Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

30-12-2012

Τήν 1η Ἰανουαρίου μαζί μέ τήν Περιτομή τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζουμε καί τήν μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου καί Οὐρανοφάντορος.

Μέγας Βασίλειος ἤκμασε κατά τούς χρόνους τοῦ βασιλέως Οὐάλεντος τό 364 μ.Χ., πρός τόν ὁποῖο μέ παρρησία ὀμολόγησε τήν ὀρθόδοξη πίστη καί τόν ἤλεγξε, ἐπειδή ἔπεσε στήν κακοδοξία τῶν Ἀρειανῶν καί μέ ἄγριο καί θηριώδη τρόπο κακοποιοῦσε καί πολεμοῦσε τίς Ἐκκλησίες τῶν Ὀρθοδόξων. Αὐτός, λοιπόν, ἀπό μέν τόν πατέρα του ἦταν Μαυροθαλασσίτης, ἀπό δέ τήν μητέρα του ἦταν Καππαδόκης, δηλαδή ἀπό τήν λεγομένη Καραμανία. Ὅσον ἀφορᾶ τούς λόγους καί τήν παιδεία ὑπερέβαλε, ὄχι μόνο τούς ἐλλογίμους τοῦ καιροῦ του, ἀλλά ἀκόμη καί τούς παλαιούς φιλοσόφους, διότι, ἀφοῦ διῆλθε κάθε εἶδος παιδείας, σέ κάθε μία ἀπό αὐτή ἀπέκτησε καί τήν ἐξουσία καί τή νίκη. Ἐπίσης, ἤσκησε καί τήν πρακτική φιλοσοφία καί μέ τήν πράξη ἀνέβηκε καί στήν θεωρία τῶν ὄντων˙ καί ἀπό αὐτή ἀνέβηκε καί στόν θρόνο τῆς ἀρχιερωσύνης.

Ὅταν ἔγινε ἀρχιερεύς ἔδωσε πολλούς ἀγῶνες ὁ μακάριος γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη, διότι μέ τήν σταθερότητα καί γενναιότητα τοῦ φρονήματός του κατέπληξε τόν ἔπαρχο Μόδεστο. Μέ τούς ὀρθοδόξους λόγους, πού συνέγραψε, κατεβρόντησε τά φρονήματα τῶν κακοδόξων, ρύθμισε τήν κατάσταση τῶν ἠθῶν, θεμελίωσε τίς γενικές ἀρχές καί ρύθμισε τήν πρακτική ζωή τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ. Ἀνίδρυσε τήν γνωστή Βασιλειάδα. Ἔγραψε τήν γνωστή σέ ὅλους μας Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἡ ὁποία τελεῖται δέκα φορές τόν χρόνο, δίδαξε τήν ἀσκητική φιλοσοφία, σαφήνισε τήν γνώση τῶν ὄντων καί, γιά νά συντέμνουμε τόν λόγο, ἀφοῦ ὁδήγησε ὁ ἅγιος τήν λογική ποίμνη τοῦ Χριστοῦ στήν σωτηρία μέ τήν ἀρετή, ἐξεδήμησε πρός Κύριον σέ ἡλικία μόλις 49 ἐτῶν (330-379 μ.Χ.).

Ὁ Μέγας Βασίλειος ἦταν κατά τόν χαρακτήρα τοῦ σώματος πολύ ψηλός, ξηρός καί ὀλιγόσαρκος˙ ἦταν μελανός στό πρόσωπο, τό ὁποῖο εἶχε σύμμικτο καί μέ ὠχρότητα. Ἦταν μακρομύτης, εἶχε στρογγυλά φρύδια καί τό δέρμα πάνω ἀπό τά φρύδια τό εἶχε συμμαζεμένο˙ ἔμοιαζε μέ συλλογιζόμενο ἄνθρωπο, πού πρόσεχε πολύ τόν ἑαυτό του. Τό πρόσωπό του τό εἶχε λίγο ζαρωμένο μέ λίγες χαρακές. Εἶχε μακρυές τίς παρειές καί τούς μήνιγγες γεμάτους ἀπό τρίχες γυρισμένες σέ σχῆμα κύκλου. Φαινόταν στήν ἐπιφάνεια ὅτι εἶχε κουρεμένες τίς τρίχες˙ τό γένι του εἶχε ἀρκετά μακρύ καί τίς τρίχες ἀναμεμιγμένες, δηλαδή μαῦρες μαζί μέ ἄσπρες[1].

Τά ὅσα ἀναφέρθηκαν παραπάνω γιά τόν οὐρανοφάντορα τοῦ Χριστοῦ, τόν ἔνσαρκο ἄγγελο, τόν Μεγάλο Βασίλειο καταδεικνύουν τήν μεγάλη ἀλλοτρίωση καί ἀκόμη μεγαλύτερη διαστρέβλωση, πού ἔχει ἐπιφέρει τό κοσμικό καί οὑμανιστικό πνεῦμα τῆς Δύσεως σέ ὅλο τόν κόσμο, σχετικά μέ τήν ἁγιασμένη μορφή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Χαρακτηριστικό δεῖγμα αὐτῆς τῆς συγχύσεως, πού ἐπικρατεῖ στόν δυτικό κόσμο γιά τόν Μεγάλο Βασίλειο, εἶναι καί μιά σφιγμομέτρηση, πού ἔγινε μέσα στίς ἑορτές, ἀπό δημοσιογράφους στήν ἄθεη Γαλλία, κατά τήν ὁποία ρωτοῦσαν τά παιδιά˙ «Ποιό εἶναι τό πραγματικό ὄνομα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου; Santa Claus, Pere-Noël ἤ Saint Nicolas»; Τά παιδιά, βέβαια, χωρίς νά γνωρίζουν τήν ἀλήθεια, ἔδιναν τίς δικές τους ἀπαντήσεις.

Εἶναι θλιβερή καί ἐξοργιστική ἡ εἰκόνα, πού προβάλλουν τά ποικίλα οἰκονομικά συμφέροντα, παρουσιάζοντας τόν Ἅγιο σέ οἰκτρές γελοιογραφίες ὡς διαφημιστή τῶν πλέον εὐτελῶν προϊόντων τῆς ἀνθρώπινης βιομηχανίας. Ὁ Ἅγιος παρουσιάζεται χοντρός, γελαστός, κρατώντας καί διαφημίζοντας ξυριστικές διάφορα προϊόντα (λεπίδες, ἀρωματικά σαπούνια, καπνοσύριγγες, κινητά κ. ἄ). Ὧ ἄθλιε κόσμε, πού θέλεις νά καταβιβάσεις τούς Ἁγίους ἀπό τό ὕψος τῆς ἁγιότητάς τους καί νά τούς μεταβάλεις σέ πλασιέ τῶν προϊόντων σου! Σύμφωνα μέ τόν ὁμότιμο καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Ζήση[2], «ὁ παραποιημένος αὐτός Ἁγιοβασίλης μαζί μέ τό χριστουγεννιάτικο δένδρο ἀποτελοῦν τό ξενόφερτο ἑορταστικό δίδυμο, τήν ξενόφερτη δυάδα, πού κατέκλυσε τήν ἑλληνική ἀγορά καί τά ἑλληνικά σπίτια. Ὁ εἰσαγόμενος αὐτός Ἁγιοβασίλης, τήν ἐμφάνιση τοῦ ὁποίου τελειοποίησαν στά ἐργαστήριά τους οἱ διαφημιστές τῆς Coca-Cola καί εἶναι πανταχοῦ παρών κατά τό ἑορταστικό δωδεκαήμερο, δέν ἔχει σχέση ἀπό πλευρᾶς ἐμφανίσεως καί συμπεριφορᾶς μέ τόν ἀληθινό Ἅγιο Βασίλειο, τόν Ἀρχιεπίσκοπο Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, τόν Μεγάλο Ἅγιο, Πατέρα καί Θεολόγο τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτός ἦταν ἀσκητής, λιτοδίαιτος, μέ καλογερική ἀσκητική ἐμφάνιση καί κουβαλοῦσε ὡς δῶρα, κατά τήν λαϊκή παράδοση, στό ἀσκητικό τρίχινο σακκίδιό του ἀγαθά παιδείας, χαρτί καί καλαμάρι, καί ὄχι καταναλωτικά ὑλικά ἀγαθά, τρόφιμα καί παιχνίδια. Τό πιό ἐξωφρενικό, ὅμως, γιά τόν ἀνόητο καί παράλογο μιμητισμό πολλῶν Νεοελλήνων εἶναι ὅτι ὁ χονδρουλός, εἰσαγόμενος ἀπό τήν Εὐρώπη, Ἅγιος δέν εἶναι ὁ Ἅγιος Βασίλειος, ἀλλά ὁ Ἅγιος Νικόλαος τῶν Δυτικῶν (Saint Nicolas = Santa Claus), ὁ ὁποῖος, ἐπειδή οἱ Εὐρωπαῖοι ἑορτάζουν ἀπό πολύ νωρίς τά Χριστούγεννα, ἀπό τίς ἀρχές Δεκεμβρίου, πού εἶναι καί ἡ ἑορτή του (6 Δεκεμβρίου), λόγῳ τῆς γνωστῆς ἁπλοχεριᾶς καί φιλανθρωπίας του, ἐπεκτείνει τήν ἀγαθοποιό δράση του μέχρι τά Χριστούγεννα, διανέμοντας δῶρα σέ ὅλους, εἶναι ὁ Pere-Noël, ὁ πατέρας τῶν Χριστουγέννων. Τά Χριστούγεννα σταματᾶ ἡ δράση τοῦ Ἁγίου Νικολάου στή Δύση. Ἐμεῖς τόν πήραμε, τοῦ ἀλλάξαμε ὄνομα καί τόν βάλαμε νά φυγαδεύσει καί νά διώξει τόν δικό μας Ἅγιο Βασίλειο, τοῦ ὁποίου ἔκλεψε τό ὄνομα καί παραμόρφωσε τήν ἐμφάνιση καί τήν συμπεριφορά του».


[1] ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Συναξαριστής τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ, τ. Γ΄, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 9-13.

[2] ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ, Τό χριστουγεννιάτικο δένδρο˙ ξενόφερτο καί ἀντιχριστιανικό, Σειρά ‘Καιρός’ θέματα ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητος 15, Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 11-12.

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!