ΟΙ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

08-11-2023

Μελετῶντας κανείς τήν Ἱερά Ἀκολουθία τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, καὶ τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, πού βρίσκεται στό Μηναῖο τοῦ Νοεμβρίου, στίς 8 τοῦ μηνός, διαπιστώνει ὅτι ὁ ἱερός ὑμνογράφος δέν ξεχνᾶ νά παρακαλέσει τούς Ἀρχαγγέλους Μιχαήλ καί Γαβριήλ, νά κοπάσουν τά σχίσματα καί νά καθαιρέσουν καί λύσουν τίς αἱρέσεις.   

Στήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, στό 6ο καί τελευταῖο στιχηρό κεκραγάριο, πού ψάλλεται σέ ἧχο δ’, ὁ ἱερός ὑμνογράφος, παρακαλεῖ τόν Ἀρχιστράτηγο Γαβριήλ νά θραύσει, δηλαδή νά σπάσει, τά φρυάγματα, δηλαδή τήν ἀλαζονεία, τήν αὐθάδεια, τήν οἴηση, τόν κομπασμό τῶν Ἀγαρηνῶν, πού συνέχεια ἐμφανίζεται ἐναντίον τῆς ποίμνης του, καί νά κοπάσει, δηλαδή νά ξεθυμάνει καί νά καταλαγιάσει τά σχίσματα :

«Θραῦσον τὰ φρυάγματα, τῶν ἐκ τῆς Ἄγαρ τῇ ποίμνῃ σου, συνεχῶς ἐπερχόμενα, κόπασον τὰ σχίσματα, τὰ τῆς Ἐκκλησίας, πράϋνον τὸν σάλον, τῶν ἀμετρήτων πειρασμῶν· ῥῦσαι κινδύνων καὶ περιστάσεων, τοὺς πόθῳ σε γεραίροντας, καὶ σοῦ τῇ σκέπῃ προστρέχοντας, Γαβριὴλ Ἀρχιστράτηγε, πρεσβευτὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν»[1].

Στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, στό 3ο τροπάριο τοῦ β΄ κανόνος τῆς α΄ ᾠδῆς τῶν Ἀσωμάτων, πού ψάλλεται σέ ἧχο πλ. δ’, ὁ ποιητής Ἰωάννης Μοναχός λέγει ὅτι ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ μᾶς εὐαγγελίζεται, δηλαδή μᾶς φέρνει τώρα ἀμέσως τήν καλή ἀγγελία, τῆς ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν (ἐννοεῖται τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ πίστει, καί ὄχι τῶν αἱρέσεων, θεωρουμένων ὡς δῆθεν «ἐκκλησιῶν», μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἄνευ μετανοίας καί ἀποκηρύξεως τῶν αἱρέσεων καί πλανῶν τους, καθώς ὀραματίζεται ὁ δυσώδης, σατανοκίνητος καί παναιρετικός Οἰκουμενισμός) καί τῆς καθαιρέσεως κάθε ἐναντίας, ἀντίθετης αἱρέσεως :

«Συνευφρανθῶμεν τοῖς Ἀγγέλοις ἄνθρωποι, πνευματικῶς ἐν χαρᾷ, ὁ Γαβριὴλ αὖθις, νῦν εὐαγγελίζεται, Ἐκκλησιῶν τὴν ἕνωσιν, καὶ καθαίρεσιν πάσης, τῆς ἐναντίας αἱρέσεως, ἐν τῇ παρουσίᾳ τῆς μνήμης αὐτῶν»[2]

Στό 3ο τροπάριο τοῦ β΄ κανόνος τῆς ε΄ ᾠδῆς τῶν Ἀσωμάτων, σέ ἧχο πλ. δ’, ὁ ὑμνογράφος παρακαλεῖ τούς Ἀγγέλους, τούς Ἀρχαγγέλους καί τίς Θεῖες Ἀγγελικές Δυνάμεις τοῦ Θεοῦ νά λύσουν τίς αἱρέσεις καί ὅλα τά σκάνδαλα :

«Τῶν πολέμων τὰς στάσεις, Ἄγγελοι Ἀρχάγγελοι θεῖαι Δυνάμεις Θεοῦ, καὶ τῆς Ἐκκλησίας, τὰς αἱρέσεις καὶ πάντα τὰ σκάνδαλα, ταῖς ὑμῶν λύσατε, πρὸς τὸν Θεόν ἀεὶ πρεσβείαις, καὶ ἡμᾶς ἐν εἰρήνῃ φρουρήσατε»[3].

Στό 3ο τροπάριο τοῦ β΄ κανόνος τῆς στ΄ ᾠδῆς τῶν Ἀσωμάτων, σέ ἧχο πλ. δ’, ὁ ὑμνογράφος παρακαλεῖ τούς Ἀρχαγγέλους καί Ἀρχιστρατήγους Μιχαήλ καί Γαβριήλ νά μᾶς διασώσουν ἀπό κάθε αἵρεση :

«Ἀρχάγγελοι τοῦ Θεοῦ, τῶν Ἀσωμάτων οἱ ἔξαρχοι, τῇ παρρησίᾳ ὑμῶν, ἐκ πάσης αἱρέσεως, ἡμᾶς διασώσατε, Μιχαὴλ ὁ Ἄρχων, καὶ Γαβριὴλ οἱ Ἀρχιστράτηγοι».

Παραλλήλως, στούς ἀρχαίους «Χαιρετισμούς εἰς τούς Θείους Ἀρχαγγέλους Μιχαήλ καί Γαβριήλ»[4], ὁ ὅσιος καί θεοφόρος πατήρ ἡμῶν Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, στόν οἴκο, πού ἀρχίζει ἀπό τό γράμμα «Ρ», μεταξύ ἄλλων, χαιρετίζει τόν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ, ἐπειδή εἶναι ὁ ἀπροσμάχητος, ὁ ἀκαταμάχητος φύλακας τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ ἀμφίτομος πέλυξ, δηλαδή τό δίκοπο τσεκούρι, ὁ τιμωρός τῶν αἱρετιζόντων. Τόν χαιρετίζει, ἐπίσης, ἐπειδή μέσῳ αὐτοῦ ἐφαπλώθηκε, ἐξαπλώθηκε ἡ Ὀρθόδοξη πίστη καί ἐκμειώθηκε, ἐλαττώθηκε, συρρικνώθηκε ἡ πλάνη.  

«Χαῖρε, τῆς Ἐκκλησίας ἀπροσμάχητος φύλαξ˙

χαῖρε, αἱρετιζόντων ὁ ἀμφίτομος πέλυξ.

Χαῖρε, δι’ οὗ ἐφαπλοῦται ἡ πίστις˙

χαῖρε, δι’ οὗ ἐκμειοῦται ἡ πλάνη».

Ἀκολουθώντας κι ἐμεῖς τούς ἀνωτέρω ἱερούς ὑμνογράφους, ἄς παρακαλέσουμε τούς Ἀρχιστρατήγους Μιχαήλ καί Γαβριήλ, πού ἑορτάζουν σήμερα,

πρῶτον, νά κοπάσουν, νά ξεθυμάνουν καί νά καταλαγιάσουν τήν Οὐκρανική καί Σκοπιανή σχισματοαίρεση,

καί δεύτερον, νά καθαιρέσουν καί νά λύσουν

α) τήν παναίρεση τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ,

β) τήν ληστρική, αἱρετική, βατικάνεια, οὐνιτική, ἀμερικανική ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης τοῦ 2016,

γ) τίς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ, τοῦ Προτεσταντισμοῦ καί τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ,

δ) τό προτεσταντικό Παγκόσμιο Συμβούλιο Αἱρέσεων (Π.Σ.Ε.),

ε) τήν δαιμονική Πανθρησκεία,

στ) τήν ἀντίχριστη «Νέα Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου», «Νέα Τάξη Πραγμάτων» καί «Νέα Κανονικότητα»,

ζ) τήν ἑωσφορική μασονία,

η) τόν διεθνή φρικώδη πανσιωνισμό,

θ) τόν δαιμονικό Ἰσλαμισμό,

ι) τό αἴσχιστο καί ἄτιμο πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τόν κολοφῶνα αὐτόν τῶν ἁμαρτιῶν,

ια) τήν αἵρεση καί βλασφημία τῆς ἐντός τῶν Ναῶν μασκοφορίας,

ιβ) τό διά τῆς κοβιντοενέσεως σφράγισμα – τσιπάρισμα τῶν ἀνθρώπων, καί

ιγ) τό τσιπάρισμα τῶν ἀνθρώπων καί τήν ταύτισή τους μέ τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματος τοῦ θηρίου, μέσῳ τῆς παραλαβῆς τῶν νέων ψηφιακῶν ταυτοτήτων.

Ἅγιοι Ἀρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ διασώσατε ἡμᾶς ἐκ πάσης αἱρέσεως, παντός σχίσματος καί πάσης παραθρησκείας!

Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου τῆ ἱερᾷ ἀποτειχίσει! Ἀμήν!


[1] Μηναῖον Νοεμβρίου, διορθωθέν ὑπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ τοῦ Ἰμβρίου, ἔκδ. Γ΄, Βενετία 1863, σ. 45

[2] Ὅ. π., σ. 49.

[3] Ὅ. π., σ. 50.

[4] Ὑμνολόγιον τό χαρμόσυνον, ἥγουν Χαιρετιστήριοι Οἴκοι εἰς Ἁγίους καί Ἑορτάς τῆς Ἐκκλησίας, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου, Κύπρος 1996, σσ. 215-216

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!