ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

28-01-2021

Στίς 28 Ἰανουαρίου ἑορτάζουμε τήν μνήμη τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἐφραίμ τοῦ Σύρου.

Ἡ μεγάλη αὐτή ἀσκητική φυσιογνωμία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τά ἔργα τοῦ ὁποίου ἀποτελοῦσαν καί ἀποτελοῦν προσφιλές ἀνάγνωσμα τῶν μοναχῶν στίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί τήν τράπεζα, ὡς πρός τήν Ὀρθοδοξία ἦταν σφόδρα ζηλωτής καί ἀκαταγώνιστος πρόμαχος τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας.

Στό ἔργο του «Κατά Πεῦσιν καί Ἀπόκρισιν»[1] δίνει ἀπάντηση στό ἑξῆς ἐρώτημα, πού πολλοί θέτουν :

«Πῶς συμβιβάζεται τό μίσος ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν μέ τήν ἐντολή νά μήν μισήσεις κανένα ἄνθρωπο»;

Λέγει, λοιπόν, ὅτι «τούς αἱρετικούς, ἐπειδή εἶναι βλάσφημοι καί ἐχθροί τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἁγία Γραφή δέν τούς ὀνόμασε ἀνθρώπους, ἀλλά σκύλους καί λύκους καί χοίρους καί ἀντίχριστους, καθώς εἶπε ὁ Κύριος : νά μήν δώσετε τό ἅγιο στά σκυλιά.

Καί ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης λέει ὅτι πολλοί ἀντίχριστοι ὑπάρχουν.

Αὐτούς, λοιπόν, δέν πρέπει νά τούς ἀγαπᾶμε, οὔτε νά συναναστρεφόμαστε μαζί τους, οὔτε νά συμπροσευχόμαστε, οὔτε νά τούς ὑποδεχόμαστε στό σπίτι μας, οὔτε νά τούς λέμε νά χαίρονται, ἔτσι ὥστε νά μήν συγκοινωνήσουμε μέ τά πονηρά ἔργα τους».

Ὁ ὅσιος Ἐφραίμ εἶναι ὁ ποιητής τῆς κατανυκτικῆς εὐχῆς, πού διαβάζουμε κατά τήν διάρκεια τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα, ἡ ὁποία λέγει :

«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας καί ἀργολογίας μή μοῦ δώσεις.

Πνεῦμα, ὅμως, σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καί ἀγάπης νά χαρίσεις σ’ ἐμένα, τόν δοῦλο Σου.

Ναί, Κύριε Βασιλιά, δώρησαί μου νά βλέπω τά πταίσματά μου καί νά μήν κατακρίνω τόν ἀδελφό μου, ἐπειδή Ἐσύ εἶσαι εὐλογητός, στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή καί τήν εὐλογία τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἐφραίμ τοῦ Σύρου. Ἀμήν!


[1] ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ, Ἔργα, τ. Στ΄, ἐκδ. Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 234-235. 

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!