ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

08-09-2020

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πανηγυρίζει καί ἑορτάζει σήμερα τήν μεγάλη Θεομητορική ἑορτή τῶν Γενεθλίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Τό ἀπολυτίκιο «Ἡ γέννησίς σου, Θεοτόκε, χαράν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ», ὅπως καί πολλοί ἄλλοι ὕμνοι τῆς ἑορτῆς λένε διαρκῶς ὅτι ἔχουμε σήμερα παγκόσμια χαρά, ὅτι γεννήθηκε ἡ παγκόσμιος χαρά καί εὐφροσύνη.

Τό γεγονός αὐτό εἶναι τεράστιο μέ διαστάσεις, ὄχι πρόσκαιρες, ἀλλά παγκόσμιες καί αἰώνιες, ἐκβάλλει στήν αἰωνιότητα καί ἔχει παγκόσμιες συνέπειες.

Γιατί, ὅμως, ἡ γέννηση τῆς Θεοτόκου στέλνει μήνυμα χαρᾶς σ’ ὅλη τήν οἰκουμένη;

Μέχρι τήν ἐποχή, πού γεννήθηκε ἡ Παναγία, ἡ ἀνθρωπότητα ἦταν στείρα πνευματικά. Ἡ στείρωση τῆς ἁγίας Ἄννης συμβολίζει τήν στείρωση τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ ἀνθρωπότητα δέν παρήγαγε πνευματικούς καρπούς, ἀλλά ζοῦσε μέσα στό κακό καί τήν ἁμαρτία. Οἱ καρποί της ἦταν ἡ διαφθορά, τά ἐγκλήματα, ἡ σαρκολατρεία, τά διαζύγια, οἱ πορνεῖες, οἱ μοιχεῖες, οἱ ὁμοφυλοφιλίες κ.ἄ. Αὐτά, ὅμως, δέν εἶναι πνευματική καρποφορία, ἀλλά ἀκαρπία καί ἐρημία. Ἡ πρό Χριστοῦ ἀνθρωπότητα ἦταν στείρα. Ἀλλά, καί τό κομμάτι αὐτό τῆς ἀνθρωπότητας, πού ζεῖ ἔξω ἀπό τόν Θεό καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, εἶναι κι αὐτό στεῖρο καί ἄγονο.

Ἦταν, λοιπόν, ἡ πρώτη φορά, πού ἀνέτειλε κάτι μέ ἐλπίδα, πού βγῆκε ἕνας καρπός ἅγιος ἀπό τό σῶφρον καί ἐγκρατές ζεῦγος τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννης. Ὁ Θεός ἐπέλεξε τόν Ἰωακείμ καί τήν Ἄννα νά γεννήσουν τήν Παναγία, διότι, ὄχι μόνο ἦταν ἀφιερωμένοι σ’ ὅλη τους τήν ζωή στόν Θεό, ἀλλά καί ἐπειδή ἦταν σώφρονες καί ἐγκρατεῖς. Δέν ἦταν σαρκολάτρες, ἐπιρρεπεῖς στά σαρκικά. Ἡ Παναγία, ἡ ἀειπάρθενος, ἡ ἁγνή, ἡ ἄσπιλος, ἡ ἄμωμος, ἔπρεπε νά γεννηθεῖ ἀπό ἐγκρατεῖς γονεῖς.

Ἡ γέννηση τῆς Θεοτόκου ἔλυσε, ὄχι μόνο τήν σωματική στειρότητα τῆς μητέρας της, Ἄννης, ἀλλά καί τήν στειρότητα, τήν ἀκαρπία τῆς ἀνθρωπότητας.

Πρῶτος πνευματικός καρπός τῆς ἀνθρωπότητας ἦταν ἡ Παναγία μας. Καί στή συνέχεια, μέ τό ἔργο καί τό κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ, γέμισε ὁ κόσμος ἀπό Ἁγίους. Ὅμως, ἡ ἀρχή ἔγινε τότε, μέ τήν γέννηση τῆς Θεοτόκου.

Εἶναι, λοιπόν, ἡμέρα παγκοσμίου χαρᾶς ἡ γέννηση τῆς Θεοτόκου, διότι «ἐκ σοῦ γάρ ἀνέτειλε ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης». Διότι ἀπό ’σένα, Θεοτόκε, γεννήθηκε ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης. Δέν ὑπάρχει ἄλλο φῶς, δέν ὑπάρχει ἄλλος ἥλιος, παρά μόνον ὁ Χριστός. Χαιρόμαστε, λοιπόν, γιατί ἀνέτειλε ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ἀπό τήν ἀκτινοβολία καί τό φῶς τοῦ Ὁποίου φωτιζόμαστε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. 

Χαιρόμαστε, ἐπίσης, διότι «λύσας τήν κατάραν, ἔδωκε τήν εὐλογίαν, καί καταργήσας τόν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωήν τήν αἰώνιον». Τελείωσε ἡ κατάρα τῆς ἀκαρπίας καί τοῦ θανάτου. Ὁ καρπός τῆς Θεοτόκου, ὁ Κύριός μας, νίκησε τόν θάνατο καί μᾶς ἔδωσε τήν αἰώνια ζωή.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σχετικά μέ τήν σύλληψη καί τήν γέννηση τῆς Θεοτόκου διδάσκει ὅτι ἡ Παναγία γεννήθηκε βέβαια μέ θαῦμα ἀπό στείρους καί ἡλικιωμένους γονεῖς, τόν Ἰωακείμ καί τήν Ἄννα, κατά τά ἄλλα, ὅμως, ὅλα ἦταν φυσικά. Ὑπῆρξε συνάφεια ἀνδρός καί γυναικός, συζυγία καί σπορά. Ἡ Θεοπρομήτωρ Ἄννα δέν ἦταν ἀπείρανδρος, ἀπειρόγαμος καί ἄνανδρος, οὔτε παρθένος. Εἶχε σύζυγο τόν Ἰωακείμ. Ἡ σύλληψη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου δέν ἦταν ἄσπορος, ἀλλ’ ἐκ σπέρματος τοῦ πατέρα της Ἰωακείμ, ὅπως ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Γι’αὐτό καί μεταδόθηκε καί σ’αὐτήν τό προπατορικό ἁμάρτημα. Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι σχετικῶς ἀναμάρτητη, ἐπειδή μετεῖχε στό προπατορικό ἁμάρτημα.

Ἡ παραπάνω ὀρθόδοξη διδασκαλία ἀποτελεῖ ἀπάντηση στό καινοφανές, αἱρετικό δόγμα τοῦ Παπισμοῦ περί «ἀσπίλου συλλήψεως» τῆς Θεοτόκου, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ἡ Θεοτόκος ἦταν ἀπαλλαγμένη, ὄχι μόνο ἀπό προσωπικές ἁμαρτίες, ἀλλά καί ἀπό τό προπατορικό ἁμάρτημα, πού μεταδίδεται μέσῳ τῆς φυσικῆς γεννήσεως σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Συνελήφθη δηλαδή ἀπό τούς γονεῖς της, Ἰωακείμ καί Ἄννα, «ἀσπίλως», χωρίς νά τῆς μεταδοθεῖ τό προπατορικό ἁμάρτημα.

Ἄς τιμήσουμε, λοιπόν, σήμερα τήν ἁγία ξυνωρίδα, τό ἅγιον ζεῦγος, τόν Ἰωακείμ καί τήν Ἄννα, καί τό κοράσιον, τό μικρό παιδί, τό βρέφος, τήν Παναγία μας, τήν παγκόσμια χαρά καί εὐφροσύνη, καί ἄς τούς παρακαλέσουμε νά ἐνισχύουν τόν κόσμο, γιά νά συνεχίσει τήν δική τους ἁγία ζωή, νά παράγει καρπούς ἁγιότητας καί νά μήν εἶναι στείρα καί ἄκαρπη.

Νά ἔχουμε τήν εὐχή καί τήν εὐλογία τῆς σήμερον γεννηθείσης Κυρίας Θεοτόκου. Ἀμήν!

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!