ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ

Οἱ σκοποί τῆς ἱστοσελίδος μας εἶναι οἱ ἑξῆς

I.          Ἡ ἐνημέρωση, ἐνίσχυση καὶ κατήχηση, κάθε ἐνδιαφερόμενου σὲ θέματα σχετικὰ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ τὴν καλλιέργεια τοῦ Ὀρθοδόξου πνεύματος. Ἐπίσης, ἡ προαγωγή, ἐξωτερίκευση καὶ διάδοση μὲ κάθε μέσο καὶ σὲ κάθε τόπο τῆς διδασκαλίας τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

 

II.        Ἡ ὑπεράσπιση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἔναντι τῶν ποικίλων αἱρέσεων καί σχισμάτων καὶ κυρίως ἔναντι τῆς παναιρέσεως τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016) καί τοῦ σχισματοαιρετικοῦ Οὐκρανικοῦ ψευδοαυτοκεφάλου μορφώματος (2018).  

 

III.     Ἡ προβολὴ καὶ διάδοση τῆς δογματικῆς διδασκαλίας καί τῆς ἡσυχαστικῆς καὶ ἀσκητικῆς παραδόσεως τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως αὐτὴ ἐκφράστηκε ἀπὸ τὸν βίο καὶ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων.

 

IV.     Ἡ πνευματικὴ πρόοδος τῶν ἀναγνωστῶν τῆς ἱστοσελίδος, ὥστε νὰ καθίστανται, ὅλο καὶ περισσότερο, συνειδητὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.


Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!