ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ

Πρωτοπρεβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

07-01-2018

Τό πρόσωπο, πού ἔπαιξε σπουδαῖο ρόλο στήν Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὁ Τίμιος Πρόδρομος, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής. Πρόκειται γιά μιά μεγάλη φυσιογνωμία, ἕνα μεγάλο Προφήτη, πού βρίσκεται στό μεταίχμιο μεταξύ τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, πού εἶναι ὁ τελευταῖος τῶν Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς καί ὁ πρῶτος τῶν Προφητῶν τῆς Καινῆς Διαθήκης. Εἶναι ὁ μέσος Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης. Ὁ Τίμιος Πρόδρομος εἶναι ὁ μόνος προφητευθείς προφήτης, ὁ μόνος προφήτης, πού προφητεύθηκε ἀπό προγενεστέρους προφῆτες. Δέν ὑπάρχει ἄλλος Προφήτης, πού νά προφητεύθηκε ἀπό προηγουμένους προφῆτες. Ἄς θυμηθοῦμε τήν προφητεία τοῦ πέμπτου Εὐαγγελιστοῦ, τοῦ προφήτου Ἠσαΐα, γιά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο : «Φωνή βοῶντος ἐν ἐρήμῳ, ἐτοιμάσατε τήν ὁδόν τοῦ Κυρίου». Τό κίνημα τοῦ Προφητισμοῦ περί τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ ὡς Μεσσίου τελειώνει καί ὁλοκληρώνεται μέ τόν ἅγιο Ἰωάννη τό 30 μ.Χ. Οἱ προφητεῖες γιά τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ τελειώνουν μέ τόν Τίμιο Πρόδρομο. Μετά τόν Τίμιο Πρόδρομο δέν ὑπάρχουν καί δέν χρειάζονται ἄλλες προφητεῖες γιά τόν Μεσσία, γιατί ὅλες πλέον ἐκπληρώθηκαν στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό τό τονίζουμε ἰδιαιτέρως, διότι ἐμφανίζονται ἀνά τούς αἰῶνες πολλοί ψευδοπροφῆτες, πού δῆθεν προφητεύουν τήν ἔλευση ἑνός νέου Μεσσία, δηλαδή τοῦ Ἀντιχρίστου, ἐπειδή δέν πιστεύουν ὅτι ὁ ἀληθῆς Μεσσίας ὄντως ἦλθε, ὅπως εἶναι οἱ Σιωνιστές καί οἱ ὁπαδοί τῆς ἀντιχρίστου, ὑδροχοϊκῆς «Νέας Ἐποχῆς» καί τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων». Ἀλλά καί ἡ ψευδοθρησκεία τοῦ Ἰσλάμ λέγει ὅτι ὁ Μωάμεθ εἶναι ὁ δῆθεν «μέγας προφήτης» τοῦ Ἀλλάχ, ἀνώτερος ἀπό τόν Χριστό. Τί εἴδους προφήτης εἶναι ὁ Μωάμεθ καί γιά ποιόν δῆθεν «Μεσσία» ἦλθε νά προφητεύσει, ὅταν ἤδη 6 αἰῶνες πρίν ἀπ’αὐτόν, οἱ προφητεῖες ὁλοκληρώθηκαν στόν ἅγιο Ἰωάννη Βαπτιστή καί ὁ ἀληθής Μεσσίας ἦλθε καί ἐκπλήρωσε τό σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας Του; Καί ἀπό ποιόν προγενέστερο προφήτη προφητεύθηκε ὁ Μωάμεθ καί ἡ δράση του; Ἀπό κανέναν βεβαίως. Γι’αὐτό καί ὁ Μωάμεθ εἶναι ψευδοπροφήτης, αὐτόκλητος καί ὄχι θεόκλητος, μή προμαρτυρούμενος, καί ἡ θρησκεία του λαοπλάνος καί πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου, κατά τόν ὅσιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό.

Πολλοί εἶναι οἱ χαρακτηρισμοί, πού δόθηκαν στόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο. Ἡ λέξη «Ἰωάννης» θά πεῖ «δῶρο Θεοῦ». Πρόδρομος σημαίνει αὐτόν, πού προηγεῖται τοῦ δρόμου, δηλαδή τόν προάγγελο τοῦ Μεσσία. Λέγεται Βαπτιστής, γιατί βάπτισε τόν Χριστό. Ὁ ὅσιος Κοσμᾶς ὁ ποιητής, ἐπίσκοπος Μαϊουμᾶ, στόν κανόνα τῶν Θεοφανείων τόν χαρακτηρίζει μέ τρεῖς ἐκφράσεις, δηλαδή φωνή τοῦ Λόγου, λύχνο τοῦ φωτός καί ἑωσφόρο τοῦ ἡλίου. Ἀφοῦ ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ἐνυπόστατος Λόγος τοῦ Πατρός, ὁ ἅγιος Ἰωάννης εἶναι ἡ φωνή τοῦ Λόγου. Ἀφοῦ ὁ Χριστός ὡς Θεός εἶναι τό ἀΐδιο καί ἄκτιστο Φῶς, ὁ Τίμιος Πρόδρομος εἶναι τό λυχνάρι. Καί ἀφοῦ ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ὁ λαμπρός ἥλιος τῆς Θεότητος, ὁ ἅγιος Ἰωάννης εἶναι ὁ ἑωσφόρος, δηλαδή ὁ αὐγερινός, πού προμηνύει τόν ἐρχομό τοῦ ἡλίου. Ἔτσι, ὅλα τά ὀνόματα, τά ἐπίθετα καί οἱ φράσεις συνδέονται μέ τό βασικό ἔργο, πού εἶναι νά προαναγγέλλει τόν ἔρχομό τοῦ Μεσσία.

Τό βάπτισμα, πού ἔκανε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ἦταν εἰσαγωγικό, ἀφοῦ ὁδηγοῦσε τούς βαπτιζομένους στήν μετάνοια. Δηλαδή ὁ ἅγιος Ἰωάννης δέν συγχωροῦσε ἁμαρτίες μέ τό βάπτισμα, ἀλλά προκαθάριζε, βοηθοῦσε τόν λαό νά αἰσθανθεῖ τήν ἁμαρτωλότητά του καί νά περιμένει τό τέλειο βάπτισμα τοῦ Χριστοῦ. Τό βάπτισμα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου ἦταν γέφυρα μεταξύ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ καί τοῦ Χριστιανικοῦ βαπτίσματος. Ἦταν ὑψηλότερο ἀπό τό Ἰουδαϊκό, γιατί ἀναφερόταν στόν Χριστό, ἀλλά ταπεινότερο ἀπό τό δικό μας, τό χριστιανικό.

Ἡ θεωρία τοῦ Προδρόμου ἦταν μεγάλη. Ὁ Βαπτιστής ἀξιώθηκε ἀπό τόν Θεό νά ἀκούσει τήν φωνή τοῦ Πατρός, νά δεῖ τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ καί τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑπερφυσική ἀποκάλυψη καί φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος φαίνεται ἀπό τίς φράσεις, πού χρησιμοποιοῦν οἱ Εὐαγγελιστές, παρουσιάζοντας αὐτό τό γεγονός. Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος λέγει : «καί ἰδού ἀνεώχθησαν οἱ οὐρανοί»[1] καί ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος : «εἶδε σχιζομένους τούς οὐρανούς»[2]. Ἔτσι, οἱ οὐρανοί ἄνοιξαν καί σχίσθηκαν.

Ὁ Χριστός βαπτίσθηκε, γιά νά τηρήσει τόν Νόμο καί νά φέρει τήν Χάρι Του στό νερό, στήν κτίση καί στόν ἄνθρωπο. Ἔδωσε, λοιπόν, τήν δυνατότητα στόν καθένα μας νά ἀποκτήσει τήν Χάριν τῆς υἱοθεσίας, τά Θεοφάνεια στήν προσωπική του ζωή. Αὐτή ἡ φανέρωση τοῦ Θεοῦ συνιστᾶ τήν Θεογνωσία, τήν γνώση τοῦ Θεοῦ. Καί ἐπειδή αὐτή ἡ Θεογνωσία εἶναι ὑπαρξιακό γεγονός, γι’αὐτό καί προξενεῖ τήν σωτηρία.

Ἄς ἰκετεύσουμε, λοιπόν, τόν ἐπιφανέντα Θεό μας νά μᾶς χαρίσει αὐτή τήν Θεογνωσία, μέ τίς θεοπειθεῖς πρεσβεῖες τοῦ Τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου, προδρόμου καί βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἀμήν!


[1] Ματθ. 1, 16.

[2] Μάρκ. 1, 10.

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!