ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΤΕΛΕΒΑΝΤΙΕΣ ΟΥΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

10-04-2021

Ὁ ὑπέρμαχος τοῦ Οὐκρανικοῦ κ. Παναγιώτης Τελεβάντος, μέ δύο ἄρθρα στό ἱστολόγιό του ὑπό τόν τίτλο : «Σχόλιο γιά τήν ἀποχώρηση δύο κληρικῶν ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς»[1] (04-04-2021) καί «Ἀκριβοί στά πίτουρα καί φθηνοί στό σιτάρι»[2] (06-04-2021), καταφέρεται ἐναντίον τῆς ἐλαχιστότητός μας καί τῆς ἀποτειχίσεως, τήν ὁποία ἐφαρμόζουμε.

1. Ἡ οὐσία τοῦ Οὐκρανικοῦ εἶναι δογματική, ἐκκλησιολογική καί οἰκουμενιστική

Ὁ οὐκρανόφιλος ἀρθρογράφος ἐκκινεῖ ἀπό λάθος βάση, γι’ αὐτό οἱ θέσεις καί τά συμπεράσματα, πού βγάζει, εἶναι ἐντελῶς ἑσφαλμένα. Ἡ βάση του εἶναι ὅτι τό Οὐκρανικό ζήτημα εἶναι ἁπλῶς καί μόνο ἕνα κανονικό θέμα. Τήν ἴδια θέση ἔχει καί ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων[3]. Ὁ δέ Μητροπολίτης Πειραιῶς, τόν ὁποῖο ὑπερασπίζεται ὁ ἀρθρογράφος, θεωρεῖ ὅτι τό Οὐκρανικό εἶναι «διοικητικῆς φύσεως θέμα, πού δέν τυγχάνει θέμα Ὀρθοδόξου ἀκριβείας περί τήν πίστιν»[4].

Ἡ ἐλαχιστότης μας ἔχει ἀποδείξει ἐδῶ καί καιρό μέ κείμενο ὑπό τόν τίτλο «Τό Οὐκρανικό εἶναι θέμα μόνο διοικητικῆς φύσεως»[5]; (04-11-2019) ὅτι τό Οὐκρανικό ζήτημαεἶναι ἕνα πολυσύνθετο οἰκουμενιστικό σχίσμα, πού ἀπαρτίζεται ἀπό ἕνα συμπίλημα παρεκκλίσεων. Δέν εἶναι ἁπλῶς καί μόνο ἕνα θέμα κανονικό. Συνεπῶς, τό Οὐκρανικό εἶναι α) θέμα στρεβλώσεως τῆς ἐννοίας τῆς μετανοίας, β) θέμα δικαιοσύνης, γ) θέμα διοικητικῆς φύσεως, δ) θέμα κανονικό,  ε) θέμα στρεβλώσεως τῆς περί μυστηρίων διδασκαλίας, στ) θέμα ἐκκλησιολογικό – δογματικό, ζ) θέμα Οἰκουμενισμοῦ, καί η) θέμα σωτηριολογικό. Ἄς κάνει τόν κόπο ὁ ἀρθρογράφος νά μελετήσει τό ἀνωτέρω κείμενό μας.

Ἐμεῖς ἐδῶ θά ἀρκεστοῦμε νά ἀναφέρουμε τήν θέση τοῦ ὁμοτίμου καθηγητοῦ τῆς Δογματικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη.

 Σέ ἐπιστολή του πρός ὅλα τά μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα : «Σχετικά μέ τήν θεσμική νομιμοποίηση τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας»[6], λέγει : «Θά ἤθελα – μέ αἴσθηση εὐθύνης – νά θέσω καί ἐγώ ταπεινῶς ὑπόψη Σας τίς Ἐκκλησιολογικές – Δογματικές διαστάσεις, ἀλλά καί τίς σωτηριολογικές προεκτάσεις τῆς ἀπροϋπόθετης ἀποδοχῆς σέ ἐκκλησιαστική – μυστηριακή κοινωνία τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας».

Σέ ἄλλο σημεῖο λέγει : «Τό πρῶτο καί μεῖζον θέμα εἶναι, στήν προκειμένη περίπτωση, τό Ἐκκλησιολογικό θέμα, πού ἀφορᾶ τήν ταυτότητα τοῦ ἐν λόγῳ «ἐκκλησιαστικοῦ μορφώματος». Πρῶτα, δηλαδή, θά πρέπει νά ἐξεταστεῖ, ἄν τό «μόρφωμα» αῦτό πληροῖ τίς προϋποθέσεις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητας. Ἄν, ἀντίθετα, ἀναγνωριστεῖ τό «Αὐτοκέφαλό» του, τότε αὐτομάτως ἀναγνωρίζεται καί ἡ ἐκκλησιαστική «νομιμότητα» τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας».

Καί ἀλλοῦ : «Γίνεται σαφές, ὅτι τό ἐν λόγῳ θέμα εἶναι οὐσιαστικά Ἐκκλησιολογικό-Δογματικό, μέ ἀναπόφευκτες σωτηριολογικές προεκτάσεις».

Καί τέλος : «Μέ τήν «λογική» ἐκδόσεως τοῦ Τόμου «Αὐτοκεφαλίας» στήν Σχισματική Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, κινδυνεύουμε μελλοντικῶς νά ὁδηγηθοῦμε – ἐνδεχομένως – καί στήν διαμυστηριακή ἀποδοχή τοῦ Παπισμοῦ καί ἄλλων αἱρετικῶν, χωρίς τίς θεμελιώδεις προϋποθέσεις τῆς μετανοίας καί τῆς ἀποκηρύξεως τῶν δογματικῶν πλανῶν τους, πρᾶγμα πού ἐπιχειρεῖ σήμερα ὁ Οἰκουμενισμός, ὄχι μόνο στήν θεωρία, ἀλλά ἤδη καί στήν πράξη».

Πάμπολλα εἶναι τά οἰκουμενιστικά γεγονότα, πού ἀποδεικνύουν τοῦ λόγου τό ἀληθές, ἐκ τῶν ὁποίων ἀναφέρουμε μόνο ἕνα πρόσφατο :

Στίς 25-03-2021 ὁ αἱρετικός παπικός ψευδεπίσκοπος Καμιάνετς – Ποντίλσκιι Λέων καί ὁ Οὐνίτης ψευδεπίσκοπος Καμιάνετς Ἰβάν τέλεσαν ἀπό κοινοῦ νεκρώσιμο τρισάγιο ἐπί τῆς σοροῦ τοῦ ψευδομητροπολίτου Χμιιελνικίου Ἀντωνίου (Μαχότα) τῆς Κακοκεφάλου ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας[7].

Ἐπίσης, δέν προβληματίζει τό γεγονός ὅτι ὁ γνωστός Οὐκρανός ἐκκλησιαστικός ἱστορικός καί «κληρικός» τῆς Κακοκεφάλου ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, Σέργιος Γκόρμπικ, μέ πόνημά του διαψεύδει τήν ὕπαρξη κανονικῶν χειροτονιῶν[8];

Ἑπομένως, οἱ θέσεις τοῦ ἀρθρογράφου ὅτι «βάλαμε ἕνα κανονικό θέμα πρῶτο καί τό θέμα τῆς πίστεως καί μάλιστα τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, δεύτερο» καί ὅτι εἴμαστε «ἀκριβοί στά πίτουρα καί φθηνοί στό σιτάρι» εἶναι ἀνυπόστατες, οὐτοπικές καί δέν ἀνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα.

2. Οἱ ἀποτειχισμένοι δέν εἴμαστε σχισματικοί

Ὁ ἀρθρογράφος προσάπτει στήν ἐλαχιστότητά μας τήν βαρειά κατηγορία ὅτι μέ τήν ἀποτείχισή μας «κατέστημεν σχισματικοί».

Ἄς μᾶς ἀπαντήσει ὁ ἀρθρογράφος στά παρακάτω ἐρωτήματα : «Γιατί εἴμαστε σχισματικοί; Μήπως πήξαμε ἕτερο θυσιαστήριο; Μήπως κάναμε δική μας Ἐκκλησία; Μήπως χειροτονήσαμε κληρικούς; Μήπως κάναμε δική μας Ἱερά Σύνοδο»;

Θά θέλαμε, ἐπίσης, νά τοῦ ἀπαντήσουμε μέ τά λόγια τοῦ ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὀμολογητοῦ :  «Ἂν αὐτός, πού λέγει ὅσα διδάσκουν ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Πατέρες, σχίζει τήν Ἐκκλησία, τί θά ἀποδειχθεῖ ὅτι διαπράττει εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας αὐτός, ποὺ ἀναιρεῖ τά δόγματα τῶν Ἁγίων, ἄνευ τῶν ὁποίων δέν εἶναι δυνατὸν νά ὑπάρξει ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία»[9];

Σύμφωνα, τέλος, μέ τόν 15ο Ἱερό Κανόνα τῆς ΑΒ΄ Συνόδου, ὁ ἱερεύς, πού διακόπτει τήν μνημόνευση τοῦ ὀνόματος τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου, δέν πρέπει νά κατηγορηθεῖ ὡς σχισματικός καί ὑπαίτιος σχίσματος στήν Ἐκκλησία, οὔτε ὅτι εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας. Ἀντιθέτως, εἶναι ἄξιος ἐπαίνου, διότι γλίτωσε τήν Ἐκκλησία ἀπό τό σχίσμα. Λέγει ὁ Ἱερός Κανών : «… ο σχίσματι τήν νωσιν τς κκλησίας κατέτεμον, λλά σχισμάτων καί μερισμν τήν κκλησίαν σπούδασαν ρύσασθαι»[10].

Ἄς ἀναρωτηθεῖ ὁ ἀρθρογράφος, μήπως αὐτό, πού μᾶς προσάπτει, τό παθαίνει ὁ ἴδιος μέ τήν ἀναγνώριση ἐκ μέρους του τοῦ Οὐκρανικοῦ. 

Ὁ ἰσχυρισμός, τέλος, τοῦ ἀρθρογράφου ὅτι «κάτω ἀπό τόν μανδύα τοῦ ἀντιοικουμενισμοῦ γίναμε ἐνσυνείδητα ἤ ἀσυνείδητα ὄργανα τῶν Ρωσσικῶν σχεδιασμῶν» εἶναι μία παρανοϊκή προσέγγιση καί εἶναι τόσο φαιδρός, ὥστε μᾶς προσβάλλει κυριολεκτικά νά τήν ἀναλύσουμε.


[1] http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2021/04/blog-post_34.html

[2] http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2021/04/blog-post_60.html

[3] Ὁ Σεβ. Κυθήρων γιά τό Οὐκρανικό καί τήν ἀποτείχιση, 14-06-2019, https://katanixi.gr/oikoymenismos/o-sev-kythiron-gia-to-oykraniko-kai-tin/

[4] Σχ. βλ.ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, «Ποτέ δέν ἀποδέχθηκα πρόταση γιά ἀναγνώριση τῆς ἀνυπόστατης «Ἐκκλησίας», πού δημιουργήθηκε στήν Οὐκρανία», 13-10-2019,  https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/32274-peiraios-pote-den-apodexthika-protasi-gia-anagnorisi-tis-anupostatis-ekklisias-pou-dimiourgithike-stin-oukrania

[5] Σχ. βλ. ἡμέτερον κείμενο μέ τίτλο : «Τό Οὐκρανικό εἶναι θέμα μόνο διοικητικῆς φύσεως»; 04-11-2019, https://sotiriosnavs.com/το-ουκρανικο-ειναι-θεμα-μονο-διοικητι/

[6] ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ, Ἐπιστολή πρός ὅλα τά μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα : «Σχετικά μέ τήν θεσμική νομιμοποίηση τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας», 08-09-2019, https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/31424-epistoli-kathigiti-tseleggidi-pros-tous-mitropolites-gia-to-oukraniko

[7] Ρ/καθολικός καί Οὐνίτης τέλεσαν τρισάγιο σέ Ἱεράρχη τῆς ΑΕΟ, 28-03-2021, https://www.romfea.gr/ekklisies-ts/ekklisia-tis-oukranias/42682-r-katholikos-kai-ounitis-telesan-trisagio-se-ierarxi-tis-aeo

[8] Κληρικός τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας διαψεύδει τήν ὕπαρξη κανονικῶν χειροτονιῶν, 31-03-2021, https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/42726-klirikos-tis-aftokefalou-ekklisias-tis-oukranias-diapseydei-tin-yparksi-kanonikon-xeirotonion

[9] Ἐξήγησις τῆς κινήσεως, γενομένης μεταξὺ τοῦ κυροῦ ἀββᾶ Μαξίμου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ καὶ τῶν ἀρχόντων ἐπὶ σεκρέτου 5, PG 90, 117.

[10] ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, ἐκδ. Β. Ρηγόπουλος, Θεσ/κη 2003, σ. 358.

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!