ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

27-01-2021

Στίς 27 Ἰανουαρίου ἑορτάζουμε τήν ἀνακομιδή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου.

Τό σεπτό Λείψανο τοῦ ἁγίου παρέμεινε γιά τριάντα χρόνια θαμμένο στόν τόπο τῆς ἐξορίας καί τοῦ μαρτυρίου του, τά Κόμανα τοῦ Πόντου.

Τό 434 μ.Χ. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἐκλέχθηκε ὁ μαθητής τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου ἅγιος Πρόκλος.

Αὐτός παρακάλεσε τόν αὐτοκράτορα Θεοδόσιο νά ἐνεργήσει τά δέοντα, ὥστε τό Λείψανο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πατρός τῆς Ἐκκλησίας νά ἐπιστρέψει στήν Κωνσταντινούπολη.

Τέσσερα χρόνια ἀργότερα, στίς 27 Ἰανουαρίου 438 μ.Χ. ἔγινε ἡ ἀνακομιδή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ἁγίου.

Ἡ μεταφορά τῶν Ἱερῶν Λειψάνων ἀπό τά Κόμανα συνοδεύτηκε ἀπό μιά ἐπιστολή – διαταγή τοῦ αὐτοκράτορα Θεοδοσίου Β’, πού ἦταν υἱός τοῦ Ἀρκαδίου καί τῆς Εὐδοξίας, ἡ ὁποία ἔγραφε τά ἑξῆς :

 «Ἐπιστολή τοῦ βασιλιά Θεοδοσίου.

Στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη καί διδάσκαλο καί πνευματικό πατέρα Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, τήν προσκύνηση προσφέρω ἐγώ ὁ βασιλιάς Θεοδόσιος.

Ἐμεῖς, Πάτερ τίμιε, νομίζοντας πώς τό σῶμα σου εἶναι νεκρό, καθώς εἶναι τά ἄλλα σώματα τῶν πεθαμένων, θελήσαμε νά τό μεταφέρουμε ἁπλῶς σ’ ἐμᾶς.

Γι’ αὐτό καί στερηθήκαμε δίκαια αὐτό, πού ποθούσαμε.

Ἀλλά ἐσύ, Πάτερ τιμιώτατε, συγχώρεσέ μας, ἐπειδή μετανοοῦμε.

Γιατί, Ἐσύ δίδαξες σέ ὅλους τήν μετάνοια.

Δῶσε τόν ἑαυτό σου, σάν πατέρας, πού ἀγαπᾶς τά παιδιά σου, σ’ ἐμᾶς τούς υἱούς σου, πού ἀγαπᾶμε τόν πατέρα μας, καί δῶσε εὐφροσύνη μέ τήν παρουσία σου σ’ αὐτούς, πού σέ ποθοῦν».

Αὐτή τήν ἐπιστολή τοῦ αὐτοκράτορα τήν πῆγαν στόν ἅγιο καί τήν τοποθέτησαν πάνω στήν Λάρνακά του.

Τότε ὁ ἅγιος ἔδωσε τόν ἑαυτό του στούς ἀπεσταλμένους τοῦ αὐτοκράτορα καί ἔτσι αὐτοί μετέφεραν πάνω σέ βασιλικό πλοῖο τήν Λάρνακα, πού περιεῖχε τό Ἅγιο Λείψανο στήν Κωνσταντινούπολη, χωρίς νά κοπιάσουν καθόλου.

Κατά τήν μεταφορά τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου μέ τό πλοῖο ἀπό τά Κόμανα στήν Κωνσταντινούπολη, ἔγινε τρικυμία.

Τό πλοῖο προσάραξε στό χωράφι τῆς χήρας Καλλιτρόπης, τό ὁποῖο εἶχε ἁρπάξει ἀδίκως καί παρανόμως ἡ αὐτοκράτειρα Εὐδοξία.

Ἀφοῦ ἀποδόθηκε τό χωράφι στήν χήρα, τότε ἔγινε γαλήνη στήν θάλασσα.

Ἡ ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ἁγίου ὑπῆρξε παλλαϊκή.

Σύσσωμος ὁ λαός, ὁ κλῆρος καί οἱ μοναχοί, μέ ἐπικεφαλῆς τόν αὐτοκράτορα, τούς αὐλικούς, τήν σύγκλητο καί ὅλους τούς ἄρχοντες, ὑποδέχθηκαν καί προσκύνησαν μέ σεβασμό τά Λείψανά του.

Μέ πολύ εὐλάβεια μετέφεραν ἀρχικά τήν Λάρνακα στόν Ναό τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ τοῦ Ἀμαντίου.

Ὁ βασιλιάς ἦταν παρών καί σκέπασε μέ τήν βασιλική του χλαμύδα τήν θεία σορό τοῦ Λειψάνου καί ταυτόχρονα παρακάλεσε τόν ἅγιο νά σταματήσει τόν κλονισμό τοῦ τάφου τῆς μητέρας του, ὁ ὁποῖος κλονιζόταν καί ἔτρεμε ἤδη ἐπί εἰκοσιπέντε χρόνια.

Ὁ ἅγιος ἱκανοποίησε τό αἴτημά του καί παραδόξως στάθηκε ὁ κινούμενος τάφος της.

Ἔπειτα ἔφεραν τό Ἅγιο Λείψανο στόν Ναό τῆς Ἁγίας Εἰρήνης.

Ἐκεῖ τό ἔβαλαν πάνω στό σύνθρονο καί ὅλοι φώναξαν : «Ἀπόλαυσε τόν θρόνο σου, Ἅγιε»!

Στή συνέχεια, ἡ Λάρνακα τοποθετήθηκε σέ αὐτοκρατορική ἅμαξα καί μεταφέρθηκε στόν περιώνυμο Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.

Ἐκεῖ ἔβαλαν τό Ἅγιο Λείψανο πάνω στήν Ἱερά Καθέδρα καί ἔγινε τό θαῦμα :

Ὁ ἅγιος ἐκφώνησε πρός τόν λαό τό «Εἰρήνη πᾶσι»!

Ἔπειτα τό ἐναπέθεσαν μέσα στό Ἅγιο Βῆμα, κάτω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα.

Ὅταν τελοῦνταν ἡ ἱερή Λειτουργία, γίνονταν μεγάλα θαύματα, ἕνα ἀπό τά ὁποία εἶναι καί τό ἑξῆς :

Κάποιος ἄνθρωπος ἔπασχε ἀπό ἀρθρίτιδα καί ἦταν παράλυτος καί σχεδόν ἀκίνητος.

Μόλις, ὅμως, ἄγγιξε τήν ἱερά θήκη τοῦ Ἁγίου Λειψάνου, ἀμέσως ἐλευθερώθηκε τελείως ἀπό τό πάθος αὐτό[1].

Ὄντως, θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ!

Ἄς παρακαλέσουμε τόν Χριστό καί Θεό μας νά μᾶς ἐλεήσει μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἀμήν!


[1] Σχ. βλ. ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Συναξαριστής τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ, τ. Γ΄ (Ἰανουάριος – Φεβρουάριος) ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 160-164.

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!