ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΝΔΟΞΟΙ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (19-05-1231) ΠΕΡΙ ΑΖΥΜΩΝ

Πρεσβύτερος Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

18-05-2012

Πολλοί ἀθεολόγητοι κληρικοί καί λαϊκοί ἰσχυρίζονται ὅτι τό θέμα περί ἐνζύμου ἤ ἀζύμου ἄρτου στήν Θεία Κοινωνία εἶναι ἀσήμαντο. Ἄν, ὅμως, εἶναι ἀσήμαντη αὐτή ἡ διαφορά, τότε γιατί ἔδωσαν τήν ζωή τους, παραδιδόμενοι στό πῦρ, οἱ σήμερον ἑορταζόμενοι ἅγιοι ἔνδοξοι δεκατρεῖς ὁσιομάρτυρες ταῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Καντάρας τῆς Κύπρου; Τό μαρτύριό τους ἀποδεικνύει ἀντιθέτως ὅτι πρόκειται ὄντως περί μεγάλης διαφορᾶς μεταξύ τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ.

Εἶναι λίαν ἐνδιαφέρον νά δοῦμε τήν ὁμολογία τῶν ἁγίων ἐνδόξων δεκατριῶν ὁσιομαρτύρων.

Στήν ἐρώτηση τοῦ λατίνου, παπικοῦ ἀπεσταλμένου Ἀνδρέα πρός τούς ὁσιομάρτυρες «πῶς τελεῖτε τίς ἱερές μυσταγωγίες»; ἐκεῖνοι ἀπάντησαν : «Ἐμεῖς τελοῦμε τίς ἱερές μυσταγωγίες, καθώς μᾶς παρέδωσαν οἱ ἀπ’ ἀρχῆς αὐτόπτες καί κήρυκες τοῦ Θεοῦ Λόγου καί μετά ἀπό αὐτούς οἱ Ἅγιες καί Οἰκουμενικές Σύνοδοι τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων, ἔνζυμο ἄρτο, καθώς καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρός στόν Μυστικό Δεῖπνο, ἀφοῦ πῆρε στά χέρια Του ἄρτο καί τόν τεμάχισε, ἔδωσε στούς ἁγίους Του Μαθητές καί Ἀποστόλους, λέγοντας˙ Λάβετε, φάγετε, τοῦτο μου ἐστί τό Σῶμα τό ὑπέρ ἡμῶν κλώμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν˙ ἔτσι πιστεύουμε καί ἔτσι ὀμολογοῦμε˙ αὐτό, πού παραλάβαμε, αὐτό φέρουμε σέ ὑπόμνηση˙ καί ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί ὀφείλουμε νά ἱερουργοῦμε μέ ἔνζυμο ἄρτο».

Σέ ἑπόμενη ἐρώτηση τοῦ λατίνου Ἀνδρέα περί τῶν Λατίνων, πού τελοῦν τήν ἱερά μυσταγωγία μέ ἄζυμα, οἱ ἅγιοι ἔνδοξοι δεκατρεῖς ὁσιομάρτυρες, μέ σταθερό φρόνημα καί γενναία γνώμη, ἀποκρίθηκαν : «Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ζῶν καί ἀεί ὧν, στόν Μυστικό Δεῖπνο, ἀφοῦ πῆρε ἄρτο ἔνζυμο, ἔμψυχο, τέλειο, ἅγιο, ἐπειδή δέν βρισκόταν τότε ἄζυμο, εἶπε˙ τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν, δηλαδή τό ἔνζυμο. Κι ἐμεῖς ἔτσι κρατᾶμε καί πιστεύουμε. Σχετικά μέ τό δικό σας λατινικό φρόνημα καί τό ἄζυμο, δέν μᾶς εἶναι γνωστό, οὔτε ἀπό τούς κήρυκες τοῦ Χριστοῦ, οὔτε ἀπό τίς Οἰκουμενικές καί Ἅγιες Συνόδους τό παραλάβαμε. Γι’ αὐτό καί αὐτοί, πού τελοῦν τό ἄζυμο, τό προσφέρουν, χωρίς νά γνωρίζουν, καί ἐκπίπτουν ἀπό τήν ἀλήθεια, κακῶς νοῶντας καί παρεκφράζοντας, χωρίς νά ἐξετάζουν τίς Γραφές καί νά ἐκλέγουν τό ἀληθές».

Ἔπειτα ὁ λατίνος Ἀνδρέας τούς ὁδήγησε στόν λατίνο, παπικό «ἀρχιερέα», τόν Στόργγο, γιά ν’ ἀπολογηθοῦν. Κατά τήν πρώτη ἐξέταση τοῦ παπικοῦ «ἀρχιερέως» οἱ ἅγιοι ἔνδοξοι δεκατρεῖς ὁσιομάρτυρες διεκήρυξαν : «Ὅσοι μεταλαμβάνουν ἀπό τά ἄζυμα, ἐκπίπτουν ἀπό τήν ἀλήθεια, παραδογματίζουν ἐναντίον τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου, τῶν θείων Γραφῶν καί τῶν ἁγίων Συνόδων καί εἶναι πλανεμένοι˙ ὄχι μόνο οἱ ζωντανοί, ἀλλά καί οἱ κεκοιμημένοι». Στήν δεύτερη ἐρώτηση τοῦ λατίνου «ἀρχιεπισκόπου» οἱ ἅγιοι ἔνδοξοι δεκατρεῖς ὁσιομάρτυρες ἀπάντησαν : «Αὐτοί, πού μεταλαμβάνουν ἀπό τά ἄζυμα, εἶναι μέτοχοι τῆς ἀπωλείας». Στήν τρίτη ἐρώτηση, ἄν τό ἄζυμο εἶναι Σῶμα Χριστοῦ, ἐκεῖνοι βόησαν : «Μή γένοιτο, Χριστέ Βασιλεῦ! Τό ἄζυμο δέν εἶναι σῶμα Χριστοῦ». Τέλος, στήν τελευταία ἐξέταση ἀπό τόν λατίνο Ἀνδρέα, οἱ ἅγιοι ἔνδοξοι δεκατρεῖς ὁσιομάρτυρες, ἀφοῦ καταθέτουν τήν πίστη τους τόσο στό Τριαδολογικό ὅσο καί τό Χριστολογικό δόγμα, ὁμολογοῦν τήν πίστη τους στόν ἔνζυμο ἄρτο ὡς ἑξῆς : «Πιστεύουμε καί στό Πανάγιο καί Παντέλειο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τό Ὁποῖο μέ τά ἴδια Του τά χέρια παρέδωσε στούς ἁγίους Του Μαθητές καί Ἀποστόλους, λέγοντας˙ Λάβετε, φάγετε, τοῦτο μου ἐστί τό Σῶμα, τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν, τοῦτο ἐστίν ἡ Καινή Διαθήκη. Καί αὐτοί παρέδωσαν τήν Μία καί Καθολική (Ὀρθόδοξη) Ἐκκλησία, πού ὀρθοδοξεῖ σέ ὅλη τήν οἰκουμένη, ὅπως διαγορεύουν τά θεία καί ἱερά Εὐαγγέλια καί ὅλοι οἱ ἅγιοι, τό ὁποῖο εἶναι τό ἔνζυμο, πού προσέφεραν σέ θυσία, καί μέχρι σήμερα αὐτό φυλάττουμε, πιστεύουμε καί ὀμολογοῦμε. Καί ἄν κάποιος δέν πιστεύει σ’ αὐτά καί δέν ἀκολουθεῖ, αὐτός δέν εἶναι ἀπό αὐτούς, πού πιστῶς ὀρθοδοξοῦν, ἀλλά εἶναι ἔκδηλος αἱρετικός˙ ἐπειδή καί αὐτός, πού παρεκκλίνει ἀκόμη καί σέ κάτι μικρό ἀπό τήν ὀρθόδοξη πίστη, εἶναι αἱρετικός καί ὑπόκειται στό ἀνάθεμα τῶν αἱρετικῶν. Στήν Καινή Διαθήκη πουθενά δέν βρίσκεται ὅτι ὁ Χριστός παρέδωσε τό ἄζυμο, οὔτε οἱ Ἀπόστολοι. Ἄρα, λοιπόν, καθένας, πού λέγει ὅτι τό ἄζυμο εἶναι παραδεδομένο στήν Καθολική (Ὀρθόδοξη) ἐκκλησία, δέν εἶναι πιστός χριστιανός καί ὑπόκειται στό ἀνάθεμα˙ γιατί ἀληθῶς ἔχει γίνει πίστη τῆς Ἐκκλησίας καί διαβεβαιώνουν οἱ θεῖες Γραφές ὅτι τά ἄζυμα εἶναι τῶν Ἰουδαίων, καί αὐτοί, πού κάνουν τό ἄζυμο Σῶμα Χριστοῦ, ὁρίζουν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ Ἅγιες καί Οἰκουμενικές Σύνοδοι ὅτι εἶναι παράνομοι, φρονοῦν τά τῶν Ἰουδαίων, εἶναι ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί παραβάτες τῆς ἀληθοῦς παραδόσεως. Τό ἀληθινό Σῶμα Χριστοῦ, πού μαρτυρεῖται ἀπό τόν Χριστό καί ἀπό ὅλους τούς ἁγίους, εἶναι τό ἔνζυμο, τό ὁποῖο κι ἐμεῖς μαρτυροῦμε καί πάσχουμε γι’αὐτό καί πρόκειται νά πεθάνουμε».

Ἐμεῖς, λοιπόν, σήμερα, πού ἑορτάζουμε τήν μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων δεκατριῶν ὁσιομαρτύρων ὁμολογητῶν, ἄς τούς παρακαλέσουμε νά μᾶς ἐνισχύουν, νά μᾶς δίνουν θάρρος, γιά νά καταπατοῦμε τό θράσος τῶν αἱρετιζόντων, ὅλων τῶν αἱρετικῶν, καί ἰδιαιτέρως τῶν φοβερῶν αἱρέσεων τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, πού μαστίζουν στήν σύγχρονη ἐποχή τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, καί αὐτοί μέ τήν σειρά τους νά πρεσβεύουν στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό νά στερεώνει μέ τήν Ὀρθοδοξία τήν ἁγία Του Ἐκκλησία, «ἥν περιεποιήσατο τῷ ἰδίῳ αὐτοῦ αἵματι». Ἀμήν!

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!