ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

29-01-2021

Στίς 29 Ἰανουαρίου ἑορτάζουμε τήν ἀνακομιδή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰγνατίου Πατριάρχου Ἀντιοχείας τοῦ Θεοφόρου καί ἱερομάρτυρος.

Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος, ὅπως εἶναι γνωστό, μαρτύρησε στή Ρώμη, ἀφοῦ τόν κατασπάραξαν τά λιοντάρια.

Κάποιοι Χριστιανοί συγκέντρωσαν τά Τίμια Λείψανά του, τά ἔφεραν στήν Ἀντιόχεια καί τά χάρισαν ὡς ποθητό δῶρο στούς Ἀντιοχεῖς ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι μέ κάθε τιμή καί εὐλάβεια τά τοποθέτησαν ὡς θησαυρό κάτω στή γῆ[1].

Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος, στήν πρός Σμυρναίους ἐπιστολή του 8, 2, εἶναι ὁ πρῶτος ἅγιος πατήρ, πού ὀνόμασε τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας Καθολική.

Τήν ὀνομασία αὐτή τήν ἀκοῦμε στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, τό γνωστό ”Πιστεύω…”, ὅταν λέμε «(πιστεύω…) εἰς Μίαν, Ἁγίαν, ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν».

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι Καθολική, διότι κατέχει τήν ὁλοκληρία τῆς πίστεως καί ἔχει ἁπλωθεῖ καθ’ ὁλοκληρίαν σέ ὅλο τόν κόσμο.

Ἐμεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι, εἴμαστε οἱ Καθολικοί.

Ἄρα, λοιπόν, οἱ Παπικοί, Λατῖνοι, Φράγκοι δέν εἶναι καθόλου μά καθόλου Καθολικοί, ὅπως ἐσφαλμένα λέγεται ἀπό Παπικούς καί Οἰκουμενιστές, ἐπειδή δέν κατέχουν τήν ὁλοκληρία τῆς πίστεως, ἀλλά εἶναι αἱρετικοί, καί ἐπειδή ἔχουν κοσμικές ἐπιδιώξεις νά ἐξαπλωθοῦν παντοῦ.

Ἐμεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι, εἴμαστε τά πραγματικά μέλη τῆς πραγματικῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος, στίς ἐπιστολές του πρός Ἐφεσίους 5,10 καί πρός Τράλλεις 7, 2, λέει ὅτι Ἐκκλησία εἶναι τό θυσιαστήριο, δηλαδή ἡ Ἁγία Τράπεζα, ἡ Θεία Λειτουργία, πού γίνεται πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα.

Στήν Θεία Λειτουργία λαμβάνουμε τήν οὐσιαστική ἔννοια τοῦ τί εἶναι Ἐκκλησία.

Ἀφοῦ, λοιπόν, μέ τούς αἱρετικούς Παπικούς ἀπαγορεύεται ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι νά τελέσουμε μαζί τήν Θεία Λειτουργία, ἐπειδή δέν ἔχουμε κοινή πίστη, ἄρα οἱ Παπικοί δέν εἶναι Ἐκκλησία.

Ἐκκλησία εἴμαστε μόνο ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι.

Γι’ αὐτό καί λέμε «(πιστεύω…) εἰς ΜΙΑΝ, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν».   

Νά εὐχαριστήσουμε τόν ἅγιο Ἰγνάτιο τόν Θεοφόρο, ἐπειδή μᾶς παρέδωσε ὡς πολύτιμη παρακαταθήκη τήν παραπάνω θεολογική καί ἐκκλησιολογική θέση, καί νά τόν παρακαλέσουμε νά στηρίζει, μέ τίς θεοπειθεῖς πρεσβεῖες του, τήν Καθολική Ἐκκλησία, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, δηλαδή τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἀμήν! 


[1] Σχ. βλ. ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Συναξαριστής τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ, τ. Γ΄ (Ἰανουάριος – Φεβρουάριος) ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 178.

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!