Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

20-01-2021

Ὁ ὅσιος καί θεοφόρος πατήρ ἡμῶν Εὐθύμιος ὁ Μέγας, μέ τήν ἁγιότητα τοῦ βίου του, συνετέλεσε στό νά ἐπιστρέψουν στήν πατρώα εὐσέβεια πολυάριθμοι αἱρετικοί, ὅπως Μανιχαῖοι, Ὠριγενιστές, Ἀρειανοί, Σαβελλιανιστές, Νεστοριανοί καί Εὐτυχιανοί, πού ἀπέρριπταν τίς ἀποφάσεις τῆς Δ’ Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451).

Παντοῦ, στήν Αἴγυπτο καί τήν Συρία, ἐπικρατοῦσαν τότε οἱ αἱρετικοί Μονοφυσῖτες. Στήν Παλαιστίνη, ὅμως, χάρι στήν παρουσία τοῦ ὁσίου Εὐθυμίου καί τῶν μαθητῶν του, ἐπεκράτησε ἡ Ὀρθοδοξία.

Ὁ ὅσιος δέχθηκε τόν ὅρο τῆς πίστεως, πού ἐξεφώνησε ἡ Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνος.

Ὁ ἴδιος καί οἱ μοναχοί του δέν εἶχαν καμμία ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τόν αἱρετικό, μονοφυσίτη ψευδοπατριάρχη Ἱεροσολύμων Θεοδόσιο.

Ὁ μέγας ἀσκητής Γεράσιμος καί ἡ βασίλισσα Εὐδοκία εἶχαν περιπλακεῖ στά δίκτυα τῆς αἱρέσεως τῶν Μονοφυσιτῶν.

Ὁ ὅσιος Εὐθύμιος, τόσο πειστικά καί ἀκαταμάχητα τούς μίλησε, ὥστε τούς μετέστρεψε στά ὀρθόδοξα δόγματα[1].

Ὅλους τούς ἀνωτέρω ὁ ὅσιος Εὐθύμιος ἀπό τήν πλάνη τούς ὁδήγησε στό Φῶς τοῦ Χριστοῦ.

Ὑπῆρξε ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας, πολεμώντας μέ θάρρος τίς αἱρέσεις.

Ὁ Μέγας Εὐθύμιος ἐκφράζει σήμερα μεγάλο παράπονο καί ἀπευθύνει δριμύ κατηγορῶ γιά τήν σύγχρονη ἐκκλησιαστική κατάσταση.

Στά πλαίσια τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016) καί τῆς μεταπατερικῆς αἱρέσεως, ἀκυρώνονται οἱ ἀντιαιρετικοί ἀγῶνες τοῦ ὁσίου.

Οἱ αἱρετικοί Μονοφυσίτες ἀναγνωρίζονται πλέον ἀπό τούς οἰκουμενιστές ὡς Ἐκκλησία ἰσότιμη καί ἰσάξια μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἔχοντας ἔγκυρη ἀποστολική διαδοχή, βάπτισμα καί ἱερωσύνη.

Ἑορτάζοντας τόν Μεγάλο Εὐθύμιο, ἄς μᾶς μείνει ὁ ἀντιαιρετικός ἀγῶνας του, ὥστε νά μεταλαμπαδεύσουμε κι ἐμεῖς, ὅσο μποροῦμε, τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας στήν ἐποχή μας.


[1] Σχ. βλ. Οἱ ἀγῶνες τῶν μοναχῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐκδ. Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος 2003, σσ. 97-101.

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!