Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ «ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ» (ΙΩ. 17, 11)

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

16-06-2013

Τήν Ζ΄ Κυριακή ἀπό τοῦ Πάσχα, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἑορτάζει τούς 318 ἁγίους καί θεοφόρους Πατέρας, οἱ ὁποῖοι συνεκάλεσαν τήν Α΄ ἐν Νικαίᾳ Ἁγία καί Οἰκουμενική Σύνοδο τό 325 μ.Χ. , μέ τήν ὁποία καταδικάστηκε ὁ πρωτομάχος καί θεομάχος Ἄρειος καί ἡ αἵρεσις τοῦ Ἁρειανισμοῦ. Αὐτή, λοιπόν, τήν Κυριακή, ἡ Ἐκκλησία ὄρισε νά ἀναγινώσκεται στούς Ἱερούς Ναούς κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀπό τό κατά Ἰωάννην ἅγιο Εὐαγγέλιο κεφ. 17 στίχ. 1-13, τό ὁποῖο ἀναφέρεται στήν Ἀρχιερατική προσευχή τοῦ Κυρίου. Στήν εὐαγγελική αὐτή περικοπή περιέχεται καί ἡ φράση «ἵνα ὦσιν ἕν», ἡ ὁποία ἔχει ὑποστεῖ κατάφωρη παρερμηνεία ἀπό πλευρᾶς Οἰκουμενιστῶν. Γιά τόν λόγο αὐτό κρίνεται ἀναγκαῖο νά παρουσιασθεῖ ἡ ὀρθόδοξος ἑρμηνεία τοῦ χωρίου, ἡ ὁποία ἀνασκευάζει καί καταρρίπτει τήν οἰκουμενιστική παρερμηνεία.       

Σύμφωνα μέ την Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν, τό πασίγνωστο χωρίο «ἵνα ὧσιν ἕν» ἀπό τήν ἀρχιερατική προσευχή τοῦ Κυρίου ἐπιστρατεύεται ἀπό τούς Οἰκουμενιστές, γιά νά στηρίξει τὴν ἐγγενῆ στὴν Ἐκκλησία ἀνάγκη ἐπιδείξεως φιλενωτικοῦ πνεύματος.

Ἡ τῆς ἀρχιερατικῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου αἴτηση πρὸς τὸν Θεὸν Πατέρα «ἵνα πάντες ἓν ὦσιν» ἐκπληρώνεται ἤδη ἐντὸς τῆς Μιᾶς Ἐκ­κλησίας, διότι τὸ αἴτημα τοῦτο τοῦ Χριστοῦ ἐκπληρώνεται διὰ τῆς ταυ­τότητος τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως πάντων · δὲν  ὑφίσταται, λοιπὸν, ἐκκρε­μότητα ὡς πρὸς τοῦτο, ἀλλ’ ἐκκρεμεῖ ἡ ὑπὸ τῶν ἑτεροδόξων ἀ­ποδοχὴ τῆς μόνης ἀληθοῦς Πίστεως · ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο­μος ἑρμηνεύοντας τὸ χωρίο τοῦτο παρατηρεῖ : «Ἵνα ὦσιν ἕν, καθὼς σύ, Πά­τερ, ἐν ἐμοί, καὶ ἐγὼ ἐν σοί […] Τί εἶναι, λοιπόν, τὸ “ Ἐν ἡμῖν”; Στὴν πί­στη πρὸς ἐμᾶς. Ἐπειδὴ βέβαια τίποτε δὲν σκανδαλίζει ὅλους, ὅσο ἡ διά­σπαση, αὐτὸ κατασκευάζει, ὥστε νὰ γίνουν ἕνα. Τί, λοιπόν; Τὸ κα­τόρ­θωσε αὐτό, λέγουν; Καὶ πάρα πολύ τὸ κατόρθωσε. Διότι, ὅλοι ὅσοι πί­στευσαν μέσῳ τῶν Ἀποστόλων εἶναι ἕνα, μολονότι κάποιοι ἀπὸ αὐ­τοὺς ἀποσπάστηκαν […] Εἴτε γιὰ τὰ σημεῖα, εἴτε γιὰ τὴν ὁμόνοια, εἴτε γιὰ τὴν εἰρήνη ὁμιλεῖ, φαίνεται ὅτι εἶναι ὁ Ἴδιος ποὺ τοὺς τὰ ἔχει δώσει. Ἔτσι, ἦταν φανερὸ ὅτι [μόνο] γιὰ παρηγοριὰ δική τους γίνεται ἡ προσ­ευχὴ αὐτή»[1]. Ἡ δογματικὴ Πίστη τῆς Ἐκκλησίας, χάρη στοὺς Ἁγίους, δὲν εἶναι κάτι τό ζητούμενον, ἀλλὰ κάτι τὸ δεδομένον. Οἱ Ἅγιοι, οἱ θεούμενοι, ἔχουν τὴν μεταξύ τους ἑνότητα τῆς δογματικῆς Πίστεως, χάρη στὴ θεωτική, ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οἱ δὲ ὑπό­λοιποι πιστοὶ κατέχουν ἀλαθήτως τὴν ἑνιαία δογματικὴ Πίστη τῆς Ἐκ­κλη­σίας μέσῳ τῆς ὑπακοῆς στοὺς Ἁγίους Πατέρες, «ἑπόμενοι τοῖς θεί­οις Πατράσι». Ἀντιθέτως πρὸς τὴν ἑνιαία δογματικὴ Πίστη, τὴν δο­γματικὴ ὁμοφωνία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ πίστη ὡς ἀρετή, ὡς πεποίθηση στὸ Θεό, ποικίλλει μεταξὺ τῶν πιστῶν, ἀκόμα καὶ τῶν Ἁγίων, κατὰ τὰ μέτρα τῆς προόδου ἑκάστου. Χάρη στὸ γεγονὸς αὐτό, ἐπειδὴ δηλαδὴ ἡ δογματικὴ ἑνότητα εἶναι κάτι δεδομένον καὶ ὄχι ζητούμενον, ἡ Ἐκκλη­σία δὲν εὔχεται ὑπὲρ τῆς θεραπείας μιᾶς ἀνυπάρκτου διαιρέσεως τῆς Ἐκ­κλη­σίας, ἀλλ’ εὔχεται ὑπὲρ ἐπιστροφῆς τῶν πεπλανημένων, ὅπως εἶναι μαρτυρημένο στὰ λειτουργικὰ κείμενά της[2]. Ἀντιθέτως, ἡ πρα­κτικὴ τῶν Οἰκουμενιστῶν εἶναι προφάσει τῆς φράσεως αὐτῆς νὰ προβοῦν σὲ συγκόλληση ἑτεροπίστων ὁμολογιῶν.

Τὴν πα­ρα­πλα­νη­τι­κὴ αὐ­τὴ τα­κτι­κὴ τῶν Οἰ­κου­με­νι­στῶν στιγ­μα­τί­ζει καὶ ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ναυ­πά­κτου κα ­γί­ου Βλα­σί­ου κ. ­ε­ρό­θε­ος, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἀνα­φέ­ρει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά : «Με­ρι­κοὶ θε­ο­λό­γοι ρμηνεύ­ουν τ φρά­ση το Χρι­στο «να πάν­τες ν ­σι» (­ω. 17/ιζ΄, 21), ποὺ ε­ναι τμ­μα τς ρ­χι­ε­ρα­τι­κς προ­σευ­χς Του, μ τ ­τι δ­θεν νaφέ­ρε­ται στν μελ­λον­τι­κ ­νό­τη­τα τν κκλη­σι­ν κα τν χρησιμοποι­ον κα­τ κό­ρον, γι ν δη­λώ­σουν ­τι Χρι­στς προ­α­νήγ­γει­λε ­τι ­λες ο χρι­στι­α­νι­κὲς μολογί­ες θ ­πο­κτή­σουν στ μέλ­λον ­νό­τη­τα με­τα­ξύ τους κα θ ­πο­τε­λέ­σουν τ “μί­α” κ­κλη­σί­α, πο­νο­ών­τας ­τι κ­κλη­σί­α τώ­ρα ε­ναι δι­α­σπα­σμέ­νη. ρ­θό­δο­ξη ρ­μη­νεί­α τς φρά­σε­ως εναι διαφορε­τι­κή. Τὸ να πάν­τες ν ­σι”, ­ν δι­α­βά­σει κανες πο­λ προ­σε­κτι­κ ­λο τ κεί­με­νο τς ρχιερατι­κς προ­σευ­χς, θ δε ­τι συν­δέ­ε­ται ­να­πό­σπα­στα μ λ­λες φρά­σεις, ­πως “κα­θς σύ, πά­τερ, ν ­μο κ­γ ν σοί” (­ω. 17/ιζ΄, 21) κα τ φρά­ση “­γ ν α­τος κα σ ν ­μο ­να ­σι τετελειωμέ­νοι ες ν” (­ω. 17/ιζ΄, 23) κα ­πί­σης τν λ­λη φρά­ση να θε­ω­ρ­σι τν δό­ξαν τν ­μν ν δωκάς μοι” (­ω. 17/ιζ΄, 24). Κα σα­φς, ­δ, Χρι­στς ναφέρεται στν ­νό­τη­τα τῶν ­πο­στό­λων κα­τ θε­ω­ρί­αν τς δό­ξης το Θε­ο, τν θέ­α το ­κτί­στου Φω­τός, πο ­γι­νε τν ­μέ­ρα τς Πεν­τη­κο­στς, για­τ ­κρι­βς τότε ο πόστο­λοι ­πέ­κτη­σαν κα ­νό­τη­τα ο­σι­α­στι­κ με­τα­ξύ τους. ­πο­μέ­νως ­σοι κ τν ­γί­ων μέ­σα στν στο­ρί­α φθά­νουν στ θέ­ω­ση κα στ θε­ω­ρί­α το ­κτί­στου Φω­τός, ­πο­κτον ­νό­τη­τα μ τος ποστόλους, ­χουν τν ­δια πί­στη μ α­τος κα ­φαρ­μό­ζε­ται τ χω­ρί­ο α­τό, το Χρι­στο, ­να ­σιν ν”»[3].

Κι ὅμως ἡ ἐσφαλμένη ἐκκλησιολογικὴ τοποθέτηση τῶν Οἰκουμενιστῶν φαίνεται καὶ στὸ γεγονὸς ὅτι, παρὰ τὴν ὡς ἄνω δι­δασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἀναφέρονται στὴν «ἕνωση τν κκλησιν», συμπεριλαμβάνοντας ὅλες τίς αἱρέσεις καί ὅλες τίς θρησκεῖες[4].


[1] Εἰς τ Κατ ωάννην 82,2· PG 59, 443ἑ. «[…] Τί δέ ἐστιν, ν μν; ν τ πίστει τ ες μς. πειδ γρ οδν οτως σκανδαλίζει παντας, ς τ διεσπάσθαι, τοτο κατασκευάζει στε γενέσθαι ν. Τί ον; νυσεν ατό, φησί; Καὶ σφόδρα νυσεν. ­παντες γρ ο δι τν ποστόλων πιστεύσαντες ν εσιν, ε καί τινες ξ ατν διε­σπάσθησαν. Οδ γρ τοτο ατν παρέλαθεν, λλ κα ατ προεπε, κα δειξε τς τν νθρώπων αθυμίας ν […] Ετε γρ περ σημείων, ετε περ μονοίας, εἴτε περ ερήνης λόγος ατ, φαίνεται ατς ατος τατα παρεσχηκώς. θεν δλον ν, τι παραμυθίας νεκεν τς ατν ατησις γίνεται».

[2] Ὅπως λ.χ. στὰ «εἰρηνικὰ» τῆς Θ. Λειτουργίας Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, μετὰ τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως: «Καί ὑπέρ πάσης ψυχς χριστιανς, θλιβομένης κα καταπονουμένης, λέους καί βοηθείας Θεο πιδεομένης καί πιστροφς τν πεπλα­νημένων…». Ἐμφανέστερα στήν μετά τό «Ἐξαιρέτως τς Παναγίαςχράντου», εὐχή τῆς Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου: «Τούς πεπλανημένους ἐπανάγαγε καί σύναψον τ γί σου καθολικ καί ποστολικ κκλησί».

[3] ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  Ι­ΕΡΟΘΕΟΣ, «Ὁ Οἰ­κου­με­νι­σμὸς στὴν πρά­ξη, ἤ­τοι τὴν θε­ο­λο­γί­α καὶ τὴν ἄ­σκη­ση», στὸ Οἰ­κου­με­νι­σμός, Γέ­νε­ση-Προσ­δο­κί­ες-Δι­α­ψεύ­σεις, ἐκδ. Θε­ο­δρο­μί­α, τ. Β, σελ. 787, ὁ­μοί­ως καὶ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. Ι­ΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ, «Ὀρθόδοξος καὶ Βατικάνειος Συμφωνία περὶ Οὐνίας, B­A­L­A­MA­ND, Λί­βα­νος 1993», “Καιρός”, φιέρωμα στν Καθηγητ Δαμιαν Δόικο, τ. Β, σελ. 261-282: « συμ­φω­νί­α το BALAMAND ­δρά­ζε­ται ες μί­αν ρ­μη­νε­ί­αν τς προ­σ­ευ­χς το Κυ­ρί­ου μας ες τ κε­φά­λαι­ον Ι­Ζ’ το κα­τ ­ω­άν­νην, ρ­μη­νε­ί­αν, ­πο­ί­α δν ­νή­κει ες τν ρ­θό­δο­ξον πα­ρά­δο­σιν. Χρι­στς προ­σε­ύ­χε­ται ­δ, ­στε ο μα­θη­ταί Του κα ο μα­θη­τα τν μα­θη­τν Του ν γί­νουν ­να ες τν θέ­αν τς δό­ξης Του, εἰς α­τν ­κό­μη τ­ν  ­πί­γει­ον ζω­ν ς μέ­λη το Σώ­μα­τός Του, δη­λα­δ τς κ­κλη­σί­ας, ­πο­ί­α συγ­κρο­τε­ται κα­τ τν Πεντηκο­στν κα ­πο­ί­α ­κτε­ί­νε­ται ες τν φω­τι­σμν κα τν θέ­ω­σιν ­λων τν ­γί­ων τς ­στο­ρί­ας». 

[4] ΣΥΝΑΞΙΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ, Οὐκ ἐσμέν τῶν Πατέρων σοφότεροι, 17-10-2011,http://www.theodromia.gr/92BD47EB.el.aspx

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!