ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί!

Ἐπί τῇ ἀνατολῇ τοῦ νέου ἔτους 2022 εὐχόμεθα ἐκ τῶν μυχίων τῆς καρδίας μας ὁ νέος ἐνιαυτός τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου νά εἶναι εὐλογημένος, ἁγιασμένος καί σωτήριος, μέ εἰλικρινή νινευιτική παγκόσμια μετάνοια κλήρου, ἀρχόντων καί λαοῦ, καί καθολική ἐπιστροφή στόν Χριστό, μέ προσπάθειες καί ἀγῶνες κατά τῶν ἀμαρτωλῶν, αἰσχρῶν καί ἀτίμων παθῶν καί ἕξεών μας, καί ὑπέρ τοῦ ἀγαθοῦ καί καλοῦ, ὅπως θέλει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.

Ἐπίσης, εὐχόμεθα ὁλοψύχως ὁ ὁκταήμερος περιτμηθείς Κύριος καί Θεός μας νά προστατεύσει τήν δεινῶς ἀπό τίς ποικίλες δοκιμασίες ἐσχάτως χειμαζομένη φιλτάτη πατρίδα μας καί νά μᾶς ἐνδυναμώσει μέ τήν Θεία Χάρι Του, ὥστε νά μήν ἀπελπιστοῦμε καί ἀποκάμουμε στόν καλό ἀγῶνα κατά τοῦ κακοῦ καί τῆς ἀμαρτίας.

Τέλος, εὐχόμεθα ἐνθέρμως ὁ Κύριος ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστός νά ἀπαλλάξει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του ἀπό τήν ἐκκοσμίκευση, τήν παναίρεση τοῦ συγκρητιστικοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ οἰκουμενισμοῦ, τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης καί τό Οὐκρανικό, τά ὁποία ἐφαρμόζονται ἀπό τούς γνωστούς οἰκουμενιστές ρασοφόρους, καί νά ἐνισχύει καί ἐνθαρρύνει στήν καλή ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τούς παραδοσιακούς καί ἀγωνιζομένους κληρικούς καί λαϊκούς.

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!