ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ Ο ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος                                               17-11-2021

Δύο ἐχθροί τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος πρόκειται στό προσεχές διάστημα νά πατήσουν τά πόδια τους στήν ἁγιοτόκο καί ἡρωοτόκο Ἑλλάδα μας, ὕστερα ἀπό πρόσκληση τῶν ἡμετέρων ἐγχωρίων ἀπομειωτῶν τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων, πολιτικολογοῦντων καί ρασοφοροῦντων. Ἕνας ἐσωτερικός καί ἕνας ἐξωτερικός. Δύο Πάπες πρόκειται συντόμως νά ἐπισκεφτοῦν τήν Χώρα μας. Ὁ ἕνας εἶναι ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας Ρώμης Φραγκῖσκος, ὁ ἐξωτερικός ἐχθρός (4-6 Δεκεμβρίου). Καί ὁ ἄλλος εἶναι ὁ Πάπας τῆς Ἀνατολῆς Βαρθολομαῖος, ὁ ἐσωτερικός ἐχθρός, ὁ ἐνσαρκωτής τῆς παναιρέσεως τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκεικοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ (20-25 Νοεμβρίου). Ἡ Χώρα μας, λοιπόν, βρίσκεται ἀντιμέτωπη τόσο μέ τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅσο καί μέ τήν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ. Ἐπιτακτική, ἑπομένως, ἀναδύεται ἡ ἀνάγκη νά ἀποφευχθεῖ τόσο ἡ οἰκουμενιστοποίηση, ὅσο καί ἡ παποποίηση, ὁ ἐκλατινισμός, ἡ φραγκοποίηση τῶν ἐν Ἑλλάδι ἐναπομεινάντων Ὀρθοδόξων.

Ἠ ἐλαχιστότητά μας ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ στήν ἐπικείμενη ἔλευση τοῦ Πάπα στήν Πατρίδα μας μέ κείμενό της ὑπό τόν τίτλο : «Ἀνεπιθύμητος ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας Φραγκῖσκος σέ Ἑλλάδα καί Κύπρο»[1].     

Στό παρόν κείμενο θά ἀναφερθοῦμε στήν προσεχή ἔλευση τοῦ Πάπα τῆς Ἀνατολῆς Βαρθολομαίου στήν Χώρα μας.

Μετά ἀθυμίας ψυχῆς καί συνοχῆς καρδίας, λοιπόν, ἀνεγνώσαμε στόν ἡλεκτρονικό τύπο[2] ὅτι ὁ οἰκουμενιστικῶν καί σχισματοαιρετικῶν φρονημάτων Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὕστερα ἀπό πρόσκληση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί τῆς Κρατικῆς Διοικοῦσης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπίκειται γιά μία ἀκόμη φορά νά ἐπισκεφτεῖ τήν Ἑλλάδα καί συγκεκριμένα τήν Ἀθήνα, ἀπό τίς 20 ἕως τίς 25 Νοεμβρίου ἐ.ἔ., γιά νά τιμηθεῖ, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 30 ἐτῶν Πατριαρχείας του.

Κατ’ ἀρχήν, ἄς τονίσουμε τό αὐτονόητο ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος, μέ τήν ἀνάρρησή του στόν Πατριαρχικό Θρόνο, μέ τόν βαρύγδουπο τίτλο «ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης» καί μέ τήν συμπλήρωση 30 ἐτῶν Πατριαρχείας, δέν ἔγινε ἁγιώτερος. Διότι, ὁ τίτλος δέν ἐπιδρᾶ ἐπί τοῦ ἤθους, οὔτε τόν ἀπήλλαξε ἀπό τίς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες. Διότι, κι αὐτός «ἐν ἀνομίαις συνελήφθη καί ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησεν αὐτόν ἡ μήτηρ αὐτοῦ»[3]. Ἡ ἀποστολική διαδοχή δέν εἶναι μόνο χρονική διαδοχή στούς θρόνους, ἀλλά καί στούς τρόπους καί τήν διδασκαλία. «Καί τρόπων μέτοχος καί θρόνων διάδοχος»[4], ψάλλουμε στό ἀπολυτίκιο τῶν ἁγίων ἐνδόξων ἱερομαρτύρων. Ἡ ἀποστολική διαδοχή διακόπτεται, ὅταν διακοπεῖ ἡ ἀλυσίδα καί ἡ συνέχεια τῆς ἀληθείας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.

Κατά δεύτερον, οἱ καταλληλότερες ἐκφράσεις, γιά νά σχολιάσει κανείς τήν τιμητική πρόσκληση τῆς Κρατικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, εἶναι τό «ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει» καί τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ». Πῶς, ἄλλωστε, θά ἦταν δυνατόν νά γίνει τό τελευταῖο, ἀφοῦ καί οἱ δύο εἶναι ἐμφανῶς καὶ καταφανῶς μὲ ὅσα δημοσίως λέγουν καὶ πράττουν ἔνοχοι πλήθους κανονικῶν καί δογματικῶν παραβάσεων;

Ἡ οἰκουμενιστική ταυτότητα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί ἡ κύρια ὑπαιτιότητά του γιά τήν σύγκληση τῆς ληστρικῆς, αἱρετικῆς, βατικάνειας, οὐνιτικῆς καί οἰκουμενιστικῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί γιά τήν πρόκληση Πανορθοδόξου διχασμοῦ καί σχίσματος, ἐξαιτίας τῆς ἀποδόσεως ἀντικανονικῆς «αὐτοκεφαλίας» στούς σχισματοαιρετικούς καί οὐνιτόφιλους τῆς Οὐκρανίας μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἐπιφάνιο Ντουμένκο, ἀποτελοῦν τούς κύριους λόγους, γιά τούς ὁποίους ὁ κ. Βαρθολομαῖος εἶναι ἀνεπιθύμητος στήν Ἑλλάδα ἀπό τό Ὀρθόδοξο εὐσεβές πλήρωμα, κλῆρο καί λαό.

Πῶς, ἄλλωστε, θά μποροῦσε ὁ κ. Βαρθολομαῖος νά γίνει ἀποδεκτός,

α) ὅταν μασκοφορεῖ ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, βλασφημῶντας τήν ἄκτιστη Χάρι τοῦ Θεοῦ, πού ἐνοικεῖ σ’ αὐτούς, καί ἀσπάζεται τό Ἱερό καί Ἅγιο Εὐαγγέλιο, τίς ἅγιες εἰκονες καί τά ἱερά λείψανα, φορῶντας φίμωτρο καί γενόμενος εἰκονομάχος;

β) ὅταν συνεχῶς προπαγανδίζει ὑπέρ τῆς λίαν ἐπικινδύνου γιά τήν ὑγεία κοβιντοενέσεως, πού ἀποτελεῖ ἐπέκταση τοῦ σφραγίσματος στόν ἄνθρωπο, ὅπως ἔκανε καί κατά τήν συνάντησή του μέ τόν Πρόεδρο τῶν Η.Π.Α. Τζό Μπάιντεν, καί μέ ἡγετικά στελέχη τοῦ Κογκρέσου στίς 26-10-2021[5];

γ) ὅταν ἀπένειμε, στίς 30-10-2021, τά βραβεία «Ἀθηναγόρας» στόν  Πρόεδρο καί Διευθύνοντα Σύμβουλο τῆς Pfizer, Δρ Albert Bourla, DVM, Ph.D., τόν Συνιδρυτή καί Διευθύνοντα Σύμβουλο τῆς BioNTech, Δρ Ugur Sahin, M.D., καί τόν Ἰδρυτή, Ἐπιστήμονα, Πρόεδρο καί ἐπικεφαλῆς Ἐπιστημονικό Ὑπεύθυνο τῆς Regeneron, Δρ. George D. Yancopoulo, MD, Ph.D.[6];

δ) ὅταν συμμετεῖχε, στίς ἀρχές Σεπτεμβρίου 2021, παρά τούς Ἱερούς Κανόνες, σέ παπική «λειτουργία», πού τέλεσε ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας Φραγκῖσκος στήν Βουδαπέστη, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ἀντήλλαξαν τόν «ἀσπασμό τῆς ἀγάπης»[7];

ε) ὅταν ἐπιδεικνύει τόσο πολύ τό νεοεποχίτικο ἐνδιαφέρον του γιά τό φυσικό περιβάλλον καί τήν κλιματική ἀλλαγή, ὥστε τόν περασμένο Σεπτέμβριο συνυπέγραψε, μαζί μέ τόν αἱρεσιάρχη Πάπα Φραγκῖσκο, τόν αἱρετικό Ἀγγλικανό ἐπικεφαλῆς τῆς Καντουαρίας Justin Welby καί ἄλλους θρησκευτικούς ἡγέτες, κοινή ἔκκληση γιά τό περιβάλλον[8], ἀπομειώνοντας κατ’ αὐτόν τόν τρόπο τήν προνοητική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ γιά τήν κτίση Του;

στ) ὅταν τονίζει τήν σπουδαιότητα τοῦ ἀλυσιτελοῦς διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ διαλόγου ὡς μέσου γιά τήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων, ὅπως ἔκανε καί στήν διεθνή συνάντηση “World Policy Conference”, πού πραγματοποιήθηκε στό Abu Dhabi τήν 1η-10-2021[9];

ζ) ὅταν συμμετεῖχε τήν 6η-10-2012 στό ἐτήσιο διαθρησκειακό συνέδριο τῆς αἱρετικῆς παπικῆς Κοινότητας Sant’ Egidio, στό Κέντρο La Nuvola τῆς Ρώμης, μαζί μέ τόν αἱρετικό Ἀγγλικανό ἐπικεφαλῆς τῆς Καντουαρίας Justin Welby[10];

η) ὅταν τήν 7η-10-2021 συμμετεῖχε σέ ἀντικανονική διαθρησκειακή συμπροσευχή ὑπέρ τῆς εἰρήνης στό Κολοσσαῖο τῆς Ρώμης, μέ ἐπικεφαλῆς τόν αἱρεσιάρχη Πάπα Φραγκῖσκο[11];

θ) ὅταν στηρίζει ὁλοθύμως τόν ἐπικεφαλῆς τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ Φραγκῖσκο, ἐν μέσῳ ἀποκαλύψεων φρικτῶν παγκοσμίων σεξουαλικῶν σκανδάλων καί παιδεραστίας τῶν καρδιναλίων καί μοναχῶν του[12];

ι) ὅταν, κατά τήν διάρκεια ὁμιλίας του, στίς 29-10-2021, στό Ἀρχιεπισκοπικό Συμβούλιο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς στή Νέα Ὑόρκη, ἀναφερόμενος στήν διακοπή μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματός του ἀπό τόν Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο στά δίπτυχα, εἶπε τό ἐξῆς ἀπίστευτο καί ἀμίμητο : «Θύμωσαν καί ἔκοψαν τήν κοινωνία μου ἀπό τά δίπτυχα. Δέν μέ μνημονεύουν πλέον. Θά ἔλεγα σκασίλα μου[13], δεικνύοντας παντελῆ πενία ὀρθῶν ἐπιχειρημάτων καί ἔλλειψη ἤθους, χρησιμοποιῶντας λαϊκίστικη φρασεολογία;   

ια) ὅταν τήν 1η-11-2021 τιμήθηκε ἀπό τήν Ἀμερικανοεβραϊκή Ἐπιτροπή μέ τό βραβεῖο «Ἀνθρώπινης Ἀξιοπρέπειας»[14];

ιβ) ὅταν τήν 2α-11-2021 τέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό σημεῖο «Μηδέν» τῆς Νέας Ὑόρκης[15], παρουσίᾳ Παπικοῦ Καρδιναλίου, ὁ ὁποῖος Ναός δέν εἶναι ἕνας ἀμιγῶς ὀρθόδοξος Ναός, ἀλλά ἕνας διαθρησκειακός χῶρος λατρείας, στόν ὁποῖο συνυπάρχουν ἕνας χριστιανικός ναός, ἀνεξαρτήτου δόγματος, ἕνα μουσουλμανικό τζαμί, καί μιά ἑβραϊκή συναγωγή;

ιγ) ὅταν ἁγιογραφεῖται σέ παράσταση μέ τόν ἅγιο Νικόλαο, παραδίδοντάς του τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό σημεῖο «Μηδέν» τῆς Νέας Ὑόρκης[16]; Θά ἦταν ποτέ δυνατόν νά ἀποδεχθεῖ ὁ ἀντιαιρετικός καί ἀντιπαπικός ἅγιος Νικόλαος ἕναν τέτοιο διαθρησκειακό χῶρο λατρείας καί μάλιστα ἀπό τά χέρια ἑνός παπόφιλου, λατινόφρονος καί οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχου;

ιδ) ὅταν, ὡς Μητροπολίτης Χαλκηδόνος, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1991, ἔκανε τήν κάτωθι ἀπίστευτη, ἀνθελληνική καί μειοδοτική δήλωση γιά τούς ἤρωες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, τῆς ὁποίας φέτος ἑορτάζουμε τήν συμπλήρωση 200 χρόνων, ἡ ὁποία ποτέ δέν διαψεύστηκε : «Δυστυχῶς, οἱ δύο λαοί διέκοψαν τήν ὑπέροχη συμβίωση τῶν 400 χρόνων, ὅταν ξεσηκώθηκαν κάτι ξεβράκωτοι τό 1821, καί δημιούργησαν τίς γνωστές προστριβές…»[17];

ιε) ὅταν ἀποκαλεῖ τό κρατίδιο τῶν Σκοπίων «Βόρεια Μακεδονία»[18], ἀναγνωρίζοντας τήν ἐπαίσχυντη καί προδοτική «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν»; καί τέλος

ιστ) ὅταν ἀποδεικνύεται ἐν τοῖς πράγμασι ὅτι εἶναι «ἀρχιοικουμενιστής καί ἀρχιπροδότης τῆς Πίστεως», ὅπως δικαίως τόν ἀπεκάλεσε ὁ μέγας ὁμολογητής καί θεολόγος μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος, λέγοντας ὅτι «ἀπ’ ὅλους τούς αἱρετικούς  μέχρι τόν σημερινό αἰώνα, 21ο αἰώνα, δέν ὐπῆρξε αἱρετικός τόσο μεγάλος ὅσο ὁ Βαρθολομαῖος»[19];

Κάθε ἐνσυνείδητος Ὀρθόδοξος Ἕλληνας, λοιπόν, πού πραγματικά πονᾶ καί ἀγαπᾶ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί τήν Ἑλλάδα καί σκέπτεται πρωτίστως θεολογικά καί ἐκκλησιολογικά, δογματικά καί πατερικά, καί ὄχι διπλωματικά καί μέ κριτήριο τήν πολιτική ὀρθότητα, θά ὁδηγοῦνταν ἀβιάστως στό συμπέρασμα ὅτι σέ ἕναν τέτοιο Πατριάρχη δέν ἁρμόζουν οὔτε ὑποδοχές, οὔτε ἔπαινοι, οὔτε τιμές, οὔτε δῶρα, οὔτε χειροφιλήματα, οὔτε ἀσπασμοί, οὔτε φιλοφρονήσεις, οὔτε πανηγυρικά συλλείτουργα, ἀλλά αὐστηρότατος ἔλεγχος, ἁγία ἀνυπακοή καί διακοπή μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματός του, ὅπως ἔκαναν οἱ τρεῖς μακαριστοί Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης, Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιος καί Παραμυθίας Παῦλος, ἐπί τοῦ οἰκουμενιστοῦ καί μασόνου Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρου, μήπως δώσει ὁ Θεός καί ὁδηγηθεῖ ὁ ἴδιος στήν σωτήρια μετάνοια, ἀποκηρύσσοντας τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης καί τήν Οὐκρανική ψευδοαυτοκεφαλία, καί ἀκυρωθοῦν τά σχέδια τῆς ψευδοενώσεως Ὀρθοδοξίας καί Παπισμοῦ.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ Μητροπολῖτες, πού θά ὑποδεχθοῦν, θά τιμήσουν καί θά συλλειτουργήσουν μέ τόν Πατριάρχη, θά λογισθοῦν ὡς συνυπεύθυνοι, παρέχοντας γι’ ἀκόμη μία φορά συγκάλυψη στίς οἰκουμενιστικές, σχισματοαιρετικές, ἀντικανονικές καί ἔκνομες ἐνέργειες τοῦ Πατριάρχου, καί προκαλῶντας μέγιστο σκανδαλισμό, μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες καί ζημία γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί τό εὐσεβές πλήρωμά της.

Ἡ συλλειτουργία μέ τόν Πατριάρχη, τήν Κυριακή 21 Νοεμβρίου, στόν Καθεδρικό Ναό Ἀθηνῶν, θά ἀποτελέσει μία ἀκόμη ἐνέργεια ἐμπέδωσης τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς σχισματοαιρετικῆς κακοκεφάλου ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Διότι, ὡς γνωστόν, ὁ Πατριάρχης, ὡς Προκαθήμενος, κατά τήν Θεία Λειτουργία, ἐκφωνεῖ, μέσῳ τοῦ διακόνου, τά Δίπτυχα, στά ὁποία ἔχει συμπεριλάβει ἐδῶ καί τρία περίπου ἔτη τήν μνημόνευση τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς νέας ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας Ἐπιφανίου Ντουμένκο, ὡς τελευταίου (15ου) Προκαθημένου, μετά τούς ἄλλους 14 Προκαθημένους, χωρίς βέβαια νά ὑπάρχει Πανορθόδοξη ἀπόφαση. Τό ἴδιο βέβαια πράττει καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, ὅταν λειτουργεῖ, τά τελευταῖα δύο χρόνια. Ἔτσι, ὅμως, διά τοῦ συλλειτούργου καί τῆς μνημονεύσεως τοῦ Βαρθολομαίου, τοῦ Ἰερωνύμου καί τοῦ Ἐπιφανίου, θά ἐνισχυθεῖ καί θά αὐξηθεῖ ἡ μόλυνση καί ἡ ἀκοινωνησία τῶν ἰδίων καί ὅσων τούς ἀκολουθοῦν.     

Ὅσοι ἀναγνωρίζουν τήν σχισματοαιρετική Οὐκρανική ψευδοεκκλησία (Ἐκκλησία Ἑλλάδος, Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, Ἐκκλησία Κύπρου), δέν ἀποδέχονται μόνο τό σχίσμα καί τό ἀχειροτόνητο ἤ αὐτοχειροτόνητο, ἀλλά πολύ χειρότερα ἐγκολπώνονται τόν οὐνιτικό τρόπο τῆς ψευδοῦς ἑνώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τίς ποικίλες αἱρέσεις, δηλαδή τήν κακή ἕνωση μέ τούς Οὐνῖτες, τήν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ καί τόν αἱρεσιάρχη Πάπα, μέσῳ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης. Αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τίς ἄριστες σχέσεις, πού διατηρεῖ τόσο ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὅσο καί ὁ Ἐπιφάνιος μέ τούς Οὐνῖτες τῆς Οὐκρανίας καί τόν ἐπικεφαλῆς τους «ἀρχιεπίσκοπο» Σβιάτοσλαβ Σέβτσουκ, ὅπως φάνηκε στήν ἐπίσκεψη τοῦ Βαρθολομαίου στήν Οὐκρανία τόν περασμένο Αὔγουστο, ὅταν ἐπισκέφτηκε τόν τελευταῖο καί τοῦ δώρισε ἕνα ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο[20]. 

Τό χειρότερο γι’ αὐτούς εἶναι ὅτι, μέ τίς ἐνέργειές τους αὐτές, θέτουν οἱ ἴδιοι τούς ἑαυτούς τους οὐσιαστικά ἐκτός Ἐκκλησίας Χριστοῦ, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀπώλεια τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν τους, ἀφοῦ, διά τῆς πλήρους ἐκκλησιαστικῆς τους κοινωνίας μέ τόν λατινόφρονα, οἰκουμενιστή καί σχισματόφιλο Πατριάρχη, καθίστανται ὑπόλογοι ἔναντι τῶν Ἱερῶν Κανόνων[21].

Τό μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι ἀπό τίς πενταήμερες ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου θά λείπουν ὁ Χριστός, ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος, οἱ Ἅγιοι καί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὅσο κι ἄν αὐτοί τούς ἐπικαλοῦνται. Διότι, μόνο ἡ ἐπίκληση τῶν ὀνομάτων, χωρίς τήν προυπόθεση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, δέν εἶναι ἀρκετή, σύμφωνα μέ τόν ὅσιο καί θεοφόρο πατέρα ἡμῶν Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη[22]. Θά λέγαμε μάλιστα ὅτι ἀπό τίς τιμητικές ἐκδηλώσεις ὑπέρ τοῦ Πατριάρχου θά λείπει ἀκόμη καί ὁ ἴδιος ὁ Διάβολος, διότι, κατά τόν μακαριστό Πρωτοπρσβύτερο Ἰωάννη Ρωμανίδη, «τώρα ὁ διάβολος κάνει διακοπές, γιατί τό ἔργο του τό ἔχουν ἀναλάβει οἱ ἐπίσκοποι»[23].   

Ἐπιπλέον, κέντρο τῶν ἐκδηλώσεων θά εἶναι ὁ ἄνθρωπος Βαρθολομαῖος καί ὄχι ὁ Θεάνθρωπος Χριστός. Θά τιμηθεῖ ὁ ἄνθρωπος καί ὄχι ὁ Θεάνθρωπος. Θά κυριαρχήσει δηλαδή τό οὐμανιστικό πνεῦμα, ὁ ἀνθρωποκεντρισμός, ὁ ὁποῖος ἐξοβελίζει τό Θεανθρώπινο πνεῦμα, τόν Θεανθρωποκεντρισμό, σύμφωνα μέ τόν ὅσιο καί θεοφόρο πατέρα ἡμῶν Ἰουστῖνο Πόποβιτς[24].   

Κατακλείουμε τό παρόν κείμενο, ἐπαναλαμβάνοντας τό τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου : «Δεινά μέν οὗν καί πέρα δεινῶν τά τοιαῦτα, πρέπουσα δέ πρᾶξις ὅμως τῷ σχηματιζομένῳ τά τοῦ ἀντιχρίστου. Τίς γάρ βλέπων αὐτόν ἐξάρχοντα τῶν νομιζομένων ἐπισκόπων καί προκαθήμενον τῶν ἐκκλησιαστικῶν κρίσεων οὐκ ἀκολοῦθως ἄν εἴποι τοῦτ’ εἶναι τό διά τοῦ Δανιήλ εἰρημένον «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως»; Τόν γάρ Χριστιανισμόν περιβεβλημένος καί εἰς τούς ἁγίους τόπους εἰσερχόμενος ἑστηκώς τε ἐν αὐτοῖς ἐρημοῖ τάς ἐκκλησίας, παραλύων τούς τούτων κανόνας καί τά ἴδια κρατεῖν βιαζόμενος»[25].

Δηλαδή, «ὅλ’ αὐτά εἶναι φοβερά, ὑπερβαίνουν τήν ἔννοια τοῦ φοβεροῦ. Εἶναι, ὅμως, ἡ τακτική, πού ἁρμόζει σέ ἄνθρωπο, πού λαμβάνει τήν μορφή τοῦ ἀντιχρίστου. Πράγματι, ὅποιος τόν βλέπει νά προΐσταται τῶν θεωρουμένων ἐπισκόπων καί νά προεδρεύει στά εκκλησιαστικά δικαστήρια, εὐλόγως θά πεῖ ὅτι αὐτό εἶναι τό «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως», γιά τό ὁποῖο ὁμιλεῖ ὁ προφήτης Δανιήλ. Διότι, φέρει μέν τό χριστιανικό ὄνομα, εἰσέρχεται στούς ἁγίους τόπους καί παραμένει σ’αὐτούς, ἀλλά ἐρημώνει τίς ἐκκλησίες, καταλύει τούς κανόνες τους καί ἐπιβάλλει διά τῆς βίας τίς ἀποφάσεις του»[26].


[1] Σχ. βλ. ἡμέτερο κείμενο μέ τίτλο : «Ἀνεπιθύμητος ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας Φραγκῖσκος σέ Ἑλλάδα καί Κύπρο», 06-11-2021, https://sotiriosnavs.com//ανεπιθυμητοσ-ο-αιρεσιαρχησ-παπασ-φρα-2/

[2] Ἠ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θά τιμήσει μέ ἐκδηλώσεις τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, 10-09-2021, https://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/45516-i-iera-synodos-tha-timisei-me-ekdiloseis-ton-oikoumeniko-patriarxi, Ἀποφάσεις Ἱερᾶς Συνόδου μηνός Ὀκτωβρίου, 13-10-2021, https://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/46056-apofaseis-ieras-synodou-minos-oktovriou,Ἔρχεται στήν Ἀθήνα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης – Μετατίθεται ἡ ἐπίσκεψη στό Ἅγιον Όρος, 13-11-2021, https://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/46675-erxetai-stin-athina-o-oikoumenikos-patriarxis-metatithetai-i-episkepsi-sto-agion-oros, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, 16-11-2021, https://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/46756-i-ekklisia-tis-ellados-gia-tin-episkepsi-tou-oikoumenikoy-patriarxi  

[3] Ν΄ (50ος) Ψαλμός

[4] ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ, ἐκδ. Ἀποστολική διακονία, Ἀθήνα 1998, σ. 201.

[5] Βαρθολομαῖος : «Παράλογο νά φοβοῦνται κάποιοι νά κάνουν τό ἐμβόλιο», 28-08-2021, https://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/45285-vartholomaios-kano-kai-pali-ekklisi-na-emvoliastoyn-oloi-anev-epifylakseos, Συνάντηση Μπάιντεν – Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στο Λευκό Οἴκο, 26-10-2021, https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/46318-synantisi-bainten-vartholomaiou-sto-lefko-oiko, Συναντήσεις Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στό Κογκρέσο, 26-10-2021, https://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/46340-synantiseis-oikoumenikoy-patriarxi-sto-kogkreso

[6] Τά βραβεία “Ἀθηναγόρας” ἀπένειμε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, 31-10-2021,  https://fosfanariou.gr/index.php/2021/10/31/ecum-patr-at-athenagoras-human-rights-awards/

[7] Ὁ Κων/λεως συνυπέγραψε κείμενον μὲ τὸν Πάπαν ὡς «ἡγέτης» τῆς Ἐκκλησίας καὶ εἰς Βουδαπέστην «κατὰ τὴν λειτουργίαν, κληθείς, ἀντήλλαξε τὸν ἀσπασμὸν τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης μετὰ τοῦ Πάπα»… 12-09-2021, http://aktines.blogspot.com/2021/09/blog-post_117.html

[8] Συμμετοχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου σέ συνάντηση στό Βατικανό γιά τό Περιβάλλον, 05-10-2021 https://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/45934-symmetoxi-tou-oikoumenikoy-patriarxou-se-synantisi-sto-vatikano-gia-to-perivallon

[9] Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης στό ”World Policy Conference’’, 01-10-2021 https://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/45876-world-policy-conference

[10] Συνάντηση Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Καντουαρίας, 06-10-2021, https://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/45964-synantisi-oikoumenikoy-patriarxi-me-ton-arxiepiskopo-kantouarias, Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης στήν Διεθνή Συνάντηση τῆς Κοινότητος SANT’ EGIDIO, 06-10-2021, https://fosfanariou.gr/index.php/2021/10/06/the-opening-assembly-of-peoples-as-brothers-future-earth-with-ecumenical-patriarch-bartholomew/, Popoli fratelli, Terra futura. Assemblea di aperture, https://www.youtube.com/watch?v=FBRpY6tV8pc&t=2s

[11] Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μέ τόν Πάπα σέ προσευχή ὑπέρ τῆς εἰρήνης στό Κολοσσαῖο, 07-10-2021, https://fosfanariou.gr/index.php/2021/10/07/ecum-patr-kai-papas-sto-kolossaio/, Preghiera per la Pace con le diverse religioni. Al Colosseo con Papa Francesco, https://www.youtube.com/watch?v=ZenjFYhdQWs&t=2s

[12] Στήριξις τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου εἰς τὸν Πάπαν ἐν μέσῳ φρικτῶν παγκοσμίων σκανδάλων! 11-10-2021, http://aktines.blogspot.com/2021/10/blog-post_11.html

[13] Ἄστραψε καί βρόντηξε ὁ Βαρθολομαῖος – «Σκασίλα μου, πού δέν μέ μνημονεύει ἡ Ρωσία», 29-10-2021, https://www.in.gr/2021/10/29/world/astrapse-kai-vrontikse-o-vartholomaios-skasila-mou-pou-den-mnimneyei-rosia/

[14] Στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη τό Βραβεῖο Ἀνθρώπινης Ἀξιοπρέπειας τῆς Ἀμερικανοεβραϊκῆς Ἐπιτροπῆς, 01-11-2021, https://fosfanariou.gr/index.php/2021/11/01/remarks-of-his-all-holiness-ecumenical-patriarch-bartholomew-at-the-ajc-human-dignity-award/

[15] Thyranoixia at Saint Nicholas at the World Trade Center, 02-11-2021, https://www.youtube.com/watch?v=F0ooMbrDgSs&t=4021s

[16] Πατριαρχικά Θυρανοίξια τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν τῆς Νέας Υόρκης, 02-11-2021, https://fosfanariou.gr/index.php/2021/11/02/saint-nicholas-greek-orthodox-church-and-national-shrine-at-the-world-trade-center-will-celebrate-its-opening-of-the-doors-ceremony-presided-over-by-ecumenical-patriarch-bartholomew/

[17] Ἐφημερίδες «Αὐριανή» τῆς 26ης -10-1991 καί «Ἐλεύθερη Ὥρα»  τῆς 30ης -10-1991″, http://www.press-gr.com/2010/02/blog-post_607.html

[18] Ὁ Πρόεδρος τῆς Βορείου Μακεδονίας στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, 19-06-2021, https://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/44113-o-proedros-tis-voreiou-makedonias-sto-oikoumeniko-patriarxeio-foto

[19] ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ὁ Βαρθολομαῖος εἶναι ὁ μεγαλύτερος αἱρεσιάρχης ὅλων τῶν αἰώνων, 25-03-2017, https://averoph.wordpress.com/2017/04/30/νικόλαος-σωτηρόπουλος-ο-βαρθολομαίο/, https://www.youtube.com/watch?v=0W71S_0lSBw

[20] Οὐνίτης Ἀρχιεπίσκοπος σέ Οἰκουμενικό Πατριάρχη : ”Στήν Οὐκρανία δέν ἤρθατε μόνο γιά τούς Ὀρθοδόξους”, 24-08-2021, https://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/45237-ounitis-arxiepiskopos-se-oikoumeniko-patriarxi-stin-oukrania-den-irthate-mono-gia-tous-orthodoksous

[21] Σχ. βλ. λγ΄ Ἱερό Κανόνα τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου, β΄ Ἱερό Κανόνα τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Τοπικῆς Συνόδου, ἐν ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, ἐκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 433, 407-408.

[22] ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σ. 52.

[23] https://agonasax.blogspot.com/2017/11/blog-post.html

[24] ΟΣΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ, Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος, ἐκδ. «Ἀστήρ» Ἀλ. καί Ἐ. Παπαδημητρίου, Ἀθήναι 1974.

[25] ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ : Historia Arianorum. Τοῦ αὐτοῦ πρός ἁπανταχοῦ μοναχούς περί τῶν γεγενημένων παρά τῶν Ἀρειανῶν ἐπί Κωνσταντίου 77. 1, σ. 31. https://greekdownloads3.files.wordpress.com/2014/08/historia-arianorum.pdf

[26] Ὅ. π., Ε.Π.Ε. 20, Πατερικαί ἐκδόσεις «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς», Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1976, σσ. 365.  

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!