι, πολεμοῦσι καί μή ὀρθῶς ἐφαρμόζουσι τόν 15ον Ἱερόν Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας (ΑΒ΄) Συνόδου περί διακοπῆς μνημονεύσεως τοῦ αἱρετίζοντος ψευδεπισκόπου καί ψευδοδιδασκάλου, πρό συνοδικῆς διαγνώσεως, κηρύττοντος, δημοσίᾳ καί γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ’ Ἐκκλησίας, αἵρεσιν τινά κατεγνωσμένην παρά τῶν ἁγίων Συνόδων ἤ Πατέρων, ἀνάθεμα»! 

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς προωθοῦσι καί ἐπιβάλλουσι τήν παγκόσμιον δικτατορίαν καί κυριαρχίαν καί τόν ὁλοκληρωτισμόν, διά τῆς κατασκευῆς τεχνητῶν πανδημιῶν, ἐπικινδύνων διά τήν κατ’ ἄμφω ὑγείαν, πολλῷ μᾶλλον διά θανατηφόρων ἐμβολιασμῶν, οἵτινες στοχεύουσιν εἰς τήν κατατρομοκράτησιν τῶν λαῶν, τήν μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς, τήν πτωχοποίησιν, τόν ἀπόλυτον ἔλεγχον τῆς ἀνθρωπότητος, τήν ἀχρήματον κοινωνίαν καί τήν παγκόσμιον ἡλεκτρονικήν διακυβέρνησιν, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς λεγομένοις ‘’ἐμβολίοις’’, τοῖς χρησιμοποιήσασι ἤ περιέχουσι κυτταρικάς σειράς – προϊόντα νεογνοκτονιῶν, γενετική πληροφορία τῆς πρωτεΐνης τοῦ κορωναϊοῦ, νανοσωματίδια καί γραφένιον, μικροτσίπ, λουσιφεράση, καί ἀποσκοποῦσι εἰς τήν μετάλλαξιν τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ, τόν ἡλεκτρονικόν ἔλεγχον, τό σφράγισμα τῶν ἀνθρώπων καί τόν μετανθρωπισμόν, ἀνάθεμα»!    

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ νέᾳ ψηφιακῇ ταυτότητι, ἥτις ἀποτελεῖ τσιπάρισμα καί ταύτισι τῶν ἀνθρώπων μέ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος τοῦ θηρίου (χξστ – 666), ἀνάθεμα»!

Ὁ Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ θεοσοφίᾳ, τῇ σαηεντολογίᾳ καί τῷ ἀποκρυφισμῷ, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ Μασονίᾳ, ταῖς μασονικαῖς Στοαῖς, τοῖς μασονικοῖς καί παραμασονικοῖς τάγμασι καί ταῖς ὀργανώσεσι, ταῖς ἰδρυθείσαις παρ’ αὐτῶν, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς μασόνοις Ἱεράρχαις, Ἰωακείμ τῷ Γ΄, Μελετίῳ Μεταξάκῃ, Βασιλείῳ τῷ Γ΄ καί Ἀθηναγόρᾳ, τοῖς Οἰκουμενικοῖς Πατριάρχαις, Θεοφίλῳ καί Φωτίῳ, τοῖς Πατριάρχαις Ἀλεξανδρείας, Βενεδίκτῳ Πατριάρχῃ Ἰεροσολύμων, Χρυσοστόμῳ Σμύρνης, Χρυσοστόμῳ Αὐστρίας, Χρυσοστόμῳ τῷ Α΄, Χρυσάνθῳ, Δαμασκηνῷ καί Χρυσοστόμῳ τῷ Β΄, τοῖς Ἀρχιεπισκόποις Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, Ἰακώβῳ Μυτιλήνης, Εἰρηναίῳ Σάμου, Γερασίμῳ Κεφαλληνίας, Ἰωακείμ Καστορίας, Χερουβίμ Παροναξίας, Βασιλείῳ Φλωρίνης, Γενναδίῳ Θεσσαλονίκης καί Δωροθέῳ Ἀττικῆς, καί ἅπασι τοῖς μασόνοις Ἱεράρχαις, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῷ διεθνῇ φρικώδῃ παν-Σιωνισμῷ, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ διεθνεῖ, σιωνιστικῇ, καμπαλιστικῇ, μασονικῇ καί ἀντιχρίστῳ ‘’Νέᾳ Ἐποχῇ τοῦ Ὑδροχόου’’, ‘’Νέᾳ Τάξει Πραγμάτων’’, ‘’Νέᾳ Κανονικότητι’’ καί ‘’Παγκοσμίῳ Δημοκρατίᾳ’’, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ νεοεποχιτικῇ ἀτζέντᾳ περί οἰκολογικῆς καταστροφῆς, κλιματικῆς ἀλλαγῆς, καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος, γεωκτονίας, πτωχείας καί ἐξαθλιώσεως, ἀνθρωπιστικῆς, ἐνεργειακῆς καί ἐπισιτιστικῆς κρίσεως, οἰκοφιλικῆς βιοτῆς, ἐφηρμοσμένης οἰκολογίας, περιβαλλοντικῆς ἀγωγῆς, μεταναστευτικῶν ροῶν, πανδημιῶν, πολέμων, ἀγνώστου ταυτότητος ἰπταμένων ἀντικειμένων (Α.Τ.Ι.Α.), οὐφολογίας, ἐξωγηΐνων, ἐντoμοφαγίας, τεχνητῆς νοημοσύνης, ἀνθρωποειδοῦς ρομποτισμοῦ, μετανθρωπισμοῦ καί τεχνανθρώπου, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῇ γιόγκᾳ, τῷ διαλογισμῷ, τῷ βελονισμῷ, ταῖς πιλάταις, τῷ ρέικι, τῇ ρεφλεξολογίᾳ, τῇ ὁμοιοπαθητικῇ καί τῷ Χάλογουϊν (Halloween), ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

«Τῇ καύσει καί κομποστοποιήσει τῶν νεκρῶν, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

     Ὁ ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τoῖς μασόνοις, νεοταξἰταις, Θεομάχοις, ψυχοκτόνοις καί σωματοκτόνοις πολιτικοῖς, τοῖς συγγράψασι, ὑπερθεματίσασι καί ὑπερψηφίσασοι τό ἀντισυνταγματικόν, παράνομον καί παρά φύσιν σοδομικόν, κιναιδικόν, ὁμοφυλοφιλικόν νομοσχέδιον ὡς νόμον τοῦ κράτους καί ἅπασι τοῖς ἀμνηστεύουσι τόν κολοφῶνα τῶν κακῶν, ἤτοι τό αἴσχιστον καί θεομίσητον πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας, καί ἰσχυριζομένοις ὅτι ὁ Θεός ἐδημιούργησεν καί τρίτον φύλον, ἤ ὄτι ὁ ἄνθρωπος γεννᾶται ὁμοφυλόφιλος, ἤ ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία οὐκ ἔστιν ἁμαρτία ἤ ὅτι ὑπάρχουσι πολλοί σεξουαλικοί προορισμοί, ἀνάθεμα»!  

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῷ πολιτικῷ γάμῳ, τῷ συμφώνῳ συμβιώσεως, ταῖς ἐκτρώσεσι, τῇ ἀλλαγῇ φύλου, τῷ γάμῳ ὁμοφυλοφίλων, τῇ υἱοθεσίᾳ τέκνων ἐξ ὁμοφυλοφίλων καί τῇ παρενθέτῳ μητρότητι, ἀνάθεμα»!  

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς Χριστομάχοις καί Θεομάχοις, τοῖς περιπαίζουσι, βαναύσως προσβάλουσι καί βλασφημοῦσι τόν Θεάνθρωπον Κύριον καί Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, εἰκονογραφῶντες Αὐτόν ὡς θηλυπρεπῆ, ἤ παρουσιάζοντες Αὐτόν ὡς ὁμοφυλόφιλον ἤ ὡς «ψηφιακόν Ἰησοῦν» διά τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης, ἀνάθεμα»!

Ὁ Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)  

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς εἰσάγουσι τήν σεξουαλικήν ἀγωγήν καί τάς ἐμφύλους ταυτότητας εἰς τήν ἐκπαίδευσιν τῶν Ἑλληνοπαίδων, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)  

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς ἀφαιροῦσι, ἀποβάλλουσι, ἐκδιώκουσι  καί ἀποκαθηλώνουσι τόν Σταυρόν καί τόν Ἑσταυρωμένον Κύριον τῆς δόξης ἐκ τῆς ἀπό τῶν αἰώνων παραδεδομένης θέσεως Αὐτοῦ ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ὅπισθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)  

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς Θεοτοκομάχοις καί Παναγιομάχοις, τοῖς περιπαίζουσι, βαναύσως προσβάλουσι καί βλασφημοῦσι τήν Παναγίαν,  Ἄχραντον, Ὑπερευλογημένην, ἔνδοξον, Δέσποιναν ἡμῶν Θεοτόκον καί Ἀειπάρθενον Μαρίαν, εἰκονογραφῶντες Αὐτήν ἐπί ἀλεξισφαίρου γιλέκου ἤ ὡς «Παναγίαν βιολί», κρατοῦσαν, ἀντί τοῦ Ἑσταυρωμένου Χριστοῦ, τό μουσικόν ὄργανον τοῦ βιολίου, ἤ ὡς «Παναγίαν νεκροκεφαλήν», κρατοῦσαν ἀντί τοῦ Χριστοῦ, πυρηνικά βλήματα, ἤ ὡς ἑσταυρωμένην, γυμνήν καί ἔγκυον, ἀνάθεμα»!

Ὁ Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τῷ ἀρχαιοελληνικῷ καί εἰδωλολατρικῷ καρναβάλει, τῇ πομπῇ αὐτῇ τοῦ Σατανᾶ, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)  

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς προωθοῦσι τόν κοινόν ἑορτασμόν τοῦ Πάσχα μεταξύ Ὀρθοδόξων καί αἱρετικῶν Λατίνων, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)  

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Τοῖς προσποιουμένοις ὁμολογεῖν μέν τήν ὑγιᾶ ὀρθόδοξον πίστιν πρός ὑπεράσπισιν τῆς Ὀρθοδοξίας, κοινωνοῦσι δέ ἐκκλησιαστικῶς τοῖς κατεγνωσμένοις ἑτερόφροσι, αἱρετικοῖς καί σχισματικοῖς, καί τοῖς οἰκουμενισταῖς, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Ἅπασι τοῖς παρά τήν Ἐκκλησιαστικήν παράδοσιν καί τήν διδασκαλίαν καί ὑποτύπωσιν τῶν ἁγίων καί ἀοιδίμων Πατέρων καινοτομηθεῖσι, ἤ μετά τοῦτο πραχθησομένοις, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

ἱερεύς ἐκφώνως :

«Ὅλοις τοῖς αἱρετικοῖς, ἀνάθεμα»!

Χορός : «Ἀνάθεμα»! (γ’)

Ἐνταῦθα ὁ Χορός ψάλλει εἰς ἦχον γ’ τόν τῆς Ὀρθοδοξίας ὕμνον τοῦ ὁσίου Ἰωσήφ τοῦ Βρυεννίου :

«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία· οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας· ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, καὶ σοὶ ζῶμεν, καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα· εἰ δὲ καλέσει καιρός, καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα».

ΣΤΑΣΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

Ἐκινεῖ ἡ λιτανεία καί εἰσέρχεται εἰς τόν Ναόν.

Χορός ψάλλει εἰς ἦχον β’ τὸ Ἀπολυτίκιον «Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι, Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν Κόσμον».

ἱερεὺς ἀπό τῶν βημοθύρων λέγει ἐκφώνως :

«Μιχαὴλ τοῦ ὀρθοδόξου βασιλέως καὶ Θεοδώρας τῆς ἁγίας αὐτοῦ μητρός, αἰωνία ἡ μνήμη»!

῾Ο Χορὸς : «Αἰωνία ἡ μνήμη» (γ΄).

ἱερεύς :

«Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Λέοντος, ᾿Αλεξάνδρου, Χριστοφόρου, Νικηφόρου, ᾿Ανδρονίκου, ᾿Ισαακίου, ᾿Αλεξίου καὶ Θεοδώρου, τῶν τὴν οὐράνιον βασιλείαν τῆς ἐπιγείου ἀνταλλαξαμένων, αἰωνία ἡ μνήμη»!

῾Ο Χορὸς : «Αἰωνία ἡ μνήμη» (γ΄).

ἱερεύς :

«᾿Ιγνατίου, Φωτίου, Στεφάνου, ᾿Αντωνίου, ᾿Ιωσὴφ καὶ πάντων τῶν ἁγιωτάτων πατριαρχῶν τῶν ὑπὲρ τῆς πίστεως ἡμῶν ἀγωνισαμένων, αἰωνία ἡ μνήμη»!

῾Ο Χορὸς : «Αἰωνία ἡ μνήμη» (γ΄).

ἱερεύς :

«Τούτων τοῖς ὑπὲρ εὐσεβείας μέχρι θανάτου ἄθλοις τε καὶ ἀγωνίσμασι καὶ διδασκαλίαις παιδαγωγεῖσθαί τε καὶ κρατύνεσθαι Θεὸν ἐκλιπαροῦντες καὶ μιμητὰς τῆς ἐνθέου αὐτῶν πολιτείας μέχρι τέλους ἀναδείκνυσθαι ἐκδυσωποῦντες, ἀξιωθείημεν τῶν ἐξαιτουμένων, οἰκτιρμοῖς καὶ χάριτι τοῦ μεγάλου καὶ πρώτου ἀρχιερέως Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν, πρεσβείαις τῆς ὑπερενδόξου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τῶν θεοειδῶν ἀγγέλων καὶ πάντων τῶν ἁγίων».

῾Ο Χορὸς : «᾿Αμὴν».

ἱερεὺς ψάλλει ἀπὸ τῶν βημοθύρων τὸν ψαλμικὸν στίχον εἰς ἦχον βαρύν : «Τίς θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος».

 ῾Ο Χορὸς :

Στίχος : «Ἐγνώρισας ἐν τοῖς λαοῖς τήν δύναμίν Σου.

Τίς θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος».

῾Ο Χορὸς :

Στίχος : «Καί εἶπα˙ Νῦν ἠρξάμην˙ αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου.                                                                              

Τίς θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος».

ἱερεὺς ποιεῖ τήν Ἀπόλυσιν.

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!