ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

12-04-2021

Ἔλεγε ὁ ὅσιος καί θεοφόρος πατήρ ἡμῶν Παΐσιος ὁ Ἁγιορεῖτης : «Παλιά, ἄν ἕνας εὐλαβής ἀσχολοῦνταν μέ τήν κατάσταση στόν κόσμο, δέν πρέπει νά ἦταν καλά˙ ἦταν γιά κλείσιμο στόν Πύργο (ψηλό ὀχυρωματικό οἰκοδόμημα τῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πού χρησίμευε γιά τήν ἀπόκρουση τῶν πειρατῶν). Σήμερα ἀντίθετα, ἄν ἕνας εὐλαβής δέν ἐνδιαφέρεται καί δέν πονάει γιά τήν κατάσταση, πού ἐπικρατεῖ στόν κόσμο, εἶναι γιά κλείσιμο στόν Πύργο»[1].

Ἐπειδή, λοιπόν, κατά τήν ρήση τοῦ ὁσίου Παϊσίου, κι ἐμεῖς ἐνδιαφερόμαστε καί πονάμε γιά τήν κατάσταση, πού ἐπικρατεῖ στόν κόσμο καί ἰδιαίτερα στό Ἅγιον Ὄρος, γι’ αὐτό μέ πόνο ψυχῆς λέμε ὅτι εἶναι τραγική ἡ διαπίστωση ὅτι, γιά νά εἰσέλθει πλέον κάποιος στήν Ἀθωνική Πολιτεία, εἴτε λαϊκός εἴτε μοναχός, θά πρέπει ὁπωσδήποτε νά κάνει τέστ κορωναϊοῦ, τό ὁποῖο νά εἶναι ἀρνητικό. Βέβαια, τόν τελευταῖο καιρό ἔχει ἀπαγορευτεῖ τελείως ἡ εἴσοδος προσκυνητῶν.

Εἶναι, ἐπίσης, ἀπορίας καί ὀδυρμῶν ἀξία ἡ σχετική «προθυμία» τινῶν Ἁγιορειτῶν γιά τήν διεξαγωγή τῶν τέστ καί τῶν ἐμβολίων γιά τόν κορωναϊό.

Ἀποτελεῖ ψευδή εἴδηση (fake news) αὐτό, πού διαδίδεται, ὅτι οἱ ἄπαντες οἱ Ἁγιορεῖτες σπεύδουν «ἀγαλλομένῳ ποδί», νά κάνουν τό ἐμβόλιο κατά τοῦ κορωναϊοῦ. Σύμφωνα μέ ἔγκυρες πληροφορίες, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι γιά τούς 2.500 μοναχούς, πού ἐγκαταβιοῦν στό Ἅγιον Ὄρος, ἔχουν σταλεῖ μόνο 400 ἐμβόλια. Μέχρι στιγμῆς ἀπό τούς 2.500 μοναχούς ἔχουν ἐμβολιαστεῖ μόνο 80-100 περίπου. Οἱ ὑπόλοιποι 60 περίπου, πού ἐμβολιάστηκαν, εἶναι ἐργάτες.

Ἀλγεινή ἐντύπωση προκάλεσε ἡ εἰκόνα τινῶν Ἁγιορειτῶν, πού ἐμβολιάστηκαν. Πρῶτος-πρῶτος ἔσπευσε ὁ ἡγούμενος τῆς νέας Ἐσφιγμένου (Κατσουλιέρηδες) ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος καί ἀκολούθησαν μοναχοί ἀπό τίς Ἱερές Μονές Σιμωνόπετρας, Ξενοφῶντος, Παντοκράτορος, Ἰβήρων καί Κουτλουμουσίου[2]. Τελευταῖα ἐμβολιάστηκε καί ὁ μοναχός Φίλιππος ἀπό τούς Θωμάδες[3].

Αὐτό τό γεγονός, ὅτι δηλαδή μοναχοί ἀπό τίς συγκεκριμένες Ἱερές Μονές ἔτρεξαν πρῶτοι νά ἐμβολιαστοῦν, δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο. Εἶναι γνωστό ὅτι οἱ μοναχοί αὐτοί εἶναι ἄκρως φιλοπατριαρχικοί, φιλοβαρθολομαιϊκοί καί θερμότατοι ὑπέρμαχοι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί τῆς σχισματοαιρετικῆς ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Κάποιοι ἀπ’ αὐτούς μάλιστα συμμετεῖχαν καί σέ ἀντικανονικές συμπροσευχές μέ αἱρετικούς Παπικούς. Οἱ ἀνωτέρω μοναχοί, ὅπως καί σέ ἄλλα θέματα, ἔτσι καί στό συγκεκριμένο, δίνουν τό κάκιστο παράδειγμα, τό ὁποῖο βέβαια εἶναι ἀπευκταῖο.

Ἀποροῦμε καί ἐξιστάμεθα :

Αὐτοί οἱ μοναχοί δέν ἄκουσαν, οὔτε συγκινήθηκαν, οὔτε σεβάστηκαν τόν ἀρχαιότερο καί ἁγιώτερο Ἡγούμενο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τόν Ἅγιο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη Παρθένιο, ὁ ὁποῖος εἶπε καθαρά καί ξάστερα ὅτι «δέν θά δώσω εὐλογία σέ κανέναν νά κάνει τό ἐμβόλιο»[4];

Δέν ἄκουσαν, οὔτε συγκινήθηκαν, οὔτε σεβάστηκαν τόν ὁσιότατο μοναχό Γαβριήλ, Γέροντα τοῦ Ἱεροῦ Κουτλουμουσιανοῦ Κελλίου Ὁσίου Χριστοδούλου τῆς Πάτμου, πού εἶπε ξεκάθαρα «ὄχι στό ἐμβόλιο» καί ὅτι δέν «μποροῦμε νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη σέ ἀνθρώπους, πού δέν πιστεύουν στόν Θεό»[5];

Δέν ἄκουσαν, οὔτε συγκινήθηκαν, οὔτε σεβάστηκαν τόν Πανοσιολογιώτατο Ἱερομόναχο Εὐθύμιο ἀπό τήν Καλύβη τῆς Ἀναστάσεως Καψάλας, πού εἶπε «ἐμεῖς ἀρνούμαστε νά κάνωμε τό ἐμβόλιο»[6];

Δέν ἄκουσαν, οὔτε συγκινήθηκαν, οὔτε σεβάστηκαν τόν ὁσιολογιώτατο μοναχό Δαμασκηνό Γρηγοριάτη, πού εἶπε «ὄχι στό ἐμβόλιο, πού σέ ὑποχρεώνουν, καταπατῶντας τήν ἐλευθερία σου. Δικό μας ἐμβόλιο εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία»[7];

Δέν ἄκουσαν τό Εὐρωπαϊκό Ἰνστιτοῦτο Βιοηθικῆς, πού εἶπε ὅτι τά ἐμβόλια περιέχουν κυτταρικές σειρές ἐκτρωμένων ἐμβρύων καί ἀποσκοποῦν, μέσῳ τῆς νανοτεχνολογίας καί τοῦ ἀσυρμάτου δικτύου 5G, στήν μετάλαξη τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ τῶν ἀνθρώπων καί τόν μετανθρωπισμό[8];

Δέν ἔμαθαν γιά τούς 4.000 θανάτους, πού ἔχουν ἤδη προκαλέσει τά ἐμβόλια ἀπό τήν στιγμή πού βγῆκαν, καί ἄλλους τόσους, ἀλλά καί περισσότερους ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνθρώπους, πού τούς προκάλεσαν σοβαρότατα προβλήματα ὑγείας (λιποθυμίες, ἀλλεργικά σόκ, παραλυσίες κ. ἄ.); 

Καί ἐρωτοῦμε :

Τήν εὐθύνη γι’ αὐτή τήν πτώση καί τόν σκανδαλισμό τῶν πιστῶν, πού ἐπέφεραν οἱ ἐν λόγῳ μοναχοί, δέν φέρει ἀκέραια ἡ Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους;

Γιατί δέν συνεκλήθη ἄμεσα ἡ Διπλή Σύναξη γιά τό σοβαρότατο αὐτό θέμα;

Γιατί δέν ἐνδιαφέρθηκε ἡ Ἱερά Κοινότης νά ἐνημερωθεῖ ἀπό τά σχετικά μέ τό θέμα, ἐξαίρετα καί ἐμπεριστατωμένα κείμενα τοῦ Θεολόγου, Ψυχιάτρου, Δρ Βιοηθικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν π. Στυλιανοῦ Καρπαθίου[9] καί νά λάβουν σχετική κοινή ἀπόφαση;

Γιατί δέν προβληματίστηκε ἡ Ἱερά Κοινότης ἀπό τά λόγια τοῦ ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, πού λέγει : «Τῶρα πάλι παρουσιάσθηκε μιά ἀρρώστια, γιά τήν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο, πού θά εἶναι ὑποχρεωτικό, καί, γιά νά τό κάνει κανείς, θά τόν σφραγίζουν»[10];

Δέν συγκινεῖται ἡ Ἱερά Κοινότης ἀπό τίς ἀποκαλύψεις τόσο τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου, ὅσο καί τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ γιά τό ἐν λόγῳ θέμα;

Πῶς μποροῦν ὅλ’ αὐτά νά τά παραβλέπουν τόσο ἀψήφιστα καί τά προσπερνοῦν τόσο ἀβασάνιστα;

Τελικά, ποιός διοικεῖ τό Περιβόλι τῆς Παναγίας; Ἡ Ἱερά Κοινότης ἤ ἡ Πολιτική Διοίκηση; Μήπως καταργήθηκε ἐν τοῖς πράγμασι τελικά τό αὐτοδιοίκητο τοῦ Ἁγίου Ὄρους;

Τήν αὐθεντική, λοιπόν, φωνή καί στάση τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔναντι τοῦ συγκεκριμένου θέματος τήν ἐκφράζουν σήμερα, ὄχι οἱ ἐμβολιασθέντες Ἁγιορεῖτες, οὔτε ἡ ἐκκωφαντική σιωπή τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας, ἀλλά οἱ ἀνωτέρω μή ἐμβολιασθέντες Ἁγιορεῖτες. Αὐτούς ἔπρεπε νά ἀκούσουν καί νά ἀκολουθήσουν.

Μποροῦμε νά φανταστοῦμε τόν ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, τόν ὅσιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, τόν ὅσιο Ἐφραίμ τόν Κατουνακιώτη, τόν ὅσιο Ἰωσήφ τόν Ἠσυχαστή, τόν Γέροντα Γεώργιο Γρηγοριάτη – Καψάνη, τόν Γέροντα Γρηγόριο Δοχειαρίτη – Ἀρχιπελαγίτη, τόν Γέροντα Ἀγάθωνα Κωνσταμονίτη κ. ἄ. νά φοροῦν μάσκες – φίμωτρα καί γάντια, νά ἔχουν στίς τσέπες τους τά μπουκάλια μέ τό οἰνόπνευμα, τά ἀντισηπτικά, νά ἀποφεύγουν τούς ἀνθρώπους ἤ νά τούς μιλοῦν ἀπό ἀπόσταση, νά κάνουν τέστ καί νά ἐμβολιάζονται κατά τοῦ κορωναϊοῦ; Εἶναι πράγματι ἀδιανόητο!

Δυστυχῶς, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ἡ μοναδική καί ἀνεπανάληπτη, ἡ σεπτή καί ἁγιοπατερική μορφή, ὁ τρισμέγιστος καί ὑψιπετής ἀετός τῆς Θεολογίας, ὁ μακαριστός Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Γρηγοριάτης – Καψάνης, αὐτός πού οὐσιαστικά καθοδηγούσε καί ποδηγετοῦσε θεολογικά τήν Ἱερά Κοινότητα, καί ἔχουμε σήμερα αὐτά τά τραγικά ἀποτελέσματα. Εἴμαστε ἀπολύτως βέβαιοι ὅτι, ἄν ζοῦσε, δέν θά ἐπέτρεπε οὔτε στό ἐλάχιστο αὐτήν τήν πτώση, αὐτόν τόν σκανδαλισμό, αὐτόν τόν ὄλεθρο.  

Ἔπαψαν πλέον γιά τούς ἐμβολιασθέντες Ἁγιορεῖτες νά ἰσχύουν τά ἀνώτερα ἐμβόλια καί τά φάρμακα τῆς ἀθανασίας, πού προσφέρει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, πού εἶναι τά ἅγια Μυστήρια καί δή ἡ Θεία Μετάληψη τοῦ Τιμίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ; 

Σταμάτησαν πλέον γιά τούς ἐμβολιασθέντες Ἁγιορεῖτες νά ἔχουν ἰσχύ οἱ δοκιμασμένοι ἰατροί καί εἰδικοί γιά τόν ἰό, δηλαδή οἱ ἅγιοί μας, ὅπως ὁ ἅγιος Χαραλάμπης, ὁ ἅγιος Βησσαρίων Δουσίκου, πού εἶναι γιά τήν πανώλη, ὁ ἅγιος Νικηφόρος ὁ λεπρός, οἱ εἴκοσι ἅγιοι Ἀνάργυροι οἱ ἰαματικοί καί τόσοι ἄλλοι ἅγιοι;

Τότε γιά ποιόν λόγο ἐγκατέλειψαν τά ἐγκόσμια καί ἐγκαταβίωσαν στό Ἅγιον Ὄρος; Γιά νά συγκαλύπτουν τά ἄνομα καί ἀντίχριστα σχέδια τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων», τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καί τῆς «Νέας Κανονικότητας» στό Ἅγιον Ὄρος;

Δέν σκέφτονται ὅτι ἔτσι λυποῦν σφόδρα τήν Κυρία Θεοτόκο, τήν Ἡγουμένη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καί τόν Υἱό της, τόν Θεάνθρωπο Χριστό;

Ἐμεῖς, ὅμως, δέν ἀπελπιζόμαστε. Γνωρίζουμε ὅτι ἀκόμη – δόξα τῷ Θεῷ – ὑπάρχουν φωνές στό Ἅγιον Ὄρος, πού ἀγωνιοῦν, ἀγωνίζονται, ἀντιδροῦν καί ἀντιστέκονται, ὅπως οἱ κελλιώτες καί ἀσκητές Ἁγιορεῖτες, οἱ ὁποῖοι πρόσφατα συνέταξαν καί ἀπέστειλαν θαυμάσια ἐπιστολή πρός τήν Ἱερά Κοινότητα[11] γιά τά ἐν λόγῳ θέματα, ἡ ὁποία πολύ μᾶς ἀνέπαυσε καί μᾶς ἀνακούφισε, καί στήν ὁποία, χωρίς φόβο, πάθος καί σκοπιμότητες, ὁμολογοῦν τήν ἀλήθεια περί τοῦ θέματος, ἀποσκοπώντας στήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.   

Ταῦτα πάντα καταθέτουμε μέ καρδιακό πόνο, θλίψη ψυχῆς καί καλόπιστα, εὐχόμενοι γρήγορη ἀνάνηψη καί μετάνοια.


[1] ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑÏΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Λόγοι Β΄, Πνευματική ἀφύπνιση, ἐκδ. Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης 1999, σ. 22.

[2] Ἐμβολιάστηκαν οἱ πρώτοι μοναχοί στό Ἅγιον Ὄρος, 20-03-2021, https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/42490-emvoliastikan-oi-protoi-monaxoi-sto-agion-oros

[3] https://apotixisi.blogspot.com/2021/04/blog-post_96.html

[4] ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ: Δέν θά δώσω εὐλογία σέ κανέναν νά κάνει τό ἐμβόλιο, 09-01-2021, https://www.romfea.gr/agioritika-nea/41526-igoumenos-parthenios-den-tha-doso-eulogia-se-kanenan-na-kanei-to-embolio, https://www.youtube.com/watch?v=VJ3MHayQoCQ&t=11s

[5] ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Ὄχι στό ἐμβόλιο, 18-01-2021, https://www.youtube.com/watch?v=E1XwmSAoeeo καί Μήνυμα ἀπό τόν Γέροντα Γαβριήλ, 11-03-2021, https://www.youtube.com/watch?v=Cn3zWKdj4gk&t=18s

[6] ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Κύριε, σῶσον λαόν ἀπεγνωσμένον, 01-14/04/2020, https://enromiosini.gr/arthrografia/κύριε-σῶσον-λαόν-ἀπεγνωσμένον/

[7] http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2021/04/blog-post_20.html

[8] Σχ. βλ. ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ, Ἐμβόλια κοροναϊοῦ καί χρήση κυττάρων ἀπό ματαιωμένα ἔμβρυα : προηγμένη τεχνολογία, 26-11-2020, https://www.ieb-eib.org/nl/nieuws/biomedisch-onderzoek/medisch-onderzoek/coronavirusvaccins-en-het-gebruik-van-cellen-van-geaborteerde-foetussen-stand-van-zaken-1926.html?backto=search, Τό Βατικανό κρίνει «ἠθικά ἀποδεκτά» τά εμβόλια κατά τῆς Covid-19, 21-12-2020, https://www.kathimerini.gr/world/561203191/to-vatikano-krinei-ithika-apodekta-ta-emvolia-kata-tis-covid-19/, ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Τό ἐμβόλιο παρασκευάζεται ἀπό ἔμβρυα ἐκτρώσεων. Μήν τό δεχτεῖτε, 30-12-2020, https://www.youtube.com/watch?v=q6ln-YMvG34,

[9] Ἀνοιχτή ἐπιστολή τοῦ π. Στυλιανοῦ Καρπαθίου πρός τήν Σύνοδο γιά τό ζήτημα τοῦ ἐμβολίου, 15-01-2021, https://enromiosini.gr/arthrografia/ανοιχτή-επιστολή-του-π-στυλιανού-καρπ/, Ὁ π. Στυλιανός Καρπαθίου καταθέτει βιοηθικούς καί θεολογικούς προβληματισμούς γιά τά ἐμβόλια κατά τοῦ κορωνοϊοῦ, 21-03-2021, https://enromiosini.gr/arthrografia/o-π-στυλιανός-καρπαθίου-καταθέτει-βιοη/

[10] ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑÏΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Λόγοι Β΄, σ. 181.

[11] Ἀνοικτή ἐπιστολή Ἁγιορειτῶν Κελλιωτῶν Πατέρων γιά τό ἐμβόλιο κατά τοῦ κορωναϊοῦ πρός τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, 10-02-2021 (π. ἡμ.), https://orthodoxostypos.gr/ανοικτη-επιστολη-αγιορειτων-κελλιωτ/

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!