Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ – ΔΑΙΜΟΝΑΣ

Πρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος                                                        

17-07-2012

Σύμφωνα μέ τό συναξάριο τῆς ἁγίας καί καλλινίκου μάρτυρος Μαρίνης, ὁ ἡγεμών Ὀλύμβριος, μετά ἀπό πολλά βάσανα, ἔβαλε τήν ἁγία στή φυλακή, ἐπειδή δέν ἀρνοῦνταν τόν Χριστό, γιά νά προσκυνήσει τά ἄψυχα εἴδωλα. Ἐκεῖ στή φυλακή ἔγινε μεγάλος σεισμός, ὥστε σαλεύθηκε ἡ φυλακή, καί βγῆκε ἀπό τό ἕνα μέρος της ἕνας δράκος, ὁ ὁποῖος, ἕρποντας στή γῆ, ἔκανε φοβερό σφύριγμα, καί φάνηκε ὅτι ἔχυσε φωτιά γύρω ἀπό τήν ἁγία. Ἐπειδή ἡ ἁγία φοβήθηκε πολύ καί ἔγινε σύντρομη ἀπό αὐτή τήν θεωρία, προσευχόταν στόν Θεό. Γι’αὐτό ὁ φοβερός ἐκεῖνος δράκος, ἀφοῦ μεταβλήθηκε, φαινόταν σάν σκύλος μαῦρος. Ἡ μάρτυς, ἀφοῦ τόν ἅρπαξε ἀπό τίς τρίχες καί βρῆκε ἕνα σφυρί ριγμένο κάτω, τόν χτύπησε στό κεφάλι καί στή ράχη καί τελείως τόν ταπείνωσε.

Ἡ σκηνή αὐτή ἔχει ἀποτυπωθεῖ ὡραιότατα καί στήν εἰκονογραφία, ὅπου ἡ ἁγία Μαρίνα ἁγιογραφεῖται, κρατώντας στό δεξί της χέρι αὐτόν τόν δράκο-δαίμονα.

Στό σημεῖο αὐτό μερικοί ἐναντιώνονται, λέγοντας ὅτι τά πνεύματα καί οἱ δαίμονες δέν εἶναι δυνατόν νά πάθουν κάποιο σωματικό πάθος, ἐπειδή εἶναι ἄϋλα καί ἀσώματα. Στήν ἐναντίωση αὐτή ἀπαντᾶ ὁ ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, λέγοντας : «Δέν εἶναι κανένα θαυμαστό ὅτι ὁ δαίμονας, ἄν καί εἶναι πνεῦμα, κρατεῖται καί πάσχει πολλά, ἀλλά σάν αἰχμάλωτος καί δοῦλος. Γιατί, ἡ ἁγία Μαρίνα, ἡ ὁποία μετέβη στήν ἄϋλη τάξη, ἐξαιτίας τοῦ ἔρωτός της πρός τόν Θεό καί τῆς ἀποστάσεως τῶν γηΐνων, ἔλαβε αὐτό τό δῶρο ἀπό τόν Θεό. Ὁ δέ δαίμων, πού γεννήθηκε, γιά νά πάσχει δεόντως καί νά ἔχει αἴσθηση τῶν ἀλγεινῶν, ἔρευσε πρός τήν ὕλη, ἐρωτεύθηκε τήν σωματική παχύτητα καί γέμισε ἀπ’αὐτή». Λέει καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης[1] περί δαιμόνων ὅτι, ἄν καί αὐτοί κάποτε ἦταν νόες, ἐξέπεσαν ἀπό ἐκείνη τήν ἀϋλία καί λεπτότητα καί καθένας ἀπέκτησε κάποια ὑλική παχύτητα, παίρνοντας σῶμα, σύμφωνα μέ τήν ἕξη ἤ τήν ἐνέργεια, τήν ὁποία εἶχε[2].

Μέ βάση αὐτό τό γεγονός ἀπό τόν βίο τῆς ἁγίας Μαρίνης, θά ὁμιλήσουμε σήμερα, ἀγαπητοί μου, περί τῆς σχέσεως Χριστιανοῦ καί Διαβόλου. Καί συγκεκριμένα :

1) Οἱ Χριστιανοί δέν πρέπει νά φοβοῦνται τόν Διάβολο.

Γιατί, οἱ Χριστιανοί δέν πρέπει νά φοβοῦνται τόν Διάβολο;

α) Διότι, κατά τόν Μεγάλο Βασίλειο[3], πρίν μέν τήν ἔνσαρκο οἰκονομία, ὁ Διάβολος ἦταν ὁ μέγας ἄρχοντας καί τύρρανος τοῦ κόσμου, καί τυρρανικῶς ἐξουσίαζε τούς ἀνθρώπους, ἀφ’ὅτου, ὅμως, ὁ Κύριος σαρκώθηκε, ἔχασε τήν τυρρανική ἐξουσία, πού εἶχε καί τώρα καταπατεῖται ἀπό τούς πιστούς.

β) Διότι, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης[4], μετά τήν ἔνσαρκο οἰκονομία τοῦ Κυρίου, συντρίφθηκε ἡ κεφαλή τοῦ δράκοντα διαβόλου, δηλ. ἡ ὑπερβολική του τυρρανία καί ἐξουσία, καί μόνο ἡ οὐρά του ἔμεινε σαλευόμενη καί κινούμενη πρός γύμναση καί στέφανο τῶν πιστῶν. Στή Δευτέρα Παρουσία καί τήν κοινή Ἀνάσταση θά νεκρωθεῖ τελείως καί θά ἀφανισθεῖ καί αὐτή ἡ οὐρά του, πού εἶναι ὁ θάνατος.

γ) Διότι, τώρα, καθώς ὁ κλέφτης, πού κρύβεται σέ ἀπόκρυφο τόπο, μέ ἀπάτη καί δολιότητα, ἁρπάζει καί φονεύει τούς ἀνθρώπους, ἔτσι καί ὁ διάβολος κλεπτικῶς καί ἀπατηλῶς μόνο παγιδεύει τούς ἀνθρώπους στήν κακία καί ὄχι τυρρανικῶς, ὅπως πρῶτα, κατά τόν θεῖο Χρυσόστομο.[5]

2) Ὁ Διάβολος πρέπει νά φοβᾶται τούς Χριστιανούς καί ὄχι οἱ Χριστιανοί τόν διάβολο καί, ἄν θέλουμε οἱ Χριστιανοί, ὁ διάβολος γίνεται μέγας ἡ μικρός

Αὐτή τή ληστρική καί μερική ἀρχή, πού ἔχει τώρα ὁ διάβολος, καί τήν ἀπάτη, πού μεταχειρίζεται, δέν μπορεῖ νά τήν ἐνεργήσει μέ κανένα ἄλλο τρόπο, παρά μέ τήν δική μας θέληση καί συγκατάβαση καί μέ τήν συγχώρηση καί ἄδεια τοῦ Θεοῦ, διότι ὁ μέν διάβολος προσβάλει καί πολεμᾶ τόν ἄνθρωπο μέ τούς κακούς λογισμούς, ὅμως στήν θέληση τοῦ ἀνθρώπου στέκεται νά δεχθεῖ ἤ ὄχι τήν προσβολή τῶν λογισμῶν, χωρίς καμμία βία[6]. Γιατί φοβόμασθε, λοιπόν, Χριστιανοί τόν διάβολο, πού δέν μπορεῖ νά μᾶς κάνει καμμιά βία; Ὁ διάβολος μᾶλλον πρέπει νά φοβᾶται ἐμᾶς καί ὄχι ἐμεῖς τόν διάβολο, διότι εἴμασθε  ντυμένοι μέ ὅλη τήν ἀμαρτωσιά καί πανοπλία τοῦ Θεοῦ. Ἔχουμε τήν σφενδόνα, τό σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, μέ τό ὁποῖο καί ἀπό μακρυά ἐκσφενδονίζουμε ὅλους τούς δαίμονες. Φορᾶμε, σάν δίστομο μαχαίρι, τό φοβερό ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο φοβοῦνται καί τρέμουν οἱ δαίμονες. Καί ἄν φυλάττουμε τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου καί εἴμασθε φίλοι καί ἀληθινοί στρατιῶτες τοῦ Οὐρανίου Βασιλέως, τότε καταπατοῦμε τόν διάβολο σάν ἀναίσθητο καί μωρό, σάν μικρό στρουθία καί σάν σκορπιό καί μυρμήκι[7]. Ὥστε, ἄν θέλουμε, τόσο σμικρύνεται καί ταπεινώνεται ὁ διάβολος, πού γίνεται σά νήπιο. Καί πάλι, ἄν θέλουμε, τόσο μέγας γίνεται ὁ διάβολος πάνω μας, πού βρυχᾶται σάν φοβερό λιοντάρι καί ζητά νά μᾶς καταπιεῖ, κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο[8].

3) Οἱ δαίμονες κάνουν ἐκεῖνο, πού εἶναι προσταγμένοι νά κάνουν, καί ὄχι παραπάνω ἤ παρακάτω. Χωρίς τήν ἄδεια τοῦ Θεοῦ δέν κάνουν κακό οὔτε στούς ἀνθρώπους οὔτε στά ζῶα. Δέν ὑποτάσσονται οὔτε στόν διάβολο χωρίς τήν ἄδεια τοῦ Θεοῦ

Οἱ δαίμονες δέν μποροῦν νά μᾶς κακοποιήσουν, ἀγαπητοί μου, χωρίς νά λάβουν τήν συγχώρηση καί  ἄδεια ἀπό τόν Θεό, εἴτε ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας, εἴτε γιά νά μᾶς κάνει ὁ Θεός δοκιμώτερους μέ τούς πειρασμούς. Διότι, αὐτοί θά κάνουν ἐξ ἅπαντος ἐκεῖνο, πού εἶναι προσταγμένοι ἀπό τόν Θεό, κατά τόν Μεγάλο Βασίλειο[9]. Ὄχι μόνο σ’ἐμᾶς δέν ἔχουν ἐξουσία οἱ δαίμονες νά προξενήσουν κανένα κακό χωρίς τήν ἄδεια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά οὔτε καί στούς χοίρους καί τά ἄλογα ζῶα. Καί αὐτό γίνεται φανερό ἀπό τήν ἱστορία τῶν δύο δαιμονισμένων τῶν Γεργεσηνῶν, πού ἀναφέρει τό ἅγιο Εὐαγγέλιο[10]. Ὄχι μόνο ὁ διάβολος δέν μπορεῖ νά κάνει κακό σ’ἐμᾶς τούς Χριστιανούς, χωρίς τήν ἄδεια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά οὔτε καί αὐτοί οἱ ἴδιοι οἱ δαίμονες μποροῦν νά ὑπηρετήσουν τόν ἀρχηγό τους διάβολο, χωρίς τήν ἄδεια καί συγχώρηση τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μέ τόν Θεοφόρο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή[11].

Μέ αὐτά τά λόγια λύνεται καί ἡ ἀπορία τοῦ Εὐαγγελικοῦ ἐκείνου λόγου, πού εἶπε ὁ Κύριος˙ «εἴ ὁ Σατανάς Σατανάν ἐκβάλλει, ἀφ’ἑαυτοῦ ἐμερίσθη˙ πῶς οὖν σταθήσεται ἡ Βασιλεία αὐτοῦ»[12], δηλ. ἄν ὁ Σατανάς διώχνει τόν Σατανά, αὐτό σημαίνει ὅτι τό βασίλειό του ἔχει διαιρεθεῖ σέ ἀντιμαχόμενα μέρη. Πῶς, λοιπόν, εἶναι δυνατόν νά σταθεῖ ἡ βασιλεία καί ἡ ἐξουσία του; Ὁ Σατανάς, λοιπόν, δέν ἐκβάλλει Σατανά, οὔτε ὑπουργεῖ τόν Σατανά ἀφ’ἑαυτοῦ. Ὅμως, κατά συγχώρηση Θεοῦ, καί τόν ἐκβάλει καί τόν ὑπουργεῖ. Ὁ Σατανάς δέν ὑπακούει στόν Σατανά γιά κανένα καλό. Γιά κακοποίηση, ὅμως, κάποιου ὑπακοῦν ἀλλήλους καί ὑπουργοῦν οἱ δαίμονες. Γιατί, ὅλοι συμφωνοῦν στό κακό καί στό νά κακοποιήσουν. Ἐκβάλλει, λοιπόν, ὁ Σατανάς τόν Σατανά πρώτον κατά συγχώρηση Θεοῦ καί δεύτερον γιά νά κάνει μεγαλύτερο κακό.

Νά, λοιπόν, ἀγαπητοί μου, τί ἐξουσία ἔχει δώσει ὁ Κύριός μας σ’ἐμᾶς τούς Χριστιανούς. Νά καταπατοῦμε τόν διάβολο καί νά τόν παίζουμε στά δάκτυλα. Ὅλα αὐτά, ὅμως, δέν γίνονται ἀπροϋπόθετα καί μέ μαγικό τρόπο. Χρειάζεται νά ἔχουμε τά πέντε πράγματα, πού φοβοῦνται τά ἀκάθαρτα πνεύματα. Ποιά εἶναι αὐτά; α) Ὁ Τίμιος Σταυρός, πού φοροῦμε στό λαιμό καί τυπώνουμε πάνω μας, β) τό ἅγιο Βάπτισμα, γ) ἡ ἱερά ἐξομολόγηση, δ) ἡ συχνή θεία Κοινωνία καί ε) τό ἅγιο Εὐαγγέλιο, πού ὅλοι μας πρέπει νά ἔχουμε στά σπίτια μας[13].

Νά εὐχηθοῦμε ἡ ἁγία Μαρίνα, ὅπως κατάφερε, μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ, νά καταπατήσει καί νά κατατροπώσει τήν δύναμη τοῦ ἐχθροῦ, ἔτσι νά μᾶς ἀξιώσει κι ἐμᾶς νά καταργήσουμε τήν ἰσχύ τοῦ ἀντιδίκου διαβόλου, ὥστε στήν μέν παροῦσα ζωή νά ἔχουμε πρόγευση τοῦ Παραδείσου, στήν δέ μέλλουσα νά συμμετέχουμε ἐκτενέστερον αὐτοῦ, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς ἁγίας ἐνδόξου μάρτυρος Μαρίνης.


[1] Σχ. βλ. Φιλοκαλία, κεφ. ρκγ΄.

[2] Σχ. βλ. ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Συναξαριστής τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἑνιαυτοῦ, τ. ΣΤ΄, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσ/κη 2003, σσ. 76-77.

[3] Ὅτι οὔκ ἐστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός, τ. α΄, ὁμιλία θ΄.

[4] Λόγος εἰς τήν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ, τ. γ΄.

[5] Λόγος δ΄ εἰς τήν πρός Ἐφεσίους.

[6] Σχ. βλ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Θεολογική βίβλος β΄, κεφ. ιθ΄.

[7] Λκ. 10, 19.

[8] Λόγος στ΄ εἰς τήν πρός Φιλιππησίους.

[9] Ἑρμηνεία εἰς τόν Ἡσαΐαν, Ησ. 13,14.

[10] Μτθ. 8,28 – 9,1.

[11] Ἑκατοντάς τῶν Θεολογικῶν, κεφ. πγ΄, Φιλοκαλία, σ. 374.

[12] Μτθ. 12, 26.

[13] Σχ.βλ. ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Χρηστοήθεια τῶν Χριστιανῶν, ἐκδ. Β. Ρηγόπουλος, Θεσ/κη 1999, σσ. 219-221, 228-229.

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!