ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ» ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ;

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος  25-11-2021

Τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου μέ τίτλο : «Τά Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών. Τά σκοτεινά σχέδια τῶν Σιωνιστῶν πῶς ἐξελίσσονται σήμερα»[1], εἶναι ὄντως ἀπό τά πιό νευραλγικά, ἐξαίρετα καί ἀποκαλυπτικά βιβλία. Σ’ αὐτό παρουσιάζονται τά εἰκοσιτέσσερα (24) «Πρωτόκολλα» τῶν Σιωνιστῶν Ἑβραίων, τά ὁποῖα περιλαμβάνουν τό περίγραμμα τοῦ σατανικοῦ σχεδίου τους γιά παγκόσμια κυριαρχία καί τά μέσα, τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦν, γιά νά τήν ἐπιτύχουν.

Συγγραφεύς τῶν «Πρωτοκόλλων» εἶναι ὁ Asher Ginzeberg, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στίς 05-08-1856 σέ ἐπαρχία τοῦ Κιέβου τῆς Νότιας Ρωσίας ἀπό γονεῖς Ἑβραίους. Στούς Σιωνιστικούς κύκλος ἦταν γνωστός μέ τό ψευδώνυμο Ahad Ham.

Πρῶτος ἐκδότης τῶν «Πρωτοκόλλων» ἦταν ὁ Ρῶσος καθηγητης Σέργιος Νεῖλος (1902)  

Ἄν καί ἔχει ἀμφισβητηθεῖ ἡ ἐγκυρότητα τῶν «Πρωτοκόλλων», ἐν τούτοις ἡ ἐν πολλοῖς ἐφαρμογή καί πραγματοποίησή τους ἐν τῇ πράξει στό διάβα τῶν αἰώνων πείθει ὑπέρ αὐτῆς. Τά «Πρωτόκολλα» ἐπαληθεύονται στήν πράξη, ἄρα τά σκιαγραφούμενα ἐκεῖ μέσα σχέδια τοῦ Σιωνισμοῦ εἶναι γνήσια.

Τό ἀξιοπαρατήρητο εἶναι ὅτι στό δέκατο (10ο) «Πρωτόκολλο» περιέχεται μιά πολύ σημαντική καί ἐπίκαιρη πληροφορία, πού σχετίζεται μέ τόν ἐμβολιασμό.

Στά περιεχόμενά του, μεταξύ ἄλλων, περιέχεται καί ὁ τίτλος : «Ἐγκεντρισμός ἀσθενειῶν καί ἄλλων κακῶν τοῦ μασωνισμοῦ».

Πρός τό τέλος τοῦ κειμένου τοῦ δεκάτου (10ου) «Πρωτοκόλλου» διαβάζουμε : «Γνωρίζετε πολύ καλά κι ἐσεῖς οἱ ἴδιοι ὅτι, γιά νά καταστήσουμε δυνατές αὐτές τίς ἐπιθυμίες, πρέπει νά διαταράττουμε διαρκῶς σέ ὅλες τίς χώρες τίς σχέσεις τοῦ λαοῦ καί τῆς κυβερνήσεως, νά κουράζουμε ὅλο τόν κόσμο μέ τόν χωρισμό, τήν ἔχθρα, τό μῖσος καί μέ τό μαρτύριο τῆς πείνας, τοῦ ἐμβολιασμοῦ τῶν ἀσθενειῶν, τῆς ἀθλιότητας, ἔτσι ὥστε οἱ χριστιανοί νά μήν βλέπουν ἄλλη σωτηρία παρά τήν προσφυγή στήν πλήρη καί ὁλοκληρωτική ἡγεμονία μας. Ἐάν δώσουμε στούς λαούς τόν χρόνο ν’ ἀναπνεύσουν, ἡ εὐνοϊκή στιγμή δέν θά φθάσει ἴσως ποτέ»[2].

Πρέπει, λένε, νά διαταράττουν συνεχῶς τίς σχέσεις λαοῦ καί Κυβερνήσεως καί νά κουράζουν ὅλο τόν κόσμο μέ τόν χωρισμό καί τήν ἔχθρα, ὥστε νά γίνει ἀποδεκτή ἡ ὁλοκληρωτική ἡγεμονία τους. Καί αὐτό θά τό ἐπιτύχουν, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί μέ τό μαρτύριο τοῦ ἐμβολιασμοῦ τῶν ἀσθενειῶν.

Εἶναι πράγματι ἔτσι; Ἄν ναί, δέν πρόκειται γιά σατανικό σχέδιο καί μάλιστα ἐν ἐξελίξει;

Ποιά σχέση μπορεῖ νά ἔχει τό παραπάνω ἀπόσπασμα τοῦ δεκάτου «Πρωτοκόλλου» μέ τόν σημερινό οἶστρο τοῦ ἐμβολιασμοῦ;

Πῶς ἄραγε συνδέεται μέ ὅ,τι γίνεται σήμερα σ’ ὅλο τόν κόσμο καί ἰδιαίτερα στήν Χώρα μας, τήν Ἑλλάδα, δηλαδή μέ τήν ἐπιβολή τοῦ ἐμβολιασμοῦ κατά τοῦ κορωναϊοῦ, τόν χωρισμό τῶν ἀνθρώπων σέ ἐμβολιασμένους καί ἀνεμβολίαστους, τήν ἔχθρα μεταξύ τους, τόν περιορισμό τῶν ἐλευθεριῶν καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν ἀνεμβολίαστων, τόν ἐκφοβισμό (bullying) καί τόν ρατσισμό ἐναντίον τους;

Ἀναλογίζονται οἱ κυβερνῶντες τήν Πολιτεία καί οἱ διοικοῦντες τήν Ἐκκλησία τί σημαίνουν ὅλ’ αὐτά; Μήπως μέ τήν σκληρή στάση τους ὑπέρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ συντελοῦν στήν πραγμάτωση τοῦ σιωνιστικοῦ αὐτοῦ σχεδίου καί ὁδηγοῦν τήν ἀνθρωπότητα στήν ἀγκαλιά τῶν ἀντιχρίστων σιωνιστῶν καί τήν πλήρη καί ὁλοκληρωτική ἡγεμονία τους;

Καί μόνον ὁ λόγος αὐτός, διότι ὑπάρχουν κι ἄλλοι πολλοί, ὅτι δηλαδή ὁ ἐμβολιασμός περιλαμβάνεται μέσα στά σκοτεινά σχέδια τῶν Σιωνιστῶν, δέν εἶναι ἀρκετός, ὥστε τό κοβιντοεμβόλιο, πού ἀποτελεῖ σφράγισμα τῶν ἀνθρώπων, νά ἀπορρίπτεται μετά βδελυγμίας ἀπό τούς ἐχέφρονες;


[1] ΑΡΧΙΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Τά πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών. Τά σκοτεινά σχέδια τῶν Σιωνιστῶν πῶς ἐξελίσσονται σήμερα, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Τύπος, Ἀθήναι 2003.

[2] Ὅ. π., σσ. 75-76.

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!