ΩΡΑ ΗΜΑΣ ΗΔΗ ΕΞ ΥΠΝΟΥ ΕΓΕΡΘΗΝΑΙ (ΡΩΜ. 13, 11)

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

26-10-2020

Εἶναι φανερό πλέον τοῖς πᾶσι ὅτι οἱ ἰθύνοντες νόες τῆς διεθνοῦς σιωνιστικῆς, καμπαλιστικῆς καί μασονοκρατούμενης ἀντιχρίστου «Νέας Ἐποχῆς» τοῦ Ὑδροχόου καί τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων», πού προσφάτως ἀποκαλεῖται «Νέα Κανονικότητα», μέ τά πειθήνια ὄργανά τους στόν πολιτικό καί ἐκκλησιαστικό χῶρο, μέσῳ τοῦ βιολογικοῦ καί ὑβριδικοῦ πολέμου τῆς καλῶς προμελετημένης καί προσχεδιασμένης σπορᾶς τῆς κατασκευασμένης γρίππης τοῦ «κορωναϊοῦ» πρῶτα στήν Κίνα, ἔπειτα στήν Ἰταλία καί δι’αὐτῶν σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, ἐπιχειροῦν, μέ ἀπροκάλυπτα ἀπολυταρχικό καί ὀλοκληρωτικό τρόπο, νά ἐπιβάλλουν τήν παγκόσμια δικτατορία καί κυριαρχία τους.

Μέ ὄργανα τήν γρίππη τοῦ «κορωναϊοῦ», τόν ἐπακολουθοῦντα ἐνσπειρόμενο φόβο, τόν πανικό, τήν τρομοκρατία καί τόν θάνατο, ἀποσκοποῦν :

α) στήν μείωσι τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς,

β) στόν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῆς ἀνθρωπότητος,

γ) στήν πτωχοποίησι τῶν ἀνθρώπων,

δ) στόν ἀπόλυτο οἰκονομικό ἔλεγχο,

ε) στήν παγκόσμια ἡλεκτρονική διακυβέρνησι,

στ) στήν ἐπιβολή τῆς ἀχρήματης κοινωνίας, τοῦ πλαστικοῦ χρήματος, τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη», τῆς νέας ταυτότητος, καί ἀργότερα τοῦ χαράγματος-σφραγίσματος τῶν ἀνθρώπων,

ζ) στό κτύπημα ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ,

η) στό σφράγισμα τῶν Ἱερῶν Ναῶν,

θ) στήν ἀπαγόρευσι προσκυνήσεως καί ἀσπασμοῦ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πού συνιστᾶ μιά νέα μορφή εἰκονομαχίας,

ι) στήν ἀπαγόρευσι τελέσεως τῶν Ἰερῶν Ἀκολουθιῶν καί Θείων Λειτουργιῶν καί τῆς συμμετοχῆς σ’αὐτές τῶν πιστῶν,

ια) στήν ἀπαγόρευσι τῆς μεταλήψεως τοῦ Τιμίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ ἀπό τούς πιστούς,

ιβ) στήν ἀπαγόρευση τῶν κωδωνοκρουσιῶν,

ιγ) στήν ἀπαγόρευση τῶν ἱερῶν λιτανειῶν καί περιφορῶν τῶν ἱερῶν εἰκόνων,

ιδ) στίς διώξεις κληρικῶν,

ιε) στήν ἐπιβολή μασκῶν – φιμώτρων,

ιστ) στήν ἐπιβολή προστίμων,

ιζ) στόν ἀμφιβόλου βεβαίως ποιότητος, ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό γιά τόν κορωναϊό,

ιη) στήν ἐπιβολή τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν,

ιθ) στό κτύπημα ἐναντίον τῆς ἁγιοτόκου καί ἡρωωτόκου Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος μας,

κ) στήν κατάργηση τῶν θρησκευτικῶν καί ἐθνικῶν ἑορτῶν καί τῶν παρελάσεων,

κα) στήν ἐγκατάσταση τοῦ ἀσύρματου δικτύου 5G, τό ὁποῖο ἐνδεχομένως νά ἐνέχει ποικίλους καί ἀπρόβλεπτους κινδύνους, καί

κβ) στήν κατάκτηση τῆς Χῶρας μας, μέσῳ τῆς εἰσβολῆς ἀλλοθρήσκων λαθρομεταναστῶν καί ἐνδεχομένου πολέμου μέ τήν γείτονα Τουρκία.

Στήν προσπάθειά τους αὐτή γιά τήν ἐπιβολή τῶν ἀνωτέρω ἀνόμων, ἀπανθρώπων καί ἀντιχρίστων σχεδίων τους ἔχουν τοποθετήσει τά εἰδικά ἐκλεγμένα, ἐκπαιδευμένα καί μυημένα στήν λέσχη Bilderberg καί τήν Μασονία πειθήνια ὄργανά τους σέ καίριες ἡγετικές θέσεις τοῦ πολιτικοῦ καί ἐκκλησιαστικοῦ γίγνεσθαι.

Ἀπό μέν τούς πολιτικούς ἡγέτες (παλαιούς καί σημερινούς) κανείς δέν περιμένει κάτι τό σπουδαῖο, διότι εἶναι γνωστή ἡ ἐθνομηδενιστική, διεθνιστική, ἐκκλησιομάχος καί διωκτική τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Ἑλλάδος διακομματική πολιτική τους.

Ἀπό δέ τούς ἐκκλησιαστικούς, πνευματικούς καί διοικητικούς ἡγέτες τῆς Κρατικῆς Ἐκκλησίας, θά περίμενε κανείς νά ὑπερασπιστοῦν τουλάχιστον αὐτό, τό ὁποῖο ἐκπροσωποῦν, δηλαδή τόν Χριστό, τήν Ἐκκλησία Του καί τήν Ὀρθοδοξία. Δυστυχῶς, ὅμως, αὐτοί ἀπεδείχθησαν συνευδοκοῦντες, πρόθυμοι, ὑπάκουοι καί δουλικοί στά κελεύσματα τοῦ Καίσαρα, εὐτελίζοντας μέν καί ἀπομειώνοντας τούς ἑαυτούς τους, τήν ὑπόστασί τους, τήν ἀποστολή τους, τόν κλῆρο, τόν λαό, τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί τήν Ἁγία Ὀρθοδοξία, ἀποδεικνύοντας δέ ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι πλέον ἐλευθέρα καί ζῶσα, ἀλλά αἰχμάλωτη, δέσμια καί νεκρά. 

Θά μποροῦσε ἄραγε ὁ μισόθεος, μισάνθρωπος καί μισόκαλος Διάβολος νά πετύχει μεγαλύτερη νίκη ἀπό αὐτή, πού τοῦ δίνουν οἱ σύγχρονοι προβατόσχημοι καί βαρεῖς λύκοι, οἱ φοβούμενοι, ὄχι τόν τοῦ Θεοῦ Υἱό, ἀλλά τόν κορωναϊό, ρασοφόροι, οἱ ὁποῖοι πλήτουν καίρια τήν Ὀρθοδοξία καί ἀνασταυρώνουν τόν Χριστό στίς ἐσχατες καί ἀποκαλυπτικές αὐτές ἡμέρες; Ἀφοῦ, λοιπόν, δέν μποροῦν νά ἡγηθοῦν καί νά ὑπερασπιστοῦν τά αὐτονόητα, τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πατρίδος, καί ἀποδεικνύονται πολύ κατώτεροι τῶν περιστάσεων, τότε δέν τούς μένει ἄλλος δρόμος καί ἄλλη ἐπιλογή ἀπό τό νά ἀποχωρήσουν οἰκειοθελῶς, νά ἀποθέσουν τό ἐπιτραχήλιον καί τό ὠμοφόριό τους, καί νά μετανοήσουν γιά τό μέγιστο κακό καί τήν ἀφάνταστη ζημία, πού ἔχουν προκαλέσει στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι κι ἀλλιῶς ἔχουν χάσει ἐδῶ καί καιρό τήν ἀξιοπιστία καί τήν ἔξωθεν καλή μαρτυρία τοῦ ἐνσυνειδήτου καί εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. 

Πολλά ἔχουν εἰπωθεῖ αὐτό τό τελευταῖο διάστημα γιά τόν «κορωναϊό», ἀλλά σχεδόν κανείς δέν ἐστίασε τό κέντρο βάρους καί δέν ἐπικεντρώθηκε στήν πραγματική καί οὐσιαστική αἰτία, πού παραχώρησε ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός αὐτή τήν ἐπιδημία. Ἡ αἰτία δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ΑΜΑΡΤΙΑ, τήν ΑΠΙΣΤΙΑ καί τήν ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ τῶν ἀνθρώπων ἀπό τό πανάγιο θέλημα τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ.

Οἱ ἄνθρωποι παραβαίνουμε τίς θεῖες ἐντολές.

Ἀκολουθοῦμε τίς ὀρέξεις καί τά θελήματά μας, ἀντί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Διενεργοῦμε κάθε μέρα καί ἐπιμελῶς κάθε ἁμαρτία, δηλαδή καταλαλιά, βλασφημία, μνησικακία, ψευδολογία, αἰσχρολογία, δόλο, ἔριδα, φθόνο, κακία, πονηρές καί ἀκάθαρτες πράξεις, ἀσέλγεια, ἀδικία, ἐπιορκία, ἐκτρώσεις, κάθε ἀθέμιτη αἰσχρουργία φυσική καί παρά φύσιν, προγαμιαῖες σχέσεις, πορνεία, μοιχεία, ὁμοφυλοφιλία, πολιτικός γάμος, γάμος ὁμοφυλοφίλων, υἱοθεσία τέκνων ἀπό ὁμοφιλόφιλους, παρέλαση ὁμοφυλοφίλων, ἀλλαγή φύλου ἀπό 15 χρονῶν, θεματική ἑβδομάδα καί σεξουαλική ἀγωγή στά σχολεία.

Παραβαίνουμε τίς σωτήριες ἐντολές, τίς ἱερές συνθῆκες, πού συνάψαμε κατά τό Ἅγιο Βάπτισμά μας.

Ἀθετοῦμε τό φρικτό Αἷμα τῆς διαθήκης.

Ὑβρίζουμε τό Πνεῦμα τῆς Χάριτος.

Καταφρονοῦμε τήν φοβερή καί ὑπερφυᾶ υἱοθεσία.

Θεωροῦμε ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή, ὁ θεῖος Νόμος καί ἡ θεόπνευστη διδασκαλία εἶναι ρήματα κενά καί ἔρημα πράξεως.

Τό σεπτό Εὐαγγέλιο καί τόν ἀληθῆ Χριστιανισμό, τήν Ὀρθοδοξία, τά περιφέρουμε μόνο στό ὄνομα καί στά λόγια.

Τά χέρια μας εἶναι ἐπιτήδεια γιά κάθε ἀρπαγή καί πλεονεξία.

Τά πόδια μας εἶναι ἕτοιμα γιά κάθε ἀδικία καί κακεντρέχεια καί γιά νά καταπατοῦν τήν μερίδα τῶν ἀδελφῶν.

Τό στόμα μας γίνεται ὄργανο κάθε αἰσχρότητος καί μωρολογίας, ἐπιορκίας καί διαβολῆς.

Τά μάτια καί τίς αἰσθήσεις μας τίς γεμίζουμε μέ κάθε ἀσωτία καί ἀσέλγεια.

Καταπατοῦμε τόν νοῦ μας.

Τά μέλη τοῦ Χριστοῦ τά κάνουμε πόρνης μέλη, καί, ἀντί γιά ναούς τοῦ Θεοῦ, τά καταντοῦμε ἀποθήκες φθορᾶς καί ἀκαθαρσίας.

Ἀλλά, ἐκτός ἀπό τό ἠθικό ἐπίπεδο, ἀποτυχγάνουμε καί στό δογματικό.

Οἱ ἐκ τῶν ὀρθοδόξων οἰκουμενιστές συμπροσεύχονται ἀντικανονικῶς καί ἀσυστόλως μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους.

Ἀποδέχονται τόν σατανοκίνητο διαχριστιανικό καί διαθρησκειακό συγκρητιστικό Οἰκουμενισμό.

Μεταλλάσσουν τό ὀρθόδοξο μάθημα τῶν θρησκευτικῶν σέ πανθρησκειακό, συγκρητιστικό καί οἰκουμενιστικό.

Ἀναγνωρίζουν τόν ἀντίχριστο καί αἰρεσιάρχη Πάπα Ρώμης ὡς Ἐκκλησία, τόν ὁποῖο προσκαλοῦν γιά τρίτη φορά στήν Ἑλλάδα μέ τό πρόσχημα τῆς προσκυνηματικῆς ἐπισκέψεώς του στά βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Παρέχουν ἐκκλησιαστικότητα στούς αἱρετικούς παπικούς, προτεστάντες καί μονοφυσῖτες, στούς ὁποίους ἀποδίδουν ἀποστολική διαδοχή, ἱερωσύνη, μυστήρια καί Χάρι.

Ἐκτιμοῦν θετικῶς καί συμμετέχουν στούς ἀλυσιτελεῖς καί ἀκάρπους διαχριστιανικούς καί διαθρησκειακούς διαλόγους καί στό προτεσταντικό Παγκόσμιο Συμβούλιο «Ἐκκλησιῶν», δηλαδή αἱρέσεων, εὐτελίζοντας τήν Ἁγία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Ὑπογράφουν κοινά ἀντορθόδοξα κείμενα μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους.

Ἀποκαλοῦν τό Κοράνιο «ἱερό καί ἅγιο».

Ὀνομάζουν τίς ἑβραϊκές συναγωγές καί τά ἰσλαμικά τζαμιά «ἱερά» καί χώρους λατρείας τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ.

Ὑπερμαχοῦν ὑπέρ τῆς λειτουργίας Κατευθύνσεως Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καί ὑπέρ τῆς ἀνεγέρσεως καί λειτουργίας Μουσουλμανικοῦ Τεμένους στήν Ἀττική,

Ἀποδέχονται τήν ληστρική, αἱρετική καί οἰκουμενιστική ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης καί τίς αἱρετικές ἀποφάσεις της.

Ἱερολογοῦν τούς ἀθέμιτους μικτούς γάμους.

Ἐπιτρέπουν τόν ἀνεπίτρεπτο δεύτερο γάμο τῶν κληρικῶν.

Ἀπορρίπτουν τήν μοναδικότητα καί ἀποκλειστικότητα τῆς σωτηρίας στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ἐφαρμόζουν τήν μεταπατερικότητα, τήν πατρομαχία καί τήν μετακανονικότητα.

Ἀναγνωρίζουν τούς ἀκοινωνήτους, καθηρημένους, αὐτοχειροτονήτους καί σχισματοαιρετικούς τῆς Οὐκρανίας ὡς Ἐκκλησία, συλλειτουργοῦν μαζί τους, τούς μνημονεύουν καί μολύνονται.

Ἑτοιμάζονται μάλιστα νά ἀναγνωρίσουν ὡς Ἐκκλησία καί τούς σχισματικούς τῶν Σκοπίων καί τῆς Λευκορωσίας.  

Ἀναγνωρίζουν ὡς Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι τόν Θεάνθρωπο Χριστό, ἀλλά τόν ἑκάστοτε Οἰκουμενικό Πατριάρχη, στόν ὁποῖο προσδίδουν τό πρωτεῖο ἄνευ ἵσων.

Κυριαρχοῦνται ἀπό ἐθνοφυλετισμό.

Μιλοῦν γιά «ἀνοιχτή» Θεία Κοινωνία ἄνευ προϋποθέσεων, ὄχι μόνο σέ Ὀρθοδόξους, ἀλλά καί σέ αἰρετικούς.

Ἀναπτύσσουν τήνβλάσφημη θεωρία περί μεταδόσεως μικροβίων, καί δή τοῦ κορωναϊοῦ, καί περί μολυσμοῦ τῶν ἀνθρώπων μέσῳ τῆς Θείας Κοινωνίας τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἷματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς μιᾶς κοινῆς ἱερᾶς λαβίδος, τοῦ ἀντιδώρου, τῶν κολλύβων, τῆς ἀρτοκλασίας, τοῦ ἁγιασμοῦ, τοῦ ἁγίου ἐλαίου, τῶν ἱερῶν σκευῶν, τοῦ ἀσπασμοῦ τῶν ἁγίων εἰκόνων, τῶν ἱερῶν λειψάνων, τῶν χειρῶν τῶν ἱερέων, καί τοῦ συνωστισμοῦ στούς Ἱερούς Ναούς.

Μεταλλάσσσουν τόν κλασσικό τρόπο τῆς Θείας Κοινωνίας, μέ τήν χρήση πλαστικῶν κουταλιῶν μιᾶς χρήσεως ἤ πολλαπλῶν ἀργυρῶν ἤ ξύλινων λαβίδων, ἤ μιᾶς κοινῆς λαβίδος, ἐμποτισμένης, ὅμως, σέ ἀλκοόλ καί νερό, κάθε φορά μετά τήν μετάδοση τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων σέ κάθε πιστό.

Ὑπερθεματίζουν ὑπέρ τῆς ὑποχρεωτικῆς μασκοφορίας μέσα στούς Ἱερούς Ναούς, πού συνιστᾶ προσβολή τῆς ἱερότητος καί ἁγιότητός τους καί βεβήλωσή τους.

Γιά ὅλες τίς ἀνωτέρω τραγικότατες καί φρικτότατες βλασφημίες ἐναντίον τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ, μέ τίς ὁποῖες βλασφημεῖται τό Πανάγιο Ὄνομά Του ἐν τοῖς ἔθνεσι, ξέσπασε ἡ παιδαγωγική ὀργή καί τιμωρία τοῦ Θεοῦ πάνω μας. «Διά ταῦτα γάρ ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἐπί τούς υἱούς τῆς ἀπειθείας»[1], λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Δηλαδή, «γιά τά ἁμαρτήματα αὐτά, ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεού ἐναντίον τῶν τέκνων τῆς ἀνυπακοῆς καί τῆς ἀποστασίας».

Καί ὁ Ἴδιος ὁ Θεός διά τοῦ Προφήτου Ἠσαΐου λέγει : «Καί ἐάν θέλητε καί εἰσακούσητέ μου, τά ἀγαθά τῆς γῆς φάγεσθε. Ἐάν δέ μή θέλητε μηδέ εἰσακούσητέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται. Τό γάρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα»[2]. Δηλαδή, «καί ἐάν θελήσετε καί μέ ἀκούσετε καί συμμορφωθεῖτε πρός τίς ἐντολές μου, θά φάτε πλούσια τά ἀγαθά τῆς γῆς. Ἐάν, ὅμως, δέν θελήσετε καί δέν μέ ὑπακούσετε καί ἀπομακρυνθεῖτε ἀπό Ἐμένα, τό μαχαίρι τῶν ἐχθρῶν σας θά σᾶς καταφάει. Τό στόμα τοῦ Κυρίου εἶναι ἐκεῖνο, τό ὁποίο διεκήρυξε αὐτά καί θά γίνουν, ὅπως τά εἶπε».

Ὡς παιδαγωγική, λοιπόν, τιμωρία ὀφείλουν νά ἐκληφθοῦν ἡ ἀθρόα εἰσβολή μεταναστευτικῶν ροῶν στή χώρα μας, ἡ μετατροπή τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς καί ἄλλων Ὀρθοδόξων Ναῶν στήν Τουρκία σέ τζαμιά, ἡ προκλητικότητα τῆς Τουρκίας καί τό ἐνδεχόμενο μιᾶς πολεμικῆς σύρραξης, καί οἱ πρόσφατες καταστρεπτικές πυρκαϊές καί πλημμύρες στή χώρα μας.

Μόνη διέξοδος στό τραγικό ἀδιέξοδο, πού βιώνουμε αὐτές τίς ἡμέρες, εἶναι, ἡ ΠΑΝΔΗΜΗ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ, ΝΙΝΕΥΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ἡ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΕΜΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ, ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ καί ἡ ΑΓΙΑ ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΡΘΟΔΟΞΑ ΚΕΛΕΥΣΜΑΤΑ, ΑΠ’ ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΑΥΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ.

«Πειθαρχεῖν Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις»[3]. Δηλαδή, «πρέπει νά πειθαρχοῦμε περισσότερο στόν Θεό, παρά στούς ἀνθρώπους».

«Εἰ ὁ Θεός μεθ’ἡμῶν, οὐδείς καθ’ἡμῶν». Δηλαδή, «ἐάν ὁ Θεός εἶναι μαζί μας, τότε κανείς δέν θά εἶναι ἐναντίον μας».  


[1] Ἐφεσ. 5, 6.

[2] Ἠσ. 1, 19-20.

[3] Πράξ. 5, 29.

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!