ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΥΣΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

15-08-2022

Ἡ σημερινή μεγίστη Θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως, Ἀναστάσεως, Ἀναλήψεως καί ἐκ δεξιῶν τοῦ Υἱοῦ της καθέδρας τῆς Κυρίας Θεοτόκου μᾶς παρέχει τήν καταλληλότερη ἀφορμή καί εὐκαιρία, γιά νά παρουσιάσουμε στήν ἀγάπη σας μία ἀκόμη ὀνομασία τῆς Παναγίας Μητρός τοῦ Κυρίου μας. Καί ἡ ὀνομασία αὐτή εἶναι «Παναγία ἡ ἀποτειχίζουσα».

Ἡ ὀνομασία αὐτή «ἀποτειχίζουσα» δέν εἶναι καινοφανῆς, οὔτε ἀμάρτυρη, οὔτε ἀποτελεῖ δικό μας ἐφεύρημα, ἀλλά ἐκπηγάζει ἀπό τά λειτουργικά κείμενα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Δυστυχῶς, ἐλάχιστα ἔχει προσεχθεῖ αὐτή ἡ ὀνομασία τῆς Παναγίας μας ἤ κι ἄν ἔχει ἀκόμη προσεχθεῖ ἀπό μερικούς, ἔχει ἀτυχῶς παρερμηνευτεῖ.    

Εἶναι πασίγνωστη, λοιπόν, ἡ εὐχή πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο «Ἄσπιλε, ἀμόλυντε, ἄφθορε…», ποίημα τοῦ μοναχοῦ Παύλου τῆς Μονῆς Εὐεργέτιδος,πού ἀποτελεῖ μέροςτῆς ἀκολουθίας τοῦ Μικροῦ καί τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου,τό ὁποῖο ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι κληρικοί καί λαϊκοί αἰῶνες τώρα διαβάζουμε καθημερινῶς. Μέσα, λοιπόν, σ’ αὐτή τήν εὐχή, ὑπάρχει καί ἡ φράση γιά τήν Παναγία˙ «τάς τῶν ἐναντίων ἐφόδους ἀποτειχίζουσα»[1].

Ἡ λέξη «ἀποτειχίζουσα» εἶναι μετοχή τοῦ ρήματος «ἀποτειχίζομαι», τό ὁποῖο, ὅπως ἔχουμε γράψει σέ παλαιότερο κείμενό μας[2], σύμφωνα μέ τά λεξικά, σημαίνει ὅτι στήν θέση ἐδῶ, πού βρίσκομαι, δηλαδή ἐντός Ἐκκλησίας Χριστοῦ, χτίζω τεῖχος γύρω μου, δηλαδή ὀχυρώνομαι, γιά νά προφυλαχθῶ ἀπό αὐτούς, πού, λόγῳ τῆς αἱρέσεώς τους, εἶναι ἀπ’ἔξω, δέν εἶναι δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. 

Ἑπομένως, ἡ φράση «τάς τῶν ἐναντίων ἐφόδους ἀποτειχίζουσα», ὀρθῶς ἑρμηνευομένη, ἀποδίδεται ὡς ἑξῆς : ἡ Παναγία, πού φυσικά εἶναι ἐντός Ἐκκλησίας Χριστοῦ, εἶναι «αὐτή, πού ὀρθώνει τεῖχος προστασίας στίς ἐφόδους τῶν ἐναντίων», οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπ’ ἔξω, δηλαδή ἐκτός Ἐκκλησίας Χριστοῦ.

Συνεπῶς, ἀπαράδεκτες καί ἀπορριπτέες εἶναι κάποιες μεταφράσεις τῆς ὡς ἄνω φράσεως, ὅπως «ἀπομακρύνοντας τίς ἐφόδους τῶν ἐχθρῶν»[3], ἤ «ἀποκρούοντας τίς ἐπιθέσεις τῶν ἀντιπάλων δαιμόνων»[4]«κρατάει ἐκτός τῶν τειχῶν τίς ἐφόδους»[5].

Τήν μετοχή «ἀποτειχίζοντες» τοῦ ρήματος «ἀποτειχίζομαι» τήν συναντᾶμε ἐπίσης καί στόν 15ο Ἱερό Κανόνα τῆς ΑΒ’ Συνόδου ἐπί Μεγάλου Φωτίου (861). Λέγει ὁ Κανών˙ «…πρό συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτούς τῆς πρός τόν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες…»[6]. Ἡ φράση, ὀρθῶς ἑρμηνευομένη, ἀποδίδεται ὡς ἑξῆς˙ «ὅσοι, πρίν ἀπό τήν συνοδική διάγνωση (τοῦ ψευδεπισκόπου), ὀρθώνουν τεῖχος προστασίας ἐντός Ἐκκλησίας γιά τούς ἑαυτούς τους ἀπό τήν κοινωνία μέ τόν καλούμενο ἐπίσκοπο».

«Τάς τῶν ἐναντίων ἐφόδους ἀποτειχίζουσα». Ποιοί εἶναι οἱ ἐνάντιοι, στίς ἐπιθέσεις τῶν ὁποίων ἠ Παναγία ὀρθώνει προστατευτικό τεῖχος;

Ἐνάντιοι, κατ’ ἀρχήν, εἶναι ὁ διάβολος καί οἱ ὑπηρετοῦντες αὐτόν δαίμονες, οἱ ὁποῖοι ἐπιτίθενται σφοδρῶς καί ποικιλοτρόπως ἐναντίον τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀνθρώπου, μέ σκοπό νά τόν ὀδηγήσουν στήν ἁμαρτία, τόν θάνατο, τήν ἀπώλεια καί τήν κόλαση.

Κατά δεύτερον, ἐνάντιοι εἶναι τά ὄργανα τοῦ Σατανᾶ. Αὐτοί διακρίνονται στούς ἐξωτερικούς καί ἐσωτερικούς ἐναντίους.

Οἱ ἐξωτερικοί ἐνάντιοι εἶναι :

α) ἡ συναγωγή ὅλων τῶν αἱρετικῶν,

β) ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας Ρώμης, ὁ ὁποῖος, ἐκτός τῶν ἄλλων αἱρέσεών του, διαστρέφει καί διαστρεβλώνει τήν περί Θεοτόκου διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τά καινοφανῆ καί αἱρετικά δόγματα τῆς «ἀσπίλου συλλήψεως», τῆς ἀρνήσεως τῆς Κοιμήσεως καί τῆς «ἐνσώματης ἀναλήψεως» τῆς Θεοτόκου.

Μέ αὐτόν τόν Παναγιομάχο καί Θεοτοκομάχο Πάπα Φραγκῖσκο σχεδιάζεται νά συναντηθεῖ ὁ οἰκουμενιστής πατριάρχης Ρωσίας Κύριλλος, στίς 14 μέ 15 τοῦ ἐρχομένου Σεπτεμβρίου, στά πλαίσια διαθρησκευτικῆς συναντήσεως, πού θά πραγματοποιηθεῖ στήν πρωτεύουσα τοῦ Καζακστάν[7].

Ἐπίσης, ὁ ἀρχιοικουμενιστής πατριάρχης Βαρθολομαῖος σχεδιάζει νά συγκαλέσει «ἑνωτική οἰκουμενική σύνοδο» τό 2025 στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 1.700 χρόνων ἀπό τήν σύγκληση τῆς Α΄ Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου[8],

γ) ὁ αἱρεσιάρχης Λούθηρος, ἀρχηγός τῆς αἱρέσεως τοῦ Προτεσταντισμοῦ, καί οἱ διάφορες παραφυάδες του, πού ἀπορρίπτουν τήν ἀειπαρθενία καί τίς Θεομητορικές μεσιτεῖες τῆς Παναγίας,  

δ) ὁ αἱρετικός Μονοφυσίτης,

ε) τό θηρίο τοῦ Ἅδου,

στ) ἡ λαοπλάνος Μουσουλμανική θρησκεία, πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου, ἡ ὁποία ἐκ μεγίστης συγχύσεως ταυτίζει τήν Θεοτόκο Μαρία μέ τήν Μαρία, τήν ἀδελφή τοῦ προφήτου Μωϋσέως, καί δέν τήν ἀποδέχεται ὡς Θεοτόκο, ἀφοῦ, σύμφωνα μέ τό Ἰσλάμ, ὁ Χριστός δέν ἦταν Θεός, ἀλλά ἕνας κοινός θνητός, προφήτης μέν, ἀλλά κατώτερος τοῦ Μωάμεθ. Μ’ αὐτήν, λοιπόν, τήν παραθρησκεία οἰ οἰκουμενιστές δεσποτάδες καί θεολόγοι ἀναπτύσσουν ἰσλαμορθόδοξους διαλόγους, ἰδρύουν Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στίς Θεολογικές Σχολές καί συμπροσεύχονται, ἐνῶ ἡ πολιτεία ἀνοίγει τζαμιά, ἀνεγείρει μουσουλμανικό τέμενος καί τούς παρέχει κάθε προνόμιο εἰς βάρος τῶν ἐντοπίων.       

ζ) οἱ διώκτες τύραννοι βασιλεῖς, Νέρων, Διοκλητιανός, Δέκιος, Ἰουλιανός ὁ ἀποστάτης καί κάθε ἀντίχριστη πολιτική ἐξουσία,

η) τό θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως τῆς ἀντιχρίστου «Νέας Ἐποχῆς»,

θ) ὁ στρατός τῶν σταυροφόρων τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καί τοῦ Ἀντιχρίστου,

ι) ὁ πονηρός ἄρχων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων μέ σύμβολα τό σιωνιστικό ἀστέρι, τό πουγκί μέ τό δολάριο καί τήν πόρνη γυναῖκα,

ια) ἡ μασονία καί ὁ διεθνής φρικώδης πανσιωνισμός, καί

ιβ) ὁ Ἀντίχριστος.

Οἱ ἐσωτερικοί ἐνάντιοι εἶναι οἱ οἰκουμενιστές Δεσποτάδες, οἱ ὁποῖοι, μέ τά κηρύγματα, τίς ἀποφάσεις καί τίς ἐνέργειές τους, δημοσίᾳ, γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ’ Ἐκκλησίας, προωθοῦν καί ἐφαρμόζουν ἀνερυθρίαστα :

α) τήν παναίρεση τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ,

β) τίς ἀντικανονικές συμπροσευχές μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους, καί μάλιστα μέ τήν συμμετοχή γυναικῶν «ἱερειῶν» καί «ἐπισκοπίνων»,

γ) τήν συμμετοχή στό προτεσταντικό Παγκόσμιο Συμβούλιο Αἱρέσεων (Π.Σ.Ε.), τό ὁποῖο ἑτοιμάζεται νά πραγματοποιήσει τήν 11η Γενική Συνέλευσή του, στήν Καρλσλούη τῆς Γερμανίας, στίς ἀρχές τοῦ ἐρχομένου Σεπτεμβρίου[9], καί στό ὁποῖο αἰτήθηκε νά ἐνταχθεῖ ὡς νέο ὀργανικό μέλος ἡ ψευδοεκκλησία τοῦ Ἐπιφανίου στήν Οὐκρανία.  

δ) τήν ὑπογραφη κοινῶν ἀντορθοδόξων κειμένων μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους,

ε) τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης τοῦ Ἰούνίου 2016 καί τίς αἱρετικές ἀποφάσεις της,

στ) τούς μικτούς γάμους καί τόν δεύτερο γάμο τῶν κληρικῶν,

ζ) τήν ἐκκλησιαστική ἀναγνώριση καί πλήρη ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τούς σχισματοαιρετικούς, οὐνῖτες, ἐθνικιστές καί νεοναζί τῆς Οὐκρανίας, τόν ἐπί κεφαλῆς τῶν ὁποίων, Ἐπιφάνιο, προσκάλεσε ὁ οἰκουμενιστής μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος νά ἐπισκεφτεῖ τήν οἰκεία μητρόπολη ἀπό τίς 3 ἕως τίς 6 τοῦ ἐρχομένου Σεπτεμβρίου, μαζί μέ τούς ἕτερους οἰκουμενιστές πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο[10],

η) τά βέβηλα μέτρα γιά τήν ἐπιδημία τοῦ κορώνα ἰοῦ ἐντός τῶν ναῶν (2020) (ὅπως μάσκες, ἀποστάσεις, ἀλλαγή τοῦ τρόπου μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας, ὑποχρεωτικό τεστάρισμα, ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός, ἀπαγόρευση ἤ περιορισμός τῶν ἐκκλησιαζομένων πιστῶν, ἀπαγόρευση λιτανειῶν ἁγίων Εἰκόνων καί ἱερῶν Λειψάνων, διώξεις κληρικῶν κλπ.),

θ) τήν ἀλλαγή τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα τοῦ 2020 καί τοῦ  2021,

ι) τήν μή ἀντίδραση, ἀδιαφορία καί σύμπλευση στούς ἀντιχριστιανικούς νόμους τῆς μασονοκρατούμενης Πολιτείας (βλ. πανθρησκειακό μάθημα Θρησκευτικῶν, θεματική ἑβδομάδα, μάθημα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς, μετανθρωπισμός, ψηφιακή ἐποχή, ἡλεκτρονική διακυβέρνηση, ψηφιακή ταυτότητα κ.ἄ.),

ια) τόν Καισαροπαπισμό,

ιβ) τήν παραβίαση τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν καί Τοπικῶν Συνόδων καί τῆς ἐν γένει ἁγιοπατερικῆς παραδόσεως,

ιγ) τήν ἀλλοίωση τῶν Μυστηρίων,

ιδ) τήν ἐκκοσμίκευση τῶν κληρικῶν καί τῶν λαϊκῶν,

ιε) τήν πανθρησκεία (βλ. πανθρησκειακές συμπροσευχές καί ἀνέγερση διαθρησκειακῶν ναῶν στό Βερολίνο[11] καί στή Νέα Ὑόρκη στό σημεῖο «Μηδέν» – Ναός Ἁγίου Νικολάου[12]),

ιστ) τήν ἐκκλησιαστική ἀναγνώριση καί πλήρη ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τούς σχισματοαιρετικούς, οὐνῖτες καί ἐθνικιστές τοῦ ψευδοκράτους τῶν Σκοπίων, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Στέφανο, καί

ιζ) τό αἴσχιστο πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων καί τήν υἱοθεσία τέκνων (βλ. δηλώσεις Νέας Ἰωνίας Γαβριήλ[13] καί τά δρώμενα μέ τίς ὀνομαζόμενες «βαπτίσεις» τέκνων ὁμοφύλων ζευγαριῶν ἀπό τούς π. Ἀλέξανδρο Καριώτογλου[14] καί Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρο[15])

Στούς ἐσωτερικούς ἐναντίους ἐντάσσονται καί οἱ εὐσεβοφανεῖς, ὀρθοδοξοφανεῖς, παραδοσιακοφανεῖς ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι, μνημονεύοντας οἱ μέν πρώτοι τήν μή ὀρθοτομοῦσα «σύνοδο», οἱ δέ δεύτεροι τούς ὡς ἄνω ἀρχιερεῖς, ἔχοντας πλήρη ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τούς οἰκουμενιστές δεσποτάδες και συμπροσευχόμενοι μέ κατεγνωσμένους αἱρετικούς[16], συναινοῦν στήν ὡς ἄνω περιγραφεῖσα καρκινογόνα κατάσταση καί ὑποβοηθοῦν στήν οὐσία τό σύστημα, ἀποτελῶντας βαλβίδες ἐκτονώσεως τῶν ὅποιων ἀντιδράσεων.

Εἶναι πλέον ἡλίου φαεινότερον ὅτι οἱ οἰκουμενιστές δεσποτάδες, ὡς λυκοποιμένες, διδάσκουν και πράττουν ἀλλότρια, δηλαδή ἀντιαγιοπνευματικά καί ἀντιχριστιανικά πράγματα ἐκτός Εὐαγγελίου καί Γραφῶν. Ἔχουν μεταλλαχθεῖ σέ ψευδεπισκόπους καί ψευδοϊερεῖς, ἡ σύναξή τους εἶναι πλέον ψευδοεκκλησία καί θέτουν ἑαυτούς ἐκτός Ἐκκλησίας Χριστοῦ.

Ἑπομένως, ἀπό τίς ἐφόδους, τίς ἐπιθέσεις ὅλων αὐτῶν τῶν ἐξωτερικῶν καί ἐσωτερικῶν ἐναντίων, παρακαλοῦμε, τόσο ὁ συγγραφεύς, Παῦλος μοναχός, ὅσο κι ἐμεῖς, οἱ ἐντός Ἐκκλησίας Ὀρθόδοξοι, τήν Παναγία μας νά μᾶς ἀποτειχίσει, νά μᾶς ὁχυρώσει καί νά μᾶς προφυλάξει, κτίζοντας μπροστά μας ἕνα νοερό, πνευματικό τεῖχος προστασίας.

Ἡ μόνη λύση, λοιπόν, εἶναι ἡ καταφυγή μας στήν Παναγία τήν ἀποτειχίζουσα.

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΥΣΑ, ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΥΣΑ, ΣΚΕΠΕ, ΦΡΟΥΡΕΙ, ΦΥΛΑΤΤΕ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΣΟΥ!


[1] ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ, ἔκδ. Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 1998, σσ. 178-179, 190.

[2] Σχ. βλ. ἡμέτερο κείμενο με τίτλο : «Ἀποτείχισις : Ἔξοδος ἀπό τό τεῖχος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἤ στάσις καί κτίσιμο προστατευτικοῦ τείχους ἐντός Ἐκκλησίας Χριστοῦ γιά προφύλαξη ἀπό τήν αἴρεση καί τόν αἱρετίζοντα ἐπίσκοπο; Παρερμηνεύουν τόν ὄρο Ἀρχιεπίσκοπος, Ἰερεῖς, Μητροπολίτης καί Ἱεραρχία, 13-11-2021, https://sotiriosnavs.com/αποτειχισισ-εξοδοσ-απο-το-τειχοσ-τησ-ε/

[3] Σχ. βλ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε˙ ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος στήν πίστη καί τήν εὐσέβεια τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐκδ. Ἀποστολική Διακονία, 1993, σ. 206.

[4] Σχ. βλ. Πρσοευχητάριον˙ κείμενο – μετάφρασις, ἐκδ. Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, 2007, σ. 63.

[5] Σχ. βλ. ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, Ἐκπομπή μέ θέμα «Ἰϊκή σύγχυση ὀρθοδόξων γλωσσῶν», 05-09-2021, https://www.youtube.com/watch?v=oEZmQ8Zlvjw&t=4367s (ἀπό τό 1:13:06 ἕως τό 1:17:16)

[6] ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, ἔκδ. Β. Ρηγόπουλος, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 358.

[7] Πιθανή συνάντηση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου μέ τόν Πατριάρχη Κύριλλο τόν Σεπτέμβριο, 01-06-2022, https://www.dogma.gr/kosmos/pithani-synantisi-tou-papa-fragkiskou-me-ton-patriarchi-kyrillo-ton-septemvrio/143836/

[8] Συνάντηση μέ τόν Πάπα τό 2025 στήν Νίκαια, ὅπου τελέστηκε ἡ πρώτη οἰκουμενική σύνοδος σχεδιάζει ὁ Βαρθολομαῖος, 31-05-2014, https://www.vimaorthodoxias.gr/oikoumeniko-patriarxeio/συνάντηση-με-τον-πάπα-το-2025-στην-νίκαια-ό/

[9] https://www.oikoumene.org/el/news/o-mitropolitis-ilarion-episkeptetai-to-pagkosmio-symboylio-ekklision-sti-geneyi, https://www.sigmalive.com/news/local/950295/proparaskevastiki-synantisi-gia-tin-gs-tou-pagkosmiou-symvouliou-ekklision

[10] Πρόγραμμα ἐπισκέψεως εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, https://www.im-philippon.gr/index.php/news/deltio-tupou/700-programma-episkepseos-oikoumenikou-patriarxou

[11] Ἐάν εἶχε σπίτι ὁ Θεός θά ἦταν στό Βερολῖνο… “Ἡ ἰδέα εἶναι νά ἔχουμε μία συναγωγή, μία ἐκκλησία καί ἕνα τζαμί κάτω ἀπό τήν ἴδια στέγη”, 19-01-2019, https://www.huffingtonpost.gr/entry/ean-eiche-spiti-o-theos-tha-etan-sto-verolino_gr_5c31dd11e4b0e7141f64949e

[12] Πανθρησκειακός ὁ νέος ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στό Ground Zero τῆς Νέας Ὑόρκης..!! 02-11-2021, https://gegonotstomikroskpio.com/2021/11/πανθρησκειακός-ο-νέος-ναός-του-αγίου-ν/

[13] ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, Τί εἶναι Ἐκκλησία; ἐκπομπή 115, Πίστη καί ὁμοφυλοφιλία,  https://www.youtube.com/watch?v=Z5j6Q195UWs

[14] Τί ἄλλο θά δοῦμε; Εὐλογίες τοῦ ἱερέως Ἀλέξανδρου Καριώτογλου πρός γκέι γονέα 1 καί γκέι γονέα 2 τῶν ὁποίων βάπτισε τό υἱοθετημένο τέκνο, 20-11-2021, https://attikanea.info/ ΤΙ-ΑΛΛΟ-ΘΑ-ΔΟΥΜΕ-Ευλογίες-του-ιερέως-Αλέξανδρου-Καριώτογλου-προς-γκέι-γονέα-1-και-γκέι-γονέα-2-των-οποίων-βάπτισε-το-υιοθετημένο-τέκνο/

[15] Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος εὐλόγησε τή βάφτιση παιδιῶν gay ζευγαριοῦ στήν Αθήνα (ΦΩΤΟ-VIDEO), 10-07-2022, https://www.ekklisiaonline.gr/nea/o-amerikis-elpidoforos-evlogise-ti-vaftisi-pedion-gay-zevgariou-stin-athina-foto-video/

[16] Σχ. βλ. https://www.orthodoxtimes.gr/sto-mnimosyno-gia-ton-mitropoliti-aitoloakarnanias-o-mitropolitis-syrou/, https://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/50906-panigyrikos-esperinos-ston-iero-vraxo-tou-areiou-pagou-foto, https://www.dogma.gr/ellada/i-litanefsi-tou-i-skinomatos-tou-agiou-spyridonios-stin-kerkyra/151968/, https://www.flickr.com/photos/143721364@N06/sets/72177720301227668/, https://www.orthodoxianewsagency.gr/patriarxeia/oikomeniko_patriarxio/to-eyxaristo-tou-mitropoliti-spartis-ston-oikoumeniko-patriarxi/, https://hellasjournal.com/2022/07/o-rosofilos-mitropolitis-tamasou-sto-fanari-ton-dechthike-o-vartholomeos-akolouthi-ke-o-lemesou-athanasio/, https://politis.com.cy/503506/article, https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/o-tamasoy-isa-as-ston-patriarchi-vartholomaio/, https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/o-tamasoy-isa-as-se-mia-synenteyxi-gia-ola-kai-gia-oloys/

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!