Ο ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Εἰσήγηση στήν Θεολογική Ἡμερίδα, πού συνδιοργάνωσαν ἡ «Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν», ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος «Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής», ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος «Ζωοδόχος Πηγή» καί ἡ «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν», μέ θέμα : «Ὀρθοδοξία καί Κολυμπάρι, 2 χρόνια μετά. Αἵρεση – Καθαίρεση – Ὀρθόδοξη Ἀντίσταση», πού πραγματοποιήθηκε στήν Θεσσαλονίκη τό Σάββατο 16 Ἰουνίου 2018, στό Ξενοδοχεῖο Grand Hotel Palace, στήν αἴθουσα Grand Ballroom.

Σεβαστοί Πατέρες,

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Συμπληρώνονται αὐτές τίς ἡμέρες δύο ἔτη ἀπό τήν σύγκληση τῆς ληστρικῆς, αἱρετικῆς, οἰκουμενιστικῆς καί οὐνίτικης ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία βεβαίως δέν εἶναι οὔτε Ἁγία, οὔτε Μεγάλη, οὔτε Σύνοδος. Ἡ ἔκφραση τῆς ἀντιθέσεως καί ἀπορίψεώς της ἐκ μέρους μας δικαιολογεῖται, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί ἀπό τόν ἔπαινο, πού ἀπέδωσε ὁ ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας αἱρετικός κόσμος σ’αὐτήν.

1. Βατικανό καί ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης

παπική «Ἱεραρχία» τῆς Ἑλλάδος στίς 15-6-2016 ἀπέστειλε εὐχετήρια ἐπιστολή πρός τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο γιά τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, ὁ ὁποῖος μέ τά λεχθέντα καί πραχθέντα του προωθεῖ ἀκαθέκτως τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στόν ὀρθόδοξο χῶρο. Σ’αὐτή ἀνέφερε : «Θεωροῦμεν εὐλογίαν δι’ ὅλην τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ καί γεγονός ἱστορικόν καί ἐλπιδοφόρον δι’ ὅλην τήν ἀνθρωπότητα τήν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῆς ὁποίας αἱ ἐργασίαι ἀρχίζουν τάς ἡμέρας αὐτάς εἰς τήν Ἀποστολικήν Μεγαλόνησον Κρήτην. Σᾶς συνοδεύομεν μέ τήν προσευχήν τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ἐν Ἑλλάδι Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ πληρώματος αὐτῆς. Ζητοῦμεν ἀπό τόν Σωτήρα Χριστόν νά πέμψη εἰς τό σύγχρονον «ὑπερῶον» τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης τό Πανάγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖον «συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας». Νά κατέλθει ἄφθονον εἰς τάς κεφαλάς καί τάς καρδίας τῶν Ἁγίων Προκαθημένων καί ὅλων τῶν Συνοδικῶν Πατέρων τῆς Πανορθοδόξου Ἁγίας αὐτῆς Συνόδου εἰς πνευματικόν ὄφελος ὅλης τῆς χριστιανοσύνης. Εὐχόμεθα κάθε ἐπιτυχίαν εἰς τάς ἐργασίας τῆς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ συναγομένης Πανορθοδόξου Ἁγίας Συνόδου καί εὐελπιστοῦμεν ὅτι αὗται θά διεξαχθοῦν ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ καί ὁμοθυμίᾳ, ὥστε τό κοινόν αὐτῆς Μήνυμα νά ἀποτελέσει «χαράν καί ἐλπίδα» δι’ ὅλον τόν σύγχρονον χριστιανικόν κόσμον. Μεταφέρατε, Σᾶς παρακαλοῦμεν, εἰς τήν Ἱεράν Ὁμήγυριν τήν βεβαιότητα τῆς προσευχῆς μας, τοῦ σεβασμοῦ μας καί τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης μας, ἡ ὁποία καί ὀφείλει νά «συνέχει ἡμᾶς» ὅλους τούς ἐν Χριστῶ ἀδελφούς»[1].

Τό Βατικανό ἐπεκρότησε καί προέβαλε θετικά τό Μήνυμα τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης. Πιό συγκεκριμένα ἡ μηνιαία ἐφημερίδα «Καθολική», ὄργανο τῶν Οὐνιτῶν στήν Ἑλλάδα, στό φύλλο τῆς Πέμπτης, 30ῆς-6-2016, (περίοδος Β΄, ἀριθμ. 179) στό πρωτοσέλιδο εἶχε τόν ἑξάστηλο ἐντυπωσιακό τίτλο «Μήμυμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Ἐπιπλέον στό κάτω μέρος τῆς 1ης σελίδας, πάλι μέ ἐντυπωσιακό τρόπο, παρουσιάσθηκε ἡ ἀνωτέρω εὐχετήρια ἐπιστολή τῆς «Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Παπικῆς Ἱεραρχίας Ἑλλάδος»[2].

«Ἡ Πανορθόδοξη ἔχει μεγάλη σημασία γιά τό σύνολο τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, ἀφοῦ ἐνισχύει τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας γύρω ἀπό τήν πίστη, γύρω ἀπό τό εὐαγγέλιο σέ ὅλο τό χριστιανικό δόγμα, πρός ὄφελος ὅλων τῶν Χριστιανῶν», ἀνέφερε σέ συνέντευξή του ὁ Ἀντριάνο Ροκούτσι (Adriano Roccucci), καθηγητής ἱστορίας στό Πανεπιστήμιο «Ρόμα Τρέ» («Roma Tre») καί Γενικός Γραμματέας τῆς κοινότητας τοῦ «Ἁγίου Αἰγιδίου». Συνεχίζοντας, σχολίασε : «Ὅταν ἕνα τέτοιο σημαντικό κομμάτι τοῦ χριστιανισμοῦ βρίσκει τή δύναμη νά μιλήσει μέ μία φωνή, ἀγγίζει πολλές διαφορετικές χῶρες, θρησκεῖες καί πολιτισμούς, ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας»[3].

αἱρεσιάρχης «Πάπας» Φραγκίσκος θέλησε νά χαιρετίσει, μέ ανάρτηση στό τουΐτερ (twitter), τήν ἔναρξη τῆς ψευδοσυνόδου. Συγκεκριμένα, ὁ «Πάπας» ἔγραψε στό λογαριασμό του στό τουΐτερ : «Ἄς ἑνώσουμε τίς προσευχές μας μέ τούς Ὀρθόδοξους ἀδελφούς μας γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀρχίζει σήμερα στήν Κρήτη»[4].

Παπικά ΜΜΕ ἀνέφεραν ὅτι οἱ ἐργασίες τῆς ψευδοσυνόδου ἄρχισαν μέ ἕνα «ἐγκάρδιο εὐχαριστῶ» τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου πρός τόν «Πάπα» Φραγκίσκο γιά τήν προσευχή του μέ πιστούς, πού συγκεντρώθηκαν στήν πλατεία τοῦ Ἁγίου Πέτρου[5], ἐπικυρώνοντας ἐν «συνόδῳ» τήν νεοπαπιστική συμπεριφορά του στούς λόγους καί τά ἔργα. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος, συνεχίζοντας τά ἀλυσιτελῆ οἰκουμενιστικά του ἀνοίγματα πρός τόν «Πάπα», ἀδιαφορώντας γιά τόν μεγάλο σκανδαλισμό τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί καταπατώντας τούς Ἱερούς Κανόνες, πού ἀπαγορεύουν τίς συμπροσευχές μέ κατεγνωσμένους αἱρετικούς[6], πραγματοποίησε ἐπίσκεψη στή Ρώμη ἀπό 23 ἕως 26 Μαΐου 2018, ὅπου συμπροσευχήθηκε ἀντικανονικά μέ παπικούς στόν Ναό τῶν 12 Ἀποστόλων, εἶχε ἰδιαίτερη συνάντηση μέ τόν «Πάπα», καί ἔδωσε διάλεξη στά πλαίσια τοῦ διεθνοῦς Συνεδρίου «Νέες πολιτικές καί τρόποι ζωῆς στήν ψηφιακή ἐποχή» μέ θέμα : «Μία κοινή χριστιανική ἀτζέντα γιά τό κοινό ἀγαθό»[7].

καρδινάλιος Κούρτ Κόχ, πού βρέθηκε στήν Περιφέρεια Κρήτης, ἄφησε ἀνοιχτό τό ἐνδεχόμενο νά καθίσουν μελλοντικά στό ἴδιο τραπέζι ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί τοῦ Παπισμοῦ. Μαζί μέ ἄλλους αἱρετικούς παρατηρητές τῆς ψευδοσυνόδου, ὑπογράμμισε πώς «μία τέτοια Σύνοδος θά ἔφερνε πιό κοντά τίς δύο Ἐκκλησίες, γεφυρώνοντας διαφορές, καί παράγοντας παράλληλα νέες διαμορφωμένες σχέσεις μεταξύ Πάπα καί Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Θά ἦταν εὐχή νά καθίσουν στό ἴδιο τραπέζι στό μέλλον, Ρωμαιοκαθολική καί Ὀρθόδοξη ἐκκλησία», ἦταν τά λόγια τοῦ καρδινάλιου καί ἐκπροσώπου τοῦ «Πάπα» Κούρτ Κόχ, λίγο μετά τή συνάντηση ἀντιπροσωπείας ἱεραρχῶν μέ τόν Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταῦρο Ἀρναουτάκη. Ὅπως ὑπογράμμισε «μία ἀνάλογη Σύνοδος, ὅπως αὐτῆς πού λαμβάνει χώρα στό Κολυμπάρι, θά εἶχε πολλά νά ἀναδείξει ἀνάμεσα στόν Καθολικισμό καί τήν Ὀρθοδοξία»[8].

«Πάπας» Φραγκίσκος ὕμνησε τά ἀποτελέσματα τῆς ψευδοσυνόδου καί τήν χαρακτήρισε «ἕνα βῆμα μπροστά». Ἐν πτήσει, κατά τήν ἐπιστροφή ἀπό τήν Ἀρμενία, ὁ ποντίφηκας, ἀναφερόμενος στήν ψευδοσύνοδο, εἶπε : «Ἕνα βῆμα ἔγινε πρός τά ἐμπρός… Νομίζω ὅτι τό ἀποτέλεσμα ἦταν θετικό». Μιλώντας στήν ἐφημερίδα «Λά Στάμπα» («La Stampa»), διευκρίνισε πώς «Ἦταν ἕνα βῆμα πρός τά ἐμπρός, ἄν καί δέν εἶναι 100%». Παράλληλα ὁ «Πάπας» δήλωσε ὅτι τό πρῶτο βῆμα εἶναι πολύ σημαντικό. «Πάρτε, γιά παράδειγμα, τά παιδιά», εἶπε. «Πρῶτα, σέρνονται, καί στή συνέχεια, προχωροῦν μέ τά πόδια. Τό ἴδιο τό γεγονός ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶχε μιά συνάντηση, γιά νά δεῖ ὁ ἕνας κατά πρόσωπο τόν ἄλλον, νά προσευχηθοῦν μαζί καί νά μιλήσουν, εἶναι πολύ θετική ἐξέλιξη, καί εἶμαι εὐγνώμων στόν Κύριο γι’ αὐτό». Τέλος, ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα ὅτι «στήν ἑπόμενη συνεδρίαση θά ὑπάρξουν περισσότερες παρουσίες»[9].

2. Οὐνῖτες καί ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης

Μέ ἐπίσημη προσωπική ἐπιστολή του ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εὐχαρίστησε τόν ἐπικεφαλῆς τῶν οὐνιτῶν τῆς Οὐκρανίας Σβιάτοσλαβ Σέβτσουκ «γιά τήν ὑποστήριξή του πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά τήν διοργάνωση τῆς Συνόδου στήν Κρήτη»! Ἡ ἐπιστολή δέν δόθηκε στή δημοσιότητα ἀπό τό Φανάρι. Ἀποκαλύφθηκε ἀπό τούς οὐνίτες τῆς Οὐκρανίας καί δόθηκε στά διεθνή ΜΜΕ ἀπό τήν κρατική Ὑπηρεσία Θρησκευτικῶν Εἰδήσεων τῆς Οὐκρανίας – ΥΘΕΟ (Religious Information Service of Ukraine – RISU) τήν 1η -8-2016[10].

Ἔγραψε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ἀποκαλύπτοντας τήν φιλοουνίτικη νοοτροπία του  : «Ἔχουμε τήν εὐχαρίστηση νά ἐπωφεληθοῦμε τῆς εὐκαιρίας νά ἐκφράσουμε τήν εἰλικρινή μας εὐγνωμοσύνη γιά τήν ἐπιστολή σας καί γιά τίς ἀδελφικές εὐχές σας γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, ἡ ὁποία – μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τή συνέργια τῶν ἀδελφῶν μας Προκαθημένων καί ἱεραρχῶν τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀπό ὅλο τόν κόσμο – συνῆλθε στίς 19 Ἰουνίου καί ἐπιτυχῶς ἐτελείωσε στίς 26 Ἰουνίου 2016 στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης. Μποροῦμε νά σᾶς διαβεβαιώσουμε, Σεβασμιώτατε, ὅτι ἡ δέσμευσή μας στόν διάλογο μέ τήν Ἀδελφή μας Ἐκκλησία ὑπερβαλλόντως ὑποστηρίχθηκε στίς Συνοδικές Ἐπιτροπές καί ἐπισήμως ἀναφέρεται στό τελικό ἀνακοινωθέν. Αὐτή, κατά την ἄποψή μας, εἶναι βεβαίως κρίσιμη γιά τήν ἀξιόπιστη καί ἑνωτική μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου στόν ταραγμένο κόσμο τῆς ἐποχῆς μας».

Τόν Μάϊο τοῦ 2016 ὁ οὐνίτης ψευδοπατριάρχης, ὁ ὁποῖος στίς ἀρχές τοῦ περασμένου Μαΐου δήλωσε ὅτι «τό θεμέλιο τῆς ἑνότητας εἶναι ὁ Πάπας Ρώμης»[11], ἔγραψε ἐπιστολή στόν Πατριάρχη Κων/λεως, στήν ὁποία ἐξέφρασε τήν ὑποστήριξή του στή ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης. «Πολλοί ἀπό τούς ἱεράρχες, πού συλλογίζονται τά προβλήματα, πού ἀντιμετωπίζει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἴσως νά ἐκπλήσσονται, ὅταν πληροφοροῦνται ὅτι ἡ κεφαλή τῆς (οὐνίτικης) ἐκκλησίας, ἡ ὁποία συχνά ἀναφερόταν ὡς τό μέγιστο ἐμπόδιο στόν οἰκουμενικό διάλογο, σᾶς ὑποστηρίζει μέ τίς εἰλικρινεῖς προσευχές της. Ὁ Θεός νά εἶναι παρών στίς συζητήσεις σας, διότι «ὅπου εἶναι δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι στό ὄνομά μου, ἐκεῖ εἶμαι ἀνάμεσά τους (Ματθ. ιη΄ 20)», ἔγραψε ὁ ψευδοπατριάρχης Σβιάτοσλαβ.

Στήν ἐπιστολή του ὁ οὐνίτης ψευδοπατριάρχης ὑπενθύμισε, ἐπίσης, ὅτι πρίν ἀπό 21 χρόνια μέλη τῆς Ὁμάδας Μελέτης τῆς «Ἐκκλησίας» τοῦ Κιέβου πραγματοποίησαν ἐπίσκεψη στό Φανάρι. «Σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι τό ἴδιο πνεῦμα οἰκουμενικῆς δεκτικότητας καί εἰλικρίνειας, πού τότε εἴδατε στούς Οὐκρανούς Ἕλληνες Καθολικούς ἱεράρχες καί κληρικούς, διατηρεῖται ζωντανό σήμερα. Ἐν τούτοις, ὑπάρχει ἕνα ζήτημα˙ θά ἤθελα νά προτείνω στή Σύνοδο νά μελετήσει – νά συζητήσει τη δυνατότητα ἐφαρμογῆς κοινῶν σχεδίων γιά την ἱστορία, γιά τον «καθαρισμό της μνήμης καί τήν ἐπούλωση τῶν πληγῶν τοῦ παρελθόντος», ἔγραψε[12].

Ὁ οὐνίτης ψευδεπίσκοπος Γρατιανουπόλεως Δημήτριος Σαλάχας σέ κείμενό του ἔγραψε : «Θεωρῶ ὅτι ἡ Ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου στήν Κρήτη γιά τίς «Σχέσεις της Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον» εἶναι ἱστορική καί σημαντική : Γιά πρώτη φορά πράγματι οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, στήν πλειοψηφία τους, μέ συνοδική πανορθόδοξη ἀπόφαση ἐπικυρώνουν καί ἐμπεδώνουν τή βούληση ἐνεργοῦς συμμετοχῆς τους, παρά τίς ἀρνητικές φωνές πού ἀκούονται, «εἰς τήν Οἰκουμενικήν Κίνησιν τῶν νεωτέρων χρόνων, ἐν τῇ πεποιθήσει ὅτι διά τοῦ Διαλόγου δίδουν δυναμικήν μαρτυρίαν τοῦ πληρώματος τῆς ἐν Χριστῶ ἀληθείας καί τῶν πνευματικῶν αὐτῆς θησαυρῶν πρός τούς ἐκτός αὐτῆς, μέ ἀντικειμενικόν σκοπόν τήν προλείανσιν τῆς ὁδοῦ τῆς ὁδηγούσης πρός τήν ἑνότητα»[13].

3. Προτεστάντες καί ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης

Τήν χαρά τους ἐκδήλωσαν μέσῳ εἰδικῆς ἐκπομπῆς τῆς κρατικῆς ἑλληνικῆς τηλεόρασης (ΕΡΤ1) στίς 24-7-2016 καί οἱ αἱρετικοί Προτεστάντες, διότι βγῆκαν κι αὐτοί ὠφελημένοι ἀπό τήν ψευδοσύνοδο. Στήν προειρημένη ἐκπομπή, Γερμανός πάστορας ἐξέφρασε τήν βεβαιότητά του ὅτι ἡ «ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν εἶναι κοντά» καί τήν χαρά του, πού ἡ αἱρετική κοινότητά του εἶναι μέλος τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Ἐξέφρασε προφανῶς τήν ἱκανοποίησή του, διότι ἡ ψευδοσύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου, ὄχι μόνον δέν χαρακτήρισε τήν θρησκευτική του κοινότητα ὡς αἵρεση, ἀλλά τήν ἀναγνώρισε ὡς Ἐκκλησία[14]!

4. Μονοφυσῖτες καί ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης

Στά ἐκκλησιαστικά μέσα ἐνημέρωσης τῶν αἱρετικῶν μονοφυσιτῶν ὑποβαθμίστηκε τό κύρος τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί σημειώθηκε πώς δέν μπορεῖ νά ἀποκαλεῖται «Πανορθόδοξη», ἀφοῦ δέν περιέλαβε καί τίς λεγόμενες «Ἀνατολικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες», δηλ. τίς αἱρετικές μονοφυσιτικές κοινότητες, ὅπως τήν λεγομένη «Κοπτική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», την λεγομένη «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Αἰθιοπίας Tewahedo», τήν ἀντίστοιχη τῆς Ἐρυθραίας, τήν λεγομένη «Συρορθόδοξη Ἐκκλησία», τήν λεγομένη «Ἀρμενική Ἀποστολική Ἐκκλησία» καί τήν λεγομένη «Συρορθόδοξη Ἐκκλησία Μαλανκαρᾶ». Μαζί, ἀντιπροσωπεύουν περίπου 84 ἑκατομμύρια πιστούς καί εἶναι ἀπό τίς ἀρχαιότερες στόν κόσμο. «Δέν μπορεῖ κανείς νά περιμένει πολλά ἀπό τή Σύνοδο αὐτή, ἀλλά πιστεύουμε στή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού μπορεῖ νά μᾶς καθοδηγήσει σέ κάθε ἐπίπεδο», εἶπε ὁ κ. Τζώρτζ (Dr. K.M. George), ψευδοκληρικός τῆς λεγόμενης «Συρορθόδοξης Ἐκκλησίας Μαλανκαρᾶ» στήν Ἰνδία. Ἐπιπλέον, ἐπέμεινε ὅτι «ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης δέν μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τή δεύτερη Βατικάνεια Σύνοδο τῆς Ρ/Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἐπειδή κάθε ὀρθόδοξη ἐκκλησία εἶναι ἀνεξάρτητη καί ὑπάρχουν δυνάμεις σέ αὐτές τίς ἐκκλησίες, πού μπορεῖ νά ἀντισταθοῦν σέ ὅ,τι ἐγκρίνει ἡ Σύνοδος». Τόνισε δέ πώς «ἡ σύνοδος, ἡ ὁποία ὀνομάζεται Ἁγία καί Μεγάλη Ἱερά Σύνοδος, στήν πραγματικότητα χωρίζει τήν Ἀνατολική Ὀρθόδοξη ὡς μιά ξεχωριστή οἰκογένεια».

Πολύ σημαντική ἦταν ἡ ἄποψή του σχετικά μέ τήν ἀποδοχή, πού θά ἔχουν οἱ ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου στό Ὀρθόδοξο πλήρωμα. Ἐξέφρασε δέ τίς ἀμφιβολίες του κατά πόσο αὐτές θά γίνουν ἀποδεκτές. «Οἱ προτάσεις τῆς Συνόδου, ἐκτός ἄν ἱκανοποιήσουν τίς ριζοσπαστικές ὁμάδες, σέ κάποιο βαθμό, δέν θά πετύχουν, λόγῳ μιᾶς διαδικασίας, πού ὀνομάζεται «ἀποδοχή». Ἡ Σύνοδος μπορεῖ νά λάβει ἀπόφαση, ἀλλά ἡ διαδικασία τῆς ἀποδοχῆς εἶναι πολύ σημαντική. Οἱ τοπικές ἐκκλησίες, ἐνορίες καί ἐθνικές ἐκκλησίες καί οἱ μοναστικοί κύκλοι θά πρέπει νά ἀποδεχθοῦν τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου, καί αὐτό μπορεῖ νά πάρει κάποιο χρόνο καί θά χρειαστοῦν στρατηγικές ποιμαντικές δράσεις».

Τέλος, πρότεινε μιά νέα Σύνοδο ὅλων τῶν Χριστιανικῶν «Ἐκκλησιῶν», συμπεριλαμβανομένης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί τῶν Μονοφυσιτῶν, ἐνῶ ὑποστήριξε πώς οἱ Χριστιανικές «Ἐκκλησίες» σέ ὅλο τόν κόσμο θά πρέπει νά υἱοθετήσουν ἕνα νέο πρότυπο, καί ἀνέφερε πώς ὁ Πάπας Φραγκίσκος «ἔχει ἕνα μοναδικό ὅραμα, ἄν καί μερικοί ἄνθρωποι θά ἔλεγαν ὅτι εἶναι πολύ ἰδεαλιστικό»[15].

5. Σχισματικοί καί ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης

Ἀκόμη καί σχισματικοί στήριξαν τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης. «Ἀποδεχόμαστε τά ἔγγραφα, πού ἐγκρίθηκαν στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο», ἀνέφερε σέ μήνυμά του ὁ σχισματικός ψευδοπατριάρχης Κιέβου Φιλάρετος γιά τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης. Ὁ ψευδοπατριάρχης Κιέβου, πού δέν ἀναγνωρίζεται ἀπό καμία ἄλλη ἐπίσημη Ἐκκλησία, καταφέρθηκε ἐναντίον τῆς οἰκουμενιστικῆς Μόσχας καί ὕμνησε τόν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος ἐσχάτως, πιεζόμενος ἀπό πολιτικές δυνάμεις, ἀποδέχθηκε τό αἴτημα παραχωρήσεως αὐτοκεφαλίας στό σχισματικό ψευδοπατριαρχεῖο Κιέβου[16], ὅπως ἐπίσης καί στήν σχισματική ψευδοεκκλησία τῶν Σκοπίων[17], τοποθετώντας βόμβα στά θεμέλια τῆς πανορθοδόξου ἑνότητας καί βάζοντας γερές βάσεις γιά ἕνα νέο σχίσμα στούς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ κ. Φιλάρετος σημείωσε πώς «ἡ Σύνοδος ἔχει δημιουργήσει ἕναν μηχανισμό γιά συνοδικές ἀποφάσεις μέσα, ὄχι μόνο ἀπό μία τοπική ἐκκλησία ἤ ὁμάδα τοπικῶν ἐκκλησιῶν, ὅπως ἔχει συμβεῖ κατά τους τελευταίους αἰῶνες, ἀλλά μέσα σέ Πανορθόδοξο ἐπίπεδο». Μίλησε γιά τήν «ἰδιαίτερη διακονία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη ὡς πρῶτος μεταξύ ἴσων πρωτεύοντα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί προέδρου τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου». Γιά τή δική του ἀπουσία σχολίασε : «Τό Πατριαρχεῖο Κιέβου εἶναι εὐαίσθητο στό γεγονός ὅτι δέν κλήθηκε νά συμμετάσχει ἤ νά στείλει ἀντιπροσώπους στή Σύνοδο, διότι τό ζήτημα τῆς ἀναγνώρισης τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπό ἄλλες Τοπικές Ἐκκλησίες πρέπει ἀκόμη νά ἀντιμετωπιστεῖ. Ὡστόσο, τό Πατριαρχεῖο Κιέβου, μέ τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν ἀγάπη γιά τήν Μητέρα Ἐκκλησία μας τῆς Κωνσταντινούπολης καί μέ κοινό νοῦ μέ τίς Τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, θεωρεῖ ὅτι τά θέματα, πού συμφωνήθηκαν ἀπό τή Σύνοδο εἶναι ἐπαρκῶς ἀποδεδειγμένα γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ θέση καί ἡ ἀπάντηση τοῦ Πατριαρχείου Κιέβου πρός τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο καί σχετικά μέ τίς ἀποφάσεις της θά πιστοποιηθεῖ ἐπίσημα στήν ἑπόμενη συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ UOC-KP, ἀλλά μποροῦμε νά βεβαιώσουμε σήμερα ὅτι ἡ στάση μας ἀπέναντί ​​τους εἶναι θετική καί ὅτι ἀποδεχόμαστε τά ἔγγραφα, πού ἐγκρίθηκαν»[18].

6. Συμμετοχή γυναικῶν στή ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης

Ἐκτός ἀπό τήν συμμετοχή στήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης τῆς κ. Ἐλισάβετ Προδρόμου, πού ἀναφέραμε παραπάνω, ἡ ἰορδανή καθηγήτρια κ. Βάφα Γκούσσους (Wafa Goussous) μετεῖχε ἐπίσης στήν ψευδοσύνοδο. Ἡ κ. Γκούσσους διευθύνει μιά πρωτοβουλία γιά τήν εἰρήνευση στή Μέση Ἀνατολή, τήν προστασία τῶν χριστιανῶν καί τῶν προσφύγων, τήν ὁποία ἔχουν συστήσει ἀπό τό 2007 οἱ  οἰκουμενιστικῶν φρονημάτων Πατριάρχες Ἱεροσολύμων Θεόφιλος, Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος καί Ἀντιοχείας Ἰωάννης καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος. «Εἶναι ἡ σημαντικότερη στιγμή τῆς ζωῆς μου. Οἱ ὀρθόδοξες γυναῖκες εἶναι ἐδῶ», δήλωσε στό «Βῆμα». Ἡ κ. Γκούσσους εἶναι καθηγήτρια Ἀγγλικῆς Φιλολογίας, γέννημα θρέμμα τῆς Ἀραβικῆς Χερσονήσου, καί ἦταν μεταξύ τῶν μελῶν τῆς συνοδείας τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Θεοφίλου στήν ψευδοσύνοδο. Ἡ 43χρονη Ἰορδανή συμμετεῖχε καί παρακολούθησε ὅλες τίς συνεδριάσεις ἐκτός ἀπό τίς Συνάξεις τῶν Προκαθημένων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. «Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος εἶναι μιά μεγαλειώδης στιγμή γιά ὅλους τούς ὀρθοδόξους. Γιά μένα εἶναι ἡ σημαντικότερη στιγμή τῆς ζωῆς μου. Εἶναι ἕνα ἱστορικό γεγονός. Ἡ κάθε ὥρα καί τό κάθε λεπτό εἶναι μεγαλειώδη καί ἱστορικά. Εἶναι σημαντικά. Ἡ παρουσία τῶν γυναικῶν εἶχε ἀποφασισθεῖ στή Σύναξη τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, πού ἔγινε τόν Ἰανουάριο στή Γενεύη. Καί ἀποτελεῖ μιά σημαντική ἀρχή», δήλωσε. «Ἀπό τό 2003 ἐργάζομαι γιά τό Συμβούλιο Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς. Τό 2007 ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος ἐξελέγη πρόεδρος τῶν Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς (μετέχουν ὅλες οἱ χριστιανικές ἐκκλησίες) καί μαζί μέ τούς Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας καί Ἀντιοχείας καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου ἔχουν δημιουργήσει μιά πρωτοβουλία, τήν ὁποία διευθύνω γιά τήν εἰρήνευση στή Μέση Ἀνατολή καί τήν προστασία τῶν χριστιανῶν καί τῶν προσφύγων. Εἶναι πραγματικά ἀπίστευτο. Μέ ἐντόπισε καί μέ ἐμπιστεύθηκε σέ μιά θέση μεγάλης εὐθύνης, πού ὡς στόχο ἔχει τήν εἰρήνη καί τή συνέχιση τῆς χριστιανικῆς παρουσίας στήν περιοχή. Στή Μεγάλη Σύνοδο οἱ ἄραβες χριστιανοί εἶναι παρόντες μέσα καί ἀπό τή δική μου παρουσία. Οἱ χριστιανοί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς εἶναι γηγενεῖς. Βρισκόμαστε ἐκεῖ πρίν ἀπό τόν ὁποιονδήποτε ἄλλον καί σήμερα δυστυχῶς ξεριζωνόμαστε. Ὁ Χριστός βαφτίστηκε στόν Ἰορδάνη. Ὅλοι οἱ δικοί μου εἶναι ὑπερήφανοι γιά τήν παρουσία μου ἐδῶ. Εἶναι μιά παρουσία τῶν χριστιανῶν τῆς Ἀραβικῆς Χερσονήσου στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο», σχολίασε. «Γιά τόν Χριστό ἄνδρες καί γυναῖκες εἴμαστε ἴσοι. Καί αὐτό ἐπισημαίνεται καί στά κείμενα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Ἡ παρουσία μας ἐδῶ στήν Κρήτη ἦταν μιά σημαντική ἀρχή. Καί ἐμεῖς οἱ γυναῖκες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς μετέχουμε παντοῦ στά ἐνοριακά συμβούλια, σέ διοικητικές θέσεις, στά φιλόπτωχα ταμεῖα. Καί αὐτό εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικό», τόνισε, κλείνοντας[19].  

7. Ἀμερική καί ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης

Ὡς γνωστόν, ὅταν ξεκινοῦσε ἡ ψευδοσύνοδος, ὑπῆρχαν ἠχηρές ἀπουσίες πατριαρχείων, πού ἐξασθένιζαν τήν ὅποια «αἴγλη» της. Ὡστόσο, μέ παρέμβαση τοῦ ἀμερικανικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν πείσθηκαν καί ἔστειλαν ἐκπροσώπους τους στήν ψευδοσύνοδο καί δύο ἀπό τά Πατριαρχεῖα τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης (Σερβίας καί Ρουμανίας). Ἔτσι λύθηκε τό μυστήριο τῆς συμμετοχῆς τους. Μάλιστα ὑπάρχει καί σχετικό ἔγγραφο, πού ἐπιβεβαιώνει αὐτή τήν παρέμβαση ἀπό τίς ΗΠΑ, ἡ ὁποία στηρίζει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο[20].

Στήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, πράκτορες δυτικῶν Ὑπηρεσιῶν Πληροφοριῶν βρίσκονταν σέ ἐπιχειρησιακή ἑτοιμότητα (δηλ. κατασκοπεία), μέ σκοπό νά διευρύνουν τόν διαχωρισμό καί τήν διαφωνία τῆς Ὀρθοδοξίας καί νά χρησιμοποιήσουν τήν ψευδοσύνοδο γιά ἀποφάσεις, πού δέν συνάδουν μέ τό Ὀρθόδοξο σύστημα ἀξιῶν. Ἔτσι, ἔπληξαν τήν ἑνότητα τοῦ Ὀρθόδοξου κόσμου. Ἀμερικανοί πράκτορες βρίσκονταν στή Κρήτη, μέ σκοπό νά ἀποκτήσουν τόν ἀπόλυτο ἔλεγχο σέ ὅ,τι ἐπρόκειτο νά συμβεῖ στήν ψευδοσύνοδο. Ὑπῆρξε ἔλεγχος τῶν «δυτικῶν ἐλίτ» στίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Στήν οὐσία ἐπρόκειτο γιά προϊόν Ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς[21].

Τό γενικό διοργανωτικό πρόσταγμα τῆς ψευδοσυνόδου δέν τό εἶχαν οὔτε Ἕλληνες, οὔτε Κωνσταντινουπολίτες, ἀλλά Ἀμερικανοί καί Ἑλληνοαμερικανοί. Τό ἀμερικανικό στοιχεῖο ἦταν ἐντονότατο σέ κάθε ἐπίπεδο καί σέ κάθε γωνιά τῆς ψευδοσυνόδου. Ἀκόμη καί στά καρτελάκια τῶν διαπιστεύσεων δημοσιογράφων καί ἄλλων μελῶν τῶν ἀντιπροσωπειῶν, τά πάντα θύμιζαν πρακτικές FBI ἀπό τίς ταινίες[22].

Τά αὐστηρότατα μέτρα ἀσφαλείας «τύπου CIA» ἀνάγκαζαν ἀκόμη καί Ἀρχιερεῖς νά περνοῦν ἀπό ἀκτίνες Χ, μήπως καί ὁπλοφοροῦν, κατά τήν εἴσοδό τους στήν οἰκουμενιστική Ἀκαδημία Κρήτης. Δρακόντεια ἦταν τά μέτρα ἀσφαλείας στήν Κρήτη. Λιμενικό, εἰδικές δυνάμεις, ἀστυνομία, ἐπί ποδός γιά τή φύλαξη τῶν Προκαθημένων. Ἐκεῖνοι, πού ξεχώριζαν – ὡς πανταχοῦ παρόντες – ἦταν οἱ σεκιούριτι τῶν ἑλληνοαμερικανικῶν ὑπηρεσιῶν, οἱ ὁποῖοι ἦταν τόσο αὐστηροί, πού δέν ἐπέτρεπαν στούς δημοσιογράφους νά πλησιάσουν οὔτε κἄν στούς ναούς, ἐκτός ἐάν εἶχαν εἰδική ἄδεια[23].

Ἐκεῖ, ὅμως, πού ἔγινε καταφανής ὁ ἀπόλυτος ἀμερικανικός ἔλεγχος τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης, ἦταν ἡ συμμετοχή τῆς κ. Ἐλισάβετ  Προδρόμου, ὡς κυρίας ἐκπροσώπου τύπου τῆς ψευδοσυνόδου. Τό ὄνομα τῆς κ. Ἐλισάβετ Προδρόμου οὔτε ἄγνωστο εἶναι, οὔτε βεβαίως ἀσήμαντο. Ἀπό το ἐξαιρετικά πλούσιο ἐπιστημονικό βιογραφικό της ξεχωρίζουν : ἐπίκουρος καθηγητής στό τμῆμα Διεθνῶν Σχέσεων τοῦ πανεπιστημίου τῆς Βοστώνης καί ἐπισκέπτης καθηγητής στήν ἔδρα Ἐπίλυσης Κρίσεων στή σχολή νομικῶν καί διπλωματικῶν σπουδῶν Flecher τοῦ πανεπιστημίου Tufts. Συνεργάζεται ἐπίσης μέ το Κέντρο Εὐρωπαϊκῶν Σπουδῶν (CES) τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Χάρβαρντ (Harvard), ὅπου προεδρεύει στήν ὁμάδα μελέτης Ἀνατολικῆς Μεσογείου καί Εὐρώπης. Οἱ ἀκαδημαϊκοί της τίτλοι τῆς ἐπιτρέπουν νά συμμετέχει, καί ἐδῶ εἶναι τό σπουδαιότερο, σέ ἁρμόδιες κυβερνητικές ἐπιτροπές χάραξης πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ. Ἀπό τό 2004-2012 διετέλεσε ἀντιπρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς Διεθνῶν Θρησκευτικῶν Ἐλευθεριῶν τῆς ἀμερικανικῆς Βουλῆς καί ἀπό τό 2011 ἀναβαθμίστηκε σέ μέλος τῆς ἁρμόδιας ὁμάδας ἐργασίας τοῦ ἀμερικανικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν μέ ἀντικείμενο «Θρησκεία καί Ἐξωτερική Πολιτική». Θεωρεῖται εἰδήμων σέ θέματα ἀνατολικῆς Μεσογείου καί νότιο-ἀνατολικῆς Εὐρώπης καί ἔχει συνεργασθεῖ ὡς σύμβουλος στό Ἐθνικό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ, τό ὑπουργεῖο Ἄμυνας, τήν Ἀμυντική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν (DIA), τήν Κεντρική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν (CIA), τό NATO, τόν ΟΗΕ, ὑπουργεῖα καί Μ.Κ.Ο. διαφόρων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Χαρακτηρίζεται τέλος ὡς ἀνώτερη διπλωμάτης (Senior Diplomat).

Ἐκ τῶν πραγμάτων ἀντιλαμβάνεται κανείς τό status τῆς κ. Ἐλισάβετ Προδρόμου ἐντός τοῦ πλέγματος ἰσχύος τῶν ΗΠΑ. Ἡ ἀκαδημαϊκή της ἰδιότητα συνυπάρχει μέ αὐτό, πού κυρίως τήν χαρακτηρίζει : τοῦ συνεργάτη -ἰδιαιτέρως μέ τίς ὑπηρεσίες ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ- αὐτοῦ πού ἀποκαλοῦμε ὡς «βαθύ κράτος».

Ἡ ἰδιαίτερη σχέση της μέ τά πολιτικά πράγματα τῶν ΗΠΑ ἀναμφίβολα τήν τοποθετεῖ σέ θέση ἐπιτρόπου ἐκ μέρους τῆς ὑπερδύναμης ἐντός τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης. Ἡ ἀναφορά της στά ἐπιμέρους ζητήματα, τά ὁποία καί συνθέτουν τό οὐσιαστικό περιεχόμενο, μέ ἄλλα λόγια τό σκληρό πυρήνα τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἀφήνοντας στούς «θεολόγους» τήν λεπτομερή ἐπεξεργασία τους, κάνει σαφῆ ἀφ’ἑνός τήν προτεραιότητα, πού δόθηκε ἐκ μέρους τῶν ΗΠΑ στήν ψευδοσύνοδο, ἀφ’ἑτέρου δέ τήν προσπάθεια, ἐκ τῶν ἔσω, ἐλέγχου τῶν ἀποτελεσμάτων της καί συνακόλουθα τοῦ ἐλέγχου τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ διασύνδεση ἐξωγενῶν, ἀμιγῶς πολιτικῶν καί μέ χαρακτηριστική σήμανση νεοταξικῶν παραγόντων, στό πρόσωπο τῆς κ. Ἐλισάβετ Προδρόμου, μέ τούς οἰκουμενιστικούς παράγοντες τοῦ Φαναρίου, ὁδήγησαν στήν καταστρατήγηση τῆς Ὀρθοδοξίας[24].

Ἡ κ. Προδρόμου, ἀναφερομένη στήν μέλλουσα (τότε) ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου, ἔγραψε τό 2009 : «Μία τέτοια σύνοδος πρέπει νά βοηθήσει τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ὥστε νά κατανοήσουν, νά συμβιβαστοῦν καί ἐνεργά νά συμμετάσχουν στήν διαμόρφωση τῆς πραγματικότητας τῆς παγκόσμιας θρησκευτικῆς ἑτερότητας… οἱ κανόνες [τῆς Ἐκκλησίας] εἶναι ἀνεπαρκεῖς, ἀκριβέστερα ἐλλιπεῖς, καί ἔχουν ἀνάγκη διόρθωσης καί ἐπαύξησης»[25].

Στό 8ο οἰκουμενιστικό Διεθνές Συνέδριο «Ὀρθοδόξου Θεολογίας» μέ θέμα : «Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας : Ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία στόν 21ο αἰῶνα», πού πραγματοποιήθηκε στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ. ἀπό 21 ἕως 25 Μαΐου 2018, ἡ κ. Προδρόμου ἐξεφώνησε εἰσήγηση μέ τίτλο : «Ἀπό τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης τοῦ 2016 πρός μία Ὀρθόδοξη Θεολογία παγκόσμιας δέσμευσης : μεταμορφώνοντας τόν κόσμο ὡς μία Παγκόσμια Ἐκκλησία»[26].

Ἡ ὑποψήφια τό 2016 γιά τό χρίσμα τῶν Δημοκρατικῶν Χίλαρι Κλίντον ἔκανε τήν ἀκόλουθη δήλωση μέ ἀφορμή τήν ψευδοσύνοδο στήν Κρήτη. «Ὅλοι οἱ πιστοί πρέπει νά χαιρετίσουμε τήν σύγκληση ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο τῆς πρώτης μετά ἀπό 1200 χρόνια Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Εἶχα τό προνόμιο νά δῶ τήν πνευματική ἡγεσία τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καί εἶμαι αἰσιόδοξη ὅτι ἡ Σύνοδος θά ἀνανεώσει τούς δεσμούς, πού ἔχουν ξεφτίσει στό πέρασμα τῶν αἰώνων, ἐπειδή μαζί εἴμαστε πιό δυνατοί».

Μιά ἰδιαίτερη κολακευτική εἰσήγηση γιά τόν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο ἔκανε ὁ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν ΗΠΑ, Ἔντ Ρόις (Ed Royce), μέ ἀφορμή τήν σύγκληση τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης. Αἴσθηση προκάλεσε ὅτι κινητοποιήθηκαν ἰσχυρά κέντρα στήν Οὐάσιγκτον, προκειμένου νά στηριχθεῖ προσωπικά ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, καθώς τό μεγαλύτερο μέρος τῆς δήλωσης ἀναφέρθηκε στήν προσωπικότητά του καί ὄχι στήν οὐσία τῆς ψευδοσυνόδου. Ἡ δήλωση αὐτή δημοσιοποιήθηκε σέ μιά στιμγή, πού ὁ κ. Βαρθολομαῖος χρειάσθηκε σθεναρή ὑποστήριξη, μετά τίς ἀποφάσεις 4 μεγάλων Ἐκκλησιῶν νά μήν συμμετέχουν στίς ἐργασίες τῆς ψευδοσυνόδου.

Ὁλόκληρη ἡ δήλωση τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων Ed Royce, ἀπό τήν πολιτεία τῆς Καλιφόρνια ἔχει ὡς ἑξῆς :

«Κε πρόεδρε, θά ἤθελα νά ἀναγνωρίσω τά γεγονότα, πού λαμβάνουν χώρα στό ἑλληνικό νησί τῆς Κρήτης, ὅπου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κ.κ. Βαρθολομαῖος συγκάλεσε μιά ἱστορική συνάντηση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν.

«Ἡ σύναξη αὐτή, γνωστή ὡς Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος, εἶναι ἡ πρώτη τοῦ εἴδους της μετά ἀπό μιά χιλιετία. Οἱ δεκατέσσερις Ὀρθόδοξες Χριστιανικές Ἐκκλησίες ἔχουν συνολικά πάνω ἀπό 300 ἑκατομμύρια πιστούς σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, συμπεριλαμβανομένου πάνω τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου Ἀμερικανῶν. Οἱ ἐκκλησίες αὐτές εἶναι αὐτοδιοικούμενες, ἀλλά ἑνωμένες κάτω ἀπό τό κοινό δόγμα, τήν πίστη, τή λειτουργία καί τό ἠθικό φρόνημα, μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη νά εἶναι «πρῶτος μεταξύ ἴσων».

  «Τριακόσιοι πενήντα ἡγέτες θά παραβρίσκονται στή σύναξη, ἡ ὁποία ἔχει ὁριστεῖ νά ξεκινήσει τήν Κυριακή καί νά συνεχίσει μέχρι τίς 26 Ἰουνίου. Θά συζητηθοῦν βασικά ζητήματα, πού ἀντιμετωπίζουν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ ἀποστολή τῆς ἐκκλησίας στόν σημερινό κόσμο, ἡ Ὀρθόδοξη Διασπορά, καθώς καί οἱ σχέσεις (τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας) μέ τίς ἄλλες χριστιανικές ἐκκλησίες.    

«Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐξελέγη τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1991(ὡς) ὁ 270ος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς ἐκκλησίας του μέ ἱστορία 2000 ἐτῶν. Κατέχει πολλά διδακτορικά, μεταξύ ἄλλων, ἀπό τά πανεπιστήμια Georgetown καί Yale, ἐνῶ τό 1997 τοῦ ἀπονεμήθηκε τό Χρυσό Μετάλλιο ἀπό τό Κογκρέσο.

«Ὁ Πατριάρχης εἶναι γνωστός γιά τίς προσπάθειές του καί τήν δουλειά, πού ἔχει κάνει γιά τήν εἰρήνη καί τήν συμφιλίωση μεταξύ ὅλων τῶν θρησκειῶν, ἐνθαρρύνοντας τόν διάλογο μεταξύ Χριστιανῶν, Ἑβραίων καί Μουσουλμάνων. Μετά τίς ἐπιθέσεις τῆς 11ης Σεπτεμβρίου τοῦ 2001, ὁ Πατριάρχης ὀργάνωσε μιά συνάντηση τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν μουσουλμάνων Ἰμάμηδων, γιά νά καταδικάσουν τίς ἐπιθέσεις ὡς μιά ἀντί-θρησκευτική πράξη.

Κε πρόεδρε, τό -πάνω ἀπό ἕνα- ἑκατομμύριο Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀντιπροσωπεύουν διαφορετικούς πολιτισμούς καί διαφορετικό ὑπόβαθρο. Συμμετέχω στόν ἑορτασμό τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Συνόδου».

Μιά ἀκόμη ἰσχυρή προσωπικότητα τῆς Ἀμερικανικῆς πολιτικῆς σκηνῆς ἐξέφρασε τήν στήριξή της στήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης. Ὁ δημοκρατικός γερουσιαστής ἀπό τήν πολιτεία τοῦ Νιοῦ Τζέρσεϋ (New Jersey) Μπόμπ Μενέντεζ, πρώην πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς γερουσίας, γιά ἀκόμη μιά φορά βρέθηκε στό πλευρό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, αὐτή τή φορά μιλώντας μέ λόγια θερμά γιά τήν σύγκληση τῆς ψευδοσυνόδου στήν Κρήτη. «Ἡ Ἑλλάδα, τό λίκνο τῆς δημοκρατίας, γιά ἀκόμη μιά φορά γράφει ιστορία» ἀνέφερε ὁ κουβανικῆς καταγωγής Ἀμερικανός Γερουσιαστής, ἐνῶ ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στήν παρουσία Ἐλληνοαμερικανῶν Ὀρθοδόξων στίς ΗΠΑ, κάνοντας μνεία σέ ὀνόματα τῆς πολιτικῆς καί τῆς δημοσιογραφίας (Γιῶργος Στεφανόπουλος, Arianna Huffington, John Podesta, Dina Titus John Sarbanes, Κώστας Μπιλιράκης), φτάνοντας μάλιστα στή δεύτερη πορεία γιά τα πολιτικά δικαιώματα ἀπό τή Σέλμα στό Μοντγκόμερι στίς 9 Μαρτίου τοῦ 1965, ὅταν ὁ αἱρεσιάρχης τοῦ Προτεσταντισμοῦ Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ καί ὁ οἰκουμενιστής Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κυρός Ἰάκωβος περπάτησαν μαζί.

Ἔνθερμος ὑποστηρικτής τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Κύπρου, καί τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων, ὑπέρμαχος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ὁ Μπόμπ Μενέντεζ ἔχει ἐπικρίνει πολλές φορές τήν Τουρκία, εἴτε γιά θέματα, πού ἀφοροῦν τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τήν καταπάτηση τοῦ δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, εἴτε γιά ζητήματα, πού ἅπτονται τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων. Ἐπίσης, διατηρεῖ ἄριστες σχέσεις μέ τήν ἑλληνική κοινότητα στίς ΗΠΑ. Μάλιστα ἔχει διατελέσει καί τελετάρχης τῆς Παρέλασης στήν Πέμπτη Λεωφόρο στό Μανχάταν.

Ὁλόκληρη ἡ δήλωση του, ἡ ὁποία καταχωρήθηκε στό ἀρχεῖο τοῦ Κογκρέσου, ἔχει ὡς ἑξῆς :

«Κύριε Πρόεδρε, γιά μία ἀκόμη φορά ἡ Ἑλλάδα, τό λίκνο τῆς δημοκρατίας, ἡ πατρίδα τῆς θεμελιώδους ἀρχῆς τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, πού ἡ δημοκρατία ἐκπροσωπεῖ ἐδῶ στήν Ἀμερική, δημιουργεῖ ἱστορία, αὐτή τή φορά στό νησί τῆς Κρήτης, ὅπου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κ.κ. Βαρθολομαῖος ἠγεῖται τῆς Συνόδου τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, πού συμβαίνει μόνο μιά φορά στήν χιλιετία. Στήν πραγματικότητα, ἔχει νά συμβεῖ ἀπό το 787 μ.Χ., ἀλλά συμβαίνει τώρα.

 «Τά τρία ἑκατομμύρια Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί σέ ὁλόκληρη τήν Ἀμερική ἀπό τίς 14 Ὀρθόδοξες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός συνδέεται μέ τήν Ἑλληνική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία – ἡ Ἐκκλησία πού συγκάλεσε τή Σύνοδο – ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, παρακολουθοῦν τήν ἱστορική αὐτή Σύναξη μέ μεγάλη προσμονή.

«Ἔχει χρέος ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος νά ἀσχοληθεῖ μέ τά ἐσωτερικά ἐκκλησιαστικά ζητήματα, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ὡστόσο ἐνδιαφέρονται ἐπίσης βαθύτατα, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ γεγονότος, πού παρουσιάζει γιά μιά διευρυμένη συζήτηση, ὄχι μόνο γιά τή διαδικασία στό πλαίσιο τῆς θρησκείας, ἀλλά καί γιά τίς προοπτικές γιά εἰρήνη καί εὐημερία, πού ἀντιπροσωπεύει γιά ὅλα τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο.

Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί στήν Ἀμερική προέρχονται ἀπό ὅλα τά κοινωνικά στρώματα καί ἀντιπροσωπεύουν ὅλες τίς ἀπόψεις. Περιλαμβάνουν γνωστές σέ ὅλους μας σέ αὐτή τήν αἴθουσα καί πέραν αὐτῆς προσωπικότητες : ὁ δημοσιογράφος τοῦ ABC καί οἰκοδεσπότης τῆς ἐκπομπῆς «Good Morning America», Γιώργος Στεφανόπουλος, ἡ δημιουργός τῆς Huffington Post, Arianna Huffington, ὁ σπορτσκάστερ Bob Costas. Στόν πολιτικό κόσμο, ὁ πρώην κυβερνήτης τῆς Μασαχουσέτης καί ὑποψήφιος τῶν δημοκρατικῶν γιά τήν προεδρία, Μάικ Δουκάκης, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας τῆς Χίλαρι Κλίντον καί ὁ πρώην ἐπικεφαλῆς τοῦ Ἐπιτελείου τοῦ προέδρου Μπίλ Κλίντον, ὁ John Podesta, καθώς καί μέλη τοῦ Κογκρέσου : Ἡ βουλευτής Dina Titus τῆς Νεβάδας καί Nikki Τσόγκας τῆς πολιτείας τῆς Μασαχουσέτης, καθώς καί ὁ βουλευτής John Sarbanes ἀπό τό Μέριλαντ καί Κώστας Μπιλιράκης τῆς πολιτείας τῆς Φλόριντα.

«Κύριε Πρόεδρε, ὅλοι αὐτοί ἔχουν κερδίσει τόν σεβασμό, εἶναι ταλαντοῦχοι, ἐπιτυχημένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, των ὁποίων ἡ πίστη καί οἱ ἀπόψεις ἐκπροσωποῦνται στήν ἱστορική Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο. Βρίσκονται ἀνάμεσα στό πάνω ἀπό ἕνα ἑκατομμύριο Ἑλληνορθόδοξων Ἀμερικανῶν, ὑπό τόν πνευματικό τους ἡγέτη, τόν Ἀρχιεπίσκοπο Δημήτριο, ὁ ὁποῖος προεδρεύει τῶν ἑπτά Μητροπολιτῶν μέ περιφερειακές δικαιοδοσίες, πού συμμετέχουν στήν τοπική Ἱερά Σύνοδο. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ προκάτοχοί του ἔχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στήν ἀμερικανική ζωή, τόν πολιτισμό καί τήν ἱστορία, πού ἀποτελεῖ μέρος τῆς δομῆς αὐτοῦ τοῦ ἔθνους. Ὅλοι θυμόμαστε την περίφημη πορεία γιά τά πολιτικά δικαιώματα στή Σέλμα τῆς Ἀλαμπάμα μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δρ Martin Luther King, Jr., μπορεῖ ὡστόσο νά μήν θυμόμαστε ὅτι, κατά τήν πορεία ἦταν ἐπίσης καί ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος νά βαδίζει πλάι-πλάι μέ τόν Δρ King.

«Κύριε Πρόεδρε, οἱ Ἐλληνοαμερικανοί, προερχόμενοι ἀπό 500 ἐκκλησίες σέ αὐτή τή χώρα, συμπεριλαμβανομένων πολλῶν στήν πολιτεία μου, τοῦ New Jersey, πιστεύουν βαθιά ὅτι αὐτή ἡ Μεγάλη καί Ἁγία Σύνοδος ἀποτελεῖ μιά κρίσιμη συνάντηση, πού μπορεῖ νά ἔχει ἀπίστευτες ἐπιπτώσεις γιά τή θρησκεία καί τόν πολιτισμό τους γιά ἀκόμα χίλια χρόνια, ὅτι οἱ συζητήσεις τῆς Συνόδου θά ἔχουν μεγάλη σημασία καί προοπτική γιά μιά καλύτερη ζωή γιά ὅλους μας, γιά τήν εἰρήνη σέ αὐτόν τόν πλανήτη, καί γιά τό γενικότερο καλό τῶν ἑπόμενων γενεῶν. Γνωρίζουν, ὅπως καί ἐμεῖς σέ αὐτή τήν αἴθουσα γνωρίζουμε, ὅτι ἡ σημασία τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν θά μετρηθεῖ, ὄχι ἀπό τήν ἱστορία, πού γράφεται στήν Κρήτη σέ αὐτή τή Σύνοδο, ἀλλά ἀπό τήν ἱστορία τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, πού ἔχει ἤδη γραφτεῖ σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο.

 «Συμμετέχω μέ ὅλους τούς συναδέλφους μου, ἐλπίζοντας γιά μιά ἐπιτυχημένη καί παραγωγική Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, ἡ ὁποία γίνεται μιά φορά στά χίλια χρόνια. Συντάσσομαι μέ ὅλους τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς φίλους μου στό Νιοῦ Τζέρσεϊ καί σέ ὅλο τόν κόσμο γιά τόν ἑορτασμό τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς συνάντησης».

Σύμφωνα μέ τό Ἑλληνιαμερικανικό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων (Greek American News Agency), μέχρι τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν τῆς ψευδοσυνόδου, ὑπῆρξαν κι ἄλλες τέτοιου εἴδους ὑποστηρικτικές πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο παρεμβάσεις καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μέ κεντρικό πρωταγωνιστή στό παρασκήνιο, νά προκαλεῖ τό ἐνδιαφέρον γιά παρόμοιες παρεμβάσεις τῶν Ἀμερικανικῶν κέντρων ἐξουσίας, τόν Ἑλληνικῆς καταγωγῆς (ἐκ Λατζόϊου Ἠλείας) οἰκουμενιστή κληρικό Ἀλέξανδρο Καρλούτσο. Αὐτός ἦταν ὁ ἄνθρωπος κλειδί πού, μέ τούς συνεργάτες του προκάλεσε τό ἔντονο ἐνδιαφέρον, ὄχι μόνο τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν (State Deparment), ἀλλά καί τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, καθώς καί τῆς Γερουσίας, ἀλλά καί πανίσχυρων δεξαμενῶν σκέψεως (think tanks). Μεσούσης καί διαρκούσης τῆς ψευδοσυνόδου ἦταν ὁ ἄνθρωπος, πού ἀφ’ ἑνός ὅλοι ἀναζητοῦσαν καί ἀφ’ἑτέρου ἐκεῖνος, πού πιό συχνά ἀπό ἄλλους, ἔσκυβαν στό αὐτί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη[27].

8. Ἄκυρες οἱ ἀποφάσεις

Μετά τά προαναφερθέντα ἀποκαλυπτικά στοιχεία, πού ἀποδεικνύουν τήν μεγίστη ἐξάρτηση καί τόν ἔπαινο τῆς ψευδοσυνόδου ἀπό τόν ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας αἱρετικό κόσμο, ἐρωτοῦμε : α) Ἦταν, λοιπόν, δυνατόν ἡ ψευδοσύνοδος νά μήν ἀναγνωρίσει τίς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ, τοῦ Προτεσταντισμοῦ καί τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ ὡς ἐκκλησίες; Ὄχι βέβαια! Γι’αὐτό καί τίς ὀνόμασε μέ τήν ἐρμαφρόδιτη ὀρολογία «ἄλλες ἑτερόδοξες χριστιανικές Ἐκκλησίες καί Ὁμολογίες»[28]. Ὅμως, στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας οἱ αἱρετικοί καλοῦνταν καί παρίσταντο στίς Συνόδους, ὄχι ὡς «παρατηρητές», ἀλλά γιά νά ἀπολογηθοῦν ἤ νά ἐκφράσουν τήν μετάνοιά τους, καί, ἄν ἐπέμεναν στήν πλάνη καί στήν αἵρεση, καθαιροῦνταν, ἀναθεματίζονταν καί ἀμέσως ἐκδιώκονταν τῆς Συνόδου καί δέν συμμετεῖχαν στή συνέχεια τῶν ἐργασιῶν της. Ἀντιθέτως, ἡ ψευδοσύνοδος ἐπήνεσε τούς αἱρετικούς, καί λίγο ἔλειψε νά καταδικάσει τούς Ὀρθοδόξους, ὅπως πρότεινε ὁ οἱκουμενιστικῶν φρονημάτων Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος, νά καταδικαστεῖ δηλ. ὁ «ἀντι-οἰκουμενισμός» ὡς αἵρεση[29], αἴτημα τό ὁποῖο ἐπαναλήφθηκε καί στό 8ο οἰκουμενιστικό Διεθνές Συνέδριο περί Κολυμπαρίου, πού διοργανώθηκε ἀπό τή Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ. στά τέλη τοῦ περασμένου μήνα[30]. Πάντως, ἡ ψευδοσύνοδος «θεωρεῖ καταδικαστέα κάθε διάσπαση τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό ἄτομα ἤ ὁμάδες, ἐπί προφάσει τηρήσεως ἤ δῆθεν προασπίσεως τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας, διότιἡ διατήρηση τῆς γνήσιας ὀρθοδόξου πίστεως διασφαλίζεται μόνο διά τοῦ συνοδικοῦ συστήματος, τό ὁποῖο ἀνέκαθεν στήν Ἐκκλησία ἀποτελοῦσε τήν ἀνώτατη αὐθεντία σέ θέματα πίστεως καί κανονικῶν διατάξεων»[31]. Παραγνωρίζει, ὅμως, τό ἱστορικό γεγονός ὅτι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔσχατο κριτήριο εἶναι ἡ γρηγοροῦσα δογματική συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία στό παρελθόν ἐπεκύρωσε ἤ θεώρησε ληστρικές ἀκόμη καί Οἰκουμενικές Συνόδους. Τό συνοδικό σύστημα ἀπό μόνο του δέν διασφαλίζει μηχανιστικά τήν ὀρθότητα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Αὐτό γίνεται μόνο, ὅταν οἱ συνοδικοί Ἐπίσκοποι ἔχουν μέσα τους ἐνεργοποιημένο τό Ἅγιον Πνεῦμα καί τήν Ὑποστατική Ὁδό, τόν Χριστό δηλ., ὁπότε ὡς συν-ὁδικοί εἶναι στήν πράξη καί «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατράσι»[32]. β) Εἶναι ποτέ δυνατόν νά γίνει ἀποδεκτή αὐτή ἡ ψευδοσύνοδος ἀπό τό ὀρθόδοξο πλήρωμα; Σέ καμμία περίπτωση οἱ αἱρετικές ἀποφάσεις αὐτῆς τῆς ψευδοσυνόδου δέν πρόκειται νά γίνουν ἀποδεκτές. Ἑπομένως, ἡ λεγομένη Κολυμπάρια «σύνοδος» ἔχει καταγραφεῖ στήν συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας καί εἰς τάς δέλτους τῆς συγχρόνου ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας ὡς ψευδοσύνοδος, ληστρική, αἱρετική καί οἰκουμενιστική ψευδοσύνοδος. Γι’αὐτό κι ἐμεῖς, μέ κείμενά μας, ἀλλά καί μέ ἀνάθεμα, πού ἐκφωνήσαμε τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ 2017 (5-3)[33] καί τοῦ 2018 (25-2)[34] στόν Ἱερό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Πειραιῶς, ὅπου ἐφημερεύουμε, καταδικάσαμε καί ἀναθεματίσαμε τήν ψευδοσύνοδο καί τά κείμενά της, λέγοντας˙ «Τῇ ληστρικῇ, αἱρετικῇ καί οἰκουμενιστικῇ ψευδοσυνόδῳ τῆς Κρήτης τοῦ Ἰουνίου 2016, τῇ λεγομένῃ «Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Συνόδῳ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», καί τοῖς κακοδόξοις αὐτῆς κειμένοις, ἀνάθεμα».Ὅσες ἡμερίδες καί συνέδρια κι ἄν πραγματοποιήσουν οἱ οἰκουμενιστές, καί ὅσα κείμενα και βιβλία κι ἄν γράψουν ὑπέρ αὐτῆς, δέν θά μπορέσουν νά ἐπιβάλουν τήν ψευδοσύνοδο.

Παραλλήλως, ἀντιλαμβάνεται κανείς τό πῶς δικαιολογοῦνται τά παράνομα ἐπιτίμια καί οἱ ἀντικανονικές διώξεις ἐναντίον τῶν ἀντιφρονοῦντων καί ἀπορριψάντων τήν ψευδοσύνοδο. Εἶναι φυσικό ἐπακόλουθο οἱ ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας, αἱρετικοί καί οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι θέλουν ἀναγκαστικῶς, ἀπολυταρχικῶς,  φασιστικῶς καί παπικῶς νά ἐπιβάλλουν τήν ψευδοσύνοδο στήν συνείδηση τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος, νά κυνηγοῦν καί νά διώκουν τούς Ὀρθοδόξους, ἀπειλῶντας τους μέ διώξεις ἀπό τούς ναούς τους, μέ ἀπαγόρευση ἱεροπραξιῶν καί ὁμιλιῶν, μέ ἐπισκοπικά καί συνοδικά δικαστήρια, μέ καθαιρέσεις, μέ κατασυκοφάντηση καί σπίλωσή τους ὅτι δῆθεν κάνουν σχίσμα στην Ἐκκλησία καί εἶναι σχισματικοί. Ἄν, ὅμως, ὅλα εἶναι καλά καί ἅγια μέ τήν ψευδοσύνοδο, ὅπως μᾶς τά παρουσιάζουν οἱ οἰκουμενιστές, τότε πῶς δικαιολογοῦνται οἱ παραπάνω ἀπάνθρωπες ἐνέργειές τους; Ὅμως, ὁ Κύριος εἶπε «εἰ ἐμέ ἐδίωξαν και ὑμᾶς διώξουσιν»[35] καί «μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἔνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»[36]. Εἶναι μεγίστη ἡ εὐλογία καί ἀνεκτίμητη ἡ τιμή ἐκ Θεοῦ νά ἔχουμε σήμερα ἀνάμεσά μας στην διεξαγομένη ἡμερίδα τήν τριάδα τῶν πρωτοστατοῦντων πατέρων ἐναντίον τῆς ψευδοσυνόδου, Αἰδεσιμολογιωτάτους Πρωτοπρεσβυτέρους π. Θεόδωρο Ζήση, π. Νικόλαο Μανώλη καί π. Φώτιο Βεζύνια, οἱ ὁποῖοι κορύφωσαν τήν ἀντίδρασή τους, ἐφαρμόζοντας ὀρθῶς καί ἱερῶς τό ἱεροκανονικό δικαίωμα τῆς διακοπῆς μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου τους, λόγῳ οἰκουμενιστικοῦ φρονήματος.   

9. Πανορθόδοξη συνοδική καταδίκη τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης

Σεβαστοί Πατέρες,

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Μετά τά ἀνωτέρω, θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη οἱ Τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, καί μάλιστα ὅσες δέν ἔλαβαν μέρος σ’αὐτήν (Βουλγαρία, Γεωργία, Ρωσία, Ἀντιόχεια), νά συγκαλέσουν μία νέα Πανορθόδοξη Σύνοδο, ἡ ὁποῖα α) νά καταδικάσει τήν λεγομένη «σύνοδο» τῆς Κρήτης ὡς ληστρική, αἱρετική καί οἰκουμενιστική ψευδοσύνοδο, β) νά ἀπορρίψει τά κείμενά της ὡς αἱρετικά, ἰδιαίτερα τό κείμενο γιά τίς σχέσεις μέ τούς ἑτεροδόξους, γ) νά καταδικάσει τούς διοργανωτές, τούς πρωταγωνιστές, τούς ὑπογράψαντας καί ἀποδεχομένους τά αἱρετικά κείμενά της, δ) νά καταδικάσει τόν διαχριστιανικό καί διαθρησκειακό συγκρητιστικό Οἰκουμενισμό ὡς παναίρεση, ε) νά ἀποφασίσει τήν ἀποχώρηση ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν ἀπό τό λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν», δηλ. αἱρέσεων, στ) νά τερματίσει κάθε κοινή ἐμφάνιση τῶν Ὀρθοδόξων μέ τούς ἀλλοθρήσκους καί αἱρετικούς, καί ζ) νά ἀποφασίσει την ἀποχώρηση τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τόν ἄγονο διάλογο μέ τούς πάσης φύσεως αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους.

Εἴθε ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός νά μᾶς ἀξιώσει νά ζήσουμε τήν Πανορθόδοξη Συνοδική καταδίκη τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης.

Σᾶς εὐχαριστῶ!


[1] Εὐχετήρια ἐπιστολή τῆς Καθολικῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος πρός τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ορθοδοξίας, 17-6-2016, http://episkopisyrou.gr/efchitiria-epistoli-tis-katholikis-ierarchias-tis-ellados-pros-tin-agia-megali-sinodo-tis-orthodoxias/

[2] ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τό Βατικανό ἐπικροτεῖ τό Μήνυμα τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης! 25-7-2016, https://katanixis.blogspot.gr/2016/07/blog-post_511.html

[3] Βατικάνεια φωνή γιά τήν Πανορθόδοξη : Σημαντική γιά ὅλους τούς Χριστιανούς – Τί εἶπε γιά ὅσους μένουν…κλειδωμένοι, 16-6-2016, http://www.vimaorthodoxias.gr/all/item/83626

[4] Τό tweet τοῦ Πάπα γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, 19-6-2016, http://www.amen.gr/article/to-tweet-tou-papa-gia-tin-agia-kai-megali-synodo)

[5] Εὐχαριστίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη πρός τόν Πάπα Φραγκίσκο γιά τήν προσευχή, 20-6-2016, http://aktines.blogspot.gr/2016/06/blog-post_191.html

[6] Σχ. βλ. ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ἡ συμπροσευχή μέ αἱρετικούς˙ προσεγγίζοντας τήν κανονική τάξη τῆς Ἐκκλησίας, ἐκδ. Θεοδρομία, Θεσ/κη 2009.

[7] Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπό τήν Νέα Ρώμη στήν Πρεσβυτέρα, 28-5-2018, http://fanarion.blogspot.com/2018/05/blog-post_91.html, Ὁ Πατριάρχης στήν Βασιλική τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων στή Ρώμη (ΒΙΝΤΕΟ), 23-5-2018,  http://fanarion.blogspot.gr/2018/05/blog-post_28.html, Ρώμη : Συμπροσευχή Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στή Βασιλική τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων (ΒΙΝΤΕΟ), 23-5-2018,  https://www.ekklisiaonline.gr/nea/romi-symprosefchi-ikoumenikou-patriarchi-sti-vasiliki-ton-agion-dodeka-apostolon-vinteo/, Βαρθολομαῖος ἀπό Βατικανό : Ζήσαμε μιά τεράστια κρίση, ὁ πολιτισμός παραδόθηκε στήν οἰκονομία, 26-5-2018, https://www.vimaorthodoxias.gr/oikoumeniko-patriarxeio/vartholomaios-apo-vatikano-zisame-mia-terastia-krisi-o-politismos-paradothike-stin-oikonomia/

[8] Ἀνοιχτό τό ἐνδεχόμενο γιά Σύνοδο Ὀρθοδόξων καί Καθολικῶν, 23-6-2016, http://www.vimaorthodoxias.gr/arxeio/item/84059-ανοιχτό-το-ενδεχόμενο-για-σύνοδο-ορθοδόξων-καθολικών

[9] Ὅταν ὁ Πάπας λέει γιά τήν Πανορθόδοξη πώς ἔγινε «ἕνα βήμα πρός τά ἐμπρός», νά ἀνησυχοῦμε γιά τό…ἐμπρός; 27-6-2016 http://www.vimaorthodoxias.gr/all/item/84234

[10] ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Προβληματισμός ἀπό φιλενωτικές ἐνέργειες, 29-8-2016, http://aktines.blogspot.gr/2016/08/blog-post_782.html

[11] Οὐνίτης «Ἀρχιεπίσκοπος» Οὐκρανίας : «’Τό θεμέλιο τῆς ἑνότητας εἶναι ὁ Πάπας Ρώμης», 9-5-2018, http://www.katanixis.gr/2018/05/blog-post_26.html

[12] ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τί γράφουν οἱ ἐπιστολές τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί τοῦ οὐνίτη πριμάτου τῆς Οὐκρανίας, 30-8-2016, http://aktines.blogspot.gr/2016/08/blog-post_626.html

[13] ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΑΧΑΣ, ΟΥΝΙΤΗΣ «ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ» ΓΡΑΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, «Ἡ πρόσφατη Πανορθόδοξη Σύνοδος καί οἱ διαχριστιανικές σχέσεις˙Ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου : Ἐμπεδώνεται ἡ βούληση διαλόγου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον. Ἐπιπτώσεις στό διάλογο μέ τήν Καθολική Ἐκκλησία», ἐν περιοδικῷ «Ἀνοιχτοί Ὀρίζοντες» «Πανορθόδοξη Σύνοδος καί διαχριστιανικές σχέσεις», τ. 1101 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2016) 6-11, http://jesuits.gr/wp-content/uploads/2018/01/Τεύχος-1101.pdf

[14] ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ, Πῶς δικαιολογοῦνται οἱ πανηγυρισμοί τῶν αἱρετικῶν γιά τή Μεγάλη Σύνοδο; 26-7-2016, https://www.impantokratoros.gr/991BEF1B.el.aspx

[15] Νά τούς χαιρόμαστε τους …παρατηρητές! Δέν εἶναι Πανορθόδοξη λένε οι μονοφυσίτες – Τί λένε γιά τό Ἅγιο Ὄρος, 20-6-2016, http://www.vimaorthodoxias.gr/all/item/83825

[16] Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά τό αἴτημα ἐκχωρήσεως Αὐτοκεφαλίας στήν Οὐκρανία, 22-4-2018, http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/21361-to-oikoumeniko-patriarxeio-gia-to-aitima-ekxoriseos-autokefalias-stin-oukrania

[17] Ἡ σχισματική Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων ὑπέβαλε αἴτημα στό Φανάρι γιά ἐπιστροφή στήν κανονικότητα, 30-5-2018, http://fanarion.blogspot.com/2018/05/blog-post_64.html

[18] Ὕμνοι τοῦ σχισματικού Φιλάρετου γιά Βαρθολομαίο καί πυρά κατά Μόσχας – Ἀποδεχόμαστε τά ἔγγραφα τῆς Πανορθόδοξης, 6-7-2017, http://www.vimaorthodoxias.gr/patriarcheia/item/84715

[19] GOUSSOUS : «Εἶναι μιά ἀρχή ἡ συμμετοχή γυναικῶν στήν Πανορθόδοξη», 25-6-2016, http://www.amen.gr/article/goussous-einai-mia-arxi-i-symmetoxi-gynaikon-stin-panorthodoksi, http://www.tovima.gr/society/article/?aid=810430

[20] Μιά… Ὀρθόδοξη παρέμβαση ἀπό τό Ἀμερικανικό Ὑπουργείο Ἐξωτερικῶν, 28-6-2016, http://www.vimaorthodoxias.gr/all/item/84289

[21] «Κεραυνοί» κατά Βαρθολομαίου ἀπό τήν Ρωσία. «Σιώπησε στήν μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ τζαμί – Ὑπάρχουν πράκτορες τῶν ΗΠΑ στήν Κρήτη» – 11 λόγοι πού δέν πρέπει νά γίνει ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος, 15-6-2016, https://katanixis.blogspot.gr/2016/06/blog-post_829.html, http://www.pentapostagma.gr

[22] Μικρά καί παρασκηνιακά ἀπό τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο (μέρος Α΄), 17-6-2016, http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/8911-mikra-kai-paraskiniaka-apo-tin-agia-kai-megali-sunodo-meros-a

[23] Ὅταν καί οἰ ”φίλοι” ἐπισημαίνουν τά λάθη, 23-6-2016, http://www.romfea.gr/diafora/9025-otan-kai-oi-filoi-episimainoun-ta-lathi

[24] ΜΟΝΑΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΚΑΨΑΛΙΩΤΗΣ, CIA καθοδηγεῖ τήν Σύνοδον τῆς Κρήτης; http://orthodoxostypos.gr/h-cia-καθοδηγει-την-συνοδον-τησ-κρητησ/

[25] «Τό πρόσωπο-κλειδί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου;», Θεοδρομία ΙΗ 3-4 (Ἰούλιος – Δεκέμβριος 2016) 627, ὅπου καί οἱ σχετικές ἔγκυρες πηγές.

[26] Διεθνές Συνέδριο γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, http://fanarion.blogspot.gr/2018/05/blog-post_0.html

[27] ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Οἱ γεωπολιτικές προεκτάσεις καί ἐπιδράσεις τῆς Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἀναδημοσίευση Ἐπίκαιρα 347 (1-7-2016) http://www.alexstefanopoulos.gr/2016/07/01/i-geopolitikes-proektasis-ke-epidrasis-tis-megalis-synodou-tis-orthodoxias/

[28] Σχ.βλ. § 6 τοῦ κειμένου «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον», https://www.holycouncil.org/official-documents/-/asset_publisher/VA0WE2pZ4Y0I/content/rest-of-christian-world?_101_INSTANCE_VA0WE2pZ4Y0I_languageId=el_GR

[29] ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ : Ἀρχιερέας ζήτησε στό Κολυμπάρι νά χαρακτηριστοῦν αἱρετικοί οἱ “ΑΝΤΙ-οἰκουμενιστές” !!!! 21-2-2017, https://katanixis.blogspot.gr/2017/02/blog-post_674.html, https://panorthodoxcemes.blogspot.gr/2016/11/blog-post_24.html

[30] Σχ. βλ. ἡμέτερο κείμενο μέ θέμα «Ἐπίθεση «ἀγάπης» τῶν οἰκουμενιστῶν κατά τῶν Ὀρθοδόξων μέ ἀφορμή οἰκουμενιστικό συνέδριο», 10-6-2018, https://www.katanixis.gr/2018/06/blog-post_68.html

[31]Σχ.βλ. § 22 τοῦ κειμένου «Σχέσεις…».

[32] ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ, «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Μία Σύνοδος μέ ἔλλειμα συνοδικότητας καί Ὀρθόδοξης αὐτοσυνειδησίας, ἔκδ. Σύναξη Ὀρθοδόξων Ρωμηῶν «Φώτης Κόντογλου», Μάρτιος 2016, σσ. 75-76.

[33] Ἀνάθεμα στίς ἀποφάσεις τῆς λεγομένης «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» ἀπό δύο παραδοσιακούς πατέρες!!! [ΒΙΝΤΕΟ 2017], http://www.katanixis.gr/2017/04/2017_25.html

[34] Ἀναθέματα τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2018 στόν Ἱ. Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Πειραιῶς, https://www.youtube.com/watch?v=aJ_huP0304U

[35] Ἰω. 15, 20.

[36] Μτθ. 5, 10.

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!