ΟΙ ΤΡΑΓΙΚΟΤΑΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

18-11-2019

Ἡ πλήρης ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας μέσῳ τῶν συλλείτουργων καί τῆς μνημονεύσεως ἔχει τραγικότατες πρακτικές συνέπειες.    

Θίγεται πλέον βάναυσα ἡ περί μυστηρίων διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, διότι οἱ ἀπαρτίζοντες τήν νέα ψευδοεκκλησία τῆς Οὐκρανίας σχισματικοί, ἀχειροτόνητοι, αὐτοχειροτόνητοι, καθηρημένοι καί ἀφορισμένοι δέν ἔχουν Χάρι, ἱερωσύνη καί ἀποστολική διαδοχή καί δέν τελοῦν ἔγκυρα μυστήρια.

Εἰδικότερα, ὅταν Ἱεράρχες ἐπιτρέπουν στούς σχισματικούς ψευδοκληρικούς νά προΐστανται καί νά προεξάρχουν στήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας στίς Μητροπόλεις τους, ἐγείρονται μεγάλα ζητήματα, ὅπως, ἄν ὄντως ἔχει τελεσθεῖ ἔγκυρη Θεία Λειτουργία, ἄν ὄντως ἔχουν μεταβληθεῖ ὁ ἄρτος καί ὁ οἴνος σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ καί ἄν οἱ πιστοί μεταλαμβάνουν ὄντως Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. Δυστυχῶς, ἡ ἀπάντηση εἶναι ἀρνητική, διότι οἱ σχισματικοί, ὄντες ἐκτός Ἐκκλησίας, δέν εἶναι κανονικοί κληρικοί, δέν κατέχουν τήν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δέν ἔχουν ἱερωσύνη καί ἀποστολική διαδοχή καί δέν τελοῦν ἔγκυρα μυστήρια. Ἑπομένως, ἡ Θεία Λειτουργία, πού τελοῦν, εἶναι ἄκυρη. Ὁ ἄρτος καί ὁ οἴνος δέν μεταβάλλονται σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, ὅσες φορές κι ἄν ποῦν τά λόγια τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιά τήν μεταβολή τῶν Τιμίων Δώρων σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. Οἱ πιστοί κοινωνοῦν μόνο ἄρτο καί οἴνο, καί ὄχι Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται μόνον ἐξωτερικῶς καί φαινομενικῶς καί ὄχι κατά τήν οὐσία, διότι δέν κατέρχεται ἡ τελειωτική Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Στίς παραπάνω περιπτώσεις φυσικά ἰσχύουν οἱ Ἱεροί Κανόνες, ὅπως ὁ 10ος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, πού λέγει : «Εἴ τις ἀκοινωνήτῳ, κἄν ἐν οἴκῳ συνεύξηται, οὗτος ἀφοριζέσθω»[1], ὁ 11ος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, πού λέγει : «Εἴ τις καθηρημένῳ, Κληρικός ὤν, Κληρικῷ συνεύξηται, καθαιρείσθω καί αὐτός»[2], ὁ 45ος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τόν ὁποῖο ἑρμηνεύοντας ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, λέγει : «…ὅποιος μέ τούς ἀφορισμένους συμπροσεύχηται (καθώς τοιοῦτοι εἶναι οἱ αἱρετικοί), πρέπει νά συναφορίζεται καί αὐτός κατά τόν Ι΄ των αὐτῶν Ἀποστόλων. Εἰ δέ καί ἐσυγχώρησεν εἰς τούς αἱρετικούς αὐτούς νά ἐνεργήσουν κανένα λειτούργημα, ὡσάν Κληρικοί, ἄς καθαίρηται, ἐπειδή ὅποιος Κληρικός συλλειτουργήσει μέ καθηρημένους (καθώς τοιοῦτοι εἶναι οἱ αἱρετικοί κατά τόν Β΄ καί Δ΄ Κανόνα τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου) συγκαθαιρεῖται καί αὐτός κατά τόν ΙΑ΄ των Ἀποστόλων»[3], ὁ 2ος τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Τοπικῆς Συνόδου, ἀναγνωρισμένης ἀπο Οἰκουμενικές, πού λέγει : «ὁ κοινωνών ἀκοινωνήτῳ ἀκοινώνητος ἔσται»[4] καί ἄλλοι συμφωνοῦντες Κανόνες. 

Τέτοια περιστατικά δυστυχῶς συνέβησαν πρόσφατα καί πολύ φοβόμαστε ὅτι θά ἐνταθοῦν ἀκόμη περισσότερο στό μέλλον μετά τήν ἀναγνώριση τῆς νέας σχισματικῆς Οὐκρανικῆς ψευδοεκκλησίας καί τοῦ ἐπικεφαλῆς της σχισματικοῦ ψευδομητροπολίτου Ἐπιφανίου ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας. Ἄς ἀναφέρουμε μερικά.

α) Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 20-10-2019, στόν Ἑλληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος Νέας Ὑόρκης, τελέστηκε ἀρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ σχισματικοῦ ψευδομητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας Ἐπιφανίου καί συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου καί Μητροπολιτῶν τῆς Ἀμερικῆς. Ἐπιπλέον ἔγινε καί μία χειροτονία εἰς διάκονον[5].

β) Τό Σάββατο, 26-10-2019, ὁ σχισματικός ψευδεπίσκοπος Ὀλβίας Ἐπιφάνιος τῆς νέας ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ἱερούργησε στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Βόλου, κατόπιν ἀδείας τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Δημητριάδος Ἰγνατίου[6].

γ) Δύο Οὐκρανοί ψευδεπίσκοποι, ὁ Περεγιασλάβ Ἀλέξανδρος καί ὁ Βίννιτσα Συμεών τῆς νέας ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας μαζί μέ ψευδοϊερεῖς καί λαϊκούς, πραγματοποίησαν τό πρῶτο μεγάλο προσκύνημα στόν Ἑλλαδικό χῶρο ἀπό τίς 9 ἕως τίς 15 Νοεμβρίου 2019. Στίς 11 Νοεμβρίου λειτούργησαν μόνοι τους στό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου Εὐβοίας, κατόπιν ἀδείας τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου[7]. Στίς 12 Νοεμβρίου λειτούργησαν στό Μοναστήρι τοῦ Τρικόρφου Φωκίδος, συλλειτουργούντων τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Φωκίδος Θεοκτίστου καί τοῦ Πρωτοσυγκέλλου – Ἡγουμένου Ἀρχιμ. Νεκταρίου Μουλατσιώτη[8]. Στίς 15 Νοεμβρίου λειτούργησαν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης Ἠλιουπόλεως, προσκεκλημένοι τοῦ ἐφημερίου Ἀρχιμ. Σεραφείμ Δημητρίου, συλλειτουργοῦντος τοῦ βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Ἀνδρούσης Κωνστάντιου[9].

Στίς παραπάνω περιπτώσεις ἡ Θεία Λειτουργία, πού τελέστηκε ἀπό τούς σχισματικούς, εἶναι ἄκυρη, χωρίς μεταβολή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ.

Οἱ σχισματικοί Οὐκρανοί ἐπισκέφθηκαν, ἐπίσης, τήν Ἰερά Μονή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ στή Νέα Μάκρη[10], τήν Ἱερά Μονή Παντοκράτορος Νταοῦ Πεντέλης[11], τόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν[12], τήν Ἱερά Μονή τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων[13], τόν Ὅσιο Δαβίδ Εὐβοίας, τό Καστράκι Καλαμπάκας, καί τό Μεγάλο Μετέωρο.

Ἐδῶ θά θέλαμε νά τονίσουμε ὅτι δέν θά ἔπρεπε νά ἐπιτρέψουν στούς σχισματικούς Οὐκρανούς νά προσκυνήσουν σέ Ναούς καί Μοναστήρια, γιά τόν λόγο ὅτι δὲν ἐπρόκειτο γιὰ ἀπλούς προσκυνητὲς, ἀλλὰ γιά ἀνθρώπους σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία, με δόλο καί μέ σκοπό νά δείξουν ὅτι σύμπας ὁ κλῆρος καί ὁ λαός τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας τούς ἀποδέχεται κανονικά, ὥστε νὰ τοὺς συνηθίσουμε, χωρίς ἀντιδράσεις.  

Πρός ἀντιμετώπιση, λοιπόν, τῆς ἀνωτέρω κρισίμου καταστάσεως συνιστᾶται στούς μέν κληρικούς νά ἀποφεύγεται ἡ συμπροσευχή καί τό συλλείτουργο μέ τούς σχισματικούς καί ὅσους τούς ἀναγνωρίζουν, στούς δέ πιστούς νά ἀποφεύγεται ὀ ἐκκλησιασμός σέ Ναούς, ὅπου λειτουργοῦν σχισματικοί καί ὅσοι τούς ἀποδέχονται.


[1] ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, ἐκδ. Β. Ρηγόπουλος, Θεσ/κη 2003, σ. 13.

[2] Ὅ. π., σσ. 13-14.

[3] Ὅ. π., σσ. 50-51.

[4] Ὅ. π., σσ. 407-408.

[5] Συλλείτουργο Ἐπιφανίου Κιέβου καί Ἐλπιδοφόρου Ἀμερικῆς στή Νέα Ὑόρκη (video – photos),  20-10-2019, http://fanarion.blogspot.com/2019/10/video-photos.html, https://katanixi.gr/2019/10/21/συλλείτουργο-του-σχισματικού-επιφαν/

[6] Ὁ σχισματικός ψευδεπίσκοπος Ὀλβίας Ἐπιφάνιος στόν Βόλο, 26-10-2019, https://katanixi.gr/2019/10/28/ο-σχισματικός-ψευδεπίσκοπος-ολβίας-ε/

[7] Οἱ σχισματικοί Οὐκρανοί λειτούργησαν στόν Ἅγ. Ἰωάννη τόν Ρῶσσο καί πῆγαν Μετέωρα καί Ὅσιο Δαυίδ Εὐβοίας, 12-11-2019, https://tasthyras.wordpress.com/2019/11/12/οι-σχισματικοί-ουκρανοί-λειτούργησα/

[8] Θερμή ὑποδοχή ἀπό τόν Φωκίδος Θεόκτιστο σέ Οὐκρανούς Ἱεράρχες, 12-11-2019, https://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/33035-thermi-upodoxi-apo-ton-fokidos-theoktisto-se-oukranous-ierarxes, Ὁ Φωκίδος συλλειτούργησε μέ τούς σχισματικούς Οὐκρανούς, 12-11-2019, http://aktines.blogspot.com/2019/11/blog-post_276.html, Νέα πρόκληση Φωκίδος Θεόκτιστου. Καλεῖ τόν Μόσχας νά μήν ἐναντιώνεται στούς σχισματικούς (φωτο – βίντεο), 15-11-2019, https://katanixi.gr/2019/11/15/νέα-πρόκληση-φωκίδος-θεόκτιστου-καλε/, Πρωτοσύγκελος τῆς Μητρόπολης Φωκίδος στό ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ : Γιατί δεχτήκαμε τούς Οὐκρανούς Ἐπισκόπους, 15-11-2019, https://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/protosygkelos-tis-mitropolis-fokidos-sto-vima-orthodoxias-giati-dechtikame-tous-oukranous-episkopous/

[9] Οἱ σχισματικοί Οὐκρανοί στήν Ἁγ. Μαρίνα Ἠλιούπολης, 15-11-2019,  https://tasthyras.wordpress.com/2019/11/16/οι-σχισματικοί-ουκρανοί-στην-αγ-μαρίν/

[10] Οἱ σχισματικοί Οὐκρανοί ψεύδονται ὅτι ἦσαν παρόντες στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καί στή Μονή τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Αἴγινας, 09-11-2019, https://katanixi.gr/2019/11/09/οι-σχισματικοί-ουκρανοί-ψεύδονται-ότ/

[11] ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!!! Οἱ Οὐκρανοί σχισματικοί, πού ἐπισκέπτονται τήν Ἑλλάδα, ἐξαφανίστηκαν, 11-11-2019, https://katanixi.gr/2019/11/11/συναγερμοσ-οι-ουκρανοί-σχισματικοί-π/

[12] Δραματικές εξελίξεις στην Πάτρα…, 13-11-2019, https://katanixi.gr/2019/11/13/δραματικές-εξελίξεις-στην-πάτρα/

[13] Οἱ σχισματικοί Οὐκρανοί «ἐπίσκοποι» πλησιάζουν στόν Ἅγιο Ἀνδρέα Πατρῶν, 13-11-2019, https://katanixi.gr/2019/11/13/οι-σχισματικοί-ουκρανοί-επίσκοποι-πλ/

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!