Η ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος                                              05-11-2020

Ὡς ἀνήκοντες εἰς τήν χορείαν τῶν ἐκ νεότητος φιλαγιορειτῶν, ἀναπολοῦμε τό παλαιό, φωτεινό, λαμπρό κάστρο τῆς Ὀρθοδοξίας, τό Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθω, τό ὁποῖο ὡς φοιτητές στήν Θεσσαλονίκη μᾶς ἠξίωσε ὁ Θεός νά ἐπισκεπτόμαστε ἀπό τότε πολύ συχνά.

Ἀναπολοῦμε ἰδιαιτέρως τόν μακαριστό Προηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κυρό Γεώργιο Γρηγοριάτη-Καψάνη, τόν μεγάλο αὐτόν ἀντιρρητικό, ἀντιαιρετικό καί ἀντιοικουμενιστή δογματικό θεολόγο, τόν ὑψιπέτη τῆς θεολογίας, τόν ἐξαίρετο κανονολόγο, τόν καλόν ποιμένα, τόν στοργικό πατέρα, πού ἡ ὀρθόδοξη ἀκτινοβολία του δέν περιορίστηκε μόνο μέσα στά στεγανά τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀλλά ἐξεχύθη στά πέρατα τῆς οἰκουμένης, στήν σύμπασα, παγκόσμια καί οἰκουμενική Ὀρθοδοξία. Δοξάζουμε καί εὐγνωμονοῦμε πάλιν καί πολλάκις τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό, πού ἀξίωσε τήν ἐλαχιστότητά μας τῆς συναναστροφῆς, τῆς πνευματικῆς, λειτουργικῆς καί θεολογικῆς συνεργασίας μέ τοιούτον ἐκκλησιαστικόν ἄνδρα. Τά ποικίλης φύσεως καί θεματολογίας κείμενα καί βιβλία του ἀποτελοῦσαν τόν ἀσφαλέστερο ὀδηγό καί ἔδιδαν τήν πρέπουσα καί ἀπαραίτητη παρηγορία καί ἀνάπαυση στόν δεινῶς βασανιζόμενο ἀπό τίς σκοτεινές καί ἀντίχριστες δυνάμεις ὀρθόδοξο κλήρο καί λαό. Πολλά ἀπό αὐτά υἱοθετοῦνταν ἀπό τήν Ἰερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ἐκδίδονταν ὡς Ἱεροκοινοτικά κείμενα, εὐωδιάζοντα ἀπό τήν αὔρα τοῦ Πνεύματος καί τῆς Ὀρθοδοξίας. Μετά τήν ἐν Κυρίῳ κοίμησή του, ὅλα τά τοῦ Γέροντος λείπουν καί στό Ἅγιον Ὄρος καί σ’ἐμᾶς.

Ἐρχόμενοι στό σήμερα ἐρωτοῦμε : Δέν θά ξαναβγάλει τό Ἅγιον Ὄρος τέτοια πνευματικά ἀναστήματα; Ποῦ εἶναι πλέον τά ὀρθόδοξα κείμενα τῆς σημερινῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους; Γιατί ἔχει περιθωριοποιήσει τά ὀρθοδοξότατα κείμενα τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη; Ἤ τά ἐξαίρετα κείμενα τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου Λουκᾶ Γρηγοριάτου, μαθητοῦ τοῦ Γέροντος Γεωργίου; Ἤ τό ἐξαίσιο βιβλίο τοῦ Ὁσιολογιωτάτου Μοναχοῦ Λουκᾶ Φιλοθεΐτη «Ἅγιον Ὄρος. Οἰκουμενισμός καί Κόσμος» (ἐκδ. Τό Παλίμψηστον, Θεσ/κη 2009); Ἤ τά ἐλεγκτικά κείμενα τοῦ μακαριστοῦ Προηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρείου Ἁγίου Ὄρους, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κυροῦ Γρηγορίου (Ἀρχιπελαγίτη); Ἤ τίς θαυμάσιες ἐπιστολές τοῦ Ὁσιολογιωτάτου Μοναχοῦ Γαβριήλ, Γέροντος τοῦ Ἱεροῦ Κουτλουμουσιανοῦ Κελλίου Ὁσίου Χριστοδούλου τῆς Πάτμου, ὁ ὁποῖος διώκεται γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνημά του; Ἤ ἀκόμη καί τά παλαιά κείμενα, πού ἔβγαζε ἡ Ἰερά Κοινότητα τίς τελευταῖες δεκαετίες; Ἄς ἀνατρέξουν οἱ τῆς σημερινῆς Ἱερᾶς Κοινότητος στά κείμενα τῆς παλαιᾶς Ἱερᾶς Κοινότητος.

Τά τελευταῖα χρόνια, δυστυχῶς, δέν βλέπουμε νά γράφονται Ἱεροκοινοτικά κείμενα τοιαύτης δυναμικῆς. Δέν ὑπάρχει αὐτό πλέον. Γιατί, ὅμως; Τί ἔχει μεσολαβήσει καί δέν βγαίνουν πλέον τέτοια δυνατά κείμενα; Μήπως οἱ Πανοσιολογιώτατοι δέχονται πιέσεις καί ἀπειλές ἀπό τούς ἐν Φαναρίῳ οἰκοῦντας οἰκουμενιστάς;

Ἀληθῶς, ποτέ μας δέν σκεφτήκαμε ἐμεῖς οἱ παναμαρτωλοί, ἐλαχιστότατοι καί ἀνάξιοι, πού δέν φτάνουμε οὔτε στό νυχάκι τούς Ἁγιορεῖτες, ὅτι θά ἐρχόταν ἡ στιγμή, πού θά βρισκόμασταν στήν δυσχερή θέση νά ἐλέγχουμε ἐμεῖς οἱ ἐν τῷ κόσμῳ ἔγγαμοι τούς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἀγάμους Ἁγιορείτες Καθηγουμένους, Ἱερομονάχους καί μοναχούς γιά δογματικές καί ἱεροκανονικές παρεγκλίσεις. Αὐτοί ἔπρεπε να διδάσκουν ἐμᾶς καί ὄχι ἐμεῖς αὐτούς. Αὐτοί ἔπρεπε πρωτίστως νά τηροῦν ἀπαρεγκλίτως καί κατ’ἀκρίβειαν τούς Ἱερούς Κανόνες καί τήν Ὀρθόδοξη δογματική καί ὄχι μόνο ἐμεῖς. Αὐτοί ἔπρεπε να εἶναι παράδειγμα πρός μίμησιν καί ὄχι πρός ἀποφυγήν.

Ὅμως, ἀναγκαζόμαστε νά πάρουμε θέση, ἐξαιτίας τοῦ σκανδαλισμοῦ, πού προκαλοῦν ἔνιοι ἐξ αὐτῶν στήν συνείδηση τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο ἐναγωνίως περιμένει ποδηγέτηση καί καθοδήγηση.

Ὑμνοῦμε καί δοξάζουμε τόν Τρισάγιο Θεό, ἐπειδή καί στό Ἅγιον Ὄρος δέν ἐχάθη τό πᾶν. Εὐτυχῶς πού ὑπάρχουν καί ἀρκετές Ἱερές Μονές, πού δέν ἀποδέχονται τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης καί τήν Οὐκρανική σχισματοαίρεση, ὅπως οἱ Ἱερές Μονές Γρηγορίου, Φιλοθέου, Κωνσταμονίτου, Δοχειαρείου, Καρακάλου καί Ξηροποτάμου. Ἔτσι παρηγορούμαστε καί ἀναπαυόμαστε. Ὄμως, θά πρέπει νά τονισθεῖ ὅτι πλέον δέν ἀρκεῖ μόνον αὐτό, ἀλλά θά ἦταν πρέπον καί ὀρθόν νά περάσουν καί στό ἑπόμενο, ἔσχατο βῆμα διαμαρτυρίας, πού εἶναι ἡ ἱεροκανονική καί ἁγιοπατερική διακοπή μνημονεύσεως τοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ἀπό τήν ἄλλη, ὅμως, εἶναι θλιβερό καί συνάμα ἀποκαρδιωτικό νά διαπιστώνουμε, μέ πόνο καί θλίψη, μέ συνοχή καρδίας, μέ συναισθήματα ἀγωνίας καί εἰλικρινοῦς, ἄδολης ἀγάπης, ὅτι ἡ θεολογική μαρτυρία τοῦ συγχρόνου Ἁγίου Ὄρους σήμερα ἀπομειώνεται καί καθίσταται ἐλλειπής.

Τί μπορεῖ νά γίνει, ἔτσι ὥστε τό Ἅγιον Ὄρος νά ξαναβρεῖ τήν παλαιά χαμένη αἴγλη του;

Ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι ἡ κύρια εὐθύνη βαραίνει ἀποκλειστικῶς τό ἀνώτατο διοικητικό ὄργανο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, δηλαδή τήν Ἱερά Κοινότητα, ἡ ὁποία ὀφείλει νά προχωρήσει σέ θαρραλέα, ρηξικέλευθα καί τολμηρά βήματα καί ἀποφάσεις.

Υἱικῶς καί εὐσεβάστως φρονοῦμε ὅτι ἡ Ἱερά Κοινότης, ὀφείλει ἄμεσα νά συγκαλέσει Ἔκτακτη Διπλή Σύναξη. Σ’αὐτήν τήν Σύναξη τό ἐκκλησιολογικῶς ὀρθόν εἶναι :

1) Νά ἀπορρίψει τήν λεγομένη «σύνοδο» τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016) καί τά κείμενά της.

2) Νά ἀποσύρει τό ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου Βασιλείου Γοντικάκη γραφέν καί ὑπ’ αὐτῆς υἱοθετηθέν Μήνυμα[1] τοῦ Ἁγίου Ὄρους (17/30-6-2017) σχετικά μέ τήν λεγομένη «σύνοδο» τῆς Κρήτης, μέ τό ὁποῖο ἀποφαίνεται μή ρεαλιστικῶς ὅτι «δέν ὑπάρχει λόγος ταραχῆς» ἐξαιτίας της καί δίδει τήν ἐντύπωση ὅτι τήν ἀποδέχεται.

Ἀντί τοῦ ἀνωτέρω κειμένου, ἡ Ἱερά Κοινότης ὀφείλει τουλάχιστον νά υἱοθετήσει, ὡς ἐπίσημο κείμενο, πού νά ἐκφράζει τήν ἐπίσημη θέση της γιά τήν Κολυμπάρια Σύναξη, μέ τίς ἀπαραίτητες διορθώσεις καί βελτιώσεις, τήν «Ἔκθεση τῆς Ἱεροκοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν τελικῶν κειμένου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» (13/26-11-2016)[2].

3) Νά ἐπανεξετάσει τήν συμμετοχή τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Τύχωνος στήν λεγομένη «σύνοδο» τῆς Κρήτης, ὡς συμβούλου τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καθώς καί τά λεχθέντα καί γραφέντα του περί αὐτῆς.

4) Νά μήν ἀποδεχθεῖ τήν ἀντικανονική ἀπόδοση «αὐτοκεφαλίας» ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στούς σχισματοαιρετικούς τῆς Οὐκρανίας.

5) Νά ἀπαγορεύσει ὁποιαδήποτε ἐκκλησιαστική κοινωνία Ἁγιορειτῶν μέ τούς ἀνωτέρω.

6) Νά μήν κάνει ἀποδεκτή τήν μνημόνευση τοῦ σχισματοαιρετικοῦ Ἐπιφανίου ὡς 15ου Προκαθημένου καί τήν ἀναγνώριση τοῦ μορφώματός του ὡς «ἐκκλησίας». 

7) Νά ἐπανεξετάσει τίς διώξεις καί ποινές ἐναντίον ἀρκετῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, ἐξαιτίας τῶν ὀρθῶν ἀντιδράσεών τους σέ δογματικά («σύνοδος» Κρήτης, Οὐκρανικό ζήτημα) καί ἠθικά θέματα (ὁμοφυλοφιλία). Οἱ ποινές καί διώξεις δέν πρέπει νά ἐφαρμόζονται στούς στηλιτεύοντες τήν αἵρεση, τό σχίσμα καί τήν ἀνηθικότητα παραδοσιακούς καί ἀγωνιστές Ὀρθοδόξους Πατέρες, ἀλλά σέ ὅσους τά ἀμνηστεύουν, τά προωθοῦν καί τά ἐφαρμόζουν, δηλαδή στους οἰκουμενιστές.

8) Νά μιμηθεῖ ἔργῳ καί λόγῳ τήν ἐλεγκτική τακτική τῶν παλαιῶν Ἁγιορειτῶν κατά τῆς ὀλισθηρᾶς οἰκουμενιστικῆς γραμμῆς τῶν ἐκάστοτε Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν.

9) Νά προβεῖ σέ ἐφαρμογή τοῦ ἱεροκανονικοῦ καί ἁγιοπατερικοῦ δικαιώματος τῆς διακοπῆς μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στίς ἱερές Ἀκολουθίες καί τίς Θεῖες Λειτουργίες, κατ’ἐφαρμογήν τοῦ 31ου Ἀποστολικοῦ Κανόνος, τοῦ 15ου Ἱεροῦ Κανόνος τῆς ΑΒ΄ Συνόδου καί τοῦ 2ου τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου, μιμουμένη τούς Ἁγιορεῖτες Πατέρες τῆς περιόδου 1970-1973, οἱ ὁποῖοι διέκοψαν τήν μνημόνευση τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρου Α΄.

Πρωτοστάτες τότε στην διακοπή μνημονεύσεως τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου ἦταν ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ὁ Καππαδόκης και ὁ τότε ὀρθοφρονών Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης. Μαζί μ’αὐτούς τήν μνημόνευση τοῦ Ἀθηναγόρου διέκοψαν καί τρεῖς Μητροπολῖτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος : ὁ Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ὁ Παραμυθίας Παῦλος καί ὁ Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιος. Μήπως ὅλοι αὐτοί τότε, μέ τήν ἀποτείχιση, πού ἔκαναν, βγῆκαν ἐκτός Ἐκκλησίας, δημιούργησαν σχίσμα στήν Ἐκκλησία καί ἔγιναν σχισματικοί; Ὄχι, βέβαια. Διότι, χρησιμοποίησαν τό ἔσχατο μέσο διαμαρτυρίας ἐναντίον τῶν οἰκουμενιστικῶν ἀνοιγμάτων τοῦ τότε Πατριάρχου. Αὐτό τό τονίζουμε, ἐπειδή ἀκόμη καί σήμερα πολλοί στο Ἅγιον Ὄρος θεωροῦν ὅτι ἡ διακοπή μνημονεύσεως (ἀποτείχιση) εἶναι σχίσμα καί βγάζει ἐκτός Ἐκκλησίας, πράγμα ἀναληθές, ἀμάρτυρον και ἀντικανονικόν.     

10) Νά ἐπαναφέρει στήν ἐκκλησιαστική τάξη τούς κάτωθι Ἁγιορεῖτες  :

Α) Τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη Πέτρο, ἐξαιτίας τῆς ἀντικανονικῆς συμπροσευχῆς, πού ἔκανε σέ μουσουλμανικό νεκροταφεῖο, στήν Τραπεζούντα, τόνὈκτώβριο τοῦ 2018, μαζί μέ τόν ἰμάμη τῆς περιοχῆς, ὑπέρ τῆς ψυχῆς τοῦ μουσουλμάνου παπποῦ τοῦ ἐπιχειρηματία Ἐφκάν Μπασκάν[3].

Β) Τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη Ἀλέξιο, ἐπειδή :

α) Παρέστη στήν ἐνθρόνιση τοῦ σχισματοαιρετικοῦ ψευδομητροπολίτου «Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας» Ἐπιφανίου στήν Οὐκρανία, πού ἔγινε στίς 03-02-2019[4], συλλειτούργησε καί εἶχε κοινό ποτήριο μέ τούς ἀκοινωνήτους σχισματοαιρετικούς τῆς Οὐκρανίας.

β) Στίς 27-07-2019 (π. ἡμ.) ἐπέτρεψε, ἐπί τῇ παρουσίᾳ του, τήν τέλεση Θείας Λειτουργίας ἀπό σχισματικό ψευδοκληρικό τῆς ψευδοεπισκοπῆ Λβίβ τῆς νέας σχισματοαιρετικῆς ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας στήν Ἱερά Μονή Ξενοφῶντος. Ὁ Ἠγούμενος Ἀλέξιος συνεχάρη τούς Οὐκρανούς γιά τόν «Τόμο Αὐτοκεφαλίας» καί τούς διαβεβαίωσε ὅτι οἱ μοναχοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους προσεύχονται γιά τήν Οὐκρανία. Ἐπίσης, ἐξέφρασε τόν σεβασμό καί τήν εὐλάβειά του στόν «εὐλογημένο προκαθήμενο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας Ἐπιφάνιο»[5].

γ) Στίς 12-11-2019 συμπροσευχήθηκε μέ αἱρετικούς Παπικούς στό Ἀββαεῖο Notre-Dame de Saint-Rémy στό Rochefort, ὅπου τελέστηκε Ἑσπερινός κατά τόν λατινικό ρυθμό στό Καθολικό τῆς Μονῆς[6].

Γ) Τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη Γαβριήλ, ἐπειδή :

α) Ἐπέτρεψε, ἐπί τῇ παρουσίᾳ του, τήν τέλεση Θείας Λειτουργίας ἀπό τόν σχισματικό ψευδεπίσκοπο Ὀδησσοῦ καί Μπάλτας Παῦλο τῆς νέας σχισματοαιρετικῆς ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καί τήν συνοδεία του στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς ΜονῆςΠαντοκράτορος, στίς 07-02-2019[7],

β) Ἐπέτρεψε τήν τέλεση Θείας Λειτουργίας ἀπό τόν ἐπικεφαλῆς τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, Παῦλο Γιουρίστυ, στήν Ἱερά Μονή Παντοκράτορος, στίς 23-11-2019, ὁ ὁποῖος τοῦ μεταβίβασε χαιρετισμούς ἀπό τόν Ἐπιφάνιο Ντουμένκο[8], καί

γ) Τήν 1η-02-2020, παρέστη καί συλλειτούργησε μέ τόν σχισματοαιρετικό ψευδομητροπολίτη Κιέβου Ἐπιφάνιο στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Κιέβου, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑνός χρόνου ἀπό τήν «ἐνθρόνισή» του[9].

Δ) Τόν Καθηγούμενο τῆς νέας ἀδελφότητας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη Βαρθολομαῖο, ἐπειδή :

α) Κατά τήν ἐπίσκεψη στίς 08-02-2019 τοῦ σχισματικοῦ ψευδεπισκόπου Ὀδησσοῦ καί Μπάλτας Παύλου τῆς νέας σχισματοαιρετικῆς ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καί τῆς συνοδείας του στό ἀντιπροσωπεῖο τῆς νέας Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, τοῦ δώρισε ἕνα ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο, ἐνῶ παράλληλα ὑπέβαλε τήν μετάνοιά του πρός τόν σχισματοαιρετικό ψευδομητροπολίτη «Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας» Ἐπιφάνιο, καί ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα νά τόν ὑποδεχθεῖ στό μέλλον στό ἀντιπροσωπεῖο τῆς Μονῆς καί νά λειτουργήσει[10].

β) Συλλειτούργησε μέ τόν σχισματοαιρετικό ψευδομητροπολίτη «Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας» Ἐπιφάνιο στίς 25-05-2019, ἡμέρα τῶν ὀνομαστηρίων του, στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ στό Κίεβο[11].

Ε) Τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη Ἐλισσαῖο, ἐπειδή :

α)  Συμμετεῖχε πολλές φορές ὡς ὁμιλητής στά συνέδρια, πού διοργανώνει κάθε φθινόπωρο τό μεικτό, παπικό καί οἰκουμενιστικό μοναστήρι τοῦ Μποζέ τῆς Ἰταλίας.

β) Ἐπέτρεψε τόν Νοέμβριο τοῦ 2019 σέ ἐκπροσώπους τῆς ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας νά προσευχηθοῦν σέ Θεῖες Λειτουργίες καί νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ στήν Ἱερά Μονή Σίμωνος Πέτρας[12].

γ) Τήν 1η-02-2020, παρέστη καί συλλειτούργησε μέ τόν σχισματοαιρετικό ψευδομητροπολίτη Κιέβου Ἐπιφάνιο στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Κιέβου, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑνός χρόνου ἀπό τήν «ἐνθρόνισή» του[13].

ΣΤ) Τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη Ἐφραίμ, ἐξαιτίας τῶν λεγομένων του ὑπέρ τῶν συμπροσευχῶν, τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης, τοῦ Οὐκρανικοῦ καί τῆς μασκοφορίας. Συγκεκριμένα :

α) Σέ ὁμιλία του στή Θεσσαλονίκη στό ξενοδοχεῖο «Ἠλέκτρα Παλλάς» στίς 10-12-2013 εἶπε : «Ἡ συμπροσευχὴ δὲν πρέπει νὰ γίνεται, ἀλλ’ ὅμως γίνεται. Ἐμεῖς, ὅμως, τὰ βλέπουμε αὐτὰ καὶ κάνουμε πὼς δὲν βλέπουμε· καὶ ὁ λόγος ποὺ κάνουμε πὼς δὲν βλέπουμε, εἶναι ὅτι αὐτὸ συμβάλλει στὸ νὰ σιωποῦμε γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Μπορεῖ νὰ οἰκονομηθεῖ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα.

Ποιό δὲν μπορεῖ νὰ οἰκονομηθεῖ; Ὅταν πᾶνε καὶ κοινωνήσουν ἀπὸ τὸ ἴδιο Ἅγιο Ποτήριο. Τότε αὐτὸ δὲν οἰκονομεῖται. Διότι, ξεπερνᾶνε τὰ ὅρια. Τότε δὲν ὑπάρχει οὔτε διχασμός, οὔτε σχίσμα. Δηλαδή, μέχρι ἐκεῖ μπορεῖ νὰ γίνει μιὰ οἰκονομία. Πέραν τούτου ὅμως, ὄχι. Λέει καὶ ὁ ἅγιος Χρυσόστομος κάπου : «κρείττων πλανώμενος μετὰ τῆς Ἐκκλησίας, παρὰ ὀρθοτομῶν ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας».

 Πολλὲς φορὲς ἔχουμε συζητήσει μὲ ἐκπροσώπους ποὺ ἔρχονται ἐκεῖ τοῦ Πατριαρχείου, βέβαια, πάρα πολλὲς φορές. Ἀλλά, τὸ Πατριαρχεῖο τὸ κάνει γιὰ λόγους διπλωματίας. Μὴ ξεχνᾶτε ποῦ μένει τὸ Πατριαρχεῖο, ποῦ βρίσκεται τὸ Πατριαρχεῖο. Εἶναι στὴ φωλιὰ τῶν φανατικῶν Μουσουλμάνων στὸ Φανάρι καὶ πολλὲς φορὲς τὸ Οἰκουμενικὸν πατριαρχεῖο τὸ κάνει γιὰ λόγους διπλωματίας»[14].

β) Σέ ὁμιλία του στήν Κόρινθο, στίς 20-03-2017, γιά τό θέμα τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης, ἀπάντησε μέ ἐπιμονή ὅτι : «Εἰς τήν Κρήτην ἔγινε ἡ ἐπισήμανση εἰς τήν πίστιν εἰς τήν Μίαν Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν». Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἡγουμένου Ἐφραίμ δέν ἀποδίδει βέβαια ἐπακριβῶς τά ἀναφερόμενα στό σχετικό κείμενο τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης[15].

γ) Εἶχε μεταβεῖ στήν Οὐκρανία ὡς μέλος τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπό τόν Μητροπολίτη Γαλλίας Ἐμμανουήλ γιά τήν ἐνθρόνιση τοῦ σχισματοαιρετικοῦ ψευδομητροπολίτη Κιέβου Ἐπιφανίου στίς 03-02-2019. Δέν μπόρεσε, ὅμως, νά παραστεῖ, λόγῳ προβλήματος ὑγείας καί εἰσήχθη στό νοσοκομεῖο Κιέβου[16].

δ) Σέ ὁμιλία του, στίς 23-10-2019, στό Ἐνοριακό Ἀρχονταρίκι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Δήμου Ἁγίου Δημητρίου Ἀττικῆς,  σέ ἐρώτηση γιά τήν ὑποδοχή τοῦ αἱρεσιάρχη Πάπα στήν Ἑλλάδα τό 2001, ἀπάντησε : «Δέν ἤρθαμε ἐδῶ νά κρίνουμε μεμονωμένα καί συγκεκριμένα πρόσωπα τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας. Ἐμεῖς ἤρθαμε νά ποῦμε τί λέει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Πρότυπα ἡ Ἐκκλησία ἔχει καί ὁρίστε : τό ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης πρός τιμήν του, μέ τήν μέριμνα πού ἔχει, τό ὅτι εἶπε ἐπισήμως ὅτι προβάλλει ἕτερους τέσσερις ἀνθρώπους, πού εἶναι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, αὐτό λίγο εἶναι; Ἀλλά, ἔχουν πρότυπα. Καί νά […] κάποιον ἡ Ἐκκλησία, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι σωστός στά καθήκοντα του, ἄς εἶναι καί Ἐπίσκοπος, ἄς εἶναι καί παπάς, ἄς εἶναι καί μοναχός. Ἀπορρίπτω τήν ἰατρική ἐπιστήμη, γιατί ὑπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί; Γιά ὄνομα τοῦ Θεοῦ! Εἶναι μία πλάνη ἀπό τά δεξιά! Αὐτοί, πού θέλουν νά κατακρίνουν Ἐπισκόπους καί διάφορους, αὐτοί δέν κρίνουν τόν ἑαυτό τους. Καί αὐτό εἶδα σέ πολλούς ἀνθρώπους, πού κατακρίνουν τούς ἐκκλησιαστικούς ταγούς, ὅτι ἔχουν πολύ μεγάλο ἐγωισμό καί εἶναι σκληροί ἄνθρωποι καί δυστυχῶς ἐφαρμόζουν, τί ἐφαρμόζουν; Εἶναι αὐστηροί στούς ἄλλους καί ἐπιεικεῖς στόν ἑαυτό τους. Πρέπει νά εἶναι ἐπιεικεῖς στούς ἄλλους καί αὐστηροί στόν ἑαυτό τους. Λοιπόν, ἄλλη ἐρώτηση»[17].

ε) Σέ σύντομη ὁμιλία του, στίς 25-10-2020, γιά τό θέμα τῆς μασκοφορίας εἶπε : «Ἡ μάσκα δέν ἐπηρεάζει τό ἦθος καί τό δόγμα τῆς Ἐκκλησίας. Μήν μένετε σέ αὐτά. Εἶπε τό κράτος βάλτε μάσκα, ε βάλτε τή μάσκα σας ρέ παιδιά. Καί ἐγώ στό ἀεροδρόμιο, πού πῆγα, ἦταν ἐκεῖ ἡ διευθύντρια τοῦ ἀεροδρομίου, πού τήν ξέρω, στή Θεσσαλονίκη καί μοῦ λέει : Γέροντα, ἐπειδή σᾶς ξέρω καί σᾶς συνοδεύω κιόλας, πρέπει νά ἔχετε μάσκα, γιατί θά ἐκτεθῶ. Καί τῆς εἶπα : Κόρη μου νά εἶναι εὐλογημένο. Καί μοῦ ἔδωσε μιά μάσκα καί ἔβαλα μέχρι τό ἀεροπλάνο, τί νά κάνουμε. Τί νά κάνω, τί νά πῶ; Δέν φορῶ μάσκα, διότι ἀντίκειται στίς διδασκαλίες τῆς Ἐκκλησίας; Ποῦ τό βρίσκουν αὐτό, ὅτι ἡ μάσκα ἀντίκειται στίς διδασκαλίες τῆς Ἐκκλησίας; Εἶναι μερικές ὑπερβολές, πού γίνονται, καί δέν εἶναι σωστό. Πάρε ἐκεῖ μία μάσκα ἐκεῖ ταπεινώσου καί σιώπα»[18].

Ζ) Τόν ἱερομόναχο Εὐδόκιμο καί τόν μοναχό Βαρνάβα τούς Βατοπαιδινούς, ἐπειδή στίς 06-02-2016 συμπροσευχήθηκαν καί ἔψαλλαν στόν Ἑσπερινό, πού τελέστηκε στόν παπικό καθεδρικό ναό Σμύρνης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, καί συγχοροστάτησε ὁ αἱρετικός παπικός ψευδοαρχιεπίσκοπος Σμύρνης Λαυρέντιος. Ὁ ἱερομόναχος Ευδόκιμος, μετά τήν ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἔψαλλε μαζί μέ ἕναν παπικό ψευδοκληρικό τό «Ἀγνή Παρθένε Δέσποινα»[19].

Η) Τόν ἱερομόναχο Μάξιμο Βατοπαιδινό, ἐπειδή παρέστη στήν ἐνθρόνιση τοῦ σχισματοαιρετικοῦ ψευδομητροπολίτου «Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας» Ἐπιφανίου στήν Οὐκρανία, πού ἔγινε στίς 03-02-2019[20], συλλειτούργησε καί εἶχε κοινό ποτήριο μέ τούς ἀκοινωνήτους σχισματοαιρετικούς τῆς Οὐκρανίας.

Θ) Τόν ἱερομόναχο Χρυσόστομο τῆς Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, ἐπειδή :

α) Παρέστη στήν ἐνθρόνιση τοῦ σχισματοαιρετικοῦ ψευδομητροπολίτου «Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας» Ἐπιφανίου στήν Οὐκρανία, πού ἔγινε στίς 03-02-2019[21], συλλειτούργησε καί εἶχε κοινό ποτήριο μέ τούς ἀκοινωνήτους σχισματοαιρετικούς τῆς Οὐκρανίας.

β) Συλλειτούργησε μέ τόν σχισματοαιρετικό ψευδομητροπολίτη «Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας» Ἐπιφάνιο στίς 25-05-2019, ἡμέρα τῶν ὀνομαστηρίων του, στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ στό Κίεβο[22].

γ) Τήν 1η-02-2020, παρέστη καί συλλειτούργησε μέ τόν σχισματοαιρετικό ψευδομητροπολίτη Κιέβου Ἐπιφάνιο στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Κιέβου, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑνός χρόνου ἀπό τήν «ἐνθρόνισή» του[23].

Ι) Τόν ἱερομόναχο Νεῖλο Σιμωνοπετρίτη, ἐπειδή τήν 1η-02-2020, παρέστη καί συλλειτούργησε μέ τόν σχισματοαιρετικό ψευδομητροπολίτη Κιέβου Ἐπιφάνιο στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Κιέβου, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑνός χρόνου ἀπό τήν «ἐνθρόνισή» του[24].

ΙΑ) Τόν ἱερομόναχο Νικήτα Παντοκρατορινό, ἐξαιτίας τῆς δημοσίευσης στό διαδίκτυο τῶν προβληματικῶν καί μεροληπτικῶν κειμένων του μέ τίτλο : «Ἡ Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας εἶναι μιά τετελεσμένη ἐκκλησιαστική πράξη»[25] (16-02-2020),  καί «Ἡ ὅλη ἀλήθεια γιά τό Οὐκρανικό Ἐκκλησιαστικό Ζήτημα»[26] (31-10-2020).

ΙΒ) Τόν ἱερομόναχο Θεόφιλο Παντοκρατορινό, ἐπειδή στίς 12-11-2019 συμπροσευχήθηκε μέ αἱρετικούς Παπικούς στό Ἀββαεῖο Notre-Dame de Saint-Rémy στό Rochefort, ὅπου τελέστηκε Ἑσπερινός κατά τόν λατινικό ρυθμό στό Καθολικό τῆς Μονῆς[27].

ΙΓ) Τόν ἱερομόναχο Ἀντίπα ἀπό τό Κελλί τῆς Ἁγίας Ἄννης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων,  ἐξαιτίας τῶν λεγομένων του ὑπέρ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί τῶν σχισματοαιρετικῶν τῆς Οὐκρανίας, πού ἐξεφώνησε στό «Ἐνοριακό Ἀρχονταρίκι» τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Δήμου Ἁγίου Δημητρίου Ἀττικῆς, στίς 15-10-2019[28] καί στίς 20-10-2020[29].

ΙΔ) Τόν Ἱερομόναχο Λουκά Ξενοφωντινό γιά τήν δημοσίευση στό διαδίκτυο τοῦ προβληματικοῦ καί μεροπληπτικοῦ κειμένου του μέ τίτλο : «Σκέψεις γιά τήν Οὐκρανική Ἐκκλησία»[30] (30-10-2020).

ΙΕ) Τόν Γέροντα Νίκωνα Ἁγιορείτη,  ἐξαιτίας τῶν λεγομένων του ὑπέρ τῶν κακῶν ἐπισκόπων καί τῶν παπικῶν πιστῶν, πού κρεμάστηκαν, πού εἶπε σέ βίντεο στίς 17-04-2020[31].

ΙΣΤ) Τόν ἱερομόναχο Γεώργιο Ἀλευρᾶ τόν Καυσοκαλυβίτη, ἐξαιτίας τῆς προωθήσεως τῆς καινοφανοῦς καί ἀμάρτυρης ἀναγεννησιακῆς τεχνοτροπίας εἰκόνας «Παναγία ἵνα ὦσιν ἕν, ἡ Πατριώτισσα». Στήν εἰκόνα αὐτή ἀπεικονίζεται ἡ Θεοτόκος σέ στάση δέησης, νά κρατάει στά δύο χέρια της δύο ὁμοιώματα ναῶν, τήν Ἁγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως καί τόν Ἅγιο Πέτρο Ρώμης, πού συμβολίζουν τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τήν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ. Ἀναμφίβολα τό ὁμοίωμα τοῦ ναοῦ παραπέμπει στήν ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας καί ὡς ἐκ τούτου ἡ παράσταση παραπέμπει στήν ἀποδοχή ὅτι ἡ παπική θρησκευτική κοινότητα εἶναι ἀληθής Ἐκκλησία, ἰσότιμη μέ τήν Ὀρθόδοξη! Στά σπλάγχνα τῆς Παναγίας εἰκονίζεται μέσα σέ κύκλο ὁ χάρτης τῆς Ἑλλάδος μέ τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό. Πάνω ἀπό τήν Παναγία εἰκονίζεται ὁ Χριστός σέ στάση εὐλογίας καί πάνω ἀπό τόν Χριστό ἡ φράση «ἵνα ὦσιν ἕν». Δεξιά καί ἀριστερά τῆς εἰκόνος εἰκονίζονται οἱ ἅγιοι Γεώργιος καί Δημήτριος, οἱ ἅγιοι ἀρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καί ὁ ἅγιος προφήτης Ἠλίας. Ἡ ὅλη παράσταση θέλει νά διακηρύξει τήν θερμή δέηση τῆς Θεοτόκου πρός τόν ὕπερθεν αὐτῆς εἰκονιζόμενο Υἱό της γιά τήν «ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν» Ὀρθοδοξίας καί Παπισμοῦ, ἐνῶ ὁ Χριστός εὐλογεῖ τήν ἐν λόγῳ οἰκουμενιστικοῦ τύπου ἕνωση μέ βάση τούς λόγους Του «ἵνα ὦσιν ἕν», κατά τήν ἀρχιερατική Του προσευχή[32].

11) Νά ἐξετάσει τήν ἐπιστολή τῶν ἕξι Ἁγιορειτῶν Καθηγουμένων[33] (Βατοπεδίου Ἐφραίμ, Διονυσίου Πέτρου, Παντοκράτορος Γαβριήλ, Σίμωνος Πέτρας Ἐλισσαίου, Σταυρονικήτα Τύχωνος καί Ξενοφῶντος Ἀλεξίου) πρός τούς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μέ τήν ὁποία στηρίζουν μέν τόν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας Μακάριο γιά τήν ἐνέργειά του νά βραβεύσει τὸν Γερουσιαστὴ Bragg, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο ψήφισε τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων στὸ κοινοβούλιο, ἀλλὰ καὶ προπαγάνδισε δυναμικῶς, μέ δημόσιες παρεμβάσεις στὰ μέσα ἐνημερώσεως τοῦ λαοῦ, μέ διαλέξεις καὶ συνεντεύξεις μὲ τὴν ἰσχυρή ὁμάδα τοῦ λόμπυ τῶν ὁμοφυλοφίλων, γιὰ τὴν θεσμοθέτησή του, συνευδοκοῦν δέ στήν ἐπιβληθείσα ἀπό τήν Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τιμωρία καί ποινή ἐξαμήνου ἀργίας κατά τοῦ τέως Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ ἀπό τό Κελλί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Φιλαδέλφου, ὁ ὁποῖος ὀρθῶς καί δικαίως ἤλεγξε διά δημοσίου κειμένου τόν Ἀρχιεπίσκοπο γι’αὐτή τήν ἀπαράδεκτη ἐνέργεια του[34].

Κανονικά θά ἔπρεπε ἡ Ἱερά Κοινότης νά υἱοθετήσει τό ἐξαίρετο κείμενο τοῦ ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος ἔπρεξε τό ἱερό καθῆκον του, καί ὄχι νά ἀποδεχθεῖ τήν τιμωρία ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς συνόδου κατά τοῦ ἀδελφοῦ, συλλειτουργοῦ καί συμμοναστοῦ της.

12) Νά εἰσακούσει τά λεχθέντα καί γραφέντα τοῦ μοναχοῦ Γαβριήλ, Γέροντος τοῦ Ἱεροῦ Κουτλουμουσιανοῦ Κελλίου Ὁσίου Χριστοδούλου τῆς Πάτμου καί νά υἱοθετήσει τά κείμενά του ὡς Ἱεροκοινοτικά.

Ταπεινῶς, υἱικῶς καί εὐσεβάστως καί μετά πολλῆς τιμῆς καί σεβασμοῦ, θεωροῦμε ὅτι εἶναι μεγίστη καί ἀναγκαῖα εὐθύνη τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους νά ἐπαναφέρει τούς ἐκτροχιασθέντες Ἁγιορεῖτες στήν Ὀρθόδοξη ἱεροκανονική καί ἐκκλησιολογική τροχιά, ὥστε νά λαμπρυνθεῖ τό Ἅγιον Ὄρος καί νά χαίρονται ἡ Κυρά του ἡ Παναγιά, στό Περιβόλι τῆς ὁποίας ἀξιώνονται ἀναξίως νά διακονοῦν, καί οἱ παλαιοί καί σύγχρονοι Ἁγιορεῖτες. Εἰδάλλως, ἡ δικαία ὀργή τοῦ Κυρίου θά ξεσπάσει καί δέν θά ὑπάρχει ἐλπίδα σωτηρίας. Θά εἶναι ἰδιαίτερο κρίμα γιά τούς Ἁγιορεῖτες, πού ἐγκατέλειψαν τόν κόσμο, τίς οἰκογένειές τους, τούς συγγενεῖς τους, τούς φίλους τους καί ἐγκαταβίωσαν στό Περιβόλι τῆς Παναγίας μας, γιά νά σώσουν τίς ψυχές τους καί νά κερδίσουν τόν Παράδεισο καί τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, νά μήν ἐπιτύχουν τοῦ ποθουμένου, ἐξαιτίας τῶν δογματικῶν καί ἱεροκανονικῶν παραβάσεών τους, ὅπερ ἀπευχόμεθα.


[1] Ἅγιον Ὄρος γιά Μεγάλη Σύνοδο : ”Δέν ὑπάρχει λόγος ταραχῆς”, 30-6-2017, http://www.romfea.gr/agioritika-nea/15666-agion-oros-gia-megali-sunodo-den-uparxei-logos-taraxis

[2] http://thriskeftika.blogspot.gr/2017/01/blog-post_23.html

[3] Πανθρησκεία : Ὀρθόδοξοι Μητρoπολίτες… προσεύχονται σέ μουσουλμανικό νεκροταφείο (βίντεο), 20-10-2018, https://www.pronews.gr/thriskeia/721512_orthodoxoi-mitrpolites-proseyhontai-se-moysoylmaniko-nekrotafeio-vinteo, http://www.romfea.gr/diafora/24480-oi-mitropolites-dramas-kai-neapoleos-proseuxithikan-gia-ton-pappou-tourkou-epixeirimatia

[4] Τό χρονικό μιᾶς… καρδιακῆς προσβολῆς – Στιγμές ντροπῆς γιά τό Ἅγιον Ὄρος, 7-2-2019, http://aktines.blogspot.com/2019/02/blog-post_7.html

[5] Μαύρες σελίδες στήν ἱστορία της γράφει ἠ Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος, 11-08-2019, http://aktines.blogspot.com/2019/08/blog-post_79.html

[6] Πατριάρχης καί Ἁγιορεῖτες τελοῦν τόν ἑσπερινό μέ Παπικούς, 18-11-2019, https://orthodoxostypos.gr/πατριάρχης-και-αγιορείτες-τελούν-τον/, Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος σέ Ἑσπερινό κατά τόν λατινικό ρυθμό στό Παπικό Ἀββαεῖο Notre-Dame de Saint-Rémy στό Rochefort, 16-11-2019, https://katanixi.gr/2019/11/16/ο-πατρ-βαρθολομαίος-σε-εσπερινό-κατά-τ/

[7] Ἐπίσκοπος τῆς νέας Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας λειτούργησε στήν Ἱ. Μ. Παντοκράτορος, 8-2-2019, https://www.romfea.gr/agioritika-nea/26959-episkopos-tis-neas-oukranikis-ekklisias-leitourgise-stin-im-pantokratoros

[8] Kοινώνησαν στό Ἅγιο Ὄρος οἱ σχισματικοί τῆς Οὐκρανικῆς Αὐτοκεφαλίας, 03-12-2019, https://katanixi.gr/2019/12/03/kοινώνησαν-στό-άγιο-όρος-οι-σχισματικό/

[9] Φανάρι, Ἀλεξάνδρεια καί Ἅγιον Ὄρος στήν 1η ἐπέτειο τοῦ Ἐπιφανίου, 02-02-2020, https://www.romfea.gr/ekklisies-ts/ekklisia-tis-oukranias/35013-fanari-alejandreia-kai-agion-oros-stin-1i-epeteio-tou-epifaniou

[10] Ἐπίσκοπος τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας σέ Ἱερά Ἐπιστασία καί Μονή Ἐσφιγμένου, 8-2-2019, https://www.romfea.gr/agioritika-nea/26960-episkopos-tis-autokefalis-ekklisias-tis-oukranias-se-iera-epistasia-kai-moni-esfigmenou

[11] Λαμπρά τά ὀνομαστήρια τοῦ Μητροπολίτη Ἐπιφανίου (ΦΩΤΟ), 25-05-2019, https://www.romfea.gr/ekklisies-ts/ekklisia-tis-oukranias/29376-lampra-ta-onomastiria-tou-mitropoliti-epifaniou-foto

[12] Kοινώνησαν στό Ἅγιο Ὄρος οἱ σχισματικοί τῆς Οὐκρανικῆς Αὐτοκεφαλίας, 03-12-2019, https://katanixi.gr/2019/12/03/kοινώνησαν-στό-άγιο-όρος-οι-σχισματικό/

[13] Ὀ Ἡγούμενος τῆς Σιμωνόπετρας Ἐλισσαῖος στόν Κιέβου Ἐπιφάνιο, 01-02-2020, https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/35002-o-igoumenos-tis-simonopetras-elissaios-ston-kiebou-epifanio, Φανάρι, Ἀλεξάνδρεια καί Ἅγιον Ὄρος στήν 1η ἐπέτειο τοῦ Ἐπιφανίου, 02-02-2020, https://www.romfea.gr/ekklisies-ts/ekklisia-tis-oukranias/35013-fanari-alejandreia-kai-agion-oros-stin-1i-epeteio-tou-epifaniou

[14] https://paterikiparadosi.blogspot.com/2014/01/blog-post_8175.html, https://www.youtube.com/watch?v=t3iytdlDF3M, https://www.agiooros.net/forum/viewtopic.php?p=229281&sid=1e98ec5ac0617f7cf6054acc434415c5#p229281

[15] ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Ἀπάντηση στόν Ἠγούμενο Ἐφραίμ, ἡ ἀναφορά τοῦ Μητροπολίτη Λεμεσοῦ καί ἡ θέση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας, 25-03-2017, http://aktines.blogspot.com/2017/03/blog-post_876.html

[16] Ὁ Κιέβου Ἐπιφάνιος ἐπισκέφθηκε τόν Γέροντα Ἐφραίμ, 02-02-2019, https://www.romfea.gr/ekklisies-ts/ekklisia-tis-oukranias/26833-o-kiebou-epifanios-episkefthike-ton-geronta-efraim

[17] Ὁ γ. Ἐφραίμ Βατοπαιδινός σέ σχέση μέ τήν ὑποδοχή τοῦ Πάπα στήν Ἑλλάδα αἱρετίζει… [ΒΙΝΤΕΟ], https://katanixi.gr/oikoymenismos/o-g-efraim-vatopaidinos-se-schesi-me-tin/, https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XUn1OklCWJE&feature=emb_logo

[18] Γέρων Ἐφραίμ Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους, Ὅλοι φορέσετε μάσκα, γιά νά προστατέψετε τήν ὑγεία σας, 25-10-2020, https://www.youtube.com/watch?v=DyR_RoXadbI&feature=emb_logo

[19] Σμύρνη – Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στή Μητρόπολη τῶν Καθολικῶν, 06-02-2016, https://www.youtube.com/watch?v=u8qTrbEq7kE

[20] Τό χρονικό μιᾶς… καρδιακῆς προσβολῆς – Στιγμές ντροπῆς γιά τό Ἅγιον Ὄρος, 7-2-2019, http://aktines.blogspot.com/2019/02/blog-post_7.html

[21] Ὅ. π.

[22] Λαμπρά τά ὀνομαστήρια τοῦ Μητροπολίτη Ἐπιφανίου (ΦΩΤΟ), 25-05-2019, https://www.romfea.gr/ekklisies-ts/ekklisia-tis-oukranias/29376-lampra-ta-onomastiria-tou-mitropoliti-epifaniou-foto

[23] Ὀ Ἡγούμενος τῆς Σιμωνόπετρας Ἐλισσαῖος στόν Κιέβου Ἐπιφάνιο, 01-02-2020, https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/35002-o-igoumenos-tis-simonopetras-elissaios-ston-kiebou-epifanio

[24] Ὅ. π.

[25] https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/35301-i-autokefalia-tis-ekklisias-tis-oukranias-einai-mia-tetelesmeni-ekklisiastiki-praji

[26] http://fanarion.blogspot.com/2020/10/blog-post_831.html#more

[27] Πατριάρχης καί Ἁγιορεῖτες τελοῦν τόν ἑσπερινό μέ Παπικούς, 18-11-2019, https://orthodoxostypos.gr/πατριάρχης-και-αγιορείτες-τελούν-τον/, Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος σέ Ἑσπερινό κατά τόν λατινικό ρυθμό στό Παπικό Ἀββαεῖο Notre-Dame de Saint-Rémy στό Rochefort, 16-11-2019, https://katanixi.gr/2019/11/16/ο-πατρ-βαρθολομαίος-σε-εσπερινό-κατά-τ/

[28] Ἱερομόναχος π. Ἀντίπας στά Δημήτρια 2019 – ἀποστολή μάντρωμα ἐξετελέσθη (α’ μέρος), 10-11-2019, https://katanixi.gr/2019/11/10/__trashed-35/, https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=CgXae87kdlI&feature=emb_logo

[29] Τά «Δημήτρια», βῆμα προωθήσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! 29-10-2020, https://apotixisi.blogspot.com/2020/10/blog-post_0.html#more

[30] http://fanarion.blogspot.com/2020/10/blog-post_114.html

[31] Ὁ γέροντας Νίκων καί οἱ παπικοί πιστοί, πού κρεμάστηκαν (λόγος στή Μ. Παρασκευή) [ΒΙΝΤΕΟ], 17-04-2020, https://www.youtube.com/watch?v=8by3V_u1nBc&feature=emb_logo

[32] ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ, Ὁ  «Οἰκουμενισμός» τοῦ ἁγίου Πορφυρίου καί ἡ εἰκόνα τῆς «Παναγίας Πατριώτισσας», 30-03-2017, https://www.impantokratoros.gr/19E923C5.el.aspx

[33] Πατριαρχεῖο, Ἅγιο Ὄρος καί πιστοί στηρίζουν τόν Μακάριο (Video), 30-06-2020,  https://neoskosmos.com/el/247863/patriarcheio-agio-oros-kai-pistoi-stirizoun-ton-makario-video/

[34] http://athosfiladelfou.gr/983-2/

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!