ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

21-03-2021

Σήμερα, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἑορτάζουμε τή νίκη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας ἐναντίον πασῶν τῶν αἱρέσεων καί πάντων τῶν αἱρετικῶν.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀπευθυνόμενος πρός τούς ἐπισκόπους τῆς Ἐφέσου, σχετικά μέ τό θέμα τῶν ἐξωτερικῶν καί ἐσωτερικῶν ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας, λέγει :

«Ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου· καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν»[1].

Δηλαδή, «γνωρίζω ὅτι θά εἰσέλθουν μεταξύ σας ψευδοδιδάσκαλοι καί αἱρετικοί, σάν προβατόσχημοι, ἄγριοι λύκοι, οἱ ὁποῖοι δέν θά λογαριάζουν καθόλου τά λογικά πρόβατα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά θά προσπαθοῦν νά τά παρασύρουν στίς πλάνες τους καί νά τά κατασπαράξουν ψυχικῶς. Καί ἀπό ἐσᾶς τούς ἴδιους θά ἐγερθοῦν ἐγωπαθεῖς ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι θά διδάσκουν διεστραμμένες καί ψευδεῖς διδασκαλίες, γιά νά ἀποσποῦν τούς μαθητές ἀπό τόν ὀρθό δρόμο τῆς σωτηρίας καί νά τούς παρασύρουν μέ τό μέρος τους ὡς δικούς τους ὀπαδούς».

Οἱ ἐξωτερικοί ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἱ ποικίλες αἱρέσεις, παραθρησκεῖες καί σέκτες, δηλαδή :

– ἡ εἰδωλολατρεία – νεοπαγανισμός,

– ὁ Ἀρειανισμός,

– ἡ Πνευματομαχία,

– ὁ Νεστοριανισμός,

– ὁ Σαβελλιανισμός,

– ὁ Μονοφυσιτισμός (Ἀρμένιοι, Κόπτες, Συροϊακωβῖτες, Αἰγύπτιοι),

– ὁ Μονοενεργητισμός,

– ὁ Μονοθελητισμός,

– ὁ Ὠριγενισμός,

– ἡ Εἰκονομαχία,

– ὁ Παπισμός,

– ὁ Βαρλααμισμός,

– ὁ Προτεσταντισμός,

– ὁ Ἀγγλικανισμός,

– ὁ Ἱεχωβισμός,

– ὁ Πεντηκοστιανισμός,

– ὁ Ἀντβενισμός,

– ὁ Ἰουδαϊσμός,

– ὁ Ἰσλαμισμός,

– ὁ Βουδισμός,

– οἱ Ἀνατολικές θρησκεῖες,

– ἡ Θεοσοφία,

– ὁ Ἀποκρυφισμός,

– ὁ Μορμονισμός,

– ὁ Γνωστικισμός,

– ὁ Πελαγιανισμός,

– ὁ Ἡμιπελαγιανισμός,

– ὁ Νικολαϊτισμός,

– ὁ Νεονικολαϊτισμός,

– ὁ Ταλμουδισμός,

– ὁ Καμπαλισμός,

– ὁ Τεκτονισμός,

– ὁ Προσκοπισμός,

– τό Ρόταρυ,

– οἱ Ἰλουμινάτοι,

– οἱ Πεφωτισμένες,

– ὁ Ὁδηγισμός,

– ἡ θρησκεία τοῦ Μοῦν,

– ὁ Κομφουκιανισμός,

– ὁ Σατανισμός,

– ἡ Μασονία,

– ὁ Πανσιωνισμός,

– ὁ Ραββινισμός,

– ἡ «Νέα Ἐποχή» τοῦ Ὑδροχόου, καί

– ἡ «Νέα Τάξη Πραγμάτων»

Οἱ ἐσωτερικοί ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας εἶναι :

– ἡ ἐκκοσμίκευση,

– ἡ παναίρεση τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ,

– ἡ πατρομαχία,

– ἡ μεταπατερικότητα,

– ἡ νεοπατερικότητα,

– ἡ μετακανονικότητα,

– τό «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν», δηλαδή αἱρέσεων,

– ἡ ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης,

– τό Οὐκρανικό ψευδοαυτοκέφαλο,

– τό ἄνευ ἴσων πρωτεῖο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου,

– ὁ Καισαροπαπισμός, καί

– ὁ νεοβαρλααμισμός

Τά ἀνωτέρω προφητικά λόγια τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, πού παραθέσαμε, βρίσκουν πλήρη ἐφαρμογή στούς παλαιούς καί σύγχρονους ἐσωτερικούς ἐχθρούς, δηλαδή στούς διοικητικούς ἡγέτες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ πλεῖστοι ἐκ τῶν ὁποίων ἀποδεικνύονται, δυστυχῶς, κίβδηλοι, ἰδιοτελεῖς καί φιλόδοξοι, ἐκμεταλλευτές τοῦ ἀξιώματος καί τῆς θέσεώς τους.

Φτάνουν μέχρι τοῦ σημείου νά διαστρέφουν τά λόγια τοῦ Εὐαγγελίου, γιά νά ἐφευρίσκουν δικαιολογίες τῆς παραστρατημένης ζωῆς τους καί νά δημιουργοῦν γύρω τους κλίκες καί φατρίες.

Ἔχουν ἐξεκλίνει ἀπό τήν ὁδό τοῦ Κυρίου.

Ἔχουν ἐκτραπεῖ σέ ἰδιοτέλεια καί ἁμαρτωλές πράξεις.

Βλέπουν τήν θέση τοῦ πνευματικοῦ ἡγέτου, ὄχι ὡς ἱερό λειτούργημα, ὡς μεγάλο θεόσδοτο ἔργο, ὡς τιμητική καί ὑπεύθυνη ἀποστολή, ἀλλά ὡς προσοδοφόρο ἐπάγγελμα, ὡς ἐπικερδῆ καί ἀσφαλῆ ἐπιχείρηση, ὡς μέσον προβολῆς τοῦ ἑαυτοῦ τους καί ἱκανοποιήσεως προσωπικῶν φιλοδοξιῶν.

Μέ τήν παραστρατημένη ζωή τους καί τήν διεστραμμένη διδασκαλία τους σκανδαλίζουν τούς πιστούς, δημιουργοῦν φατρίες καί κομματιάζουν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Φτάνουν μέχρι τοῦ σημείου νά ἐπινοοῦν καί νά διαδίδουν αἱρέσεις, νά προκαλοῦν σάλο καί σχίσματα, ἀντεγκλήσεις μεταξύ τῶν χριστιανῶν καί ἕνα εἶδος ἐμφυλίου πολέμου.

Εἶναι ἐριστικοί, πάροινοι, τυφωμένοι ἀπό τό ὕψος τοῦ ἀξιώματος, ἀπρόθυμοι νά μελετοῦν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά τόν προσφέρουν ἁγνό καί ἄδολο στόν λαό.

Εὐχαριστιοῦνται περισσότερο στίς κοσμικές συναναστροφές, στά συμπόσια καί τά πανηγύρια, στίς ἐπίσημες συγκεντρώσεις, ὅπου ἀναδίδεται ἀποπνικτικός ὁ λιβανωτός τῆς κολακείας, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀποταμιεύουν σαθρό θησαυρό στίς καρδιές τους.

Τά στόματά τους ἀντλοῦν ἀπό τήν καρδιά λόγια ἀνάλογα, ἀπρεπῆ καί διεστραμμένα.

Τούς ξεφεύγουν φράσεις ἐπιλήψιμες ἀκόμη καί στίς πλέον ἱερές συγκεντρώσεις καί μέσα σ’  αὐτόν τόν ἅγιο Ναό τοῦ Κυρίου!

Ἐάν κυριευθοῦν ἀπό ζηλοφθονία ἐναντίον ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ὑπερέχουν ἀπό αὐτούς ὡς πρός τήν ἀρετή καί τήν μόρφωση, καί οἱ ὁποῖοι, ὄχι μόνο δέν τούς ἔχουν βλάψει στό παραμικρό, ἀλλά ἀντιθέτως τούς δείχνουν ἔργῳ καί λόγῳ σεβασμό.

Ἐάν καταληφθοῦν ἀπό ἐμπάθεια ἐναντίον ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἔστω ὅτι τούς ἔβλαψαν, ἤ νομίζουν ὅτι τούς ἔβλαψαν, τότε πλέον τά λόγια τους εἶναι δηκτικά, ἐμπαθῆ, συκοφαντικά, ξένα πρός τήν ἀλήθεια καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πονηρά καί διεστραμμένα.

Τό στόμα τους στάζει δηλητήριο καί χολή.

Καί τό πιό φοβερό εἶναι ὅτι, ὅσο ψηλότερα στέκονται, τόσο βαθύτερα ὑπάρχει φόβος νά ἐκπέσουν, ἐάν δέν προσέξουν.

Ἄς θυμηθοῦμε ὅσα κακεντρεχεῖς ἐπίσκοποι χάλκευσαν, διέδωσαν καί διέπραξαν ἐναντίον τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἄς εὐχηθοῦμε ὁ Ἀναστάς Κύριος, μέ τίς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων ἐνδόξων ὁμολογητῶν, πού ἀνεστήλωσαν τίς ἅγιες καί ἱερές εἰκόνες, νά μᾶς προφυλάξει ἀπό τούς βαρεῖς λύκους καί νά στερεώσει τήν Ἁγία Του Ἐκκλησία στήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ὀρθοπραξία!!!


[1] Πράξ. 20, 29-30

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!