Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΥ «ΕΝΣΑΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ» ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΥΡΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΖΗΛΩΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΒΙΤΟΥ

Πρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

20-07-2012

Τό θέμα «Προφήτης Ἠλίας»[1] δέν εἶναι ἕνα ἁπλό θέμα. Ἔχει ἀπαιτήσεις. Δέν ἐξαντλεῖται, ὡς συνήθως, βιογραφικά, ἐξάγοντας ἔστω ἠθικά συμπεράσματα γιά τίς πτυχές τῆς ζωῆς του. Δέν τελειώνει ἔτσι ὁ πρoφήτης Ἠλίας. Σύμφωνα μέ τό «τέλος» τῆς τότε ζωῆς του, πάει παραπέρα, ἀφοῦ συνεχίζει νά ὑπάρχει καί νά δρᾶ ἀθορύβως καί ἐνημερωμένος γιά ὅ,τι συμβαίνει στόν κόσμο ὡς ὄργανο τοῦ Θεοῦ καί ἐνταγμένος στό σχέδιό Του στό νά ἐμφανισθεῖ πρό τῆς Β΄ Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ καί τότε θά δώσει τή μεγάλη μάχη καί θά λάβει τέλος ἡ ἀνθρώπινη ζωή του. Δηλ. θά διαδραματίσει ἕνα κύριο ρόλο ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Θεοῦ στή γῆ στά ἐσχατολογικά λεγόμενα γεγονότα. Στόχος μας εἶναι νά παρουσιάσουμε τό ἀφύσικο «τέλος» τῆς τότε δράσεως καί παρουσίας του, μά προπαντός τόν ρόλο-δράση, πού μέλλει νά παίξει μαζί μέ τόν προφήτη Ἐνώχ στήν ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου, «Μεσσία» τῶν Ἑβραίων.

Σύμφωνα μέ τό Δ΄ βιβλίο τῶν Βασιλειῶν[2], ὁ προφήτης Ἠλίας ἀνελήφθη «ὡς εἰς τόν οὐρανόν», δηλ. πρός τόν οὐρανό, μέ κατεύθυνση πρός τόν οὐρανό καί ὄχι στόν οὐρανό. Ἐδῶ πρέπει νά κάνουμε μία διευκρίνηση. Ὑπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἀναλήψεως τοῦ προφήτου Ἠλιού. Ὁ Χριστός ἀνελήφθη «εἰς τόν οὐρανόν», δηλ. στόν οὐρανό, βρίσκεται στόν οὐρανό, ἐνῶ ὁ προφήτης Ἠλίας ἀνελήφθη «ὡς εἰς τόν οὐρανόν», δηλ. πρός τόν οὐρανό, μέ κατεύθυνση πρός τόν οὐρανό, ἀλλά ὄχι στόν οὐρανό. Ἄρα, ὁ προφήτης Ἠλίας βρίσκεται σέ χῶρο-σημεῖο τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, πού ὁ Θεός γνωρίζει. «Ἐκεῖ ἡ ζωή του εἶναι εἰρηνική, χαρούμενη, ἀπαλλαγμένη ἀπό περιπέτειες καί σχετικές ἀνάγκες… Βρίσκεται σάν σέ προαύλιο τοῦ Παραδείσου. Μαζί μέ τόν προφήτη Ἐνώχ περιμένει τήν συντέλεια τῶν αἰώνων». Ζεῖ «ὡς ἔνσαρκος ἄγγελος» καί σωματικά βρίσκεται στήν ἡλικία, πού ἦταν τότε.

Γιατί, ὅμως, εἶχε τέτοιο ἄκρως παράδοξο καί μοναδικό τέλος καί πρός τί αὐτή ἡ ἐξαίρεση στό νά ζεῖ σωματικά ὁ προφήτης Ἠλίας;

Ἐπειδή εἶναι καί παραμένει ὁ ἐκλεκτός τοῦ Θεοῦ, ὁ ζηλωτής, ὁ ἀσυμβίβαστος στό νά ὑπερασπίζεται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ ὡς ἱερό ὄργανο. Ἡ ἀποστολή του δέν τελείωσε καί πρόκειται νά διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο ὡς ὁρατός ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ στή γῆ στίς τραγικές ἡμέρες τοῦ Ἀντιχρίστου, πού ἔρχονται.

Πρωτάκουστο ὄντως καί μοναδικό γεγονός. Ἄνθρωπος τῆς γῆς, πού ἔδρασε δεκαετίες, πρόσωπο τῆς ἱερᾶς ἱστορίας, ὄχι μόνο δέν πέθανε, ἀλλά ἄφησε τή γῆ μέ αὐτόν τόν ἀφύσικο τρόπο. Ὅταν ἄνθρωποι, ἄσχετοι μέ τά θεία, τά πνευματικά θέματα, τύχει ν’ἀκούσουν ὅτι ὁ προφήτης Ἠλίας δέν πέθανε, ἀλλά ζεῖ, ἀποροῦν, ἀντιδροῦν καί ὑπομειδιοῦν, θεωρώντας το σάν παραμύθι καί οὐτοπία. Στήν οὐσία, κάνοντας λόγο γιά ἕνα τέτοιο θέμα, ἔχουμε ξεφύγει ἀπό τήν ἀνθρώπινη λογική καί πείρα, ἡ ὁποία μένει στήν ἄκρη ἀποροῦσα. Ἐδῶ εἰσερχόμασθε στόν θείο γνόφο, στό χῶρο τοῦ ὑπερλόγου καί μόνο μέ τίς διόπτρες τῆς πίστεως τό ἀτενίζουμε. Τό παράδοξο, λοιπόν, αὐτό «τέλος» τοῦ πυρίνου προφήτου ἀνήκει στά θέματα ἐκεῖνα, πού ἅπτονται τῆς πίστεως, τοῦ μεταφυσικοῦ στοιχείου.

Κάνουμε, λοιπόν, λόγο γιά τήν ἐπανεμφάνιση τοῦ προφήτου Ἠλιού στή σκηνή τοῦ κόσμου, «ὡς δευτέρου προδρόμου τῆς παρουσίας Χριστοῦ»[3]. Ὁ Χριστός ἔχει δύο προδρόμους, διότι ἔχει καί δύο παρουσίες. Ὁ ἕνας ἦταν ὁ ἅγιος Ἰωάννης, ὁ Πρόδρομος τῆς πρώτης παρουσίας, καί ὁ ἄλλος θά εἶναι ὁ προφήτης Ἠλίας, ὁ πρόδρομος τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό τό βεβαιώνει ὁ προφήτης Μαλαχίας [4] : «Καί ἰδού ἐγώ ἀποστελῶ ὑμῖν Ἠλίαν τόν Θεσβίτην, πρίν ἤ ἐλθεῖν τήν ἡμέραν Κυρίου τήν μεγάλην καί ἐπιφανή». Σαφής ἐδῶ ὁ λόγος γιά τόν προφήτη Ἠλία. Τονίζει ὅτι θά κάνει τήν ἐμφάνισή του, πρίν ἔλθει ἡ μεγάλη ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἡ ἐπιφανής. Καί αὐτή δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν Β΄ Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Ἐπίσης, ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας κάνει λόγο γιά τόν ἐρχομό τοῦ προφήτου Ἠλιού : «Ἠλίας μέν ἔρχεται πρῶτον καί ἀποκαταστήσει πάντα»[5]. Ποιά εἶναι «τά πάντα»; Κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, εἶναι αὐτά, πού λέει ὁ προφήτης Μαλαχίας.

Τό θέμα μας συνδέεται ἐπίσης καί μέ τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου[6]. Καί ἐκεῖ ἐντοπίζονται οἱ δύο προφῆτες, ὄχι ἀπευθείας μέ τά ὀνόματά τους, ἀλλά σύμφωνα μέ τό ἔργο, πού πρόκειται νά ἐπιτελέσουν. Τό ἔργο τους, μοναδικό καί ἀσύλληπτο, θά ἔχει διπλό χαρακτήρα. Αὐτό, πού ἐκ πρώτης ὄψεως διαπιστώνεται, εἶναι τό τιμωρητικό στοιχείο. Ἄμεσα ἐδῶ βλέπουμε ὅτι θά ἔχουν ὑπερεξουσίες, ὅτι θά εἶναι ἀπυρόβλητοι μέ σκοπό νά «τελέσωσι τήν μαρτυρίαν αὐτοῦ» καί ἀκόμη ὅτι θά ἔχουν μία ἀπεριόριστη ἐξουσία στά στοιχεία τῆς φύσης, ἄν χρειασθεῖ. Στήν τολμηρή φράση «πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καί κατεσθίει τούς ἐχθρούς αὐτῶν», ἡ σκέψη μας ὁδηγεῖται στά τότε σημεῖα τοῦ προφήτου Ἠλιού. Ὄχι ὅτι τό στόμα τους θά βγάζει φωτιά, ἀλλά ὁ λόγος τους γιά τιμωρία θά κατεβάζει φωτιά. Ἐπίσης, τό γραφόμενο ὅτι« ἔχουσιν ἐξουσίαν τόν οὐρανόν κλεῖσαι, ἵνα μή ὑετός βρέχῃ», θυμίζει ἄμεσα τόν προφήτη Ἠλία, πού ἔκλεισε τόν οὐρανό ἀπό βροχή. Τό γραφόμενο «αἱ δύο ἐλαῖαι καί αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου τῆς γῆς ἐστῶσαι», στοχεύει τά δύο ἱερά πρόσωπα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού ζοῦν σωματικά κάπου στόν ὑλικό κόσμο καί προσμένουν καί δέν μπορεῖ νά ζητοῦνται ἀλλοῦ πέραν τῶν προφητῶν Ἐνώχ καί Ἠλιού.

Ὅμως, ἡ παρουσία τότε τῶν δύο στή σκηνή τοῦ κόσμου δέν θά εἶναι κυρίως τιμωρητική. Ἡ κύρια ἀποστολή τους ἑστιάζεται σέ θετικό κηρυκτικό εὐαγγελικό λόγο, σέ ἀφυπνιστικό ἔργο προσφορᾶς, θά εἶναι οἱ ὄντως ἐκπρόσωποι τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο. Τό ἔργο τους ὑπέρ τῶν πιστῶν καί τῆς Ἐκκλησίας θά τό ἐπιτελέσουν ἐλεύθερα καί μέ παρρησία γιά 3 ½ χρόνια. Παράλληλα, θά ἀρχίσει νά δρᾶ ὡς στυγνός πλανητάρχης ὁ Ἀντίχριστος, ὁ ὁποῖος θά ἔχει στά χέρια του τήν πολιτική, οἰκονομική καί θρησκευτική ἐξουσία, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται.

Ἐρχόμενοι, πλέον, οἱ δύο προφῆτες στή σκηνή τοῦ κόσμου, θά ἔχουν ἐπίγνωση ἡγέτου τῶν πιστῶν τῆς γῆς. Θά εἶναι πάνω ἀπό Πατριάρχες, χωρίς νάθίξουν  ὅ,τι ὑγιές θά ὑπάρχει στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὅμως, ἀναμφίβολα θά εἶναι ἐλεγκτές τῆς πλάνης τῶν αἱρέσεων καί τῆς διαφθορᾶς καί αὐτοῦ τοῦ κλήρου. Ὁ προφήτης Ἠλίας μέ ζῆλο ἀναπόφευκτα θά ἔλθει ἀντιμέτωπος μέ ἁμαρτωλά κατεστημένα, θά θίξει, θά ἐλέγξει κυρίως ἡγέτες κρατῶν, πού καταδυναστεύουν ἔθνη καί μικρούς λαούς. Ἀμείλικτος τιμωρός τοῦ χυδαίου, τοῦ αἰσχροῦ, πού σαρκοποιεῖ τούς ἀνθρώπους, καί γιά ὅλα τά τηλεσκουπίδια, πού, ὡς δέλεαρ, μέ βρωμερή ἅμιλλα, ἐκπορνεύουν καί παρασύρουν τούς πολλούς στήν αἰώνια συμφορά. Ἔνθεος πόθος τοῦ προφήτου Ἠλιού θά εἶναι – ὅπως καί τότε – ἡ συναίσθηση τῶν ἐνόχων, ἡ ἐπίγνωση τῆς ἀληθείας καί ἡ ἐπιστροφή τῶν ἁμαρτωλῶν στήν σώζουσα αἰωνίως Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ προφήτης Ἠλίας, ἐπίσης, θά εἶναι ἐνήμερος γιά ὅ,τι θά συμβαίνει στόν κόσμο σέ διεθνές ἀκόμη ἐπίπεδο.

Ὁ προφήτης τοῦ ἀρχαίου Ἰσραήλ Ἠλίας μέ στεντόρειο κήρυγμα θά ἀπευθύνεται πρωτίστως καί πρός τό ἀντίχριστο ἑβραϊκό στοιχείο. Ἐδῶ δηλ. γίνεται λόγος περί μελλοντικῆς ἐπιστροφῆς Ἑβραίων, τοῦ Ἰσραήλ στήν Ἐκκλησία. Αὐτό μαρτυρεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, λέγοντας : «καί οὕτω πᾶς Ἰσραήλ σωθήσεται»[7]. Εἶναι, λοιπόν, καί παραμένει διακαής πόθος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου νά ἐπιστρέψουν «τά ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ». Ἄρα, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μιλᾶ γιά μιά ὁμαδική εἰσχώρηση τοῦ Ἰσραήλ στήν Ἐκκλησία. Κατά τά γραφόμενα, αὐτό θά γίνει πρῶτον, μέ τήν συγκατάβαση ἐλέους καί χάριτος τοῦ Θεοῦ, καί δεύτερον, μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ προφήτου Ἠλιού. Αὐτό σημαίνει τό «καί ἀποκαταστήσει πάντα», δηλ. θά διορθώσει τήν ἀπιστία τῶν Ἰουδαίων, κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο.

Ἑπομένως, ἡ παρουσία τοῦ ζηλωτοῦ Ἠλιού, ὡς ὄργανο τοῦ Θεοῦ, μέ τόν δυναμισμό τῆς ψυχῆς του, μέ τό στεντόρειο κήρυγμά του καί μέ σημεῖα, πού θά θυμίζουν τά τῆς τότε δράσεώς του, θά λυγίσει τούς Ἰουδαίους. Ἐπειδή, παρά τίς δυσκολίες του, θά βρίσκεται ἐπί μοναδικῆς παγκόσμιας σκηνῆς ὡς κύριος ἐκπρόσωπος τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστάντος Χριστοῦ, τόν Ὁποῖο θά προβάλλει ὡς τόν ὄντως Μεσσία τῶν Γραφῶν, καί παράλληλα θά στιγματίζει τόν ψευδομεσσία Ἀντίχριστο, πού ἤδη θά ἔχει θρονιάσει στή γῆ, θά κάμψουν τόν αὐχένα, προπαντῶς οἱ καλοπροαίρετοι, θά εἶναι τόσο τρανταχτή ἡ ἱερή συγκυρία, ἡ διευκόλυνση, πού θά τούς γίνει, ὥστε οἱ μή φανατικοί θά κατανυγοῦν ψυχικά, θά ὑποστοῦν ἐσωτερικές ψυχικές δονήσεις, θά συγκλονισθοῦν ὑπαρξιακά γιά ὅ,τι θά βλέπουν καί θ’ἀκοῦν, ὥστε θά ἀσπασθοῦν καί θά προσκυνήσουν τόν Ἰησοῦ Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του, πού μέχρι τότε ἀπεχθάνονταν. Διαφαίνεται ὅτι μπρός στήν παρουσία τοῦ ἱστορικοῦ Ἠλιού πολύς λαός ὡς ἀπό λήθαργο θά ἀφυπνισθεῖ πρός μετάνοια καί συντριβή γιά ὅ,τι ἔκαναν οἱ προγονοί τους σέ βάρος τοῦ Ἀσπίλου καί Ἀμώμου ἀθώου Χριστοῦ.

Εἶναι, ἐπίσης, φανερό ὅτι τό κήρυγμα τοῦ προφήτου Ἠλιού θά φέρει καί διχασμό μεταξύ τῶν Ἰουδαίων. Ὅσοι ἐμμείνουν στόν «Μεσσία» τους – Ἀντίχριστο, θά ἔλθουν ἀντιμέτωποι μέ ὅσους δεχθοῦν τόν Υἱό τῆς Μαρίας. Ὅμως, ὁ Ἄνομος θά ἀρχίσει τίς διώξεις καί τίς τιμωρίες ἀπό αὐτούς, πού ἔχασε, τούς δικούς του ἕως τότε. Αὐτή ἡ μεταστροφή, μέ βάση τήν ἕως τότε ἐχθρότητα, φαίνεται ὅτι θά εἶναι ἡ πιό μεγάλη ἠθική ὑπέρβαση στήν Ἱστορία, τό ὄντως ὑπαρξιακό θαῦμα.

Ὑπάρχουν γραπτά, σύμφωνα μέ τά ὁποία ὁ Ἄνομος θά ἔχει ἕδρα τά Ἱεροσόλυμα καί εἰδικά τόν χῶρο τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομῶντος. Στούς Ἑβραίους ἐπικρατεῖ ἡ ἄποψη ὅτι, ἐφ’ ὅσον δέν ἔχει κτισθεῖ ὁ ναός, δέν ἦλθε ἡ λύτρωση στόν Ἰσραήλ. Ὅταν συμβεῖ αὐτό, μπορεῖ ὁ λαός νά ὑπολογίζει στήν λύτρωση μέ τόν ἐρχομό τοῦ «Μεσσία» – Ἀντιχρίστου. Ὁ Θεός θά ἀνεχθεῖ τήν ὅποια ἀνοικοδόμηση τοῦ ναοῦ, τό δέ κτίσιμό του θά εἶναι σημεῖο ἀπιστίας. Ἀλλά καί οἱ προφῆτες Ἐνώχ καί Ἠλίας τά Ἱεροσόλυμα θά ἔχουν ἕδρα δράσεως, «ὅπου καί ὁ Κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη»[8]. Τά τεκταινόμενα τότε στήν Ἁγία Πόλη θά λαμβάνουν πλανητικές διαστάσεις μέ τήν σύγχρονη εἰδησεογραφία-πληροφόρηση. 

Νά, λοιπόν, ἀγαπητοί μου, ὁ προφήτης Ἠλίας καί τό μελλοντικό του ἔργο. Ἄς εἴμασθε πολύ προσεκτικοί καί ἐνήμεροι γιά τά μελλοντικά γεγονότα. Ἄς ἱκετεύσουμε, λοιπόν, τόν προφήτη Ἠλία νά μᾶς συμπεριλάβει στήν μερίδα τῶν σωζομένων καί νά μήν πλανηθοῦμε ἀπό τόν Ἀντίχριστο, γιά νά ἐξέλθουμε κι ἐμεῖς νικητές μαζί μέ τό Ἐσφαγμένο καί Ἐστηκός Ἀρνίον, τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος «ἐξῆλθε νικῶν καί  ἵνα νικήσῃ». Ἀμήν!


[1] Σχ . βλ. ΑΡΧΙΜ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ,«Ἡ ἐπανεμφάνισις τοῦ «ἐνσάρκου ἀγγέλου» ἐνδόξου προφήτου Ἠλιού», ἐν Ὁ Ἠλίας ἔρχεται καί ὁ “Μεσσίας” ἔρχεται, 2002

[2] Δ΄ Βασ. 2, 11-12.

[3] Ἀπολυτίκιον προφήτου.

[4] Μαλ. 4, 4.

[5] Μτθ. 17, 11.

[6] Ἀποκ. 11, 3-7.

[7] Ρωμ. 11, 25-27.

[8] Ἀποκ. 11, 8.

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!