ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ζ΄ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

13-10-2018

Ὅπως ἀκούσαμε ἀπό τούς θαυμασίους ὕμνους, ἰδιαίτερα ἀπό τά δοξαστικά τοῦ Ἑσπερινοῦ «Τάς μυστικάς σήμερον τοῦ Πνεύματος σάλπιγγας…» καί τοῦ Ὄρθρου «Τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁ χορός…», ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει σήμερα τούς Ἁγίους Πατέρες, πού συνεκρότησαν τήν Ζ΄ Ἁγία καί Οἰκουμενική Σύνοδο στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας τό 787 μ.Χ. ἐπί τῆς βασιλείας Κων/νου καί Εἰρήνης τῆς μητρός του καί οἱ ὁποῖοι κατεδίκασαν τήν μεγάλη αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας καί τούς εἰκονομάχους, οἱ ὁποῖοι ταλαιπώρησαν τήν Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία παραπάνω ἀπό ἕνα αἰώνα, ἀπό τό 726 μ.Χ., ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου, μέχρι τό 833 μ.Χ., ὅταν ἡ ἁγία Θεοδώρα ἀνεστήλωσε τίς ἅγιες εἰκόνες.

Σ’αὐτή τή Σύνοδο συμμετεῖχαν 367 Ἅγιοι Πατέρες ἀπό τά πέντε πρεσβυγενή πατριαρχεῖα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί δύο ἐκπρόσωποι τοῦ τότε Πάπα Ρώμης Ἀδριανοῦ, ὁ ὁποῖος σημειωτέον τότε ἦταν ἀκόμη ὀρθόδοξος καί ὄχι αἱρετικός, ὅπως εἶναι σήμερα. Μετεῖχαν, ἐπίσης, καί πολλοί μοναχοί καί ἀρχιμανδρίτες μοναστηριῶν, οἱ ὁποῖοι ἔφθαναν τούς 136. Στή Σύνοδο αὐτή συμμετεῖχαν πολύ μεγάλα ὀνόματα ἁγίων της Ἐκκλησίας μας, ὅπως ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ Ἅγιος Ταράσιος Κων/λεως κ.ἄ.

Ἡ Σύνοδος συνεκλήθη κατά τῶν δυσσεβῶν καί χριστιανοκατηγόρων εἰκονομάχων, τούς ὁποίους καί ἀναθεμάτισε, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν οἱ ψευδοπατριάρχες Κων/λεως Ἀναστάσιος, Κων/νος καί Νικήτας, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο δέν ἀσπάζονταν καί δέν προσκυνοῦσαν τίς ἅγιες εἰκόνες, ἀλλά τίς ὀνόμαζαν εἴδωλα, τίς ἔκαιγαν, τίς καταπατοῦσαν, τίς ἔσερναν στούς δρόμους καί τίς ἔβριζαν μέ ὁποιοδήποτε τρόπο μποροῦσαν. Ἡ Σύνοδος ἀποκατέστησε τήν τιμή τῶν ἁγίων καί σεπτῶν εἰκόνων, τίς ὁποῖες πρέπει τιμητικῶς νά προσκυνοῦμε καί νά σεβόμασθε, γιατί, βλέποντας τά εἰκονιζόμενα πρόσωπα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς ἁγίας Θεοτόκου, τῶν τιμίων Ἀγγέλων καί πάντων τῶν Ἁγίων, ἐγείρεται ἡ μνήμη καί ὁ πόθος μας πρός τά πρωτότυπα. Ἡ τιμή τῆς εἰκόνος, σύμφωνα μέ τόν οὐρανοφάντορα Μ. Βασίλειο, διαβαίνει στό πρωτότυπο καί αὐτός, πού προσκυνᾶ τήν εἰκόνα, προσκυνᾶ τήν ὑπόσταση, τό πρόσωπο τοῦ εἰκονιζομένου.

Ἡ Ζ΄ Ἁγία καί Οἰκουμενική Σύνοδος, ἐκτός ἀπό τόν ὀρισμό τῆς τιμῆς καί προσκυνήσεως τῶν ἁγίων καί ἱερῶν εἰκόνων, ἐξέδωσε 22 Ἱερούς Κανόνες, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀναγκαῖοι γιά τήν εὐταξία καί τήν κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας, καί οἱ ὁποῖοι βεβαιώθηκαν καί ἀναγνωρίσθηκαν ἀπό τήν ΑΒ΄ Σύνοδο τοῦ 861 ἐπί Μ. Φωτίου καί ἀπό ὅλους τούς ἑρμηνευτές τῶν Κανόνων.

Τά ἀναθέματα ἐναντίον πάντων τῶν αἱρετικῶν καί πασῶν τῶν αἱρέσεων περιέχονται στό ἐξαίσιο ὁμολογιακό κείμενο, τό ὁποῖο ἐπιγράφεται «Συνοδικόν τῆς Ζ΄ Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας» καί περιέχει ἀποφάσεις τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὑπέρ τῶν ἁγίων εἰκόνων. Οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Τοπικῆς Συνόδου τῆς Κων/λεως τό 843, πού συνεκάλεσε ὁ ὁμολογητής Πατριάρχης Μεθόδιος, ὅρισαν νά διαβάζεται κάθε Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Τό ἐξαίρετο αὐτό κείμενο περιέχεται στό ἐκκλησιαστικό βιβλίο τοῦ κατανυκτικοῦ Τριωδίου[1]. Δόγμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας εἶναι τό θεόπνευστο καί τό ἀλάθητο τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ἐπειδή, λοιπόν, ἡ Ζ΄ Ἁγία καί Οἰκουμενική Σύνοδος εἶναι καί αὐτή θεόπνευστη καί ἀλάθητη, ὅπως καί οἱ ἄλλες Οἰκουμενικές Σύνοδοι, ἄρα καί τό «Συνοδικόν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας», πού γράφτηκε ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες, μέ τήν ἐπίνοια, τήν ἐπίνευση καί τόν φωτισμό τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, εἶναι θεόπνευστο καί ἀλάθητο. Ἑπομένως, καί τά πενῆντα ὀκτώ (58) ἀναθέματα, πού ἀποτελοῦν μέρος τοῦ «Συνοδικοῦ», εἶναι καί αὐτά θεόπνευστα καί ἀλάθητα. Στό ἀρχικό κείμενο τοῦ 9ου αἰῶ. (843) προστέθηκαν στή συνέχεια κι ἄλλα ἀναθέματα.

Οἱ ἅγιες καί ἱερές εἰκόνες εἶναι μία ἀπό τίς μεγάλες δογματικές διαφορές, πού χωρίζουν καί διακρίνουν τήν ἁγία Ὀρθοδοξία μας ἀπό τίς αἱρέσεις καί τίς παραθρησκεῖες. Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ ἀντί τῶν εἰκόνων προσκυνᾶ ἀγάλματα, καί ἀντί τῆς ἁγιογραφίας ἔχει τήν θρησκευτική ζωγραφική. Ἡ αἵρεση τοῦ Προτεσταντισμοῦ ἀντιμάχεται καί δέν προσκυνᾶ τίς ἱερές εἰκόνες. Εἶναι εἰκονομάχοι. Ἐπίσης, οἱ θρησκεῖες τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, τοῦ Μουσουλμανισμοῦ καί τά Ἀνατολικά πιστεύματα δέν ἔχουν εἰκόνες, εἶναι ἀνεικονικές θρησκεῖες.

Ἡ εἰκονομαχία, ὅμως, ἀγαπητοί μου, παρ’ὅλο πού καταδικάστηκε ἐπισήμως καί συνοδικῶς ἀπό τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δυστυχῶς ἐπανέρχεται καί πάλι στό προσκήνιο. Κι ἐμεῖς σήμερα στήν ἐποχή μας, στήν πατρίδα μας ζοῦμε μιά νέα εἰκονομαχία, μία νέα περίοδο εἰκονομαχίας. Ἔχουν λυσσάξει οἱ ἐκκλησιομάχοι ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καί ζητοῦν τήν ἀποκαθήλωση τῶν θρησκευτικῶν μας συμβόλων. Ἄς δοῦμε μερικά πρόσφατα παραδείγματα, πού ἐπιβεβαιώνουν τοῦ λόγου τό ἀληθές :

α) Ἡ διευθύνουσα Σύμβουλος τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Πιστοποίησης Προσόντων καί Ἐπαγγελματικοῦ Προσανατολισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κ. Ἐλένη Γιαννακοπούλου τόν Δεκαπενταύγουστο τοῦ 2017 πέταξε στόν κάλαθο τῶν ἀρχήστων μιά εἰκόνα τῆς Παναγίας καί προσπάθησε νά ἀφαιρέσει τόν στυαρό ἀπό τόν λαιμό μιᾶς ὑπαλλήλου της.

β) Στίς 20 Ἰουλίου 2018, λίγες ἡμέρες πρόν τίς καταστροφικές πυρκαγιές στό Μάτι καί τόν Νέο Βουτζά σέ παλλαϊκή συναυλία τοῦ σατανιστικοῦ συγκροτήματος IRON MAIDEN, στή Μαλακάσα, στό πάρκο Terra Vibe, τό ἱερώτατο σύμβολο τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ ρίφθηκε κατά γῆς καί ἀτιμάσθηκε, ἐνῶ χειροκροτοῦσαν 36.000 Ἕλληνες ἀκροατές.

γ) Στίς 19 Αὐγούστου 2018 ὁ δημοσιογράφος καί ἀντιπρόεδρος τοῦ τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ ΑΛΦΑ κ. Δῆμος Βερύκιος ἀνέβασε στό τουίτερ μιά εἰκόνα μέ τήν Παναγία καί τόν Χριστό μέ πρόσωπα ἀπό ἀρουραίους, μέ τήν ἐπιγραφή «Τά τρωκτικά. Παναγία Ἀρουραία. Ἰησοῦς Ἀρουραίος».

δ) Στίς 30 Αὐγούστου 2018 τά συνεργεία τῶν ἑταιρειῶν, πού ἔχουν ἀναλάβει τήν ἀνέγερση τοῦ Ἰσλαμικοῦ Τεμένους στόν Βοτανικό, προχώρησαν στό γκρέμισμα τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος – Παναγίας Ἐλευθερώτριας, πού βρισκόταν πλησίον, προκειμένου νά μήν ἐμποδίζει τό χτίσιμο τοῦ Τεμένους.

ε) Στίς 8 Σεπτεμβρίου 2018 κατά τό συλλαλητήριο γιά τήν Μακεδονία στήν Θεσσαλονίκη, τά ΜΑΤ τῆς ἐθνομηδενιστικῆς συγκυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ἔριξαν δακρυγόνο, τό ὁποῖο τρύπησε τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας, πού κρατοῦσε κάποιος μοναχός.

στ) Στίς 20 Σεπτεμβρίου 2018 ἡ «Ἔνωση Ἀθέων», μέ προσφυγή στό ΣτΕ, ζήτησε νά ἀφαιρεθοῦν ἀπό τήν αἴθουσα τοῦ ΣτΕ τά θρησκευτικά σύμβολα, δηλ. οἱ εἰκόνες, ὅπως ἐπίσης καί νά ἀφαιρεθεῖ ἡ ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος τῶν μαθητῶν ἀπό τά ἀπολυτήρια Γυμνασίου καί Λυκείου.

Τέλος, ζ) στίς 7 Ὀκτωβρίου 2018 ἄγνωστοι γκρέμισαν, στήν περιοχή Ἀπελλή τῆς Λέσβου, ἕνα μεγάλο τσιμεντένιο, λευκοῦ χρώματος, Σταυρό, ὕστερα ἀπό διαμαρτυρία ἑνός ἑλληνικοῦ ΜΚΟ, πού ζητοῦσε τήν ἀπομάκρυνση τοῦ Σταυροῦ, διότι ἐνοχλοῦσε τούς ἀλλόθρησκους παράνομους μετανάστες καί πρόσφυγες.

[1] Κατανυκτικόν Τριώδιον, ἐκδ. Φῶς Χ.Ε.Ε.Ν., Ἀθῆναι 2010, σσ. 618-635.

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!